Atjaunoti 17.10.2017.

RĪGAS KRISTĪGĀS VIDUSSKOLAS

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rīgā

05.02.2016. Nr. VSKR-16-3-nts

KĀRTĪBA, KĀDĀ RĪGAS KRISTĪGAJĀ VIDUSSKOLĀ
UZTURAS NEPIEDEROŠAS PERSONAS

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 72.panta pirmās daļas 1.punktu,
Izglītības likuma 14.panta 21.punktu un 55.panta 8.punktu,
Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumu Nr.1338 “Kārtība,
kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs
un to organizētajos pasākumos” 3.punkta 3.10.apapkšpunktu un
Darba kārtības noteikumiem Nr.13 6.13.punktu

I Vispārīgie noteikumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nodrošināma nepiederošu  personu uzturēšanās Rīgas Kristīgajā vidusskolā (turpmāk – noteikumi).

2. Par nepiederošām personām uzskatīt personas, kuras ikdienā nemācās un nestrādā Rīgas Kristīgajā vidusskolā (turpmāk – skola):

​● izglītojamo vecāki;
​● izglītības pārvalžu darbinieki, Izglītības un citu institūciju valsts inspekciju darbinieki;
​● Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – IKSD) darbinieki;
​● skolas absolventi;
​● pilsētas iedzīvotāji;
​● citas trešās personas.

3. Noteikumi ir saistoši visām skolas nepiederošām personām, uzturoties skolā. Ir jāievēro skolas vadības, pedagogu un darbinieku norādes, kā arī sabiedrībā vispārpieņemtās uzvedības normas.

4. Par šajos noteikumos paredzētās kārtības ievērošanu ir atbildīgs skolas dienas dežurants un ēku uzraugs.

II Kārtība, kādā izglītības iestādes telpās uzturas nepiederošas personas

5. Izglītojamo vecākiem un viņu pilnvarotajām personām aizliegts pārvietoties pa skolas telpām, traucēt mācību stundu un citu nodarbību norisi.

6. Nepiederošām personām, kuras ieradušās skolā jārīkojas šādi:

6.1. jāgriežas pie skolas dienas dežuranta un jānosauc savs vārds un uzvārds;
6.2. jāpasaka apmeklējuma mērķis;
6.3. jānosauc persona, kuru vēlas apmeklēt;
6.4. jāpiereģistrējas speciālā žurnālā, norādot apmeklējuma laiku, mērķi un personu, pie kuras apmeklētājs ieradies;
6.5. nepieciešamības gadījumā ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

7. Skolas dežurants savas kompetences robežās sniedz apmeklētājiem informāciju un atbildīgi rīkojas, nodrošinot izglītojamo drošību:

7.1. nepiederošām personām aizliegts traucēt mācību un audzināšanas procesu, ieiet klases telpā  pēc mācību stundu sākuma;
7.2. skolā aizliegts uzturēties nepiederošām personām, kuras ieradušās bez noteikta mērķa vai lietojušas alkoholu, narkotiskās vai psihotropās vielas;
7.3. žurnālā tiek norādīts laiks, kad apmeklētājs atstāj skolas telpas (nepieciešamības gadījumā – telefona numuru). Apmeklētājs ar savu parakstu var apliecināt ieraksta pareizību.

8. Izglītojamo vecāki ierodas pēc skolotāju vai savas iniciatīvas, iepriekš saskaņojot tikšanās norises laiku ar attiecīgo klases audzinātāju vai pedagogu. Par izglītojamā vecāka atrašanos skolas telpās atbild attiecīgais pedagogs.

9. Skolas pedagogam ir pienākums informēt skolas vadību un dežūrposteni par paredzēto tikšanos.

10. Sākumskolas izglītojamo vecākiem vai viņu pilnvarotajām personām ir tiesības pavadīt izglītojamo uz izglītības iestādi līdz skolas dežūrpostenim. Ierodoties pēc saviem bērniem mācību dienas beigās, informē par to skolas dežurantu un sagaida bērnu pie skolas dežūrposteņa.

11. Pirms pirmās mācību stundas 1. klases izglītojamo vecākiem vai viņu pilnvarotām personām ir tiesības pavadīt izglītojamo līdz garderobei un/vai mācību norises telpai un pēc mācību stundām (vai pagarinātās dienas un/vai pulciņu nodarbībām) sagaidīt izglītojamos pie garderobes un/vai attiecīgās klases telpas.

12. Skolas dežurantam un darbiniekam ir tiesības izraidīt no skolas telpām nepiederošās personas, ja persona nevar paskaidrot ierašanās mērķi un/vai ierašanās nav saskaņota.

13. RD IKSD, Izglītības pārvaldes darbiniekiem, izglītības un citu kontrolējošo institūciju valsts inspekciju darbiniekiem ierodoties skolā, viņus sagaida dežurants, dežūrskolotājs vai vadības pārstāvis.

14. Skolas absolventu vai pilsētas iedzīvotāju ierašanos skolā skolotājs vai darbinieks, pie kura ierodas minētās personas, vismaz dienu iepriekš saskaņo ar vadību, paskaidrojot un saskaņojot ierašanās iemeslu, laiku un vietu.

15. Pārējo personu ierašanās iemeslu noskaidro skolas dežurants, dežūrskolotājs vai vadība, pieņemot lēmumu par apmeklējuma nepieciešamību un informējot skolas vadību, kā arī informējot cilvēku, pie kā dotais apmeklētājs ir ieradies.

16. Ja nepiederošas personas neievēro šos noteikumus, tad skolas dienas dežurants vēršas pie dežūrējošā pašvaldības policijas darbinieka un/vai sazinās ar skolas administrāciju, kura nepieciešamības gadījumā izsauc valsts vai pašvaldības policiju, kura sniedz  palīdzību konflikta atrisināšanā.

17. Ar noteikumiem skolas izglītojamo vecāki tiek iepazīstināti mācību gada sākumā, vai aktuālas nepieciešamības gadījumā. Iepazīstināšanu ar noteikumiem veic klašu audzinātāji, vecākiem parakstoties skolas speciālā veidlapā (1. pielikums), kā arī atkārtoti informējot skolas vecāku kopsapulcē/s.

18. Noteikumi un to izveides un ievērošanas shēma (2. pielikums) ir jānovieto pie skolas ieejas ārdurvīm, kā arī skolas sociālajos tīklos.

Direktore I. Gaile.


Pielikums .pdf formātā

Noteikumi un pielikums .pdf formātā