Skolas sociālais pedagogs:Palīdz bērniem, vecākiem, skolotājiem risināt sarežģītas situācijas, kas radušās izglītības procesa laikā, kā arī savstarpējās attiecībās. Izzina un novērtē skolēna sadzīves apstākļus mājās. Organizē dažādus profilaktiskos  pasākumus skolā, piemēram, drošību, izglītojamā pienākumiem un tiesībām. Pēc nepieciešāmības katru gadījumu izvērtējot individuāli sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem.Sadarbojas ar skolas psihologu un logopēdu pēc vajadzības.

Skolas psihologs:Konsultē individuāli, grupā – skolēnus, vecākus, skolotājus.Palīdz rast risinājumu sarežģītās emocionālās situācijās (emocionāli pārdzīvojumi, konfliktsituācijas). Ievēro psihologu profesionālās ētikas kodeksu. Piedalās profilaktiskajos pasākumos skolā. Sadarbojas ar skolas sociālo pedagogu un logopēdu pēc vajadzības.

Skolas logopēds: Izvērtē skolēnu skaņu izrunas traucējumus. Pēc nepieciešamības veic mācību korekcijas atbalsta darbu skolēniem ar nepietiekamu valodas sistēmas attīstību, lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem. Sadarbojas ar skolas sociālo pedagogu un psihologu pēc vajadzības.

 

Rīgas 1. Kristīgās pamatskolas atbalsta personāla speciālistu kontaktinformācija:

 

Vārds, uzvārds

Speciālista amats

Kontaktinformācija

Edgars Krišs Stalidzāns

sociālais pedagogs

 e-klasē

Ina Kovaļeva

skolotājs logopēds

 ikovaleva@edu.riga.lv;

e-klasē

Liene Ernestsone

izglītības psihologs

e-klasē