25.08.2020. Nr. VSKR-20-7-nts

GROZĪJUMI 23.08.2019. IEKŠĒJOS NOTEIKUMOS Nr. VSKR-19-15-nts

 

“KĀRTĪBA, KĀDĀ RĪGAS 1.KRISTĪGAJĀ PAMATSKOLĀ

UZTURAS NEPIEDEROŠAS PERSONAS”

 

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas

likuma 72. panta pirmās daļas 1. punktu,

Izglītības likuma 14. panta 21. punktu un 55. panta 8. punktu,

  Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumu Nr. 1338 “Kārtība,

 kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs

 un to organizētajos pasākumos” 3. punkta 3.10. apakšpunktu un

Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumu  Nr. 360

  “Epidemioloģiskās drošības pasākumi

 Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

 

I Vispārīgie noteikumi

 

 1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nodrošināma nepiederošu  personu uzturēšanās Rīgas 1.Kristīgajā pamatskolā (turpmāk – noteikumi) Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Noteikumi skatāmi kopā ar 2020. gada 18. augusta iekšējiem noteikumiem Nr. VSKR-20-5-nts “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas kārtība”.

 

 1. Par nepiederošām personām uzskatīt personas, kuras ikdienā nemācās un nestrādā Rīgas 1.Kristīgajā pamatskolā (turpmāk – skola):
  • izglītojamo likumiskie pārstāvji (turpmāk – vecāki);
  • izglītības pārvalžu darbinieki, Izglītības un citu institūciju valsts inspekciju darbinieki;
  • Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – IKSD) darbinieki;
  • skolas absolventi;
  • pilsētas iedzīvotāji;
  • citas trešās personas.
  •  
 2. Noteikumu grozījumi ir spēkā visu Covid-19 infekcijas izplatības apdraudējuma laikā. Šajā periodā spēku zaudē 2019. gada 23. augusta iekšējie noteikumi Nr. VSKR-19-15-nts “Kārtība, kādā Rīgas 1. Kristīgajā pamatskolā uzturas nepiederošas personas”.

 

 

 1. Par šajos noteikumos paredzētās kārtības ievērošanu ir atbildīgs skolas dienas dežurants un ēkas uzraugs.

 

II Kārtība, kādā izglītības iestādes telpās uzturas nepiederošas personas

 

 1. Izglītojamo vecākiem un viņu pilnvarotajām personām aizliegts apmeklēt skolu un tās teritoriju.

 

 1. Ārkārtas nepieciešamības gadījumā nepiederošām personām, kurām jāierodas skolā jārīkojas šādi:
  • telefoniski jākontaktējas ar to peronu, kuru ir nepieciešams satikt, lai sarunātu konkrētu tikšanās laiku;
  • jāgriežas pie skolas dienas dežuranta un jānosauc savs vārds un uzvārds;
  • jāpasaka apmeklējuma mērķis;
  • jānosauc persona, kuru vēlas apmeklēt;
  • jāpiereģistrējas apmeklētāju žurnālā, norādot apmeklējuma laiku, mērķi un personu, pie kuras apmeklētājs ieradies;
  • nepieciešamības gadījumā ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

 

 1. Lai pasargātu sevi un citus no Covid-19 infekcijas, aicinām apmeklētājus ievērot 2m distanci, dezinficēt rokas un valkāt sejas aizsegu.

 

 1. Skolas dienas dežurants savas kompetences robežās sniedz apmeklētājiem informāciju un atbildīgi rīkojas, nodrošinot izglītojamo drošību.

 

 1. Skolas pedagogam ir pienākums informēt skolas vadību un dežūrposteni par paredzēto tikšanos.

 

 1. Skolas dežurantam un darbiniekam ir tiesības izraidīt no skolas telpām nepiederošās personas, ja persona nevar paskaidrot ierašanās mērķi un/vai ierašanās nav saskaņota.

 

 1. Ja nepiederošas personas neievēro šos noteikumus, tad skolas dienas dežurants vēršas pie dežurējošā pašvaldības policijas darbinieka un/vai sazinās ar skolas vadību, kura nepieciešamības gadījumā izsauc valsts vai pašvaldības policiju, kura sniedz  palīdzību konflikta atrisināšanā.

 

 1. Ar noteikumiem skolas izglītojamo vecāki tiek iepazīstināti mācību gada sākumā vai aktuālas nepieciešamības gadījumā. Iepazīstināšanu ar noteikumiem veic klašu audzinātāji, vecākiem parakstoties skolas speciālā veidlapā (1. pielikums).

 

 1. Noteikumi ir novietoti pie skolas ieejas informatīvajā stendā, skolas mājas lapā, kā arī skolotāju istabā un pie direktores.

 

 1. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. septembrī.

 

 

Direktors I. Gaile

Zīlīte

67273824

PIELIKUMS

25.08.2020. Iekšējiem noteikumiem Nr.VSKR-20-7-nts “Grozījumi 23.08.2019. iekšējos noteikumos Nr. VSKR-19-15-nts

“Kārtība, kādā Rīgas 1.Kristīgajā pamatskolā

 uzturas nepiederošas personas”

 

RĪGAS 1.KRISTĪGĀS PAMATSKOLAS
______. klases
 IZGLĪTOJAMO VECĀKU (AIZBILDŅU)
APLIECINĀJUMS PAR IEPAZĪŠANOS A
SKOLAS IEKŠĒJIEM NOTEIKUMIEM Nr. VSKR-20-7-nts

 

Nr.

Bērna vārds, uzvārds

Vecāka vārds, uzvārds

Vecāka vārds, uzvārds

Datums

Paraksts par instruktāžu

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

Direktors I. Gaile

Zīlīte

67273824