Izglītojamo drošības noteikumi pdf formātā.

21.08.2019. Nr. VSKR-19-10-nts

IZGLĪTOJAMO DROŠĪBAS NOTEIKUMI

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas

likuma 72. panta pirmās daļas 1. punktu

un 2009. gada 24. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 1338

Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.5. punktu

 1. Noteikumi nosaka Rīgas 1.Kristīgās pamatskolas (turpmāk – izglītības iestāde) mācību norises drošības un darba aizsardzības prasības izglītojamiem, izglītības iestādes personālam un apmeklētājiem, ievērojot noteikto kārtību šādos dokumentos:

  1. evakuācijas plāns;

  2. iekšējās kārtības noteikumi Nr. VSKR-19-8-nts;

  3. drošības noteikumu kopums par rīcību konkrētos apstākļos un situācijās:

   1. ugunsdrošības noteikumi U1 (1. pielikums);

   2. elektrodrošības noteikumi Nr. 2 (2. pielikums);

   3. drošības noteikumi pirmās palīdzības sniegšanā Nr. 3 (3. pielikums);

   4. drošības noteikumi ekskursijās, pārgājienos un pastaigās Nr. 4 (4. pielikums ar iesnieguma formu pielikumā);

   5. drošības noteikumi citos izglītības iestādes organizētajos pasākumos Nr. 5 (5. pielikums)

   6. drošības noteikumi sporta sacensībās un nodarbībās Nr. 6 (6. pielikums ar iesnieguma formu pielikumā);

   7. par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību šādos mācību kabinetos Nr. 7:

    1. mājturības un tehnoloģiju kabinets (zēniem) Nr. 7.1 (7.1. pielikums);

    2. mājturības un tehnoloģiju kabinets (meitenēm) Nr. 7.2 (7.2. pielikums);

    3. informātikas kabinets Nr. 7.3 (pielikums Nr. 7.3.);

    4. bioloģijas un ķīmijas kabinets Nr. 7.4 (pielikums Nr. 7.4.);

    5. fizikas kabinets Nr. 7.5 (pielikums Nr. 7.5.);

  4. Drošības noteikumos iekļaujama šāda informācija (8. pielikums):

   1. Par rīcību ekstremālās situācijās (piemēram, ja izcēlies ugunsgrēks, telpās jūtama gāzes smaka, plūdi, vardarbības situācija) Nr. 8.1;

   2. Par rīcību nestandarta situācijās (piemēram, saskarē ar bīstamies priekšmetiem un vielām) Nr. 8.2;

   3. Par ceļu satiksmes drošību Nr. 8.3;

   4. Par drošību uz ūdens un ledus Nr. 8.4;

   5. Par personas higiēnu un darba higiēnu Nr. 8.5;

   6. Par darba drošību, veicot praktiskos un laboratorijas darbus Nr. 8.6;

   7. Par drošību mācību laikā un mācību nodarbību starplaikā Nr. 8.7;

 1. Saskaņā ar darba aizsardzība normatīvo aktu prasībām, kas attiecas uz izglītības iestādes darbinieku drošu nodarbināšanu, papildus šo noteikumu 1. punktā minētajiem dokumentiem izglītības iestādes nodrošina, lai darbinieki tiktu instruēti un apmācīti darba aizsardzības jomā, kas attiecas uz darbinieka darbavietu vai mācību vidi un darba veikšanu vai mācību procesu. Darbinieku instruktāžu un apmācību pielāgo darba (mācību) vides riska pārmaiņām un periodiski atkārto.

 2. Drošības noteikumos noteikto prasību izpilde ir saistoša visiem Rīgas 1. Kristīgās pamatskolas izglītojamiem.

 3. Iespējamie bīstamie un kaitīgie darba vides faktori mācību procesā:

– mikroklimats (temperatūra, gaisa relatīvais mitrums, gaisa kustības ātrums);

– nepietiekošs vai nepareizs apgaismojums;

– elektriskā strāva;

– paslīdēšana, paklupšana, pakrišana;

5. Izmantojamie kolektīvie un individuālie aizsardzības līdzekļi:

– ventilācija, gaisa kondicionēšana;

– aizkari, žalūzijas dabīgā apgaismojuma koriģēšanai;

6. Prasības ugunsdrošībai:

– aizliegts rīkoties ar atklātu uguni mācību telpās, kabinetos;

– aizliegts smēķēt;

– neaiztikt (izņemot ugunsgrēka dzēšanu), nepārvietot telpās esošos ugunsdzēsības līdzekļus;

– neplēst, nebojāt un nenoplēst drošības uzlīmes;

– aizliegts ienest un glabāt kabinetos viegli gaistošas, uzliesmojošas vielas.

7. Elektrodrošības prasības:

– apmācības procesā izmantoto elektroietaišu (dators u.c. biroja tehnika) bojājumu gadījumos (dzirksteļošana, deguma smaka, slēdžu uzkaršana, jūtama kaut niecīga strāvas noplūde uz elektroietaises korpusa u.c.,) pārtraukt darbu, ziņot pedagogam un brīdināt citus izglītojamos par radušos situāciju, darbu atsākt tikai tad, kad ir novērsti bojājumi;

– aizliegts veikt elektroietaišu, vadu, slēdžu, kontaktu u.c. remontu – tas jādara kvalificētam personālam;

– ar mitrām (slapjām) rokām neaiztikt elektrotīklam pieslēgtas elektroietaises, slēdžus, vadus.

8. DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS

8.1. Ja noticis nelaimes gadījums, saslimšana mācību laikā, nekavējoties informēt pedagogu vai skolas medicīnisko personālu. Ja nepieciešams, tiek izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība (Tālr. 113). Nelaimes gadījuma vietu neaiztiek, ja tas nerada papildus bīstamību.

8.2. Pamanot ugunsgrēka izcelšanos, nekavējoties izsauc ugunsdzēsējus (Tālr. 112) vadībai. Ievērojot personīgo drošību, uzsākt ugunsgrēka dzēšanu ar esošajiem ugunsdzēsības līdzekļiem, ja izglītojamie ir apmācīti tā veikšanai.

8.3. Izdzirdot trauksmes signālu, kas saskaņā ar skolā noteikto kārtību brīdina par ugunsgrēka izcelšanos vai citu bīstamu situāciju, pārtraukt nodarbības un nekavējoties atstāt mācību telpas/ēku saskaņā ar evakuācijas plānu pa tuvāko evakuācijas izeju.

8.4. Nekavējoties ziņot skolas vadībai, pedagogiem un brīdināt pārējās personas par bīstamiem (riska) faktoriem, kuri atklāti, konstatēti mācību laikā un var apdraudēt citu izglītojamo un cilvēku dzīvību un veselību.

 1. Klašu audzinātāji un mācību priekšmetu pedagogi izglītojamos iepazīstina ar evakuācijas plānu, iekšējās kārtības noteikumiem, drošības noteikumiem un instrukcijām darba aizsardzībā šādā kārtībā:

  1. ar iekšējās kārtības noteikumiem, ugunsdrošību, elektrodrošību, pirmās palīdzības sniegšanu un evakuācijas plānu – katra mācību gada septembra mēnesī;

  2. ar drošības noteikumiem mācību kabinetos un telpās – ne retāk kā divas reizes mācību gadā un katru reizi pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību;

  3. ar drošības noteikumiem ekskursijās, pārgājienos un pastaigās, ceļu satiksmes noteikumiem – pirms katras ekskursijas, pārgājiena un pastaigas;

  4. ar drošības noteikumiem sporta sacensībās un citos izglītības iestādes organizētajos pasākumos – pirms katra pasākuma un sporta sacensībām.

  5. instruktāžu un apmācību, kas tieši attiecas uz darba (mācību) vietu un izpildi, veic, uzsākot darbu (mācības), mainoties tā raksturam vai apstākļiem, ieviešot jaunu vai mainot iepriekšējo darba (mācību) aprīkojumu un ieviešot jaunu tehnoloģiju.

 2. Izglītojamo iepazīstināšanu ar evakuācijas plānu, iekšējās kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem reģistrē skolas veidlapā un e-žurnālā. Izglītojamais atbilstoši spējām un prasmēm to apliecina ar ierakstu „iepazinos” par noteikumu izpildi, norādot datumu un parakstu.

 3. Pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā atbildīgais pedagogs direktoram iesniedz rakstisku informāciju, kurā norādīts pārgājiena vai ekskursijas mērķis, maršruts, ilgums, dalībnieku saraksts, vecums, pārvietošanās veids, nakšņošanas vieta, saziņas iespējas un pirmās palīdzības sniegšanas iespējas.

 4. Atbildīgais pedagogs ne vēlāk kā trīs dienas pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā informē vecākus vai viņu likumiskos pārstāvjus (turpmāk – vecāki) par pārgājiena vai ekskursijas mērķi, maršrutu, ilgumu, pārvietošanās veidu, nakšņošanas vietu, saziņas iespējām un pirmās palīdzības sniegšanas iespējām.

 5. Pirms katra pasākuma atbildīgais pedagogs pārliecinās par telpu un tehniskā nodrošinājuma piemērotību, atbilstību ekspluatācijas un drošības prasībām, kā arī saskaņo ar direktoru pasākuma plānu. Plānā norāda pasākuma norises laiku, vietu, aptuveno dalībnieku skaitu un veicamos drošības pasākumus.

 6. Skolas direktors pasākuma rīkošanu, ja nepieciešams, saskaņo ar vietējo pašvaldību un informē pašvaldības vai Valsts policiju par pasākuma norises laiku un vietu.

 7. Sporta sacensības un nodarbības (izņemot sporta veidus apvidū) rīko sporta zālē vai sporta nodarbībām pielāgotās vietās (piemēram, stadions), kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

 8. Sporta sacensības un nodarbības rīko tikai tādos laika apstākļos, kas neapdraud izglītojamā veselību un drošību.

 9. Sporta sacensībās ir klāt sertificēta ārstniecības persona vai ar direktora rīkojumu nozīmēta persona pirmās palīdzības sniegšanai.

 10. Atbildīgais pedagogs ne vēlāk kā trīs dienas pirms sporta sacensībām informē dalībnieku Vecākus par sacensību veidu, laiku, vietu, pārvietošanās iespējām un saziņas iespējām.

 11. Pirms piedalīšanās sporta sacensībās atbildīgais pedagogs iesniedz direktoram rakstisku informāciju, kurā norādīts sacensību veids, laiks, vieta, pārvietošanās iespējas, izglītojamo saraksts, saziņas iespējas ar vecākiem, kā arī datums, kad izglītojamie iepazīstināti ar drošības noteikumiem.

 12. Detalizētas drošības un aizsardzības prasības noteiktas šo noteikumu pielikumos.

Nobeiguma jautājumi.

 1. Atzīt par spēku zaudējušiem 04.01.2016. Iekšējos noteikumus Nr. VSKR-16-1-nts “Izglītojamo drošības noteikumi”.

 2. Noteikumi stājas spēkā ar 01.09.2019.

Direktore I. Gaile

Zīlīte

67273824

1.pielikums
Rīgas 1. Kristīgās pamatskolas

        1. 21.08.2019. iekšējiem noteikumiem

        2. Nr. VSKR-19-10-nts “Izglītojamo drošības noteikumi”

UGUNSDROŠĪBAS NOTEIKUMI U1

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka ugunsdrošu Rīgas 1. Kristīgās pamatskolas (turpmāk –izglītības iestāde) ēkas un Brīvā laika centra “Jota” ekspluatāciju (ēkas adrese: A. Deglava ielā 3 un 1a, Rīgā, LV1009), ugunsdrošības prasības, kas jāievēro iestādes darbiniekiem, izglītojamiem un apmeklētājiem (turpmāk visi kopā – personāls), un rīcību ugunsgrēka gadījumā.

2. Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasībām.

3. Izglītības iestādes ēka ir apgādāta ar ugunsdrošības signalizāciju, kā arī ar pulveru ugunsdzēšanas aparātiem, kuri izvietoti ēkas stāvos un atsevišķos darba (mācību) kabinetos.

4. Izglītības iestādes ēkai ir izstrādāti un apstiprināti evakuācijas plāni ugunsgrēka izcelšanās gadījumā, to grafiskie zīmējumi izvietoti katrā no ēkas stāviem. Visi evakuācijas ceļi tiek uzturēti atbilstoši Ministru kabineta Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasībām, avārijas izejas apgādātas ar speciālām slēdzenēm, kuras vajadzības gadījumā var atvērt bez atslēgas palīdzības.

5. Ēkai ir ugunsdrošs pārklājums saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi”.

6. Izglītības iestādes izglītojamie un personāls tiek instruēts ugunsdrošības jautājumos, šo faktu apliecinot ar parakstiem instruktāžu reģistrācijas žurnālos. Ikviena skolas skolotāja un darbinieka pienākums ir:

6.1. ievērot ugunsdrošības noteikumus un nodrošināt, lai tos ievērotu arī izglītojamie;

6.2. strādāt tikai ar tādiem instrumentiem, aparātiem un ierīcēm, kurām nav defektu, kā arī ievērot to ekspluatācijas noteikumu un instrukcijas;

  1. beidzot darbu, sakārtot darbavietu un atvienot strāvas patērētājus

  2. ugunsgrēka izcelšanās gadījumā nekavējoši ziņot par to ugunsdzēsības dienestam pa telefonu 112 (nosaucot objekta adresi – A. Deglava ielā 3, Rīga, ugunsgrēka izcelšanās vietu, savu uzvārdu un telefonu) un veikt darbības atbilstoši rīcības un evakuācijas plāniem.

II. Ugunsdrošības ievērošanas nosacījumi

7. Par ugunsdrošības noteikumu ievērošanu iestādē atbild skolas direktore Iveta Gaile (mob. 26566989) un viņa norīkota persona, kura amata aprakstā tas ir ierakstīts (turpmāk – atbildīgais par ugunsdrošību). Pārējais izglītības iestādes personāls ir atbildīgs par ugunsdrošību katrs savā darba (mācību) vietā.

8. Atbildīgā par ugunsdrošību objektā pienākumos ietilpst:

8.1. organizēt darbu iestādes ugunsdrošībā;

8.2. veikt ugunsdrošības instruktāžas;

8.3. nodrošināt ugunsdrošības signalizācijas darbību, organizēt savlaicīgu bojājumu novēršanu un nepieciešamības gadījumā nodrošināt to nomaiņu;

8.4. nodrošināt ugunsdzēšanas aparātu savlaicīgu pārbaudi un pārpildīšanu;

8.5.nodrošināt Valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora noteikto ugunsdrošības pasākumu izpildi.

9. Izglītības iestādes personāla (tostarp izglītojamo) pienākumi ugunsdrošībā ir:

9.1. apgūt un ievērot noteiktās ugunsdrošības prasības;

9.2. uzturēt kārtībā savu darba (mācību) vietu;

9.3. nepieļaut darbības, kas varētu izraisīt ugunsgrēku (smēķēt tam neparedzētās vietās, lietot atklātu uguni u.c. darbības);

9.4. izmantot tikai tās elektroiekārtas, kuras ir paredzētas tiešo darba (mācību) pienākumu veikšanai un ir lietošanas kārtībā, ievērot to lietošanas noteikumus;

9.5. mācēt pielietot esošos ugunsdzēšanas līdzekļus un inventāru;

9.6. izceļoties ugunsgrēkam, nekavējoties ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālr. 112;

9.7. veikt visus iespējamos pasākumus cilvēku un materiālo vērtību evakuācijai, ugunsgrēka likvidēšanai.

10. Skolas telpās kategoriski aizliegts smēķēt.

11. Iestādes ēkas telpu un tai pieguļošās teritorijas uzturēšana ugunsdrošā kārtībā paredz sekojošus aizliegumus:

11.1. izmantot nestandarta sildierīces un citas elektroierīces;

11.2. elektroietaisēs izmantot nestandarta drošinātājus un to kūstošos ieliktņus, un citas nestandarta detaļas;

11.3. atstāt bez uzraudzības ieslēgtas elektroiekārtas;

11.4.ekspluatēt bojātu elektroiekārtu, izmantot vadus un kabeļus ar bojātu izolāciju;

11.5. aizkraut avārijas izejas, ceļus un pieejas ugunsdzēšanas līdzekļiem;

11.6.veikt izmaiņas telpu plānojumā un funkcionālajā izmantojumā, kas neatbilst ugunsdrošības prasībām;

11.7.izmantot tehniskos stāvus (bēniņus), kāpņu telpas un rezerves izejas materiālu un priekšmetu uzglabāšanai;

11.8. izmantot apgaismes ierīces vai dekoratīvos priekšmetus ar atklātu uguni.

12. Iestādes ēkas pagalmiem un pieguļošai teritorijai jābūt sakārtotai un regulāri jāveic to uzkopšana no dažādiem materiāliem, atkritumiem un gružiem. Teritorijā aizliegts kurināt ugunskurus, dedzināt atkritumus, pērno zāli un veikt citas darbības ar atklātu uguni.

13. Mācību kabinetos aizliegts dedzināt brīnumsvecītes, vaska vai stearīna sveces bez pedagogu klātbūtnes. Aizliegts rotāt egli ar viegli uzliesmojošām rotaļlietām un vati.

Papildus nosacījumi ugunsdrošībai izglītības iestādē saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” :

13.1. izglītības iestādes telpās, izņemot laboratoriju, aizliegts glabāt īpaši viegli uzliesmojošus, viegli uzliesmojošus un uzliesmojošus šķidrumus, kā arī lietot atklātu uguni;

13.2. dežurējošajam personālam ir informācija par izglītības iestādē pa nakti paliekošo cilvēku skaitu un viņu izvietojumu;

13.3. strādāt laboratorijā ar ķīmiskām vielām, elektroierīcēm un sildierīcēm atļauts tikai pasniedzēja vai laboranta klātbūtnē un vadībā;

13.4. laboratorijas darbus, kuros izmanto degtspējīgas gāzes vai īpaši viegli uzliesmojošus, viegli uzliesmojošus un uzliesmojošus šķidrumus un kuru laikā var notikt pašaizdegšanās vai degtspējīgu vai sprādzienbīstamu vielu izdalīšanās, veic ventilējamos skapjos;

13.5. izglītības iestāžu laboratorijās un noliktavās ķīmiskās vielas glabā tikai aizslēdzamos skapjos. Šo skapju atslēgas atrodas pie pasniedzējiem (laborantiem). Īpaši viegli uzliesmojošus, viegli uzliesmojošus un uzliesmojošus šķidrumus glabā speciālos metāla skapjos;

13.6. mācību darbnīcās pēc katras nodarbības aizvāc degtspējīgus atkritumus un eļļainus slaukāmos materiālus. Galdnieku darbnīcās uzglabā ne vairāk par vienai dienai nepieciešamo materiālu daudzumu;

13.7. pedagogs pēc nodarbībām apskata telpas un atvieno elektroierīces.

III. Ugunsdrošības līdzekļi

14. Ugunsdzēsības inventārs un ugunsdzēšanas aparāti jāuzglabā šim nolūkam sagatavotās, redzamās un viegli pieejamās vietās (gaiteņos, pie iekšējiem ugunsdzēšanas ūdensvada krāniem, lielākās darba (mācību) telpās), atbilstoši tehniskās ekspluatācijas noteikumiem (šādā skaitā: 6 kg – 20 gb., 2 kg – 7 gb., 4 kg – 1 gb.). Šīs vietas jāapzīmē ar norādījuma zīmēm. Aparātiem jābūt marķētiem atbilstoši ugunsdrošības prasībām.

15. Pieejām pie ugunsdrošības līdzekļiem jābūt vienmēr brīvām.

16. Ugunsdrošības līdzekļi jāuztur lietošanas kārtībā. Obligāti jānodrošina to nomaiņa vai remonts bojājumu gadījumā. Ugunsdzēšamos aparātus drīkst pārbaudīt, uzpildīt un remontēt tikai licencētos uzņēmumos.

17. Aukstajā gadalaikā neapkurinātajās telpās un teritorijā jānovieto ugunsdzēšamie aparāti, kuru ekspluatācijas noteikumi pieļauj to ekspluatāciju jebkurā gadalaikā.

18. Aizliegts izmantot ugunsdzēšanas līdzekļus citiem nolūkiem.

19. Pielietojot ugunsdzēšamo aparātu liesmas noslāpēšanai aizliegts aparāta sprauslu (smidzinātāju) vērst virzienā, kur atrodas cilvēki.

20. Nedrīkst ar ķīmiskajiem un putu aparātiem dzēst elektroiekārtas, par kurām nav zināms, vai tās atrodas zem sprieguma.

IV. Rīcība ugunsgrēka izcelšanās gadījumā

21. Ja izcēlies ugunsgrēks, ikvienam (izglītojamais ziņo jebkuram iestādes darbiniekam vai pieaugušajam) savu iespēju robežās ir pienākums ziņot par to iestādes vadībai un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālr. 112, nosaucot precīzu objekta adresi, ugunsgrēka izcelšanās vietu, savu vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, pārtraucot cilvēku iekļūšanu objektā.

  1. Ugunsgrēka izcelšanās gadījumā visiem jāpamet objekts. Nekavējoties tiek veikta izglītojamo, personāla un apmeklētāju evakuācija no ugunsgrēka zonas, organizēta materiālo vērtību evakuācija un aizsardzība. Skolas darbinieki, novērtējot apstākļus savai un citu ugunsdrošībai, ugunsgrēka izcelšanās brīdī ir tiesīgi veikt ugunsgrēka dzēšanu ar visiem iespējamiem līdzekļiem, līdz brīdim, kad to pārņem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki. Tuvākais hidrants atrodas iepretī Rīgas 1. Kristīgās pamatskolas ēkai uz A. Deglava ielas braucamās daļas.

Iestādes direktors (vadība) un atbildīgais par ugunsdrošību iespēju robežās veic šādas darbības, lai novērstu ugunsgrēka izplatīšanos:

22.1. organizē elektroenerģijas atslēgšanu;

22.2. norīko personālu ugunsdzēsības dienesta sagaidīšanai, lai norādītu īsāko ceļu līdz ugunsgrēka izcelšanās vietai un iekšējā ugunsdzēsības ūdens sistēmas krāniem;

22.3. brīdina cilvēkus, kuri piedalās ugunsgrēka dzēšanā, par iespējamām traumām (ēku konstrukciju iebrukšana, elektriskās strāvas iedarbība, saindēšanās, apdegumi);

22.4. organizējot cilvēku evakuāciju, jādara viss, lai novērstu iespējamo panikas izcelšanos. Evakuācijas kārtību nosaka atkarībā no ugunsgrēka izcelšanās vietas un avārijas izeju izvietojuma. Primāri tiek evakuēti visi izglītojamie.

22.5. organizē telpu pārbaudi, vai nav palikuši cilvēki, kuri piedalījās ugunsgrēka dzēšanas darbos un evakuācijas pasākumā;

22.6. pēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieku ierašanās objektā, persona, kura organizēja primāros ugunsdzēšanas pasākumus, informē glābšanas dienestu par ugunsgrēka izcelsmes vietu, uguns izplatīšanos virzienu, objekta specifiskajām īpatnībām (augstas temperatūras, degšanas produktu un ūdens bīstamo iedarbību uz aparatūru, dokumentiem u.c.) un tālāk darbojas ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu vadītāja vadībā, un rīkojas pēc viņa norādījumiem.

23. Pedagogiem ugunsgrēka dzēšanas laikā ir pienākums:

23.1. ja nepieciešams, savu iespēju robežās piedalīties cilvēku un materiālo vērtību evakuācijā;

23.2. pildīt vadības rīkojumus, kuri vada glābšanas darbus līdz brīdim, kad ierodas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki;

23.3. ievērot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieku norādījumus;

24. Glābjoties pašam vai glābjot kādu no stipri piedūmotas telpas, elpošanai izmantot samitrinātu kabatas lakatiņu vai virzīties rāpus, turot galvu pēc iespējas zemāk, kur vēl ir saglabājies elpošanai derīgs gaiss;

25. Vajadzības gadījumā jāizsauc uz objektu neatliekamās medicīniskās palīdzības un avārijas dienesti.

26. Ugunsdzēsības un glābšanas dienests jāizsauc arī tādā gadījumā, ja aizdegšanās novērsta pašu spēkiem, jo gruzdēšanas perēklis var palikt apslēptās vietās, un pēc laika ugunsgrēks var atkārtoti izcelties jau lielākos apmēros.

27. Personas, kuras pārkāpušas ugunsdrošības noteikumus, likumos noteiktajā kārtībā var saukt pie kriminālās, administratīvās vai disciplinārās atbildības.

28. Skolas darbinieku pienākumi un rīcība ugunsgrēka gadījumā ir atbilstoša skolas izstrādātajam rīcības plānam, operatīvā dienesta izsaukšanas un cilvēku evakuēšanas kārtībai.

29. Skolas darbinieki ir atbildīgi par materiālajām vērtībām, kuras ir viņu pārraudzībā:

29.1. direktors ir atbildīgs par stingrās uzskaites dokumentācijas uzglabāšanu skolas seifā;

29.2. direktora vietnieki ir atbildīgi par viņu rīcībā nodotajiem un nomenklatūrā uzskaitītajiem dokumentiem un to nogādāšanu drošā vietā;

29.3. direktora vietnieks saimniecības darbā ir atbildīgs par svarīgu skolas saimniecības nodrošināšanas dokumentiem, to nogādāšanu drošā vietā;

bibliotekāre ir atbildīga par viņas pārziņā nodoto materiālo vērtību;

29.4. sekretāre ir atbildīga par personu lietu un uzskaites reģistrācijas grāmatu nogādāšanu un saglabāšanu drošā vietā;

29.5. arhīva ekspertu komisija ir atbildīga par arhīva materiālu saglabāšanu un nogādāšanu drošā vietā;

 1. Izglītības iestādes ēkas uzraugiem un dienas dežurantiem savas dežūras laikā ir stingri jāievēro un jāatbild par Instrukcijas darbam ar automātisko ugunsdrošības signalizācijas sistēmas prasību izpildi.

V. Noslēguma jautājumi

31. Ikvienas personas pienākums ir nepieļaut ar savu darbību ugunsgrēka izcelšanos.

32. Izglītojamo un personāla pienākums ir apgūt ugunsdrošības kārtību ikgadējā darbinieku instruktāžā un ievērot to.

33. Gadījumos, ja pārkāpti ugunsdrošības noteikumi un darbinieka vainas dēļ ir izcēlies ugunsgrēks, vainīgais var tikt saukts pie atbildības LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Direktore I. Gaile

Zīlīte, 67273824

        1. 2. pielikums
         Rīgas 1.Kristīgās pamatskolas

        2. 21.08.2019. iekšējiem noteikumiem

        3. Nr. VSKR-19-10-nts “Izglītojamo drošības noteikumi”

        4. ELEKTRODROŠĪBAS NOTEIKUMI Nr. 2

I. Vispārīgie jautājumi

1. Elektrodrošības noteikumi Rīgas 1. Kristīgajā pamatskolā (turpmāk – noteikumi) nosaka darba drošības prasības par vispārīgiem elektrodrošības jautājumiem, strādājot ar elektroiekārtām.

2. Elektriskās strāvas iedarbība uz cilvēka organismu var radīt ļoti nopietnas, pat traģiskas sekas. Strāvas bīstamība izpaužas tanī apstāklī, ka to nevar konstatēt ar mūsu maņu orgāniem. Tādēļ darbos, kur tiek izmantota elektriskā strāva, jābūt ļoti uzmanīgiem.

Darba drošība, veicot praktiskos un laboratorijas darbus

 1. Pārbaudīt darbā izmantojamo elektroiekārtu, elektroierīču, aparatūras aizsargapvalku stiprinājumu, elektrības vadu izolāciju, kontaktsavienojumu, slēdžu, rozešu darba kārtību.

 2. Aizliegts strādāt ar iekārtu, kas nav tehniskā kārtībā.

 3. Barošanas vadā nedrīkst būt mezgli, jo tas var bojāt vada izolāciju.

 4. Aizliegts strādāt elektroiekārtas strāvas vadošas daļas tuvumā, ja tā nav izolēta vai
  atrodas zem sprieguma un nav aprīkota ar atbilstošu aizsargierīci.

 5. Aizliegts ieslēgt elektropatērētāju tīklā un strādāt ar to, ja ir slapjas rokas.

 6. Jāievēro elektroierīces pieslēgšanas un atslēgšanas kārtība:

8.1. no sākuma vads jāpieslēdz elektroierīcei, tikai pēc tam – elektrotīklam;

8.2. atslēgšana tiek veikta pretējā kārtībā;

8.3. nedrīkst satvert kontaktdakšiņu ar mitru roku.

9. Elektroiekārtas uzkopšanai jāizmanto tikai sauss slaukāmais materiāls. Aizliegts
slaucīt un tīrīt ieslēgtu elektroiekārtu un elektroierīci.

10. Darba laikā jāizvairās no vada un kabeļa izolācijas bojājuma:

10.1.jāseko, lai tas netiktu piespiests ar kādu priekšmetu;

10.2. nepieļaut vada savīšanos un mezgla veidošanos tajā;

10.3. atvienojot kontaktdakšu no kontaktligzdas, ar vienu roku jāpietur kontaktligzda, lai nebojātu tās stiprinājumu, turklāt dakšiņu jātur aiz korpusa. Aizliegts izvilkt kontaktdakšu aiz vada.

11. Elektroierīcei darbības laikā jāatrodas apvalkā ar aizvērtiem
apkalpošanas vākiem.

12. Uz aparātiem nenovietojiet traukus, metāla priekšmetus (papīra saspraudes, adatas u.c.). Šķidrumu vai dažādu elektrības vadoša priekšmeta iekļūšana elektroierīcēs var izraisīt aizdegšanos vai elektrotraumu.

13. Pasargājiet barošanas vadu no smaga priekšmeta iedarbības.

14. Remonta darbus un elektrotehniskās ietaises pieslēgšanu, ja nav speciālu
kontaktdakšiņu, veic skolas elektriķis.

Rīcība nestandarta un ekstremālās situācijās

15. Nekavējoši ziņot skolotājam par nelaimes gadījumu vai situāciju, kura apdraud cilvēka veselību vai dzīvību.

 1. Ugunsgrēka gadījumā rīkoties atbilstoši ugunsdrošības instrukciju prasībām, t.sk.:

1. Nekavējoties ziņot skolotājam par notikušo

2. vai ziņot skolas vadībai pa tālruni 26566989

 1. nepieciešamības gadījumā izsaukt ugunsdzēsējus pa tālruni 112,

17. Ugunsgrēka gadījumā jāatslēdz vēdināšanas sistēma un elektroenerģija padeve.

18. Nedrīkst dzēst no sprieguma neatslēgtu degošu elektroiekārtu un elektroinstalāciju ar ķīmisko putu ugunsdzēšamo aparātu vai ūdeni, jo ķīmiskās putas un ūdens labi vada strāvu un var radīt cilvēkam elektrobīstamību.

19. Ja pēkšņi tiek pārtraukta elektriskās enerģijas padeve, jāatslēdz visi elektropatērētāju slēdži.

20. Ja radies īssavienojums vai pārrāvums elektropadeves sistēmā, ar galvenā slēdža palīdzību jāatvieno elektrotīkls.

21. Ja noticis nelaimes gadījums:

 • Nekavējoties vērsties pie skolotāja un/vai skolas medmāsas vai nepieciešamības gadījumā izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību pa tālruni 113 vai 112,

 • sniegt pirmo palīdzību cietušajam,

 • saglabāt neskartu notikumu vietu, ja tas neapdraud pārējo cilvēku veselību un dzīvību.

  1. Skat. drošības noteikumus pirmās palīdzības sniegšanā Nr.3 (3. pielikums)

Personas un darba higiēna

  1. Ievērojiet personīgās higiēnas noteikumus. Tīriet rokas!

  2. Darbavieta vienmēr jāuztur tīrībā un kārtībā.

Pēc darba beigšanas

  1. Izslēgt un atvienot no elektrotīkla elektroierīci un elektroietaisi, ar kuru tika
   strādāts.

  2. Atstājot darba telpu, jāpārbauda, vai nav atstāta ieslēgta tīklā kāda
   elektroiekārta vai elektroierīce, izņemot elektroierīci un elektroiekārtu, kam saskaņā ar tehnoloģijām ir jābūt ieslēgtai nepārtraukti.

  3. Nenovietot uz elektroiekārtu korpusiem vāzes, puķu podus, krūzes un citus priekšmetus.

Ar instrukciju izglītojamos iepazīstina klašu audzinātāji un mācību kabineta vadītāji ne retāk kā divas reizes mācību gada laikā un katru reizi pirms tādas jaunas darbības uzsākšanas, kura var apdraudēt skolēnu drošību un veselību.

Elektrodrošības jautājumi aplūkoti arī drošības noteikumos, kurās noteiktas drošības prasības mācību kabinetos (fizikas, informātikas u.c.).

Direktore I. Gaile

Zīlīte

67273824

        1. 3. pielikums
         Rīgas 1. Kristīgās pamatskolas

        2. 21.08.2019. iekšējiem noteikumiem

        3. Nr. VSKR-19-10-nts “Izglītojamo drošības noteikumi”

        1. DROŠĪBAS NOTEIKUMI

PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANĀ Nr. 3

 1. Ja cietušais smok, stipri asiņo, konstatēti lauzti kauli, sūdzas par stiprām sāpēm, atrodas bezsamaņā, guvis elektrotraumu vai plašus apdegumus, vai kā citādi ir aizdomas par nopietnām veselības problēmā, izglītojamais veic šādas darbības:

  1. nekavējoties paziņo par faktu pedagogam, skolas medicīniskajam personālam vai jebkuram citam pieaugušajam;

  2. pārtrauc dzīvībai bīstamu faktoru iedarbību;

  3. ja izglītojamais ir apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā, iznes cietušais no bīstamās zonas (ja iespējams), norobežo negadījuma vietu;

  4. pieaugušais izsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (tālr. 113).

 1. Ņemot vērā izglītojamo un pieaugušo zināšanu līmeni un iespējas konkrētajā gadījumā, negadījuma vietā veicama „ABC shēma”, kas ir neatliekamās rīcības plāns cietušā stāvokļa novērtēšanai, dzīvības glābšanai un uzturēšanai, pārbaudot un veicot šādas darbības:

  1. samaņā esošam cilvēkam, kurš spēj orientēties laikā, telpā atbild uz jautājumiem, reaģē uz kairinājumu, atbrīvo elpošanas ceļus – degunu , mutes dobumu, rīkli, balseni un elpvadu no svešķermeņiem;

  2. bezsamaņā esošu cilvēku novieto uz muguras, nepieciešamības gadījumā iztīra mutes dobumu, lai novērstu elpceļu nosprostošanos ar mēli, pielieto dzīvību glābjošu satvērienu (vienas rokas plaukstu novieto uz pieres, otras rokas plaukstu novietot uz apakšžokļa, vienlaicīgi atgāž galvu un izceļ apakšžokli);

  3. bezsamaņā esošam cilvēkam pārbauda vai viņš elpo, noliecoties pie cietušā, konstatē, vai jūt gaisa plūsmu no elpceļiem uz sava vaiga);

  4. ja cietušais ir bezsamaņā, bet elpo, tad, lai novērstu mēles aizkrišanu, cietušo novieto uz sāna;

  5. ja cietušais ir bezsamaņā, bet neelpo arī pēc elpceļu atbrīvošanas, tad nekavējoties veic mākslīgo elpināšanu. Pēc divām savām izelpām pārbauda pulsu uz miega artērijas. Un, ja tas ir sataustāms, tad elpināšanu turpina 10 – 12 reizes minūtē, pēc katras minūtes pārbaudot pulsu;

  6. ja pēc divām mākslīgām ieelpām uz miega artērijas nav pulsa, tiek veikta sirds masāža (ar vienas rokas rādītājpirkstu sameklē vietu, kur savienojas ribu loki, uz krūšu kaula, virzienā uz ķermeņa augšdaļu novieto pirmās plaukstas pamatni, tai virsū novieto otru plaukstu, lai pirksti neskartos pie krūšu kurvja);

  7. veicot sirds masāžu, tiek veikts ass plaukstas pamatnes spiediens, spēcīgs, īslaicīgs, lai krūšu kurvis tiktu saspiests 4-5 centimetri ar frekvenci 80 reizes minūtē;

  8. Veicot sirds-plaušu atdzīvināšanu, ievēro šādu procedūru:

   1. pēc sirds masāžas 15 reizēm veic 2 mākslīgās elpināšanas;

   2. pēc katriem 4 elpināšanas un sirds masāžas cikliem kontrolē pulsu uz miega artērijas;

   3. ja pulsa nav, turpina sirds-plaušu atdzīvināšanu;

   4. ja pulss ir, kontrolē elpošanu, ja nepieciešams turpina tikai elpināšanu 10 – 12 reizes minūtē;

   5. ja atjaunojas elpošana, cietušo novieto stabilā sānu guļā.

  1. Dzīvībai bīstamas asiņošanas gadījumā palīdzība cietušajam tiek sniegta guļus stāvoklī;

  2. Asiņošanu aptur pietiekoši stipri, uzspiežot asiņojošajai vietai, lai ap asinsvadu esošie audi nospiež asinsvadu, uzliekot spiedošu pārsēju, taču izvairoties no žņauga lietošanas.

 1. Pirmās palīdzības sniegšanas aptieciņa satur šādus priekšmetus:

  1. vienreizējas lietošanas cimdi, ko pielieto, lai pasargātu sevi no inficēšanās ar infekcijām;

  2. saspraužamās adatas, ko pielieto liela izmēra pārsēja nostiprināšanai;

  3. šķēres, ko izmanto cietušā apģērba pārgriešanai, lai piekļūtu traumētai ķermeņa apdeguma vai asiņojošai brūcei un pārsienamā materiāla griešanai;

  4. mākslīgās elpināšanas maskas vārstulis. Vārstuli pielieto, to novietojot pret savu muti un laižot tam cauri savas izelpas gaisu;

  5. trīsstūrveida plāksteris, ko pielieto rokas fiksēšanai, spiedoša pārsēja uzlikšanai vai brūču pārsiešanai;

  6. leikoplasts, ko pielieto pārsēja nostiprināšanai;

  7. brūču plāksteris, ko pielieto nelielu brūču pārsiešanai;

  8. tīklveida pārsējs, ko pielieto pārsiešanas kompreses nostiprināšanai uz brūces;

  9. spiedošā pārsiešanas pakete, ko pielieto rokas fiksēšanai, spiedoša pārsēja uzlikšanai vai brūču pārsiešanai;

  10. marles saites, ko pielieto brūču pārsiešanai. Pārsienot lielāku brūci, iepriekš to pārsedz ar pārsiešanas kompresi.

Direktore I. Gaile

Zīlīte

67273824

        1. 4. pielikums
         Rīgas 1Kristīgās pamatskolas

        2. 21.08.2019. iekšējiem noteikumiem

        3. Nr. VSKR-19-10-nts “Izglītojamo drošības noteikumi”

       1. DROŠĪBAS NOTEIKUMI

EKSKURSIJĀS, PĀRGĀJIENOS UN PASTAIGĀS Nr. 4

       1. I. Mērķis un vispārīgie noteikumi.

1. Pamatojoties uz MK 24.11.2009. noteikumiem Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”, ar mērķi sakārtot skolā mācību un audzināšanas darba ekskursiju organizācijas procesu atbilstoši šiem noteikumiem, nodrošinot izglītojamajiem drošību un izmantot skolas rezerves pilnīgākai mācību satura apguvei, inovatīvo un fizisko spēju apguvei, attīstot izglītojamo un skolotāju sadarbību, tiek izstrādāti „Drošības noteikumi un kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība ekskursijās un pārgājienos” (turpmāk tekstā – kārtība);

2. Gadījumā, ja atsevišķi šīs kārtības noteikumi neveicina nosprausto mērķu sasniegšanu vai šim nolūkam nepieciešami papildus noteikumi, tad kārtībā var izdarīt grozījumus, saskaņojot tos skolas metodiskajās komisijās un pedagoģiskās padomes sēdē;

3. Kārtība attiecas arī uz pārgājienu organizēšanu līdz attiecīgām sabiedrisko pasākumu vietām, kuros piedalās klases izglītojamie.

II. Organizatoriskā struktūra.

4. Atbilstoši skolas nolikumam un direktora rīkojumam katra klase divas reizes gadā var izmantot mācību dienu mācību un audzināšanas darba ekskursiju un pārgājienu (turpmāk tekstā – ekskursija) organizēšanai;

5. Par ekskursiju plānošanu skolas mērogā atbild direktora vietnieki mācību jomā;

6. Klases ekskursijas organizē klases audzinātājs/i vai priekšmetu skolotājs/i (turpmāk tekstā – atbildīgā persona), kuri atbild par ekskursijas metodiski pareizu organizēšanu;

7. Pirms došanās ekskursijā atbildīgā persona ekskursijas iespēju saskaņo ar skolas vadību;

8. Piecas dienas pirms došanās ekskursijā atbildīgā persona:

8.1. iesniedz direktoram apstiprināšanai (vispirms saskaņojot ar direktora vietniekiem audzināšanas un izglītības jomā) rakstisku informāciju, kurā norādīts ekskursijas mērķis, maršruts, ilgums, dalībnieku saraksts, dalībnieku personas kodi, dalībnieku paraksti par iepazīšanos ar drošības noteikumiem, pārvietošanās veids, nakšņošanas vieta, saziņas iespējas un pirmās palīdzības sniegšanas iespējas, kā arī pieaugušais līdzbraucējs, kurš pavada klasi ekskursijā kā palīgs atbildīgajai personai, uz 10 – 15 izglītojamajiem viens pieaugušais (1. pielikums). Sākumskolā nepieciešama ir arī viena vai vairāku vecāku līdzdalība ekskursijās;

8.2. pēc skolas vadības apstiprinājuma saņemšanas rīkojuma veidā, izdara ierakstu informācijai baltajā tāfelē skolotāju istabā;

8.3. paziņo izglītojamo vecākiem par ekskursiju, tās mērķi, maršrutu, ilgumu, pārvietošanās veidu, nakšņošanas vietu, saziņas iespējām un pirmās palīdzības sniegšanas iespējām un tās norisi ar attiecīgu ierakstu (ielīmētu informācijas lapiņu, nosūtītu ziņu vecāku e-pastā u.c.) izglītojamo dienasgrāmatā;

9. Vecāki informē atbildīgo pedagogu par sava bērna veselības traucējumiem vai īpatnībām, ja viņam nepieciešama īpaša uzmanība, kā arī par saziņas iespējām ar vecākiem, norādot kontakttālruni;

10. atbildīgā persona ar izglītojamajiem klases stundā pārrunā drošības noteikumus, atkārto drošības instruktāžas, par ko izglītojamie parakstās arī žurnālā:

    • par rīcību ekstremālās situācijā

    • par rīcību nestandarta situācijās

    • par ceļu satiksmes drošību

    • par drošību uz ūdens un ledus

    • par personas higiēnu

JĀATGĀDINA:

     • dodoties ekskursijā ir jāuzģērbj sezonai un laika apstākļiem atbilstošs apģērbs,

     • ekskursijā izglītojamajiem jāiet izturīgos apavos un zeķēs, kas pasargā kājas no mehāniskiem bojājumiem ar zariem, krūmiem, dzeloņainiem augiem, asiem akmeņiem, stikla šķembām un tml., kā arī indīgu dzīvnieku un kukaiņu kodieniem. Aizliegts novilkt apavus un staigāt basām kājām!

     • nedrīkst dzert ūdeni no atklātām vai nezināmām ūdenstilpnēm, tāpēc katram ir jāņem līdz dzeramais ūdens no mājām (neplīstošā traukā!),

     • ievērot dabas aizsardzības prasības (mēģinot noteikt jebkura no savāktajiem augiem garšu, jo tā var saindēties, kā arī saslimt ar kuņģa un zarnu slimībām),

     • jebkuras traumas gadījumā griezties pie skolotāja!

     • Sastopoties ar sprāgstvielām vai citām bīstamām vielām, izglītojamais nekavējoties par to ziņo atbildīgajai personai un ievēro šādus piesardzības pasākumus:

      • nekustināt no vietas, celt, mest vai sist pa bīstamo objektu;

      • aizliegts izjaukt, nest uz mājām, likt ugunī vai ūdenī bīstamo objektu;

      • distancēties pašam un atturēt no piekļūšanas objektam citus izglītojamos.

     • ugunskuru drīkst kurināt tikai ar pieaugušo atļauju un to klātbūtnē speciāli šim nolūkam ierādītās vietās. Ugunskura iekurināšanai nedrīkst izmantot viegli uzliesmojošas vielas un materiālus. Beidzot kurināt ugunskuru, tas jāaplej ar ūdeni vai jāapber ar smiltīm tā, lai nebūtu redzami ceļamies dūmi no oglēm vai nesadegušām pagalēm.

11. Vecāki informē atbildīgo personu par sava bērna veselības traucējumiem vai specifiskām īpatnībām, ja tam nepieciešama īpaša uzmanība, kā arī iespējām sazināties ar viņiem.

12. Trīs dienu laikā līdz ekskursijai priekšmetu skolotāji var uzdot izglītojamajiem uzdevumus savā priekšmetā, saskaņojot tos ar atbildīgo personu.

III. Ekskursiju norise.

13. Klašu audzinātāji mācību gada laikā ieteic vecākiem, plānojot ģimenes budžetu, ņemt vērā līdzekļu nepieciešamību ekskursiju izdevumiem;

14. Ekskursiju maršruti tiek izvēlēti atbilstoši skolā un mācību procesā noteiktajām tēmām un prioritātēm;

15. Atbildību par ekskursijas norisi uzņemas atbildīgā persona, kurai ir šādas funkcijas:

 1. izvērtēt paredzamās ekskursijas riska faktorus, ievācot informāciju vai izpēta to objektu vai vietu, uz kuru tiks vesti izglītojamie, izvēloties to tā, lai nebūtu apdraudēta izglītojamo dzīvība un veselība (kur nedraud plēsīgo zvēru un indīgu dzīvnieku uzbrukumi, kur nav staignu vietu, kur ūdenstilpņu tuvumā dziļums pie krasta ir tik neliels, ka izslēdz nelaimes gadījumus u.c.);

 2. nodrošināt metodiski pareizu ekskursijas gaitu;

 3. nodrošina šo drošības noteikumu un kārtības izpildi;

16. Obligātās izglītojamo pārbaudes ekskursijas laikā:

 1. pirms došanās ekskursijā jāpārbauda izglītojamo skaits pēc saraksta, atzīmējot klātesošos un nozīmējot katrai izglītojamo grupai pieaugušo līdzbraucēju,

 2. otrā pārbaude notiek pēc ierašanās ekskursiju vietā/ās,

 3. trešā pārbaude notiek pirms došanās atpakaļceļā,

 4. ceturtā pārbaude – pēc atgriešanās no ekskursijas.

 5. ekskursijas laikā nodrošināt drošības instrukcijas ievērošanu;

17. Ja izglītojamo aizvešanai uz ekskursijas vietu izmanot sabiedrisko transportu, viņu iesēdināšana transporta līdzeklī notiek pa grupām iepriekš nozīmēta pieaugušā pedagoga vai vecāka vadībā. Transporta līdzeklī vispirms iekāpj izglītojamie un pēc tam – persona, kura viņus pavada. Tādā pašā kārtībā notiek izglītojamo izsēdināšana no transporta līdzekļa;

18. Brauciena laikā izglītojamajiem kategoriski aizliegts izliegties pa logiem, iekāpt un izkāpt no transporta līdzekļa tā kustības laikā, kā arī mest atkritumus ārā pa logu;

19. nelaimes gadījumā:

 1. nekavējoši ziņot skolotājam par nelaimes gadījumu vai situāciju, kura apdraud cilvēka veselību vai dzīvību;

 2. cietušajam nodrošināt pirmās palīdzības sniegšanu notikuma vietā un, ja nepieciešams, izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību vai organizēt cietušā nogādāšanu ārstniecības iestādē;

 3. skat. drošības noteikumus pirmās palīdzības sniegšanā Nr. 3 (3. pielikums)

20. Ja noticis nelaimes gadījums:

 1. nepieciešamības gadījumā nekavējoties izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību pa tālruni 112,

 2. saglabāt neskartu notikumu vietu, ja tas neapdraud pārējo cilvēku veselību un dzīvību,

 3. informēt skolas vadību pa tālruni 26566989 un cietušā vecākus par nelaimes gadījumu;

21. Ugunsgrēka gadījumā rīkoties atbilstoši ugunsdrošības instrukciju prasībām, t.sk., izsaukt ugunsdzēsējus pa tālruni 112,

22. Bīstamā situācijā pārtraukt ekskursiju un informēt par to skolas direktoru;

23. Ekskursiju uzskatīt par pabeigtu tikai pēc tam, kad pēdējais ekskursijas dalībnieks ir devies uz mājām (jaunākā vecuma izglītojamie – vecāku pavadībā)

24. Pēc ekskursijas tiek apkopoti rezultāti un notiek atskaite par ekskursiju (skolas lielajā svētbrīdī, klases vecāku sapulcē, pedagogu informatīvajās sapulcēs u.c.).

25. Ekskursiju materiālus un izglītojamo iegūto pieredzi priekšmetu skolotāji izmanto stundās.

Direktore I. Gaile

Zīlīte

67273824

PIELIKUMS

Drošības noteikumiem pastaigās, ekskursijās un pārgājienos

Rīgas 1. Kristīgās pamatskolas direktorei Ivetai Gailei

_______ . klases audzinātāja/s – skolotāja/s

___________________________________

(Vārds un uzvārds)

 1. IESNIEGUMS

Lūdzu atļaut rīkot ______ . klases ____________________________________________________

(mācību ekskursija, pārgājiens, pasākums u.c.)

Mērķis __________________________________________________________________________

Maršruts ________________________________________________________________________

Izbraukšanas (datums, laiks) ________________________________________________________

Atgriešanās (datums, laiks) ________________________________________________________

Transporta līdzeklis (veids, marka, modelis) ____________________________________________

(transporta līdzekļa īrēšanas gadījumā norādīt Reģ. Nr. un transporta līdzekļa vadītāja vārdu, uzvārdu)

Nakšņošanas vieta ______________________________________________________________

Ekskursijas vadītājs un saziņas iespējas ____________________________________________

Pirmās palīdzības sniegšanas iespējas ____________________________________________

Izglītojamo vecāki, pieaugušie, kas palīdz vadīt ekskursiju _________________________________

  1. IZGLĪTOJAMO SARAKSTS

Nr.

Vārds, uzvārds

Datums

Paraksts par instruktāžu

Piezīmes

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Atbildīgā persona _______________________________ _____________________________

(paraksts) (paraksta atšifrējums)

Pieaugušo līdzbraucēju paraksti un to atšifrējumi _________________________________________________________

        1. 5. pielikums
         Rīgas 1. Kristīgās pamatskolas

        2. 21.08.2019. iekšējiem noteikumiem

        3. Nr. VSKR-19-10-nts “Izglītojamo drošības noteikumi”

DROŠĪBAS NOTEIKUMI

CITOS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

ORGANIZĒTAJOS PASĀKUMOS Nr. 5

1. Izglītības iestādes organizētajos pasākumos (koncerti, konkursi, diskotēkas, labdarības pasākumi, Bībeles svētki u.c.) (turpmāk – pasākumi) rīkotāji piesaka savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms pasākuma sākuma, skolas direktoram.

2. Pasākuma rīkotāji uzraksta pasākuma scenāriju, izvirza atbildīgo rīkotāju un izpilda citas skolas administrācijas prasības, kas saistītas ar pasākuma rīkošanu.

3. Skolas direktors apstiprina ar pasākumu saistītos dokumentus un norīko vienu vai vairākas atbildīgās personas. To pienākums ir nodrošināt skolas iekšējās kārtības noteikumu u. c. saistošo noteikumu (ugunsdrošību. elektrodrošības prasību ievērošanu u. tml.) minēto pasākumu sagatavošanas un norises laikā.

4. Atbildīgajai personai par pasākuma norises laiku un vietu jāinformē Valsts policija par masu pasākuma norisi, ja transportlīdzekļu kustība var apdraudēt dalībnieku dzīvību vai veselību, kā arī pašvaldības policiju par pasākuma norises laiku un vietu.

5. Ārpus skolas rīkotos pasākumus atbildīgā persona saskaņo ar vietējo pašvaldību. Šajos pasākumos jāievēro šajos drošības noteikumos minētie drošības un kārtības pasākumi. Rīcība ekstremālās un nestandarta situācijās jāveic atbilstoši evakuācijas un rīcības plāniem, kas paredzēti konkrētajai norises vietai.

6. Atbildīgajām personām un pasākuma rīkotājiem jābūt instruētām par pasākuma norises kārtību, kārtības uzturēšanu, dalībniekiem, rīkotāju atbildību, ugunsdrošības pasākumiem un dalībnieku evakuācijas noteikumiem ugunsgrēka izcelšanās vai citas ekstremālas situācijas gadījumā.

7. Atbildīgajam personām, kuras atbild par pasākuma norisi, pirms pasākuma rūpīgi jāapskata visas telpas, rezerves izejas un personiski jāpārliecinās, vai no ugunsdrošības viedokļa tās ir lietošanas kārtībā un apgādātas ar pirmās nepieciešamības ugunsdzēšanas līdzekļiem.

8. Pirms masu pasākuma atbildīgā persona pārliecinās par telpu un tehniskā nodrošinājuma atbilstību attiecīgajam pasākumam un atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

9. Ekstremālās situācijās (ugunsgrēka, spridzināšanas draudu gadījumā u.c.) atbildīgās personas nekavējoši pārtrauc pasākumu un organizē pasākuma dalībnieku evakuāciju saskaņā ar esošo evakuācijas plānu un atbilstoši reālajai situācijai. skolas dežurants ar apziņošanas sistēmas palīdzību informē par radušos situāciju visus cilvēkus, kas tajā brīdī atrodas skolā.

10. Nestandarta situācijās, piemēram, redzot aizdomīgus priekšmetus, saiņus u.c. nekavējoši par to jāziņo atbildīgajām personām. Atbildīgā persona izvērtē situāciju un atbilstoši rīkojas – nepieciešamības gadījumā izsauc glābšanas dienestu pa tālr. 112 un uzsāk pasākuma dalībnieku evakuāciju.

11. Ekstremālās un nestandarta situācijās pasākuma dalībniekiem jāievēro atbildīgo personu norādījumi. Lai neizceltos panika, drūzmēšanās un bīstamas situācijas, pirms evakuācijas nedrīkst doties uz garderobi. Izņēmums var būt tie gadījumi, kad atbildīgās personas, izvērtējot situāciju, to atļauj.

12. Pasākumos aizliegts izmantot pirotehniskos materiālus.

13. Pēc pasākuma atbildīgajām personām un pasākuma rīkotajiem rūpīgi jāapskata visas telpas un personiski jāpārliecinās, ka šajās telpās nav palicis kāds no pasākuma dalībniekiem, kā arī jāizslēdz apgaismojums (ja tas ir nepieciešams), jāaizslēdz visas rezerves izejas, un jāinformē skolas dežurants.

14. Pasākuma rīkotāji skolu atstāj tikai ar atbildīgās personas atļauju, pēdējie skolu atstāj atbildīgās personas, iepriekš pārliecinoties, ka izpildītas visas ar pasākuma norisi saistītās prasības.

15. Skat. drošības noteikumus pirmās palīdzības sniegšanā Nr. 3 (3. pielikums)

Direktore I. Gaile

Zīlīte

67273824

        1. 6. pielikums
         Rīgas 1. Kristīgās pamatskolas

21.08.2019. iekšējie noteikumiem Nr. VSKR-19-10-nts

Izglītojamo drošības noteikumi”

        1. DROŠĪBAS NOTEIKUMI

SPORTA SACENSĪBĀS UN NODARBĪBĀS Nr. 6

Mērķis un vispārīgie noteikumi.

 1. Pamatojoties uz Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumiem Nr. 1338, ar mērķi sakārtot skolā sporta sacensību un nodarbību organizācijas procesu atbilstoši šiem noteikumiem, nodrošinot izglītojamajiem drošību un izmantot skolas rezerves pilnīgākai mācību satura apguvei, inovatīvo un fizisko spēju apguvei, attīstot izglītojamo un skolotāju sadarbību, tiek izstrādāti „Drošības noteikumi sporta sacensībās un nodarbībās” (turpmāk – kārtība);

 2. Gadījumā, ja atsevišķi šīs kārtības noteikumi neveicina nosprausto mērķu sasniegšanu vai šim nolūkam nepieciešami papildus noteikumi, tad kārtībā var izdarīt grozījumus, saskaņojot tos skolas Metodiskajā komisijā un/vai pedagoģiskās padomes sēdē;

 3. Kārtība attiecas arī uz pārgājienu organizēšanu līdz attiecīgām sacensību notikšanas vietām, kuros piedalās izglītojamie.

Vispārējās prasības.

 1. Ar šo drošības noteikumiem izglītojamie tiek iepazīstināti ne retāk kā divas reizes gadā, kā arī pirms katrām sacensībām, apliecinot to parakstu žurnālā;

 2. Sporta sacensības un nodarbības rīkojamas sporta zālēs, bāzēs vai sporta objektiem pielāgotās telpās, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

 3. Sporta sacensībās un nodarbībās izglītojamajam jābūt nodarbību raksturam un gadalaikam atbilstošā sporta apģērbā un apavos. Sporta apaviem ir jābūt ērtiem, tīriem un sausiem;

 4. Izglītojamajiem, kuri nepiedalās stundā veselības stāvokļa dēļ – ārsta izziņa jāuzrāda skolotājam pirmajā sporta stundā pēc slimošanas. No nodarbībām atbrīvotie skolēni sporta stundas laikā atrodas sporta zālē (maiņas apavos);

 5. Sporta zālē un ģērbtuvēs nav atļauts skraidīt, grūstīties un citādi traucēt kārtību;

 6. Nodarbības laikā bez skolotāja atļaujas nedrīkst atstāt sporta zāli;

 7. Bez skolotāja atļaujas un uzraudzības izglītojamajam aizliegts uzturēties sporta zālē,

 8. Ieiet inventāra noliktavā, izmantot sporta rīkus un inventāru;

 9. Nodarbībās sporta inventārs tiek izmantots atbilstošam sporta veidam;

 10. Aizliegts izmantot bojātu sporta inventāru vai rīku, par bojājumu informēt skolotāju;

 11. Par sabojātu sporta inventāru skolēns skolai atlīdzina tā vērtību;

 12. Sporta sacensības un nodarbības notiek tikai tādos laika apstākļos, kas neapdraud izglītojamo veselību un drošību;

 13. Nodarbību gaitā ievērot disciplīnu, pildīt skolotāja komandas un norādījumus, apzināti netraucēt savus biedrus, iespēju robežās samazināt traumatisma risku sev un citiem. Ievērot drošus attālumus vienam no otra!

 14. Sacensību un nodarbību laikā, situācijās, kurās veidojas traumatisma risks sev vai biedram, vingrinājuma izpilde nekavējoties ir jāpārtrauc;

 15. Sporta sacensībās obligāta ir skolas medmāsas klātbūtne vai direktora norīkota par pirmās palīdzības sniegšanu atbildīgā persona;

 16. Pirms stundas skolotājam pārbaudīt sporta inventāru – vai tas ir kārtībā. Izglītojamajiem sporta inventāru lietot saudzīgi un atbilstoši tā specifikai. Saudzīgi attiekties arī pret sporta zāli un citām nodarbību vietām. Nedrīkst tīšām izdarīt metienus pa logu aizsargsietiem, apgaismes ķermeņu aizsargstikliem un griestiem!

 17. Pie ieejas zālē redzamā vietā ir jāizvieto noteikumu stends, ko izstrādā sporta skolotājs/i sadarbībā ar darba drošības speciālistu;

 18. Sporta zālē drīkst atrasties tikai tas izglītojamais, kuram ir sporta nodarbības. Sporta zālē atļauts ieiet pēc tam, kad iepriekšējās klases izglītojamie ir izgājuši.

 19. Spēlējot sporta spēles, sacensībās – iepazīties ar to noteikumiem un specifiskajām drošības prasībām;

 20. Nodarbību laikā nepildīt sarežģītus un pašizgudrotus vingrinājumus un paņēmienus, lietot paredzētos aizsarglīdzekļus;

 21. Ārpusnodarbību laikā sporta spēles skolas laukumā vai sporta zālē drīkst spēlēt tikai skolotāja klātbūtnē;

 22. Pirms katras nodarbības ir jāiesildās;

 23. Sporta sacensību un nodarbību laikā nenēsāt gredzenus, aproces, pulksteņus, auskarus un tml., nelietot sporta apģērbus ar metāla uzšuvumiem, piespraustām nozīmītēm, tas var apdraudēt paša un citu drošību;

 24. Sacensību un nodarbību laikā neēst, kā arī nekošļāt košļājamo gumiju;

 25. Rīkojot sporta nodarbības (izņemot sporta stundas), sporta grupās uzņem izglītojamos, kuriem ir primārās veselības aprūpes ārsta mācību gada sākumā izsniegta izziņa par atļauju darboties paaugstinātas slodzes apstākļos;

 26. Skolas medmāsa vai klases audzinātājs informē sporta skolotāju par izglītojamā veselības stāvokli katru reizi pēc slimības, traumas vai gadījuma, ja izglītojamajam piemērojamas īpašas prasības.

Higiēnas prasības.

 1. Izglītojamajam ir jāievēro darba, sporta un atpūtas režīms;

 2. Ieeja sporta zālē atļauta tikai sporta apavos;

 3. Vēlams neuzsākt nodarbības ātrāk kā 30 min pēc ēdienreizes;

 4. Ievērot nagu un matu higiēnu. Pēc katras nodarbības noskaloties ar ūdeni, izmantojot ziepes. Matiem jābūt saņemtiem kopā, lai netraucēt sev un citiem;

 5. Kopt mutes dobumu (tīrīt zobus no rītiem, vakaros un pēc katras ēdienreizes)

 6. Izglītojamajam sporta tērps ir jāmazgā vismaz vienu reizi nedēļā;

 7. Nodarbībās sporta zālē atļauts ieiet tikai attiecīgajos sporta apavos. Tualete apmeklējama tikai pirms pārģērbšanās. Ieiet tualetē sporta apavos – aizliegts!

 8. Prasības sporta zālei:

  1. zālei ir jābūt tīrai, tā uzkopjama pēc katrām nodarbībām;

  2. neuzsākt nodarbības, ja zāle ir tikko uzkopta un grīda ir mitra;

  3. uz apgaismes ķermeņiem un logiem ir jābūt aizsargsietiem vai aizsargstikliem. Metāla konstrukcijām (piemēram, radiatoriem u.c.) ir jābūt nosegtām ar koka aizsargrežģiem;

  4. optimālais mikroklimats sporta zālē: gaisa temperatūra 16 – 18 grādi, gaisa relatīvais mitrums 65 – 80 %, nav pieļaujams caurvējš;

  5. zāles ventilācijas sistēma (vai vēdināšanas iekārta) tiek lietota pēc nepieciešamības. Nodarbības nevēdinātās telpās – nav ieteicamas.

Sporta sacensību organizatoriskā struktūra.

 1. Atbilstoši skolas nolikumam un direktora rīkojumam katra klase divas reizes gadā var izmantot mācību dienu sporta sacensībām un pasākumiem (turpmāk tekstā – sacensības) organizēšanai pēc iepriekš saskaņota plāna;

 2. Par sacensību plānošanu skolas mērogā atbild sporta organizators, kurš atbild par sacensību metodiski pareizu organizēšanu;

 3. Pirms sacensībām sporta organizators (turpmāk – atbildīgā persona) sporta sacensību iespēju saskaņo ar skolas vadību;

 4. Piecas līdz trīs dienas pirms sacensībām atbildīgā persona:

  1. iesniedz direktoram apstiprināšanai rakstisku iesniegumu ar informāciju, kurā norādīts sacensību mērķis, paredzamās aktivitātes (veids), ilgums, vieta, dalībnieku skaits, pārvietošanās veids, saziņas iespējas ar vecākiem un pirmās palīdzības sniegšanas iespējas. Informācijai klāt pievieno dalībnieku pieteikuma veidlapas kopiju;

  2. atbildīgā persona saskaņo katras klases izglītojamo skaitu ar klases audzinātāju un pieaugušo līdzbraucēju, kurš pavada klasi sacensībās kā palīgs atbildīgajai personai, uz 10 – 15 izglītojamajiem viens pieaugušais. Sākumskolā nepieciešama ir arī viena vai vairāku vecāku līdzdalība sacensībās;

  3. pēc skolas vadības apstiprinājuma saņemšanas izdara ierakstu informācijai Skolotāju istabā;

  4. atbildīgā persona sagatavo informāciju, kuru klases audzinātāji paziņo izglītojamo vecākiem par sacensībām, to mērķi, raksturu, ilgumu, pārvietošanās veidu, saziņas iespējām un pirmās palīdzības sniegšanas iespējām un tās norisi ar attiecīgu ierakstu (ielīmētu informācijas lapiņu, nosūtītu ziņu vecāku e-pastā u.c.) izglītojamo dienasgrāmatā;

  5. atbildīgā persona un klases audzinātāji ar izglītojamajiem klases stundā pārrunā drošības noteikumus, par ko izglītojamie parakstās arī skolas noteiktā veidlapā:

JĀATGĀDINA:

 • dodoties uz sacensībām, ir jāuzģērbj sezonai un laika apstākļiem atbilstošs sporta apģērbs un sporta apavi. Aizliegts novilkt apavus un staigāt basām kājām!

 • ievērot dabas aizsardzības prasības (mēģinot noteikt jebkura no savāktajiem augiem garšu, jo tā var saindēties, kā arī saslimt ar kuņģa un zarnu slimībām),

 • jebkuras traumas gadījumā griezties pie skolotāja!

 1. Vecāki informē atbildīgo personu par sava bērna veselības traucējumiem vai specifiskām īpatnībām, ja tam nepieciešama īpaša uzmanība, kā arī iespējām sazināties ar viņiem.

Sacensību norise.

 1. Atbildību par sacensību norisi uzņemas atbildīgā persona, kurai ir šādas funkcijas:

 • izvērtēt paredzamo sacensību riska faktorus, ievācot informāciju vai izpēta to objektu vai vietu, uz kuru tiks vesti izglītojamie, izvēloties to tā, lai nebūtu apdraudēta izglītojamo dzīvība un veselība (kur nedraud plēsīgo zvēru un indīgu dzīvnieku uzbrukumi, kur nav staignu vietu, kur ūdenstilpņu tuvumā dziļums pie krasta ir tik neliels, ka izslēdz nelaimes gadījumus u.c.);

 • rīkojot sporta sacensības un nodarbības īrētās telpās, pārliecināties par telpu un to aprīkojuma piemērotību attiecīgajam pasākumam un iepazīties ar uzraudzības dienestu atzinumiem par telpu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībā;

 • rīkojot vairāku izglītības iestāžu sporta sacensības, atbildīgā persona ievēro drošības noteikumus, kādā nodrošināma izglītojamo drošība skolas pasākumos;

 • nodrošināt metodiski pareizu sacensību gaitu;

 • nodrošināt šīs instrukcijas pilnīgu izpildi.

 1. Obligātās izglītojamo pārbaudes sacensību laikā, kuras pēc atbildīgās personas norādes veic klasi pavadošie skolotāji:

 • pirms došanās uz sacensībām jāpārbauda izglītojamo skaits pēc saraksta, atzīmējot klātesošos un nozīmējot katrai izglītojamo grupai pieaugušo līdzbraucēju,

 • otrā pārbaude notiek pēc ierašanās sacensību vietā/ās,

 • trešā pārbaude notiek pirms došanās atpakaļceļā,

 • ceturtā pārbaude – pēc atgriešanās no sacensībām.

 • sacensību laikā nodrošināt drošības instrukcijas ievērošanu, kā arī personīgu klātbūtni sporta sacensību un nodarbību laikā;

 • pirms piedalīšanās vairāku izglītības iestāžu sporta sacensībās, atbildīgā persona iesniedz direktoram rakstisku informāciju, kurā norādīts sacensību laiks, vieta, pārvietošanās iespējas, izglītojamo saraksts, personas dati un datums, kad izglītojamais iepazīstināts ar drošības instrukciju un veikta veselības pārbaude;

 • ja izglītojamo aizvešanai uz sacensību vietu izmanto sabiedrisko transportu, viņu iesēdināšana transporta līdzeklī notiek pa grupām iepriekš nozīmēta pieaugušā pedagoga vai vecāka vadībā. Transporta līdzeklī vispirms iekāpj izglītojamie un pēc tam – persona, kura viņus pavada. Tādā pašā kārtībā notiek izglītojamo izsēdināšana no transporta līdzekļa;

 • brauciena laikā izglītojamajiem kategoriski aizliegts izliegties pa logiem, iekāpt un izkāpt no transporta līdzekļa tā kustības laikā, kā arī mest atkritumus ārā pa logu;

 • nelaimes gadījumā cietušajam nodrošināt pirmās palīdzības sniegšanu notikuma vietā un, ja nepieciešams, izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību vai organizēt cietušā nogādāšanu ārstniecības iestādē;

 • nekavējoties informēt skolas direktoru un cietušā vecākus par nelaimes gadījumu;

 • bīstamā situācijā pārtraukt sacensības un informēt par to skolas direktoru;

 • sacensības uzskatīt par pabeigtām tikai pēc tam, kad pēdējais sacensību dalībnieks ir devies uz mājām (jaunākā vecuma izglītojamie – vecāku pavadībā)

 1. Pēc sacensībām tiek apkopoti rezultāti un notiek atskaite par sacensībām (skolas lielajā svētbrīdī, klases vecāku sapulcē, pedagogu informatīvajās sapulcēs u.c.).

 2. Sacensību materiālus un izglītojamo iegūto pieredzi priekšmetu skolotāji izmanto stundās.

 3. Izglītojamajam vai vecākiem ir pienākums informēt skolas medicīnas māsu vai klases audzinātāju, ja ārsts izglītojamajam ieteicis veikt izmaiņas fiziskajās nodarbībās.

Rīcība nestandarta un ekstremālās situācijās

 1. Nekavējoši ziņot skolotājam par traumu vai nelaimes gadījumu vai situāciju, kura apdraud cilvēka veselību vai dzīvību.

 2. Ugunsgrēka gadījumā rīkoties atbilstoši ugunsdrošības instrukciju prasībām, t.sk.:

 3. izsaukt ugunsdzēsējus pa tālruni 112,

 4. ziņot skolas vadībai pa tālruni 26566989.

 5. Ugunsgrēka gadījumā jāatslēdz vēdināšanas sistēma un elektroenerģijas padeve.

 6. Nedrīkst dzēst no sprieguma neatslēgtas degošas elektroiekārtas un elektroinstalācijas ar ķīmisko putu ugunsdzēšamo aparātu vai ūdeni, jo ķīmiskās putas un ūdens labi vada strāvu un var radīt cilvēkam elektrobīstamību.

 7. Ja pēkšņi tiek pārtraukta elektriskās enerģijas padeve, jāatslēdz visi elektropatērētāju slēdži.

 8. Ja radies īssavienojums vai pārrāvums elektropadeves sistēmā, ar galvenā slēdža palīdzību jāatvieno elektrotīkls.

 9. Ja noticis nelaimes gadījums:

 10. Nekavējoties vērsties pie skolotāja vai skolas medmāsas, nepieciešamības gadījumā izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību pa tālruni 113 vai 112,

 • sniegt pirmo palīdzību cietušajam.

 • saglabāt neskartu notikumu vietu, ja tas neapdraud pārējo cilvēku veselību un dzīvību.

 • Skat. drošības noteikumus pirmās palīdzības sniegšanā Nr. 3 (3. pielikums)

Pēc nodarbību vai sacensību beigšanas.

 1. Pēc sporta nodarbībām inventārs jāsakārto un jānovieto noliktavā.

 2. Izglītojamiem pēc sporta nodarbības vēlams nomazgāties dušā.

 3. Ar šiem noteikumiem un instrukciju par ceļu satiksmes noteikumiem, ja sacensības notiek ārpus skolas teritorijas, izglītojamos iepazīstina sporta nodarbību skolotājs ne retāk kā divas reizes mācību gada laikā un katru reizi pirms sacensību sākuma.

Direktore I. Gaile

Zīlīte

67273824

PIELIKUMS

Drošības noteikumi un kārtība

sporta sacensībās un nodarbībās

Rīgas 1. Kristīgās pamatskolas

direktorei Ivetai Gailei

_______ .klases audzinātājas – skolotāja/s

___________________________________

(Vārds un uzvārds)

 1. IESNIEGUMS

Lūdzu atļaut piedalīties ______ . klases ________________________________________________

(sporta sacensības, nodarbībās u.c.)

Sacensību laiks un vieta ________________________________________________________

Pārvietošanās iespējas ________________________________________________________

Skolotāji, izglītojamo vecāki, pieaugušie, kas pavada un palīdz vadīt sacensības ________________________________________________________________________________

  1. IZGLĪTOJAMO SARAKSTS

Nr.

Vārds, uzvārds

Personas koda

pirmā daļa

Paraksts par iepazīšanos ar drošības noteikumiem

Datums

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Sporta skolotājs vai organizators__________________________ __________________________

(paraksts) (paraksta atšifrējums)

Atbildīgās personas palīgu paraksti un paraksta atšifrējumi ________________________________

(paraksta atšifrējums)

Datums

        1. 7.1. pielikums
         Rīgas 1. Kristīgās pamatskolas

        2. 21.08.2019. iekšējiem noteikumiem

        3. Nr. VSKR-19-10-nts “Izglītojamo drošības noteikumi”

        4. DROŠĪBAS NOTEIKUMI MĀJTURĪBAS UN TEHNOLOĢIJAS KABINETĀ (ZĒNIEM) Nr. 7.1

 1. Mājturības un tehnoloģijas kabinetā drīkst ienākt tikai ar pedagoga atļauju, organizēti, bez grūstīšanās, līdzi ņemot mācību stundai nepieciešamos piederumus, somas atstāj pedagoga norādītajā vietā.

 2. Pirms praktiskajām nodarbībām uzģērbj darba apģērbu (priekšautu).

 3. Mācību stundas laikā drīkst atrasties tikai pedagoga norādītajā vietā.

 4. Pirms stundas pedagogs pārbauda, vai izmantojamie instrumenti ir darba kārtībā un nav bojāti.

 5. Izglītojamie, saņemot instrumentus, pārbauda, vai tie nav bojāti, bojājuma gadījumā ziņo par to pedagogam.

 6. Ja kāds inventāra priekšmets ir sabojāts vai nozudis izglītojamā prettiesiskas rīcības dēļ, izglītojamais atbild normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 7. Mācību darba laikā izglītojamie klausa pedagoga norādījumiem, darbu drīkst turpināt tikai pēc pedagoga atļaujas.

 8. Saņemot uzdevumu, izglītojamais to pilda norādītajā secībā. Darba laikā nedrīkst sarunāties, kas nav attiecināms uz darba izpildi, kā arī nodarboties ar citām lietām, traucēt citiem izglītojamiem.

 9. Bez pedagoga atļaujas nedrīkst atrasties pie darbmašīnām, strādāt ar rokas un elektriskajiem darbarīkiem.

 10. Darba laikā būt uzmanīgam un izmantot tikai norādītos darba paņēmienus, lai neradītu traumas sev un citiem izglītojamiem.

 11. Pirms darba uzsākšanas apstrādājamo materiālu nostiprina darbagaldā, darba laikā ievēro pedagoga norādījumus.

 12. Strādājot ar koka ēveli, tā ir gluda un labi uzasināta, no skaidām to atbrīvo ar koka ķīlīti.

 13. Elektroinstrumentus ieslēdz tikai pēc apstrādājamās detaļas nostiprināšanas paredzētajā vietā. Uzsākot darbu ar elektroinstrumentu, to lēnām, bez asām kustībām un grūdieniem tuvina apstrādājamajai detaļai.

 14. Pārtraucot darbu, elektroinstrumentu atslēdz no tīkla un novieto drošā vietā.

 15. Pirms elektroinstrumenta regulēšanas un tā daļu nomaiņas to atslēdz no tīkla.

 16. Pēc mācību stundas beigām sakopj darbavietu, dežurants uzslauka kabineta grīdu.

 17. No darbmācības kabineta iziet ar pedagoga atļauju.

 18. Ja gūts savainojums, par to nekavējoties ziņo pedagogam, kurš nepieciešamības gadījumā organizē un sniedz pirmo medicīnisko palīdzību.

Rīcība nestandarta un ekstremālās situācijās

 1. Nekavējoši ziņot skolotājam par traumu vai nelaimes gadījumu vai situāciju, kura apdraud cilvēka veselību vai dzīvību.

 2. Ugunsgrēka gadījumā rīkoties atbilstoši ugunsdrošības instrukciju prasībām, t.sk.:

 • izsaukt ugunsdzēsējus pa tālruni 112,

 • ziņot skolas vadībai pa tālruni 26566989.

 1. Ugunsgrēka gadījumā atslēgt vēdināšanas sistēmu un elektroenerģijas padevi.

 2. Nedzēst no sprieguma neatslēgtu degošu elektroiekārtu un elektroinstalāciju ar ķīmisko putu ugunsdzēšamo aparātu vai ūdeni, jo ķīmiskās putas un ūdens labi vada strāvu un var radīt cilvēkam elektrobīstamību.

 3. Ja pēkšņi tiek pārtraukta elektriskās enerģijas padeve, atslēgt visus elektropatērētāju slēdži.

 4. Ja radies īssavienojums vai pārrāvums elektropadeves sistēmā, ar galvenā slēdža palīdzību atvienot elektrotīklu.

 5. Ja noticis nelaimes gadījums:

 • Nekavējoties vērsties pie skolas medmāsas vai nepieciešamības gadījumā izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību pa tālruni 113 vai 112,

 • sniegt pirmo palīdzību cietušajam.

 1. Saglabāt neskartu notikumu vietu, ja tas neapdraud pārējo cilvēku veselību un dzīvību.

 2. Skat. drošības noteikumus pirmās palīdzības sniegšanā Nr. 3 (3. pielikums)

Personas un darba higiēna

 1. Ievērojiet personīgās higiēnas noteikumus.

 2. Darbavieta vienmēr jāuztur tīrībā un kārtībā.

Pēc darba beigšanas

 1. Stundai beidzoties, izglītojamiem jānotīra un jāsakārto sava darbavieta, jānodod piederumi un atlikušie materiāli skolotājam.

 2. Jānomazgā rokas, jāsakārtojas un pēc skolotāja atļaujas drīkst atstāt kabinetu.

Ar instrukciju izglītojamos iepazīstina mājturības un tehnoloģiju kabineta skolotājs ne retāk kā divas reizes mācību gada laikā un katru reizi pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību.

Direktore I. Gaile

Zīlīte

67273824

        1. 7.2. pielikums
         Rīgas 1. Kristīgās pamatskolas

        2. 21.08.2019. iekšējiem noteikumiem

        3. Nr. VSKR-19-10-nts “Izglītojamo drošības noteikumi”

         1. DROŠĪBAS NOTEIKUMI MĀJTURĪBAS UN TEHNOLOĢIJU KABINETĀ (MEITENĒM) Nr. 7.2

Vispārīgie noteikumi

 1. Mājturības un tehnoloģijas kabinetā drīkst ienākt tikai ar pedagoga atļauju, organizēti, bez grūstīšanās, līdzi ņemot mācību stundai nepieciešamos piederumus.

 2. Mācību stundas laikā izglītojamie ievēro disciplīnu un precīzi pilda pedagoga norādījumus.

 3. Pirms darba virtuvē nomazgā rokas, apsien tīru priekšautu, garus matus sasien astē, ap galvu apsien lakatiņu vai uzliek cepuri, noņem rotaslietas.

 4. Lietojot asus priekšmetus, lai izvairītos no savainojumiem, nedrīkst pavērst griezošo vai durošo instrumenta daļu pret sevi vai citiem izglītojamiem.

 5. Vāku no karsta katla vai pannas noņem ar speciālu lupatiņu vai cimdu.

 6. Pirms mācību stundas pedagogs pārbauda, vai izmantojamās ierīces ir darba kārtībā un nav bojātas, bojātas ierīces lietot aizliegts.

 7. Mācību darbu beidzot, vispirms izslēdz elektriskās ierīces un tikai tad izņem kontaktdakšu, to aizliegts darīt ar slapjām vai mitrām rokām.

 8. Darba laikā izmantojot gludekli, tas jāliek uz speciāla paliktņa.

 9. Gludināšanas laikā nedrīkst ar gludekļa gludvirsmu skart elektrisko vadu.

 10. Stundā izmantojamos rokdarbu darbarīkus ievieto speciāli tam paredzētās kārbiņās vai maisiņos.

 11. Strādājot ar šujmašīnu, šuvēja atrodas 10 – 15 cm attālumā no tās korpusa.

 12. Aizliegts atspiesties uz šujmašīnas ar elkoņiem, uz galda virsmas atrodas tikai roku delnas, pirkstus nedrīkst turēt pārāk tuvu adatai.

 13. Pirms šūšanas pārbauda, vai audumā nav palikušas kniepadatas.

 14. Verot diegu adatā, nedrīkst turēt kājas uz paminām, aizliegts to strauji nospiest.

 15. Pēc mācību stundas sakārto darbavietu, virtuvi sakopj, traukus nomazgā, noslauka un noliek vietā.

 16. Darba laikā saudzīgi izturas pret izmantojamo inventāru un iekārtām.

 17. Ja kāds inventāra priekšmets vai iekārta ir bojāta izglītojamā rīcības dēļ, izglītojamais atbild normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 18. Ja gūts savainojums vai apdegums, par to nekavējoties ziņo pedagogam, kurš nepieciešamības gadījumā organizē un sniedz pirmo medicīnisko palīdzību.

Drošības noteikumi, veicot praktiskos darbus

  1. GATAVOJOT ĒDIENUS

 1. Pirms ēdiena gatavošanas rūpīgi jānomazgā rokas, jāapsien tīrs priekšauts, jāuzliek galvas sega, jāsakārto darbavieta.

 2. Karstu priekšmetu satveršanai lieto sausas, biezas vilnas drāniņas vai cimdus.

 3. Elektrisko plīti drīkst ieslēgt un regulēt tikai skolotājs.

 4. Strādāt pie plīts drīkst tikai skolotāja klātbūtnē.

 5. Virtuvē uzmanīgi jārīkojas ar karstiem katliem, pannām. nažiem un rīvēm.

 6. Priekšmeti uz pavarda jānovieto stabili. Trauki nedrīkst sniegties pāri plīts virsmai. Katla vāku noceļ sānu virzienā. Virs katla nedrīkst zemu noliekties, lai neapplaucētos.

 7. Pie karstās plīts pieiet tikai tā grupa, kas tajā brīdī strādā skolotāja vadībā.

 8. Nedrīkst pieskarties ieslēgtai pavarda virsmai.

 9. Jāsargās plīts virsmu apliet vai pārvārīt ēdienu pāri katla malām.

 10. Plīts virsmu tīrīt drīkst tikai tad, kad tā atslēgta no strāvas un pilnīgi atdzisusi.

 11. Strādājot ar stikla traukiem, jābūt uzmanīgam, lai tie nesaplīst, ja tomēr tas ir noticis-lauskas nedrīkst vākt ar rokām, bet jāuzslauka ar birsti.

 12. Gatavojot ēdienus, produkti rūpīgi jānomazgā un jānotīra, nedrīkst izmantot bojātus produktus.

   1. STRĀDĀJOT AR ŠUJMAŠĪNU

 1. Šujmašīnu nedrīkst uzstādīt un šūt ar tām bez skolotāja atļaujas.

 2. Nedrīkst strādāt pie šujmašīnas ar vaļējiem matiem.

 3. Nedrīkst bāzt pirkstus zem adatas vadītāja un piedziņas ritenī.

 4. Darbā ar elektrisko šujmašīnu jāsargās no saskares ar elektrisko strāvu.

 5. Mainot adatu, adatas turētājs jāpaceļ augstākajā stāvoklī.

   1. STRĀDĀJOT AR GLUDEKLI

36.Ieslēgt un izslēgt gludekli drīkst tikai ar sausām rokām.

37.Gludeklis, ar to strādājot, jānovieto uz īpaša paliktņa.

38.Jāuzmanās, lai gludekļa karstā virsma nepieskartos elektrobarošanas vadam.

39.Neatstāt bez uzraudzības ieslēgtu gludekli.

40.Gludekli izslēdz, turot aiz kontaktdakšas, nevis raujot aiz auklas.

   1. STRĀDĀJOT AR ADATU UN GRIEZNĒM

 1. Adatas jāglabā adatu spilventiņā, tās nedrīkst spraust apģērbā vai turēt mutē.

 2. Grieznes jānovieto ar smailajiem galiem virzienā prom no sevis.

Rīcība nestandarta un ekstremālās situācijās

43.Nekavējoši ziņot skolotājam par nelaimes gadījumu vai situāciju, kura apdraud cilvēka drošību, veselību vai dzīvību.

44.Ugunsgrēka gadījumā rīkoties atbilstoši ugunsdrošības instrukciju prasībām, t.sk.:

 • izsaukt ugunsdzēsējus pa tālruni 112,

 • ziņot skolas vadībai pa tālruni 26566989.

45.Ugunsgrēka gadījumā jāatslēdz vēdināšanas sistēma un elektroenerģijas padeve.

46.Nedrīkst dzēst no sprieguma neatslēgtu degošu elektroiekārtu un elektroinstalāciju ar ķīmisko putu ugunsdzēšamo aparātu vai ūdeni, jo ķīmiskās putas un ūdens labi vada strāvu un var radīt cilvēkam elektrobīstamību.

47.Ja pēkšņi tiek pārtraukta elektriskās enerģijas padeve, jāatslēdz visi elektropatērētāju slēdži.

48.Ja radies īssavienojums vai pārrāvums elektropadeves sistēmā, ar galvenā slēdža palīdzību jāatvieno elektrotīkls.

49.Ja noticis nelaimes gadījums:

 • Nekavējoties vērsties pie skolas medmāsas vai nepieciešamības gadījumā izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību pa tālruni 113 vai 112,

 • sniegt pirmo palīdzību cietušajam,

 • saglabāt neskartu notikumu vietu, ja tas neapdraud pārējo cilvēku veselību un dzīvību.

 • Skat. drošības noteikumus pirmās palīdzības sniegšanā Nr. 3 (3. pielikums)

Personas un darba higiēna

50.Somas jānovieto skolotāja norādītajā vietā.

51.Rokas jānomazgā ar ziepēm un jāiztīra roku nagi. Nodarbību laikā arī pēc sakņu, zivju, sīpolu tīrīšanas un citiem darbiem ir jānomazgā rokas.

52.Trauki jānomazgā tūlīt pēc to izmantošanas.

53.Darbavieta vienmēr jāuztur tīrībā un kārtībā.

Pēc darba beigšanas

54.Stundai beidzoties, izglītojamiem jānotīra un jāsakārto sava darbavieta, jānodod piederumi un atlikušie materiāli skolotājam.

55.Jānomazgā rokas, jāsakārtojas un pēc skolotāja atļaujas drīkst atstāt kabinetu.

Ar instrukciju izglītojamos iepazīstina mājturības kabineta skolotājs ne retāk kā divas reizes mācību gada laikā un katru reizi pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt skolēnu drošību un veselību.

Direktore I. Gaile

Zīlīte

67273824

        1. 7.3. pielikums
         Rīgas 1. Kristīgās pamatskolas

        2. 21.08.2019. iekšējiem noteikumiem

        3. Nr. VSKR-19-10-nts “Izglītojamo drošības noteikumi”

         1. DROŠĪBAS NOTEIKUMI

         2. INFORMĀTIKAS KABINETĀ Nr. 7.3

 1. Izglītojamais informātikas kabinetā ienāk ar pedagoga atļauju, organizēti, bez grūstīšanās, līdzi ņemot mācību stundai nepieciešamos piederumus, somu atstājot pedagoga norādītā vietā.

 2. Pirms darba uzsākšanas tiek sakārtota izglītojamā darbavieta atbilstoši pedagoga prasībām.

 3. Datorus ieslēdz pedagoga atļaujas, mācību kabinetā netrokšņo un netraucē citiem izglītojamiem.

 4. Ja dators nedarbojas, izglītojamais ziņo par to pedagogam.

 5. Ja dators vai citas izmantojamās iekārtas tiek bojātas izglītojamā vainojamās rīcības dēļ, izglītojamais ir atbildīgs par radīto kaitējumu un novērš tā sekas.

 6. Uz tastatūras paneļa nenovieto priekšmetus, kas var sabojāt iekārtu.

 7. Uz datorgalda atrodas tikai darbam nepieciešamie priekšmeti (pildspalva, burtnīca u.tml.).

 8. Mācību stundas laikā izglītojamais ievēro pedagoga norādījumus un neveic šādas darbības:

  1. nespēlē datorspēles;

  2. nepamatoti nespaida tastatūras taustiņus;

  3. neaiztiek monitora ekrānu un datora komponentes;

  4. neaiztiek datortehnikas ieslēgšanas un izslēgšanas pogas;

  5. neievieto datorā ārējas atmiņas nesējus, ierīces, vadus u.tml.

 1. Strādājot ar datoru, izglītojamais sēž vismaz 40 cm no monitora, darbs bez pārtraukuma nedrīkst būt ilgāks par 60 minūtēm.

 2. Ja darba laikā rodas elektrobojājumi (dzirksteļošana, dūmu vai liesmu parādīšanās), izglītojamais nekavējoties pārtrauc darbu, pedagogs atslēdz datortehniku no elektriskā tīkla, par radušos situāciju pedagogs informē izglītības iestādes vadību.

 3. Darbu beidzot, datortehniku izslēdz tikai pēc pedagoga atļaujas un saskaņā ar ekspluatācijas prasībām.

 4. Izglītojamais sakārto savu darba vienu un ar pedagoga atļauju iziet no mācību kabineta.

Pirms darba uzsākšanas

 1. Sakārtot darbavietu, lai tā būtu racionāla un ērta sēdēšanai.

 2. Aizliegts strādāt ar iekārtu, kura nav lietošanas kārtībā.

 3. Raudzīties, lai displeja ekrāns nebūtu pagriezts pret logu.

 4. Tastatūru novietot tā, lai attālums no pirmās taustiņu rindas līdz galda malai būtu ne mazāks par10 cm.

 5. Pirmajai teksta rindai monitora ekrānā jābūt zem acu līmeņa.

Darba drošība, veicot praktiskos darbus

18. Darba laikā ievērot klusumu, uzturēt kārtībā darbavietu, sēdēt ar taisnu muguru, jo šādā stāvoklī spiediens uz elastīgajiem mugurkaula skrimšļiem ir vienmērīgi sadalīts – rezultātā mugura mazāk nogurst.

19. Aizliegts bojāt elektrisko vadu izolāciju un darbavietā izvietotās iekārtas.

20. Nenovietot uz tastatūras paneļa nekādus priekšmetus.

21. Strādājot ar datoru, pārtraukt darbu uz 5 – 10 minūtēm ik pēc katrām 50 – 60 minūtēm, bet veicot darbu divas stundas bez pārtraukuma – atpūsties 15 minūtes. Pārtraukuma laikā ieteicams atstāt darbavietu un darba telpu.

22. Atklājot traucējumus un bojājumus datora darbībā, nekavējoši ziņot par to skolotājam, kā arī pārtraukt datora ekspluatāciju.

Rīcība nestandarta un ekstremālās situācijās

23. Nekavējoši ziņot skolotājam par nelaimes gadījumu vai situāciju, kura apdraud cilvēka veselību vai dzīvību.

24. Ugunsgrēka gadījumā rīkoties atbilstoši ugunsdrošības instrukciju prasībām, t.sk.:

 • izsaukt ugunsdzēsējus pa tālruni 112,

 • ziņot skolas vadībai pa tālruni 26566989.

25. Ugunsgrēka gadījumā jāatslēdz vēdināšanas sistēma un elektroenerģijas padeve.

26. Nedrīkst dzēst no sprieguma neatslēgtu degošu elektroiekārtu un elektroinstalāciju ar ķīmisko putu ugunsdzēšamo aparātu vai ūdeni, jo ķīmiskās putas un ūdens labi vada strāvu un var radīt cilvēkam elektrobīstamību.

27. Ja pēkšņi tiek pārtraukta elektriskās enerģijas padeve, jāatslēdz visi elektropatērētāju slēdži.

28. Ja radies īssavienojums vai pārrāvums elektropadeves sistēmā, ar galvenā slēdža palīdzību jāatvieno elektrotīkls.

29. Ja noticis nelaimes gadījums:

 • Nekavējoties vērsties pie skolas medmāsas vai nepieciešamības gadījumā izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību pa tālruni 113 vai 112,

 • sniegt pirmo palīdzību cietušajam,

 • saglabāt neskartu notikumu vietu, ja tas neapdraud pārējo cilvēku veselību un dzīvību,

 • skat. drošības noteikumus pirmās palīdzības sniegšanā Nr.3 (3. pielikums)

Personas un darba higiēna

24. Ievērojiet personīgās higiēnas noteikumus. Tīriet rokas!

25. Strādājot datoru kabinetā, neēdiet un nedzeriet.

26. Darbavieta vienmēr jāuztur tīrībā un kārtībā.

Pēc darba beigšanas

27. Pēc darba beigšanas izslēgt datortehniku saskaņā ar ekspluatācijas instrukcijas prasībām.

28. Sakārtot savu darbavietu.

29. Izslēgt ventilāciju un apgaismojumu.

30. Tikai pēc skolotāja atļaujas drīkst atstāt datoru kabinetu.

Ar instrukciju izglītojamos iepazīstina datoru kabineta skolotājs ne retāk kā divas reizes mācību gada laikā un katru reizi pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt skolēnu drošību un veselību.

Direktore I. Gaile

Zīlīte

67273824

        1. 7.4. pielikums
         Rīgas 1. Kristīgās pamatskolas

        2. 21.08.2019. iekšējiem noteikumiem

        3. Nr. VSKR-19-10-nts “Izglītojamo drošības noteikumi”

         1. DROŠĪBAS NOTEIKUMI

         2. BIOLOĢIJAS UN ĶĪMIJAS KABINETĀ Nr. 7.4

 1. Ķīmijas un bioloģijas kabinetā drīkst ienākt tikai ar pedagoga atļauju, organizēti, bez grūstīšanās, līdzi ņemot stundai nepieciešamos piederumus.

 2. Mācību stundas laikā uz soliem drīkst atrasties tikai nepieciešamie mācību līdzekļi, instrumenti un aparāti.

 3. Lietojot skalpeli, žileti, preparējamo adatu, lai izvairītos no savainojumiem, nedrīkst pavērst griezošo vai durošo instrumenta daļu pret sevi vai citiem izglītojamiem.

 4. Sagatavojot preparātus aplūkošanai mikroskopā, izglītojamie rīkojas atbilstoši pedagoga norādījumiem.

 5. Lietojot sausā spirta degli, uzmanīties no apģērba un matu saskaršanās ar atklātu liesmu, to nodzēst lietojot speciālu vāciņu.

 6. Karsējot šķīdumus mēģenē, drīkst lietot tikai speciālu tās turētāju, nedrīkst pavērst mēģenes vaļējo galu pret sevi un citiem izglītojamiem.

 7. Izpildot darbus, kuri saistīti ar organisko šķīdinātāju karsēšanu, darbavietu nedrīkst atstāt bez uzraudzības.

 8. Ķīmiskos reaktīvus nedrīkst noteikt ar garšas palīdzību, tie var būt indīgi un var izsaukt saindēšanos.

 1. Atšķaidot koncentrētas skābes, tās maisa, pielej skābi ūdenim, nevis otrādi, šim nolūkam izmanto tikai stikla vai porcelāna ķīmiskos traukus.

 2. Sārma izšķīdināšanai lieto stikla vai porcelāna ķīmiskos traukus. Sārmu iemet ūdenī maziem gabaliņiem, pastāvīgi maisot.

 3. Izmantojot pulverveidīgas ķīmiskās vielas, tās drīkst ņem tikai ar speciālu karotīti, nepieskaroties pulverim ar rokām.

 4. Nejauši izlijušās vielas un šķīdumus, kuri pēc darba paliek pāri, izlej tikai speciāli šim nolūkam paredzētajos traukos.

 5. Ja saplīsis stikls, lauskas nedrīkst vākt ar rokām, tās uzslauka ar birsti.

 6. Saudzīgi izturēties pret izmantojamo inventāru un iekārtām.

 7. Ja kāds inventāra priekšmets vai iekārta ir bojāta izglītojamā rīcības dēļ, izglītojamais atbild normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 8. Pēc mācību stundas sakārto mācību darbavietu. Ja darba laikā bija saskarsme ar ķīmiskām vielām, obligāti nomazgāt rokas ar ziepēm.

 9. Ja gūts savainojums vai apdegums, par to nekavējoties ziņot pedagogam, kurš nepieciešamības gadījumā organizēt un sniedz pirmo medicīnisko palīdzību.

Darba drošība, veicot praktiskos un laboratorijas darbus ĶĪMIJĀ

 1. Pirms darba sākuma:

noskaidrot eksperimentā paredzēto darba kārtību un izpildīšanas noteikumus;

pārbaudīt eksperimentam domāto ierīču, trauku un citu priekšmetu stāvokli;

darbavietu atbrīvot no nevajadzīgiem priekšmetiem un materiāliem.

 1. Eksperimentu sākt tikai ar skolotāja atļauju.

 2. Izpildīt tikai tos darbus, kuri paredzēti uzdevumā. Aizliegts izdarīt citus darbus, kas nav paredzēti uzdevumā, vai kurus nav ieteicis skolotājs.

 3. Nenovērst savu un savu biedru uzmanību no darba ar nevajadzīgām sarunām.

 4. Darbus izpildot, izmantot traukus, ierīces un reaktīvus, kuri atrodas uz jūsu galda. Ņemt traukus, ierīces un reaktīvus no citiem galdiem aizliegts!

 5. Ķīmisko reaktīvu daudzumus eksperimentam ņemt tik daudz, cik paredzēts darba aprakstā vai skolotāja norādījumos.

 6. Pirms ņemt reaktīvu, uzmanīgi izlasīt etiķeti uz reaktīva pudeles, lai novērstu kļūdīšanos.

 7. Neņemt ķīmiskos reaktīvus ar rokām. Šim nolūkam izmantot porcelāna karotītes, lāpstiņas, stikla irbulīšus.

 8. Ieliet šķīdumus vai iebērt sausas vielas tikai virs papīra lapas uz galda, šķidras – virs vanniņas.

 9. Pārlietos un pārbērtos reaktīvus neliet un nebērt atpakaļ traukā, kur atrodas pamata vielu daudzums.

 10. Nemēģināt ķīmiskos reaktīvus noteikt ar garšas palīdzību, jo tie visi lielākā vai mazākā mērā ir indīgi un var izsaukt saindēšanos.

 11. Ožot reaktīvus, nenoliekties pār pudeles kaklu un stipri neievilkt to tvaikus. Ar vieglu plaukstas kustību virs pudeles kakla novirzīt tvaikus deguna virzienā un uzmanīgi ieelpot.

 12. Visus eksperimentus, kuros izdalās kaitīgas gāzes un tvaiki, izdarīt tikai velkmes skapī, ventilācijai darbojoties.

 13. Karsējot mēģenēs un kolbās šķidrumus, turēt mēģeņu un kolbu vaļējos galus prom no sevis un saviem biedriem.

 14. Traukos ar verdošu šķidrumu (kolbā, mēģenē) neskatīties no augšas, vāroties var notikt šķidruma izšļakstīšanās, kam sekos nelaimes gadījums.

 15. Traukus (kolba, vārglāzes) ar vārošu šķidrumu noņemt no sildāmām ierīcēm uzmanīgi, aizsargāt roku ar dvieli, neizdarīt asas kustības.

 16. Lielus ķīmiskos traukus (skalotnes, stāvkolbas, lielas pudeles) ar šķidrumiem pārvietot, ņemot tos ar abām rokām, kreisā – zem trauka pamatnes, labā – ap trauka kaklu, lai trauka kakla apmale atspiestos starp labās rokas īkšķi un rādītāja pirkstu.

 17. Trauku ar karstu šķidrumu neaiztaisīt ar blīvu aizbāzni tik ilgi, kamēr šķidrums nav atdzisis.

 18. Karsējot šķidrumus, neatstāt tos bez uzraudzības.

 19. Atšķaidot koncentrētas skābes, uzmanīgi maisot, pieliet mazām porcijām skābi ūdenim, nevis otrādi.

 20. Atšķaidot koncentrētas skābes, sajaucot koncentrētas skābes, lietot plānsieniņu stikla vai porcelāna ķīmiskos traukus.

 21. Lai izvairītos no saindēšanās un mutes dobuma apdedzināšanas, koncentrētas skābes un sārmus nesūkt pipetē ar muti. Šim nolūkam pipetei uzlikt gumijas balons.

 22. Visos gadījumos, izdarot mēģinājumus ar koncentrētām skābēm un sārmiem, lietot aizsargbrilles un gumijas cimdus.

 23. Sārma izšķīdināšanai lietot porcelāna trauks ar ūdeni, kurā maziem gabaliņiem, pastāvīgi maisot, iemet sārmu. Sārma gabaliņus ņemt ar pinceti vai tīģeļknaiblēm.

 24. Nejauši nolijušos sārmus vai skābes tūliņ savākt un izliet speciāli tam paredzētā traukā.

 25. Darbs ar organiskajiem šķīdinātājiem veikt tikai velkmes skapī ar ieslēgtu ventilatoru.

 26. Traukiem, kuros izdara eksperimentus ar organiskiem šķīdinātājiem, jābūt sausiem un tīriem.

 27. Karsēt viegli uzliesmojošas un degošas vielas var tikai virs gaisa vai ūdens vannas.

 28. Visos darbos, kur pielieto uzliesmojošus un degošus organiskus savienojumus – šķīdinātājus, tuvumā atrodošies degļi nodzēst, bet elektrosildītāji ar vaļēju spirāli izslēgt.

 29. Izpildot darbus, kuri saistīti ar organisko šķīdinātāju karsēšanu, nedrīkst bez uzraudzības atstāt darbavietu.

 30. Pareizi rīkojieties ar velkmes skapi:

velkmes skapja durvīm jābūt aizvērtām (nolaistām);

velkmes skapja durvis drīkst pacelt tikai aparāta apkalpošanas brīdī

un ne vairāk kā pusi no pilnā atvēruma;

velkmes skapju paceltās durvis nostiprina ar palīgierīcēm.

 1. Pareizi turiet mēģeni ar šķidrumu (skābi, sārmu vai citu ķīmisku vielu) virs spirta degļa liesmas. Karsēšanu veikt piesardzīgi. Sākumā sakarsēt mēģeni degļa liesmā, bet tālāk sildīt mēģeni liesmas augšējā daļā, nepieskaroties ar mēģenes galu deglim, lai mēģene neplīstu.

 2. Ja darba laikā novēro kādas novirzes aparātos, ierīcēs (bojāts, plīsis, stikls u.c.), pārtraukt darbus.

Darba drošība, veicot praktiskos un laboratorijas darbus BIOLOĢIJĀ

 1. Laboratorijas darba laikā uz galda atrodas tikai darbam vajadzīgie mācību līdzekļi, aparatūra (mikroskops) un preparātu sagatavošanai vajadzīgie instrumenti.

 2. Gatavojot preparātu – t. i. lietot žileti, nazi vai skalpeli ļoti uzmanīgi rīkoties ar šiem asajiem priekšmetiem – negriezt pret sevi vai klasesbiedru.

 3. Uzmanīgi apieties ar stikla traukiem, priekšmetstikliņiem.

 4. Gatavojot mikropreparātu, turēt priekšmetstikliņu kreisajā rokā, ar labo roku uzmanīgi uzlikt segstikliņu, nespiežot to.

Rīcība nestandarta un ekstremālās situācijās

 1. Nekavējoši ziņot skolotājam par nelaimes gadījumu vai situāciju, kura apdraud cilvēka veselību vai dzīvību.

 2. Ugunsgrēka gadījumā rīkoties atbilstoši ugunsdrošības instrukciju prasībām, t.sk.:

 • izsaukt ugunsdzēsējus pa tālruni 112,

 • ziņot skolas vadībai pa tālruni 26566989.

 1. Ugunsgrēka gadījumā jāatslēdz vēdināšanas sistēma un elektroenerģijas padeve.

 2. Nedzēst no sprieguma neatslēgtas degošas elektroiekārtas un elektroinstalācijas ar ķīmisko putu ugunsdzēšamo aparātu vai ūdeni, jo ķīmiskās putas un ūdens labi vada strāvu un var radīt cilvēkam elektrobīstamību.

 3. Ja pēkšņi tiek pārtraukta elektriskās enerģijas padeve, atslēgt visus elektropatērētāju slēdžus.

 4. Ja radies īssavienojums vai pārrāvums elektropadeves sistēmā, ar galvenā slēdža palīdzību atvienot elektrotīkls.

 5. Ja noticis nelaimes gadījums:

 • Nekavējoties vērsties pie skolas medmāsas vai nepieciešamības gadījumā izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību pa tālruni 113 vai 112,

 • sniegt pirmo palīdzību cietušajam,

 • saglabāt neskartu notikumu vietu, ja tas neapdraud pārējo cilvēku veselību un dzīvību,

 • skat. drošības noteikumus pirmās palīdzības sniegšanā Nr.3 (3. pielikums)

Personas un darba higiēna

 1. Ievērojiet personīgās higiēnas noteikumus.

 2. Strādājot ķīmijas un bioloģijas kabinetā, neēst un nedzert.

 3. Darbavieta vienmēr jāuztur tīrībā un kārtībā.

Pēc darba beigšanas

65. Darbu beidzot, vispirms sakārtot darbavieta, un tikai pēc tam izdarīt pierakstus.

66. Darbu beidzot obligāti nomazgāt rokas.

67. Sakārtot apģērbs un pēc zvana ar skolotāja atļauju atstāt kabinetu.

Ar instrukciju izglītojamos iepazīstina ķīmijas un bioloģijas kabineta skolotājs ne retāk kā divas reizes mācību gada laikā un katru reizi pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību.

Direktore I. Gaile

Zīlīte

67273824

        1. 7.5. pielikums
         Rīgas 1. Kristīgās pamatskolas

        2. 21.08.2019. iekšējiem noteikumiem

        3. Nr. VSKR-19-10-nts “Izglītojamo drošības noteikumi”

         1. DROŠĪBAS NOTEIKUMI

         2. FIZIKAS KABINETĀ Nr. 7.5

 1. Fizikas kabinetā drīkst ienākt tikai ar pedagoga atļauju, organizēti, bez grūstīšanās, līdzi ņemot stundai nepieciešamos piederumus.

 2. Mācības stundas laikā uz soliem drīkst atrasties tikai nepieciešamie mācību līdzekļi, instrumenti un aparāti.

 3. Mācību stundas laikā izglītojamie ievēro disciplīnu un precīzi pilda pedagoga norādījumus.

 4. Darbu nedrīkst uzsākt bez pedagoga atļaujas.

 5. Ierīces, materiālus un iekārtas mācību darbavietā izvieto tā, lai tiem nebūtu iespējams krist un apgāzties, stikla trauki nostiprināmi statīva turētājā.

 6. Mēģinājumos nedrīkst pieļaut mēraparātu maksimālo slodzi. Strādājot ar stikla traukiem un ierīcēm, būt īpaši piesardzīgiem.

 7. Elektriskai ķēdei sprieguma avotu drīkst pieslēgt pašu pēdējo, samontēto ķēdi ieslēdz tikai pēc pedagoga pārbaudes un atļaujas. Sprieguma esamību ķēdē pārbauda tikai ar speciāliem aparātiem.

 8. Nedrīkst pieskarieties zem sprieguma esošiem neizolētiem ķēdes elementiem. Ķēdes elementu vai to detaļu nomaiņu var veikt tikai tad, ja elektrobarošanas avots ir pilnībā atslēgts no strāvas.

 9. Sekot, lai darba laikā nepieskartos elektriskās mašīnas rotējošām daļām.

 10. Ja darba laikā rodas elektrobojājumi (dzirksteļošana, dūmu vai liesmu parādīšanās), nekavējoties pārtrauc darbu, iekārtas atslēdz no elektriskā tīkla, par radušos situāciju informē pedagogu.

 11. Ja kāds inventāra priekšmets vai iekārta ir bojāta izglītojamā rīcības dēļ, izglītojamais atbild normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 12. Nedrīkst pamest darbavietu bez pedagoga atļaujas. Pēc mācību stundas beigām sakārto darbavietu.

 13. Ja gūts savainojums vai apdegums, par to nekavējoties ziņot pedagogam, kurš nepieciešamības gadījumā organizēt un sniedz pirmo medicīnisko palīdzību.

Darba drošība, veicot praktiskos un laboratorijas darbus

 1. Pirms darba uzsākšanas, nepieciešams uzmanīgi iepazīties ar tā saturu un izpildīšanas gaitu.

 2. Veicot mērījumus, mēraparātus novietot tā, lai būtu ērti nolasīt rādījumus.

 3. Mēģinājumos nepieļaut mēraparātu maksimālo noslodzi. Darbā ar ierīcēm, kas izgatavotas no stikla, esiet īpaši piesardzīgi.

 4. Sekot, vai ierīcēs un palīgierīcēs visi stiprinājumi ir pilnīgā kārtībā.

 5. Montējot eksperimenta iekārtu, izmantojiet vadus (ar uzgaļiem un aizsargājošiem apvalkiem) ar izturīgu izolāciju un bez redzamiem bojājumiem.

 6. Montējot elektriskās ķēdes, izvairīties no vadu krustošanās; aizliegts izmantot vadus ar nolietotu izolāciju un atsegtā tipa slēdžus (ja spriegums lielāks par 42 V).

 7. Elektriskai ķēdei sprieguma avotu pieslēgt kā pašu pēdējo.

 8. Samontēto ķēdi ieslēgt tikai pēc skolotāja pārbaudes un viņa atļaujas!

 1. Sprieguma esamību ķēdē pārbaudīt tikai ar aparātiem vai sprieguma uzrādītājiem.

 2. Nepieskarties zem sprieguma esošiem neizolētiem ķēdes elementiem. Pirms nav atslēgts elektrobarošanas avots, nesākt ķēdē pārkārtot vadus un nemainiet drošinātājus.

 3. Sekot, lai darba laikā nejauši nepieskartos elektriskās mašīnas rotējošām daļām. Neuzsākt vadu pārkārtošanu elektriskajās mašīnās, kamēr nav pilnīgi apstājies mašīnas enkurs vai rotors.

 4. Izmantot instrumentus ar izolējošiem rokturiem.

 5. Darbu beidzot, atslēgt elektrobarošanas avotu, pēc tam tikai demontēt ķēdi.

Rīcība nestandarta un ekstremālās situācijās

 1. Nekavējoši ziņot skolotājam par nelaimes gadījumu vai situāciju, kura apdraud cilvēka drošību, veselību vai dzīvību.

 2. Ugunsgrēka gadījumā rīkoties atbilstoši ugunsdrošības instrukciju prasībām, t.sk.:

 3. izsaukt ugunsdzēsējus pa tālruni 112,

 4. ziņot skolas vadībai pa tālruni 26566989.

 5. Ugunsgrēka gadījumā atslēgt vēdināšanas sistēmu un elektroenerģijas padevi.

 6. Nedrīkst dzēst no sprieguma neatslēgtas degošas elektroiekārtas un elektroinstalācijas ar ķīmisko putu ugunsdzēšamo aparātu vai ūdeni, jo ķīmiskās putas un ūdens labi vada strāvu un var radīt cilvēkam elektrobīstamību.

 7. Ja pēkšņi tiek pārtraukta elektriskās enerģijas padeve, jāatslēdz visi elektropatērētāju slēdži.

 8. Ja radies īssavienojums vai pārrāvums elektropadeves sistēmā, ar galvenā slēdža palīdzību atvienot elektrotīkls.

 9. Ja noticis nelaimes gadījums:

 • nekavējoties vērsties pie skolas medmāsas vai nepieciešamības gadījumā izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību pa tālruni 113 vai 112,

 • sniegt pirmo palīdzību cietušajam,

 • saglabāt neskartu notikumu vietu, ja tas neapdraud pārējo cilvēku veselību un dzīvību,

 • skat. drošības noteikumus pirmās palīdzības sniegšanā Nr. 3 (3. pielikums)

Personas un darba higiēna

 1. Ievērot personīgās higiēnas noteikumus.

 2. Strādājot fizikas kabinetā, neēst un nedzert.

 3. Darbavieta vienmēr jāuztur tīrībā un kārtībā.

Pēc darba beigšanas

 1. Nodarbības beidzot, sakārtot darbavietu, nodot piederumus un pārskatu.

 2. Sakārtot apģērbu un pēc zvana ar skolotāja atļauju atstāt kabinetu.

Ar instrukciju izglītojamos iepazīstina fizikas kabineta skolotājs ne retāk kā divas reizes mācību gada laikā un katru reizi pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību.

Direktore I. Gaile

Zīlīte, 67273824

        1. 8. pielikums
         Rīgas 1. Kristīgās pamatskolas

        2. 21.08.2019. iekšējiem noteikumiem

        3. Nr. VSKR-19-10-nts “Izglītojamo drošības noteikumi”

        4. DROŠĪBAS NOTEIKUMOS IEKĻAUJAMĀ INFORMĀCIJA

RĪCĪBA EKSTREMĀLAJĀS SITUĀCIJĀS Nr. 8.1

(piemēram, ja izcēlies ugunsgrēks, telpās jūtama gāzes smaka, plūdi, vardarbības situācija)

Vispārīgie noteikumi

 1. Drošības noteikumi ekstremālās situācijās nosaka izglītojamo un darbinieku uzvedību Rīgas 1. Kristīgajā pamatskolā (turpmāk – skola) ekstremālās situācijās:

1.1. ja ir izcēlies ugunsgrēks

1.2. ja ir aizdedzies apģērbs

1.3. ja aizdegusies mašīna, transporta līdzeklis, kuģis u.c.

1.4. telpās ir jūtama gāzes smaka

1.5. vētras laikā

1.6. pērkona laikā

1.7. plūdos

1.8. vardarbības situācijā

 1. Mācību priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem drošības jautājumi ir jāatkārto izglītojamajiem pēc iespējas biežāk un nopietnāk, nesot atbildību par izglītojamo veselību, drošību un dzīvību.

 1. Drošības jautājumiem ir jābūt integrētiem visos mācību priekšmetos, gan mācību programmās, gan mācību priekšmetu tematiskajos plānos un klases stundās, dažādojot un pilnveidojot metodes un informatīvos materiālus.

 1. Drošības noteikumi ir “dzīvs” dokuments, kurš ir nepārtraukti pilnveidojams un papildināms atbilstoši aktualitātēm un jaunākajiem metodiskajiem ieteikumiem, kā arī atbilstoši attiecīgajam izglītojamā vecuma posma īpatnībām.

Ar instrukciju izglītojamos iepazīstina klases audzinātājs ne retāk kā divas reizes mācību gada laikā.

Direktore I. Gaile

Zīlīte

67273824

 1. DROŠĪBAS NOTEIKUMI NESTANDARTA SITUĀCIJĀS Nr. 8.2

(saskarsmē ar bīstamiem priekšmetiem un vielām)

1. Sastopoties ar bīstamiem priekšmetiem (piemēram, sprāgstvielām), aizliegts:

izkustināt no vietas, celt vai mest atrastos priekšmetus;

censties izjaukt;

sildīt vai sist pa tiem;

atnest mājās, likt krāsnī, ugunskurā vai ūdenī;

nodot metāllūžņos.

2. Atrodot sprāgstošos priekšmetus, paziņot par to skolotājam (ekskursijas, pārgājiena vadītājam):

iežogot un uzlikt uzrakstu:

BĪSTAMI, NEPIESKARTIES !”

izsaukt policiju pa tālruni: 112

Ar instrukciju izglītojamos iepazīstina klases audzinātājs ne retāk kā divas reizes mācību gada laikā.

Direktore I. Gaile

Zīlīte

67273824

        1. Ceļu satiksmes noteikumi Nr. 8.3

 1. Izglītojamie un pavadošais personāls uz ceļa pārvietojas pa ietvi, gājēju ceļu vai gājēju un velosipēdu ceļu vai ceļa nomali. Ārpus apdzīvotām vietām gājēji, kuri iet pa brauktuves malu vai ceļa nomali, pārvietojas pretim transportlīdzekļa braukšanas virzienam. Velosipēdisti pārvietojas pa brauktuves malu vai ceļa nomali transportlīdzekļu braukšanas virzienā.

 2. Bērnu grupas piedalās ceļu satiksmē diennakts gaišajā laikā pa ietvēm, gājēju ceļiem vai gājēju un velosipēdu ceļiem. Ja šo ceļu nav, tad pārvietojas pa ceļa nomali transportlīdzekļu braukšanas virzienā kolonnā ne vairāk par diviem bērniem rindā. Kolonnas priekšā un aizmugurē tās kreisajā pusē atrodas pieaugušais, kurš pavada grupu, turot sarkanus karodziņus.

 3. Gājēji šķērso brauktuvi pa gājēju pārejām (pazemes vai virszemes), Ja šādu pāreju nav, krustojumos pa ietvju vai ceļa nomaļu iedomāto turpinājumu. Ja redzamības zonā gājēju pārejas vai krustojuma nav, brauktuvi atļauts šķērsot taisnā leņķī attiecībā pret brauktuves malu vietās, kur ceļš labi pārredzams uz abām pusēm.

 4. Vietās, kur ceļu satiksme tiek regulēta, gājēji ievēro satiksmes regulētāja norādes vai gājēju luksofora signālu. Ja regulētāja vai luksofora nav, tad ievēro transportlīdzekļu satiksmes regulēšanas luksofora signālu.

 5. Citos gadījumos gājēji iziet uz brauktuves tikai pēc tam, kad ir novērtējuši attālumu līdz transportlīdzekļiem, kas tuvojas, kā arī novērtējuši to braukšanas ātrumu un pārliecinājušies, ka brauktuves šķērsošana nav bīstama un ka netiks traucēta transportlīdzekļu satiksme.

 6. Gājēji uz brauktuves nedrīkst kavēties vai bez vajadzības apstāties. Gājēji, kuri nav paguvuši šķērsot brauktuvi, apstājas uz drošības salas ceļu satiksmes normatīvo aktu izpratnē. Ja tādas nav, gājējs apstājas vietā, kur transporta plūsmas sadalās pretējos virzienos.

 7. Gājēji drīkst turpināt šķērsot brauktuvi tikai pēc tam, kad ir pārliecinājušies, ka tas nav bīstami.

 8. Gājējiem aizliegts šķērsot brauktuvi ārpus gājēju pārejas, ja ceļam ir sadalošā josla, vai vietās, kur uzstādīti nožogojumi gājējiem vai ceļu nožogojumi.

 9. Ja tuvojas operatīvais transportlīdzeklis, gājēji nešķērso brauktuvi, dodot ceļu operatīvajam transportlīdzeklim.

 10. Gaidīt autobusu, trolejbusu, tramvaju vai taksometru atļauts uz iekāpšanas laukumiem. Ja tādu nav, tad transportlīdzeklī gaida uz ietves vai ceļa nomales.

 11. Tramvaja pieturās, kur nav iekāpšanas laukumu, uz brauktuves drīkst uziet, lai iekāptu tramvajā. Tas atļauts tikai tad, kad tramvajs pilnīgi apstājies, obligāti pārliecinoties, vai netuvojās kāds transportlīdzeklis. Pēc izkāpšanas no tramvaja gājēji atbrīvo brauktuvi.

 12. Pasažieriem atļauts iekāpt transportlīdzeklī un izkāpt no tā pēc tam, kad transportlīdzeklis pilnīgi apstājies. No tā izkāpj no ietves vai ceļa nomales puses. Ja iekāpt bezsliežu transportlīdzeklī vai izkāpt no tā nav iespējams no ietves vai ceļa nomales puses, to dara no brauktuves puses, ievērojot piesardzību un neradot traucējumus citu transportlīdzekļu braukšanai.

 13. Pasažieri, kuru sēdvietas aprīkotas ar drošības jostām, braukšanas laikā piesprādzējas.

 14. Ja nav īpašas velojoslas vai veloceļa, braukšana pa ietvi jebkurā gadījumā atļauta bērniem līdz 12 gadu vecumam un viņu pavadītājiem. Jāatceras, ka gājējiem uz ietves ir priekšroka.

 15. No 10 gadu vecuma jābūt tiesībām.

 16. Obligāti jālieto aizsargķivere, tai jābūt aizsprādzētai. Ķivere ir obligāta līdz 12 gadiem. Pēc tam – ieteicama. Velobraucējam ceļu satiksmē gan dienā, gan naktī ir jābūt labi redzamam. Redzamību nodrošina atstarotāji, lukturi (tumsā), ja to nav – veste ir obligāta.

 17. Velosipēda tehniskais stāvoklis atbilst drošas braukšanas prasībām.

 18. Velosipēdists pa ceļu brauc vienā rindā iespējami tuvāk brauktuves malai. Velosipēdists var braukt arī par ceļa nomali un gājēju ietvi, netraucējot gājējiem.

 19. Velosipēdistam aizliegts:

  1. braukt, neturot stūri;

  2. braukt, turoties pie cita transportlīdzekļa;

  3. pārvadāt kravu, kas traucē vadīšanu vai apdraud citus ceļa satiksmes dalībniekus;

  4. vest ar velosipēdu pasažierus, izņemot bērnus vecumā līdz septiņiem gadiem, ja ir iekārtoti papildu sēdekļi un droši kāpšļi kāju atbalstam.

  5. braukt pretēji drošas braukšanas prasībām, apdraudot sevi un citus ceļu satiksmes dalībniekus.

Direktore I. Gaile

Zīlīte

67273824

 1. DROŠĪBAS NOTEIKUMI,

ATRODOTIES UZ ŪDENS UN LEDUS Nr. 8.4

Drošība uz ūdens

1. Ekskursiju un tūrisma pārgājienu laikā atļauts braukt tikai ar sabiedriskajai lietošanai paredzētajām laivām (īrētas iznomāšanas punktos, skolu laivas u.c.).

2. Izbraukumus ar laivām var organizēt tikai tādu skolotāju vadībā, kas prot labi peldēt, zina slīkstošā glābšanas noteikumus un ir apstiprināti ar skolas direktora pavēli.

3. Ar laivām braukt atļauts tikai tiem izglītojamajiem (turpmāk – skolēni), kas prot peldēt.

4. Skolēniem ar motorlaivu atļauts braukt tikai tādā gadījumā, ja vadītājam ir motorlaivu vadīšanas tiesības.

5. Vējainā laikā aizliegts organizēt izbraukumus ar laivām.

6. Brauciena laikā laivai jābūt apgādātai ar tādiem glābšanas līdzekļiem, kas varbūtējā nelaimes gadījumā nodrošina katra braucēja izglābšanu.

Drošība uz ledus

 1. Ledus izturība samazinās krastu, niedrāju, upju, strautu, novadgrāvju ieplūšanas vietu tuvumā, pie ledū iesalušiem priekšmetiem, upju sašaurinājumos, līkumos un vietās ar stipru straumi.

 2. Pārvietojoties pa ledu, tā izturību pārbauda ar cirtni vai citu analogu priekšmetu. Uz pietiekoši izturīga ledus ūdens izplūst pēc trim cirtieniem. Ja ūdens izplūst uz ledus pēc pirmā cirtiena, uzmanīgi jāatgriežas krastā pa to pašu ceļu, neatceļot pēdas no ledus (šļūcot).

 3. Atrodoties un pārvietojoties pa ledu, vēlams kaklā pakārt ledus irbuļus (divi savā starpā ar auklu savienoti īleni – nopērkami makšķernieku piederumu veikalos). Ielūstot ledū, ar šo irbuļu palīdzību iespējams vieglāk uzrāpties uz ledus.

 4. Bīstami ir pārvietoties pa ledu lielās grupās, tuvoties plaisām, lāsmeņiem.

 5. Ja gadās ielūst ledū, nedrīkst krist panikā, jāturas pie ledus apmales un jāmēģina lēnām uzrāpties uz ledus, ja tas izdarīts, sāniski, neceļoties kājās, jāveļas no ledus lūzuma vietas.

 6. Ja Jūsu tuvumā ledū ielūst cilvēks, sauciet pēc palīdzības, ar iespējamajiem sakaru līdzekļiem organizējot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nekavējošu izsaukšanu pa tālr. 112.

 7. Iesaistiet palīgus un sameklējiet iespējami pieejamu glābšanas līdzekli, piemēram, garu dēli, koku, kāpnes, zaru, virvi u.tml. priekšmetus.

 8. Pārvietojieties pa ledu tikai rāpus uz vēdera, pa priekšu stumjot glābšanas līdzekli.

 9. Netuvojieties pārāk tuvu ledus lūzuma malai, padodiet glābšanas līdzekļa galu cietušajam un, rāpojot atpakaļ, ar šī līdzekļa palīdzību, velciet cietušo uz ledus.

 10. Ja Jums ir palīgi, lai viņi iespēju robežās nodrošina Jūs ar virvi, kārti, dēli vai tml. pieejamiem līdzekļiem, pašiem atrodoties krastā.

 11. Jāatceras, ka ļoti bīstama ir ķermeņa pārmērīga atdzišana, kā rezultātā cilvēkam rodas nelabvēlīgas izmaiņas centrālajā nervu sistēmā, asinsritē, uznāk krampji, var tikt paralizētas balss saites, cilvēks var zaudēt samaņu.

 12. Pēc izkļūšanas no ūdens, jānomaina slapjās drēbes, jāveic aktīvas kustības, jādzer karsta tēja, ieteicama duša vai vanna, bet tikai pakāpeniski paaugstinot ūdens temperatūru no + 34 līdz + 42 grādiem C, uzreiz nedrīkst iet karstā pirtī.

Direktore 1. Gaile

Zīlīte, 67273824

PERSONAS HIGIĒNA UN DARBA HIGIĒNA Nr. 8.5

 1. Ievērojiet personīgās higiēnas noteikumus.

 2. Rokas jānomazgā ar ziepēm un jāiztīra roku nagi. Nodarbību laikā pēc nepieciešamības ir jānomazgā rokas.

 3. Somas jānovieto skolotāja norādītajā vietā

 4. Strādājot, neēst un nedzert.

 5. Darbavieta vienmēr jāuztur tīrībā un kārtībā.

 6. Darbu beidzot, vispirms sakārtot darbavieta, un tikai pēc tam izdarīt pierakstus.

 7. Darbu beidzot obligāti nomazgāt rokas.

 8. Sakārtot apģērbs un pēc zvana ar skolotāja atļauju atstāt kabinetu.

 9. Pēc nepieciešamības trauki un/vai citi izmantotie priekšmeti jānomazgā tūlīt pēc to izmantošanas.

Direktore I. Gaile

Zīlīte

67273824

DROŠĪBAS NOTEIKUMI,

VEICOT PRAKTISKOS UN LABORATORIJAS DARBUS Nr. 8.6

 1. Mācību kabinetā drīkst ienākt tikai ar pedagoga atļauju, organizēti, bez grūstīšanās, līdzi ņemot stundai nepieciešamos piederumus.

 2. Mācības stundas laikā uz soliem drīkst atrasties tikai nepieciešamie mācību līdzekļi, instrumenti un aparāti.

 3. Mācību stundas laikā izglītojamie ievēro disciplīnu un precīzi pilda pedagoga norādījumus.

 4. Darbu nedrīkst uzsākt bez pedagoga atļaujas.

 5. Ierīces, materiālus un iekārtas mācību darbavietā izvieto tā, lai tiem nebūtu iespējams krist un apgāzties, stikla trauki nostiprināmi statīva turētājā.

 6. Pirms darba uzsākšanas nepieciešams uzmanīgi iepazīties ar darba saturu un izpildīšanas gaitu.

 7. Mēģinājumos nedrīkst pieļaut mēraparātu maksimālo slodzi. Strādājot ar stikla traukiem un ierīcēm, būt īpaši piesardzīgiem.

 8. Montējot eksperimenta iekārtu, izmantojiet vadus ar uzgaļiem un aizsargājošiem apvalkiem (bez jebkādiem redzamiem bojājumiem).

 9. Montējot elektriskās ķēdes, izvairieties no vadu krustošanās; aizliegts izmantot vadus ar nolietotu izolāciju un vaļējus slēdžus, ja spriegums lielāks par 42V.

 10. Elektriskai ķēdei sprieguma avotu drīkst pieslēgt pašu pēdējo, samontēto ķēdi ieslēdz tikai pēc pedagoga pārbaudes un atļaujas. Sprieguma esamību ķēdē pārbauda tikai ar speciāliem aparātiem.

 11. Nedrīkst pieskarieties zem sprieguma esošiem neizolētiem ķēdes elementiem. Ķēdes elementu vai to detaļu nomaiņu var veikt tikai tad, ja elektrobarošanas avots ir pilnībā atslēgts no strāvas.

 12. Sekot, lai darba laikā nepieskartos elektriskās mašīnas rotējošām daļām.

 13. Ja darba laikā rodas elektrobojājumi (dzirksteļošana, dūmu vai liesmu parādīšanās), nekavējoties pārtrauc darbu, iekārtas atslēdz no elektriskā tīkla, par radušos situāciju informē pedagogu.

 14. Ja kāds inventāra priekšmets vai iekārta ir bojāta izglītojamā rīcības dēļ, izglītojamais atbild normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 15. Nedrīkst pamest darbavietu bez pedagoga atļaujas. Pēc mācību stundas beigām sakārto darbavietu.

 16. Ja gūts savainojums vai apdegums, par to nekavējoties ziņot pedagogam, kurš nepieciešamības gadījumā organizēt un sniedz pirmo medicīnisko palīdzību.

 17. Elektriskai ķēdei sprieguma avotu pieslēgt kā pašu pēdējo.

 18. Samontēto ķēdi ieslēgt tikai pēc skolotāja pārbaudes un viņa atļaujas!

 19. Sprieguma esamību ķēdē pārbaudīt tikai ar aparātiem vai sprieguma uzrādītājiem.

 20. Izmantot instrumentus ar izolējošiem rokturiem.

 21. Darbu beidzot, atslēgt elektrobarošanas avotu, pēc tam tikai demontēt ķēdi.

 22. Lietojot asus priekšmetus, lai izvairītos no savainojumiem, nedrīkst pavērst griezošo vai durošo instrumenta daļu pret sevi vai citiem izglītojamiem.

 23. Karstus priekšmetus noņem ar speciālu lupatiņu vai cimdu.

 24. Pirms mācību stundas pedagogs pārbauda, vai izmantojamās ierīces ir darba kārtībā un nav bojātas, bojātas ierīces lietot aizliegts.

 25. Mācību darbu beidzot, vispirms izslēdz elektriskās ierīces un tikai tad izņem kontaktdakšu, to aizliegts darīt ar slapjām vai mitrām rokām.

 26. Lietojot skalpeli, žileti, preparējamo adatu, lai izvairītos no savainojumiem, nedrīkst pavērst griezošo vai durošo instrumenta daļu pret sevi vai citiem izglītojamiem.

 27. Sagatavojot preparātus aplūkošanai mikroskopā, izglītojamie rīkojas atbilstoši pedagoga norādījumiem.

 28. Lietojot sausā spirta degli, uzmanīties no apģērba un matu saskaršanās ar atklātu liesmu, to nodzēst lietojot speciālu vāciņu.

 29. Karsējot šķīdumus mēģenē, drīkst lietot tikai speciālu tās turētāju, nedrīkst pavērst mēģenes vaļējo galu pret sevi un citiem izglītojamiem.

 30. Izpildot darbus, kuri saistīti ar organisko šķīdinātāju karsēšanu, darbavietu nedrīkst atstāt bez uzraudzības.

 31. Ķīmiskos reaktīvus nedrīkst noteikt ar garšas palīdzību, tie var būt indīgi un var izsaukt saindēšanos.

 32. Atšķaidot koncentrētas skābes, tās maisa, pielej skābi ūdenim, nevis otrādi, šim nolūkam izmanto tikai stikla vai porcelāna ķīmiskos traukus.

 33. Sārma izšķīdināšanai lieto stikla vai porcelāna ķīmiskos traukus. Sārmu iemet ūdenī maziem gabaliņiem, pastāvīgi maisot.

 34. Izmantojot pulverveidīgas ķīmiskās vielas, tās drīkst ņem tikai ar speciālu karotīti, nepieskaroties pulverim ar rokām.

 35. Nejauši izlijušās vielas un šķīdumus, kuri pēc darba paliek pāri, izlej tikai speciāli šim nolūkam paredzētajos traukos.

 36. Ja saplīsis stikls, lauskas nedrīkst vākt ar rokām, tās uzslauka ar birsti.

 37. Saudzīgi izturēties pret izmantojamo inventāru un iekārtām.

 38. Ja kāds inventāra priekšmets vai iekārta ir bojāta izglītojamā rīcības dēļ, izglītojamais atbild normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 39. Pēc mācību stundas sakārto mācību darbavietu. Ja darba laikā bija saskarsme ar ķīmiskām vielām, obligāti nomazgāt rokas ar ziepēm.

 40. Ja gūts savainojums vai apdegums, par to nekavējoties ziņot pedagogam, kurš nepieciešamības gadījumā organizēt un sniedz pirmo medicīnisko palīdzību.

Direktore I. Gaile

Zīlīte

67273824

DROŠĪBAS NOTEIKUMI MĀCĪBU STUNDU LAIKĀ Nr. 8.7

  1. Nodarbību laikā ievērot disciplīnu un netraucēt darbu citiem izglītojamiem.

 1. Uzturēt tīrību un kārtību mācību kabinetos un koplietošanas telpās. Nebojāt inventāru un mācību palīglīdzekļus. Neaiztikt un nepārvietot ēkā esošos ugunsdzēsības līdzekļus.

 2. Konstatējot bojājumus krēsliem, informēt par to pedagogu, un novietot tos tādā veidā, lai uz tiem nevarētu nejauši apsēsties citi izglītojamie. Nesēdēt uz bojātiem krēsliem.

 3. Pa mācību/koplietošanas telpām, pārvietojoties starp soliem, ievērot piesardzību, neskriet un neveikt straujas kustības. Būt īpaši uzmanīgiem, pārvietojoties pa kāpnēm.

 4. Mācību darbā, izmantojot biroja tehniku (kodoskops, kopētājs u.c.), pirms tam iepazīties ar to lietošanas (ekspluatācijas, darba drošības) instrukcijām un rīkoties atbilstoši to prasībām. Darboties tikai ar pedagoga atļauju.

 5. Bez pedagoga atļaujas neatvērt logus, lai vēdinātu telpu. Ja logi ir atvērti, aizliegts sēdēt/stāvēt uz palodzēm, liekties ārā pa logu.

 6. Negaisa, stipra vēja laikā aizvērt kabinetu logus, lai pasargātu sevi no savainošanās ar plīstošiem stikliem (lauskām) to iespējamās izsišanās gadījumā.

 7. Nekāpt uz galdiem, grāmatu (dokumentu) kaudzēm, uz galda uzliktiem krēsliem un tml.

 8. Ja konstatēs, ka ir slidenas, slapjas koplietošanas telpu (gaiteņi u.tml.) grīdas, nekavējoties par to ziņot pedagogam vai skolas tehniskajiem darbiniekiem.

 9. Praktisko nodarbību laikā:

 10. darbu sākt tikai pēc pedagoga uzdevuma noklausīšanās un instruktāžas darba aizsardzībā;

 11. izpildīt visus pedagoga norādījumus;

 12. neveikt darbības, kuras var izraisīt nelaimes gadījumu;

 13. neskaidrību, šaubu gadījumā par uzdotā uzdevuma drošu izpildi vērsties pie pedagoga;

 14. Neierasties uz nodarbībām alkoholisku, toksisku vai narkotisku vielu reibumā.

 15. Pēkšņas saslimšanas gadījumā vai gadījumos, kad ir slikta pašsajūta, un tas var izraisīt nelaimes gadījumu, informēt par to pedagogu un neuzsākt praktisko nodarbību.

Direktore I. Gaile

Zīlīte

67273824