Noteikumi PDF formātā

               RĪGAS 1.KRISTĪGĀ PAMATSKOLA

Deglava iela 3, Rīga, LV-1009, tālrunis 67273824, fakss 67295615, e-pasts r1krps@riga.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rīgā 

23.08.2021.                                                                                      Nr. VSKR-21-3-nts

 

 

KĀRTĪBA, KĀDĀ RĪGAS 1.KRISTĪGAJĀ PAMATSKOLĀ

UZTURAS NEPIEDEROŠAS PERSONAS

 

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas

likuma 72. panta pirmās daļas 1. punktu,

Izglītības likuma 14. panta 21. punktu un 55. panta 8. punktu,

  Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumu Nr. 1338 “Kārtība,

 kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs

 un to organizētajos pasākumos” 3. punkta 3.10. apakšpunktu un

Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumu  Nr. 360

  “Epidemioloģiskās drošības pasākumi

 Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

 

I Vispārīgie noteikumi

 

 1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nodrošināma nepiederošu  personu uzturēšanās Rīgas 1.Kristīgajā pamatskolā (turpmāk – noteikumi) Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Noteikumi skatāmi kopā ar 2021. gada 20. augusta iekšējiem noteikumiem Nr. VSKR-21-2-nts “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas kārtība”.
 2. Par nepiederošām personām uzskatīt personas, kuras ikdienā nemācās un nestrādā Rīgas 1.Kristīgajā pamatskolā (turpmāk – skola):
  • izglītojamo likumiskie pārstāvji (turpmāk – vecāki);
  • izglītības pārvalžu darbinieki, Izglītības un citu institūciju valsts inspekciju darbinieki;
  • Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – IKSD) darbinieki;
  • skolas absolventi;
  • pilsētas iedzīvotāji;
  • citas trešās personas
 3. Noteikumu ir spēkā visu Covid-19 infekcijas izplatības apdraudējuma laikā. Šajā periodā spēku zaudē 2020. gada 25. augusta iekšējie noteikumi Nr. VSKR-20-7-nts “Kārtība, kādā Rīgas 1. Kristīgajā pamatskolā uzturas nepiederošas personas”.
 4. Par šajos noteikumos paredzētās kārtības ievērošanu ir atbildīgs skolas dienas dežurants un ēkas uzraugs.

II Kārtība, kādā izglītības iestādes telpās uzturas nepiederošas personas

 1. Izglītojamo vecākiem un viņu pilnvarotajām personām aizliegts apmeklēt skolu un tās teritoriju.
 2. Ārkārtas nepieciešamības gadījumā nepiederošām personām, kurām jāierodas skolā jārīkojas šādi:
  • telefoniski jākontaktējas ar to peronu, kuru ir nepieciešams satikt, lai sarunātu konkrētu tikšanās laiku;
  • pie ieejas jāuzrāda sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu papīra vai digitālā formā par negatīvu Covid-19 testa rezultātu un uzrāda personu apliecinošs dokumentu;
  • jāgriežas pie skolas dienas dežuranta un jānosauc savs vārds un uzvārds;
  • jāpasaka apmeklējuma mērķis;
  • jānosauc persona, kuru vēlas apmeklēt;
  • jāpiereģistrējas apmeklētāju žurnālā, norādot apmeklējuma laiku, mērķi un personu, pie kuras apmeklētājs ieradies;
  • jālieto sejas maska.

 

 1. Lai pasargātu sevi un citus no Covid-19 infekcijas, aicinām apmeklētājus ievērot 2m distanci, dezinficēt rokas un valkāt sejas aizsegu.
 2. Skolas dienas dežurants savas kompetences robežās sniedz apmeklētājiem informāciju un atbildīgi rīkojas, nodrošinot izglītojamo drošību.
 3. Skolas pedagogam ir pienākums informēt skolas vadību un dežūrposteni par paredzēto tikšanos.
 4. Skolas dežurantam un darbiniekam ir tiesības izraidīt no skolas telpām nepiederošās personas, ja persona nevar paskaidrot ierašanās mērķi un/vai ierašanās nav saskaņota.
 5. Ja nepiederošas personas neievēro šos noteikumus, tad skolas dienas dežurants vēršas pie dežurējošā pašvaldības policijas darbinieka un/vai sazinās ar skolas vadību, kura nepieciešamības gadījumā izsauc valsts vai pašvaldības policiju, kura sniedz  palīdzību konflikta atrisināšanā.
 6. Ar noteikumiem skolas izglītojamo vecāki tiek iepazīstināti mācību gada sākumā vai aktuālas nepieciešamības gadījumā. Iepazīstināšanu ar noteikumiem veic klašu audzinātāji, vecākiem parakstoties skolas speciālā veidlapā (1. pielikums).
 7. Noteikumi ir novietoti pie skolas ieejas informatīvajā stendā, skolas mājas lapā, kā arī skolotāju istabā un pie direktores.
 8. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. septembrī.

 

 

Direktors                                                                                                            I. Gaile

Zīlīte

67273824

 

 

 1. PIELIKUMS

23.08.2021. Iekšējiem noteikumiem Nr.VSKR-21-3-nts

“Kārtība, kādā Rīgas 1.Kristīgajā pamatskolā

 uzturas nepiederošas personas””

 

RĪGAS 1. KRISTĪGĀS PAMATSKOLAS

     ______. klases

                   IZGLĪTOJAMO VECĀKU (AIZBILDŅU)
                   APLIECINĀJUMS PAR IEPAZĪŠANOS AR
                   SKOLAS IEKŠĒJIEM NOTEIKUMIEM Nr. VSKR-21-3-nts
 

Nr.

Bērna vārds, uzvārds

Vecāka vārds, uzvārds

Vecāka vārds, uzvārds

Datums

Paraksts par instruktāžu

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā persona par  23.08.2021. Iekšējo noteikumu Nr. VSKR-21-3-nts iepazīstināšanu;

 

_______________________                                                      _____________________    (paraksts)                                                                              (vārds un uzvārds)