Iepazīsties ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem

Rīgas 1.Kristīgajā pamatskolā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS ar mērķi – samazināt to skolēnu skaitu, kuri priekšlaicīgi pamet mācības.

Mērķgrupa:

 • vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei

Ko iegūst skolēni?

Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

Projekts “PuMPuRS” sniedz šādu atbalstu:

 • Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
 • Kompensācija par:
  • sabiedriskā transporta biļetēm;
  • naktsmītnēm;
  • ēdināšanu;
  • individuālajiem mācību līdzekļiem;
  • individuālās lietošanas priekšmetiem;
  • speciālo transportu;
 • Jauniešu NVO projekti pašvaldībās.
Rīgas 1.Kristīgās pamatskolas koordinatore Ieva Karlsberga stāsta, ka šī gada I un II semestrī projektā tika iesaistīti 13 skolēni no 2.-9.klasei un 10 pedagogi, šobrīd tiek apzināti skolēni, kas projektā varētu iesaistīties nākamajā mācību gadā, kā arī tiek plānots piesaistīt jaunos  pedagogus.

Kā iesaistīties projektā?

Pieteikties var ziņojot klases audzinātājam vai rakstot vietnē www.e-klase.lv ziņojumu klases audzinātājam vai projekta koordinatorei Ievai Karlsbergai.

Informācija atjaunota 02.06.2022.