23.08.2019. Nr. VSKR-19-15-nts

KĀRTĪBA, KĀDĀ RĪGAS 1.KRISTĪGAJĀ PAMATSKOLĀ

UZTURAS NEPIEDEROŠAS PERSONAS

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas

likuma 72. panta pirmās daļas 1. punktu,

Izglītības likuma 14. panta 21. punktu un 55. panta 8. punktu,

Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumu Nr. 1338 “Kārtība,

kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs

un to organizētajos pasākumos” 3. punkta 3.10. apakšpunktu un

Darba kārtības noteikumiem Nr. 13 6.13. punktu

I Vispārīgie noteikumi

 1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nodrošināma nepiederošu  personu uzturēšanās Rīgas 1.Kristīgajā pamatskolā (turpmāk – noteikumi).

 1. Par nepiederošām personām uzskatīt personas, kuras ikdienā nemācās un nestrādā Rīgas 1.Kristīgajā pamatskolā (turpmāk – skola):

  1. izglītojamo likumiskie pārstāvji (turpmāk – vecāki);

  2. izglītības pārvalžu darbinieki, Izglītības un citu institūciju valsts inspekciju darbinieki;

  3. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – IKSD) darbinieki;

  4. skolas absolventi;

  5. pilsētas iedzīvotāji;

  6. citas trešās personas.

 1. Noteikumi ir saistoši visām skolas nepiederošām personām, uzturoties skolā. Ir jāievēro skolas vadības, pedagogu un darbinieku norādes, kā arī sabiedrībā vispārpieņemtās uzvedības normas.

 1. Par šajos noteikumos paredzētās kārtības ievērošanu ir atbildīgs skolas dienas dežurants un ēkas uzraugs.

II Kārtība, kādā izglītības iestādes telpās uzturas nepiederošas personas

 1. Izglītojamo vecākiem un viņu pilnvarotajām personām aizliegts pārvietoties pa skolas telpām, traucēt mācību stundu un citu nodarbību norisi.

 1. Nepiederošām personām, kuras ieradušās skolā jārīkojas šādi:

  1. jāgriežas pie skolas dienas dežuranta un jānosauc savs vārds un uzvārds;

  2. jāpasaka apmeklējuma mērķis;

  3. jānosauc persona, kuru vēlas apmeklēt;

  4. jāpiereģistrējas apmeklētāju žurnālā, norādot apmeklējuma laiku, mērķi un personu, pie kuras apmeklētājs ieradies;

  5. nepieciešamības gadījumā ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

 1. Skolas dienas dežurants savas kompetences robežās sniedz apmeklētājiem informāciju un atbildīgi rīkojas, nodrošinot izglītojamo drošību:

  1. nepiederošām personām aizliegts traucēt mācību un audzināšanas procesu, ieiet klases telpā  pēc mācību stundu sākuma;

  2. skolā aizliegts uzturēties nepiederošām personām, kuras ieradušās bez noteikta mērķa vai lietojušas alkoholu, narkotiskās vai psihotropās vielas;

  3. apmeklētāju žurnālā tiek norādīts laiks, kad apmeklētājs atstāj skolas telpas (nepieciešamības gadījumā – telefona numuru). Apmeklētājs ar savu parakstu var apliecināt ieraksta pareizību.

 1. Izglītojamo vecāki ierodas pēc pedagoga vai savas iniciatīvas, iepriekš saskaņojot tikšanās norises laiku ar attiecīgo klases audzinātāju vai pedagogu. Par izglītojamā vecāka atrašanos skolas telpās atbild attiecīgais pedagogs.

 1. Skolas pedagogam ir pienākums informēt skolas vadību un dežūrposteni par paredzēto tikšanos.

 1. Sākumskolas izglītojamo vecākiem vai viņu pilnvarotajām personām ir tiesības pavadīt izglītojamo uz skolu līdz skolas dežūrpostenim. Ierodoties pēc saviem bērniem mācību dienas beigās, informē par to skolas dežurantu un sagaida bērnu pie skolas dežūrposteņa.

 1. Pirms pirmās mācību stundas 1. klases izglītojamo vecākiem vai viņu pilnvarotām personām ir tiesības pavadīt izglītojamo līdz garderobei un/vai mācību norises telpai un pēc mācību stundām (vai pagarinātās dienas un/vai pulciņu nodarbībām) sagaidīt izglītojamos pie garderobes un/vai attiecīgās klases telpas visu mācību gada pirmo ceturksni.

 1. Nākamās prognozējamās 1. klases izglītojamo, “Bitītes skolas”, vecākiem pēc nepieciešamības ir tiesības bērna nodarbību laikā atrasties skolas 1. stāva vestibilā.

 1. Skolas dežurantam un darbiniekam ir tiesības izraidīt no skolas telpām nepiederošās personas, ja persona nevar paskaidrot ierašanās mērķi un/vai ierašanās nav saskaņota.

 1. RD IKSD, Izglītības pārvaldes darbiniekiem, izglītības un citu kontrolējošo institūciju valsts inspekciju darbiniekiem ierodoties skolā, viņus sagaida dežurants vai vadības pārstāvis.

 1. Skolas absolventu vai pilsētas iedzīvotāju ierašanos skolā pedagogs vai darbinieks, pie kura ierodas minētās persona/s, vismaz dienu iepriekš saskaņo ar skolas vadību, paskaidrojot un saskaņojot ierašanās iemeslu, laiku un vietu.

 1. Pārējo personu ierašanās iemeslu noskaidro skolas dežurants vai dežurējošais administrācijas pārstāvis, pieņemot lēmumu par apmeklējuma nepieciešamību un informējot skolas vadību, kā arī informējot cilvēku, pie kā dotais apmeklētājs ir ieradies.

 1. Ja nepiederošas personas neievēro šos noteikumus, tad skolas dienas dežurants vēršas pie dežurējošā pašvaldības policijas darbinieka un/vai sazinās ar skolas vadību, kura nepieciešamības gadījumā izsauc valsts vai pašvaldības policiju, kura sniedz  palīdzību konflikta atrisināšanā.

 1. Ar noteikumiem skolas izglītojamo vecāki tiek iepazīstināti mācību gada sākumā vai aktuālas nepieciešamības gadījumā. Iepazīstināšanu ar noteikumiem veic klašu audzinātāji, vecākiem parakstoties skolas speciālā veidlapā (1. pielikums), kā arī atkārtoti informējot skolas vecāku kopsapulcē/s.

 1. Noteikumi un to izveides un ievērošanas shēma (2. pielikums) ir novieto pie skolas ieejas informatīvajā stendā, skolas mājas lapā, kā arī Skolotāju istabā un pie direktores.

 1. Atzīt par spēku zaudējušiem 05.02.2016. iekšējos noteikumus Nr. VSKR-16-3-nts “Kārtība, kādā Rīgas Kristīgajā vidusskolā uzturas nepiederošas personas”.

 1. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. septembrī.

Direktors I. Gaile

Zīlīte

67273824

 1. PIELIKUMS

23.08.2019. Iekšējiem noteikumiem Nr.VSKR-19-15-nts

Kārtība, kādā Rīgas 1.Kristīgajā pamatskolā

uzturas nepiederošas personas”

RĪGAS 1.KRISTĪGĀS PAMATSKOLAS

______. klases

  1. IZGLĪTOJAMO VECĀKU (AIZBILDŅU)

  2. APLIECINĀJUMS PAR IEPAZĪŠANOS AR

  3. SKOLAS IEKŠĒJIEM NOTEIKUMIEM Nr. VSKR-19-15-nts

Nr.

Bērna vārds, uzvārds

Vecāka vārds, uzvārds

Vecāka vārds, uzvārds

Datums

Paraksts par instruktāžu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Atbildīgā persona par 23.08.2019. Iekšējo noteikumu Nr. VSKR-19-15-nts iepazīstināšanu;

_______________________ _______________________

(paraksts) (vārds un uzvārds)

 1. PIELIKUMS

23.08.2019. Iekšējiem noteikumiem Nr.VSKR-19-15-nts

Kārtība, kādā Rīgas 1.Kristīgajā pamatskolā

uzturas nepiederošas personas”

RĪCĪBAS SHĒMA

Rīgas 1.Kristīgās pamatskolas

normatīvā akta – izglītojamo vecākiem un citām personām saistošas uzturēšanās kārtības skolā –

izveidei un ievērošanai

Direktors I. Gaile

Zīlīte

67273824