Atjaunots 27.08.2019.

Rīgas Kristīgās vidusskolas 2018./2019.m.g. pašnovērtējuma ziņojums .pdf formātā

Rīgas Kristīgā vidusskola

A. Deglava iela 3, Rīga, LV-1009, tālrunis 67273824, fakss 67295615

e-pasts: rkrvs@riga.lv

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

2018./2019. mācību gads

Rīgā

2019

Satura rādītājs

Vispārīgs skolas raksturojums …………………………………………

3

1.1.

Vēsture……………………………………………………………………

3

1.2.

Izglītojamo skaits ………………………………………………………..

4

1.3.

Sociālās vides īss raksturojums ………………………………………….

5

1.4.

Interešu izglītība un brīvā laika pavadīšana ……………………………..

5

1.5.

Tradīcijas …………………………………………………………………

6

2.

Skolas darbības pamatmērķi …………………………………………..

7

2.1.

Skolas filozofija ………………………………………………………….

7

2.2.

Skolas vīzija ……………………………………………………………..

7

2.3.

Skolas mērķi ……………………………………………………………..

7

2.4.

Taktiskie mērķi……………………………………………………………

7

2.5.

Īstenojamās izglītības programmas………………………………………

7

2.6.

Darbinieku sastāvs………………………………………………………..

7

2.7.

Skolas budžeta nodrošinājums……………………………………………

9

3.

2018./2019. mācību gada prioritātes, konkrēti rezultāti un stiprās puses pa pamatjomām …………………………………………………

9

3.1.

Mācību saturs ……………………………………………………………

9

3.2.

Mācīšana un mācīšanās ………………………………………………….

10

3.3.

Izglītojamo sasniegumi …………………………………………………..

11

3.4.

Atbalsts izglītojamajiem …………………………………………………

12

3.5.

Skolas vide ………………………………………………………………

14

3.6.

Skolas resursi …………………………………………………………….

15

3.7.

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana ………..

18

4.

Skolas dalība projektos un programmās ……………………………..

19

5.

Informācijas iegūšana ………………………………………………….

20

1. Vispārīgs skolas raksturojums1

  1. Vēsture

Rīgas Kristīgā vidusskola (turpmāk – skola) ir pašvaldības dibināta un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura izglītības misiju īsteno, mācību procesā iemiesojot kristīgās ētikas vispārcilvēciskās vērtības. Skola ir starpkonfesionāla. Skolas darbības mērķis ir veidot kristīgi humānajā pasaules uzskatā balstītu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības un valsts vispārējās vidējās izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu, kā arī sadarbībā ar citu skolu kristīgās mācības skolotājiem izstrādāt kristīgās mācības metodiskos materiālus, mācību grāmatas, uzdevumu krājumus un veikt izglītojoši informatīvo darbu kristīgajā izglītībā.

Kadastra Nr. 01000370165, kopējā platība 2957 m2, kas Rīgas pilsētas zemesgrāmatā reģistrēts uz Rīgas pilsētas pašvaldības vārda, tiek nodots – pārņemts Rīgas Kristīgās vidusskolas lietošanā un apsaimniekošanā (23.04.2008.)

Kopējā skolas apdzīvojamā platība:

1602,8 m2

No tās: kabinetu platība

333 m2

Mācību telpu platība

305,1 m2

Zeme zem ēkām

581,6 m

Skolas dibinātājs: Rīgas dome

Juridiskā adrese: A. Deglava iela 3, Rīga, LV-1009

Skolas tips: vidusskola

Izglītības programmu apguvē izmantotā valoda: latviešu

Direktore: Iveta Gaile

Skolas ēka ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, kuras pamatakmens likts 1904.gadā. Tā ir viena no R. Šmēlinga neogotiskajā stilā celtajām skolām Rīgā, un gadu gaitā tā vairākkārt mainījusi nosaukumu:

 1. Skola savu darbību uzsāk tikai 1909. gadā kā pilsētas 15. latviešu pamatskola. Skolas direktors ir Jēkabs, Miķeļa dēls, Ozoliņš;

 2. I Pasaules kara gados – Rumpmuižas skola;

 3. 30. gadu beigās skola saucas A. Deglava latviešu pamatskola;

 4. Pēc II pasaules kara tā ir 15. septiņgadīgā, astoņgadīgā, deviņgadīgā skola. 1928. gadā direktors ir Mārtiņš Krūze, bet 1935. gadā Pēteris Bergs. 1938. gadā par direktoru kļūst Aleksandrs Saliņš;

 5. 20. gadsimta 80-to gadu beigās skola tiek likvidēta kā mācību iestāde;

 6. 1991. gadā 28. septembrī skolas izdemolētajās telpās tiek nodibināta Rīgas 1. kristīgā skola, kura 2000. gadā kļūst par Rīgas Kristīgo ģimnāziju. Skolas direktore ir Vera Volgemute, kas skolu vada desmit gadus;

 7. 2002. gadā 2. jūlijā ģimnāzija pārtop par Rīgas Kristīgo vidusskolu no 1. – 12. klasei, kurā tiek realizētas Vispārējās vidējās un Pamatizglītības programmas ar obligāto kristīgās mācības stundu nedēļā. Skolas direktore ir Inga Dunke;

 8. 2003. gada 25. jūnijā par direktori sāk strādāt Iveta Gaile.

1998. gadā uzsākta skolas bēniņu stāva izbūve, kura pabeigta 2003. gadā.

2003. gadā tiek dibināta skolas struktūrvienība – Brīvā laika centrs „Jota”, kas piesaista bērnus un jauniešus ne tikai no skolas un kristīgām draudzēm, bet arī citu izglītības iestāžu izglītojamos, un mikrorajona jauniešus, piedāvājot plašu un daudzveidīgu interešu un brīvā laika lietderīgas pavadīšanas programmu.

Skolai ir sava simbolika, karogs, himna (O. Vācieša dzeja un Z. Muktupāvela mūzika), zīmogi ar papildinātā mazā valsts ģerboņa un Rīgas pilsētas mazā ģerboņa attēlu un skolas pilnu nosaukumu, kā arī noteikta parauga veidlapas. Skola saskaņā ar normatīvajiem aktiem izmanto valsts simboliku.

Kopš 1998. gada skolai ir sava kristīgā avīzīte „Jota”, kurai iznācis jau 284. numurs. Skolā darbojas Skolas padome un Skolēnu dome. Rīgas Kristīgā vidusskola ir Starptautiskās kristīgo skolu asociācijas (ACSU) biedre.

2017. gada 29. septembrī skola nosvin grāmatas “Skolas hronika” atvēršanas svētkus. Grāmatā ir apkopota skolas 113 gadu pastāvēšanas vēsture.

  1. Izglītojamo skaits

Skola atrodas Rīgā – Latgales priekšpilsētā, Grīziņkalna rajonā. Skolā mācās izglītojamie no mikrorajona, citām Rīgas priekšpilsētām, kā arī no citām Latvijas pašvaldībām (Stopiņu, Ķekavas, Salaspils, Limbažu u.c.).

Izglītojamo skaits (mācību gada beigās) 199 izglītojamie. Sākumskolas izglītojamo skaits (mācību gada beigās) ir 84 izglītojamie. Pamatskolas izglītojamo skaits (mācību gada beigās) ir 115 izglītojamie.

Vidusskolas 10. – 12. klasē izglītojamie netiek uzņemti, jo mainās skolas tips no vispārizglītojošas vidusskolas uz vispārizglītojošu pamatskolu.

Brīvā laika centra „Jota” apmeklētāju skaits kalendārā gadā (apmēram no 40 Rīgas skolām):

  1. Sociālās vides īss raksturojums

Skolai ir estētiski un gaumīgi iekārtota fiziskā vide, kura katru gadu tiek uzlabota un pilnveidota.

Skolas mikrorajona sociālajai videi ir raksturīgs sociāli nelabvēlīgo un nepilno, kā arī materiāli maznodrošināto ģimeņu īpatsvars. Iepriecina fakts, ka notiek pakāpeniska sociālās vides pozitīvas izmaiņas, ko nosaka gan skolas un Brīvā laika centra “Jota” plašā darbība, gan salīdzinoši tuvu skolas teritorijai esošās kristīgo baznīcu draudzes aktivitātes, gan pašvaldības ieguldītais darbs Grīzņkalna un tuvējās apkārtnes mikroklimata uzlabošanā. Vairāku draudžu locekļu ģimenes veido arī skolas saimes “pozitīvo kodolu” un ir labs atbalsts dažādu skolas dzīves procesu un ideju realizācijā un norisē.

Veicot izglītojamo ģimeņu sociālā sastāva aptaujas, tās analīzes rezultātā tika noskaidrots, ka skolā mācās bērni gan no pilnām, gan nepilnām ģimenēm. Ir ģimenes, kurās viens no vecākiem strādā algotu darbu ārpus Latvijas, ir tādas, kurās viens no vecākiem ir bezdarbnieks. Skolā ir vairākas daudzbērnu ģimenes, izglītojamie bāreņi, kuri atrodas aizbildniecībā. Skolā tiek integrēti bērni ar īpašām vajadzībām.

  1. Interešu izglītība un brīvā laika pavadīšana

Skolas izglītojamajiem ir iespēja attīstīt savas spējas interešu izglītības programmās. Nodarbības notiek pēc stundām. Skola piedāvā dažādas interešu izglītības programmas:

1. – 2. klases tautas dejas

3. – 4. klases tautas dejas

Bībeles pulciņš

Koriģējošā vingrošana

Vizuālās mākslas pulciņš

Personības praktiskās pilnveides (P3) pulciņš

1.– 4. klašu koris

5.– 9. klašu koris „Tikai kopā!”

Vides pulciņš

Rokdarbu pulciņš

Sporta pulciņš (dažādas sporta spēles)

Skolā ir iekārtota skolas vēstures muzeja vitrīna. Ir speciālas vitrīnas ar izglītojamo nopelnītām medaļām un kausiem dažādās skatēs, konkursos un sacensībās. Kopš 2015./2016. mācību gada skolā nodibināta jauna tradīcija: mācību gada noslēguma koncerts sadarbībā ar kādu no Latvijā pazīstamiem mūziķiem un/vai izpildītāju sastāviem, kas tiek veltīts skolas izcilākajiem izglītojamiem un viņu ģimenēm, lai suminātu viņu sasniegumus mācībās, sportā un radošajās aktivitātēs:

   • 2018. gadā – ar Ainaru Virgu un grupas „Līvi” solistu Jāni Buķeli jeb Buku. Šī sadarbība turpinājās līdz pat 2018. gada noslēgumam – tika muzicēts Līvfestivālā Liepājā, tad Strenčos un grupas „Līvi” Ziemassvētku koncertā VEF kultūras pilī.

 • 2019. gadā – Latvijas Zemessardzes pūtēju ansambli Anda Kareļa vadībā.

Skolas tradicionālajos koncertos sadarbība ir ar Kristīni Šomasi, Loretu Medni, Stīgu orķestri „B-sharp” Artūra Gaiļa vadībā, jauktajiem koriem „Kamarde” (diriģente Dace Liepa) un „Dzīne” (diriģents Aivars Gailis), kā arī ar Strenču mūzikas skolas kori, vokālo ansambli (Inese Niklaviča), pūtēju orķestri (diriģents Jānis Jansons) un Svētes pamatskolas vokālo ansambli (vadītāja Daiga Gorbunova), kā arī ar dažādiem Latvijas Zemessardzes pūtēju ansambļiem – saksafonu kvartetu, metālpūšamo instrumentu kvintetu u.c. Instrumentālo pavadījumu nemainīgi spēlē skolas lieldraugi – bundzinieks Ilvars Manfelds, taustiņinstrumentālisti Ritvars Garoza un Gundars Dzenovskis, bet basu – Skolas padomes vadītājs Edgars Galzons, kurš ir arī koncertu ideju ģenerators, līdzorganizētājs, reklāmas dizaina veidotājs un producents.

  1. Skolas tradīcijas

Skolas kolektīvs lielu uzmanību pievērš tam, lai veidotu atpazīstamību, pozitīvu attieksmi pret skolu, celtu skolas prestižu gan izglītojamiem, gan vecākiem, gan sabiedrībai kopumā.

Skolas tēlu veido arī dažādie pasākumi un aktivitātes:

 • Zinību diena
 • Skolas dzimšanas dienas ikgadējie pasākumi – Pagalma svētki
 • Pļaujas svētki – Labdarība akcija Sv. Pāvila baznīcas Zupas virtuvei
 • Skolotāju diena
 • Karjeras nedēļa
 • Reformācijas diena
 • Neparastā nedēļa
 • Latvijas Valsts svētku nedēļa jeb Patriotiskā nedēļa
 • Ziemassvētku labdarības tirdziņš un labdarības pasākumi – dāvaniņa SAC centru iedzīvotājiem, drēbju, rotaļlietu ziedošana PII Nr. 146 bērniem

 • Ziemassvētku koncerts “..svētī savu tuvāko” veltīts SAC “Ezerkrasti”, “Gaiļezers” un Juglas neredzīgo pansionāta iemītniekiem

 • Ziemassvētku sadziedāšanās, noslēdzot katra mācību gada 1. semestri

 • Draudzīgais aicinājums” ar mērķi papildināt skolas bibliotēkas fondu

 • 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena

 • Projektu nedēļa
 • Svētā Valentīna dienas balle
 • Skolas florbola un basketbola sacensības
 • Bībeles integratīvās tēmas caurvija mācību procesā
 • Klusā nedēļa ar dažādu konfesiju mācītāju piedalīšanos
 • Kristus Augšāmcelšanās svētki
 • Bībeles svētki – cikla noslēgums Latvijas skolām
 • Sporta dienas pavasarī un rudenī
 • Piedalīšanās Lielajā Talkā
 • Aktīvāko grāmatu lasītāju dalība “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā”
 • Ģimenes dienas pasākumi
 • Baltā galdauta svētki
 • Lielkoncerts ar Latvijā pazīstamu mūziķu piedalīšanos
 • Pēdējais zvans
 • Zaļumballe
 • Klases ekskursijas
 • Vecāku kopsapulces
 1. 2. Skolas darbības pamatmērķi

2.1. Skolas filozofija

Skolas mācību process tiek realizēts līdzīgi kā Latvijas vispārizglītojošās skolās, bet tās unikalitāte ir faktorā, ka savā darbībā skola ievēro kristīgos dzīves pamatprincipus un vērtības. Kristīgais pasaules uzskats par apkārtējām lietām, to izvērtējums Dieva patiesības gaismā, sevis pilnveidošana par īstiem un godīgiem valsts pilsoņiem, kas savā ikdienas dzīvē realizē augstos kristīgās dzīves ideālus, pietuvojoties sevis izzināšanai caur Kristus redzējuma prizmu – tas ir faktors, kas dara skolu īpašu un tajā pašā laikā uzliek milzīgu atbildības un pienākuma nastu. Rīgas Kristīgās vidusskolas misija un mērķis ir veselas un stipras personības izaugsme un Latvijas kristīgās izglītības koordinēšana, organizēšana, pilnveidošana un popularizēšana valstī un ārpus Latvijas robežām, kā arī skolas mikrorajona klimata uzlabošana un izglītošana.

2.2. Skolas vīzija

Mūsu skola ir brīvu, radošu un atbildīgu personību audzinoša kristīga vispārizglītojoša vidusskola ar demokrātisku vidi, teicama līmeņa, prasmju un kompetenču bezmaksas izglītības apguvi.

2.3. Skolas mērķi

 • saglabāt pašvaldības dibinātu kristīgo skolu kā unikālu parādību Latvijas izglītības sistēmā

 • ieviest un apzināti akcentēt skolas attīstības diversifikācijas virzienu: zināšanas un prakse

 • aktualizēt induktīvo izglītību – audzinošajā (vērtībizglītības) procesā.

2.4. Taktiskie mērķi

  • kompetencēs balstīta mācību satura ieviešana un realizācija

  • izglītības procesa un satura pilnveidošana un efektivizēšana, ceļot izglītības kvalitāti un konkurētspējību, radot tādu izglītības vidi, kas respektē izglītojamo individualitāti un sabiedrības vajadzības – brīva personība un atbildīgs pilsonis

  • nodrošināt skolas darba rezultātu kvalitāti, veicinot izglītojamo – pedagogu – vecāku un apkārtējās sabiedrības sadarbību visos līmeņos

  • sadarbībā ar citu kristīgo skolu un augstskolu mācību spēkiem izstrādāt mācību līdzekļus, kā arī apkopot metodiskos materiālus reliģiskās izglītības jomā.

2.5. Īstenojamās izglītības programmas

2018./2019. mācību gadā skolā tika īstenota Pamatizglītības programma, programmas kods 21011111. Skola akreditēta uz sešiem gadiem, līdz 2024. gada 13. maijam.

2.6. Darbinieku sastāvs.

2018./2019. mācību gadā skolā strādāja 36 pedagoģiskie darbinieki, no kuriem 25 pedagogi, skolas māsa un vēl ir 17 saimnieciskā personāla darbinieki. Skolas vadību nodrošina direktors un četri direktora vietnieki izglītības jomā. Pedagoģisko darbinieku izglītība pilnībā atbilst normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām.

4 pedagogi studē augstskolā, 3 pedagogiem ir 1. līmeņa augstākā izglītība, 11 pedagogiem ir 2. līmeņa augstākā izglītība (bakalaurs, specialitāte), 4 pedagogiem ir 2 augstākās kvalifikācijas un 4 pedagogiem ir vārāk nekā divas augstākās kvalifikācijas.

 1. pedagogiem ir maģistra grādi un 1 pedagogam ir 2 maģistra grādi.

Pedagogi ir aktīvi, regulāri pilnveido savas kompetences dažādos piedāvātajos kursos:

 • pedagoga vispārējo kompetenču modulī

 • izglītības satura un didaktikas modulī

 • izglītības procesa vadības modulī

 • pedagoga pieredzes modulī.

Vispārējās izglītības, tai skaitā profesionālās ievirzes, kā arī interešu izglītības pedagogam ir tiesības savu profesionālo kompetenci pilnveidot dažādās A vai B programmās. Šo programmu apguvi apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus, pedagogs iesniedz skolā, kurā tas veic pedagoģisko darbību. Skola informāciju par pedagoga profesionālās kompetences pilnveidi reģistrē Valsts izglītības informācijas sistēmas datubāzē.

2.7. Skolas budžeta nodrošinājums

Skola tiek finansēta no valsts un Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta. Finanšu līdzekļi tiek izmantoti skolas vajadzībām saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, un to aprite un uzskaite ir centralizēta. Budžets tiek savlaicīgi plānots, piešķirts skolas nepieciešamajām vajadzībām. Izlietojums ir racionāls un efektīvs. Iespēju robežās ir pilnveidota un modernizēta dabaszinātņu kabinetu materiālā bāze. Skolai ir vecāku nodibinājums „Atklātais sabiedriskais fonds „JOTA””, kurā brīvprātīgi var ziedot finanšu līdzekļus skolas materiālās bāzes uzlabošanai. Nodibinājumam ir sabiedriskā labuma guvēja statuss. Aktīvi skolas atbalstā iesaistās sadraudzības evaņģēlisko skolu centrs Kemnicā (Vācijā).

 1. 2018./2019. MĀCĪBU GADA PRIORITĀTES, KONKRĒTI REZULTĀTI UN STIPRĀS PUSES PA PAMATJOMĀM

2018./2019. mācību gada kristīgi integrējošā tēma:

Pārpilnība Dievā jeb ŽĒLASTĪBA”

2018./2019. mācību gada prioritātes:

 1. Kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešana

 2. Latvijas Valsts 100. gadadienas tēmas caurvija skolas dzīvē

 3. Jēgpilna un mērķtiecīga IKT piedāvāto iespēju izmantošana mācību procesā

 4. Skolas personālresursu sistemātiska apzināšana/pārkvalificēšana kompetencēs balstīta mācību satura uzsākšanai un izglītojamo vecāku iesaistīšanā

1. pamatjoma

MĀCĪBU SATURS

Prioritāte

Kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešana

Mērķis

Veicināt izglītojamo mācīšanās prasmju pilnveidošanu un mācību satura saiknes nodrošināšana ar reālo dzīvi

Sasniegtais

 1. Lekcijas – diskusijas skolas jauniešiem par dzīves prasmju un ģimenes vērtību stiprināšanu – 8. un 9. klasēm

 2. Uzlabotas mācību procesa norises metodes un līdzekļi, kas vairāk sasaistīti ar reālo dzīvi visos mācību priekšmetos, iesaistot izglītojamos aktīvi līdzdarboties mācību stundās

 3. Kompetenču pieejas balstītā mācību satura ieviešana norit mērķtiecīgi, lēni, pakāpeniski, projektveidīgi un jēgpilni

 4. Aktivizēta izglītojamo dalība ārpus stundu darbā – izglītojamo darbošanās Skolēnu domē, interešu izglītības pulciņos un BLC „Jota”, organizējot, vadot dažādus skolas pasākumus un piedaloties tajos, pilnveidojot izglītojamo prasmes, kuras nepieciešamas reālajā dzīvē

 5. Pielietojot kompetenču pieejas metodes mācību procesā, nedaudz ir uzlabojusies izglītojamo prasme strādāt patstāvīgi, ir pieaugusi izglītojamo iniciatīva

 6. Reizi pusgadā izglītojamie prezentē savu patstāvīgo darbu mācību priekšmetu stundās, kā arī demonstrē savas prezentēšanas prasmes pirmdienās pēc dievkalpojuma par dalību dažādos projektos, pasākumos, projektu nedēļā u. tml.

 7. Pedagogu iedvesmoti izglītojamie mācību procesā pēc savas pieredzes un spējām izmanto gan prātu, gan emocijas, gan ķermeni – dinamiskās pauzes

Stiprās puses

 • Skolas īstenotā licencētā un akreditētā izglītības programma

 • Izstrādātas mācību priekšmetu programmas, mācību priekšmetu satura tematiskie plāni atbilstoši licencētajām izglītības programmām

 • Skolotāji sekmīgi sadarbojas ar skolas Atbalsta personāla speciālistiem, izmanto viņu ieteikumus un sniegtās konsultācijas

 • Mācību programmas ir nodrošinātas ar atbilstošu mācību literatūru un citiem mācību līdzekļiem

 • Mācību procesā realizēta godprātīga, laba, atbildīga un krietna Latvijas pilsoņa audzināšanas programma

 • Veselību veicinošas un draudzīgas skolas politikas īstenošana mācību procesā

2. pamatjoma

MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS

Prioritāte

Latvijas Valsts 100. gadadienas tēmas caurvija skolas dzīvē

Mērķis

Latvijas simtgades notikumu un latviskā identitātes stiprināšana kā vadmotīvs skolas dzīvē

Sasniegtais

 1. Visi skolas organizētie pasākumi (gan tradicionālie, gan projektveidīgie) ir notikuši ar Latvijas simtgades tēmas caurviju

 2. Atzīmējot visus Valsts svētkus, organizējot atceres dienas un piemiņas brīžus, visa mācību gada garumā veidotas un demonstrētas prezentācijas par dažādiem Latvijas pastāvēšanas vēsturiskajiem notikumiem gan dievkalpojumos, gan dažādos pasākumos, gan klases stundās

 3. Izveidota brīvdabas izstāde „Lielvārdes josta”, attēlojot ornamentā savus dzimšanas datumus

 4. Mācību priekšmetu stundās iekļauti patriotiski celsmīgie un izzinošie materiāli par Latvijas vēsturi, tās vietu un nozīmi Eiropas Savienības kontekstā

 5. Klases stundu tematiskajos plānos aktualizēti patriotisma veicinošie pasākumi – montāžas, pārgājieni u.tml.

 6. Bībeles integratīvā tēma „Pārpilnība Dievā jeb žēlastība” ir sasaistīta ar Latvijas simtgadi visa mācību gada garumā

 7. Lieliski noorganizēts un novadīts koncerts „Zaļumballe” ar skolas vecāku un LR Zemessardzes pūtēju orķestra grupas dalību, lai iepazīstinātu izglītojamos ar latviskām tradīcijām, veicinātu viņos patriotisma jūtas un piederību Latvijai

Stiprās puses

 • Mācību darba labie rezultāti

 • Izglītojamo iesaiste argumentētās un kvalitatīvās diskusijās, ņemot vērā viņu viedokļus

 • IKT ieviešana mācību procesā

 • Izglītojamo grupu darbs un individuālās nodarbības

 • Izglītojamo aktīvā iesaistīšanās dažādu ar mācību procesu saistīto konkursu, mācību priekšmetu olimpiāžu, viktorīnu, radošo aktivitāšu norisē un organizēšanā

 • Lietderīgas un izglītojošas mācību priekšmetu dienas

 • Regulāra un laicīga izglītojamo un viņu vecāku iepazīstināšana ar mācību sasniegumiem un to dinamiku

 • Informācijas apmaiņa ar vecākiem par skolas darbu un izglītojamo sasniegumiem

 1. pamatjoma

IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI

Sasniegtais

 1. Ir uzlabojusies mācību sasniegumu dinamika (skatīt dotajā e-adresē)

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODRkNDQ2OTAtODJmYS00Njg5LWI4OGMtZmM5NGUwYTcxOWVkIiwidCI6ImYwNGEwOGNkLTVhNDMtNDMxOC05YzgyLTlkZDFiYmNkOTM3YSIsImMiOjh9

 1. Klašu sekmība:

  1. sākumskola ir 100% sekmīga

  2. no 80% līdz 100% izglītojamo ir sekmīgi 5., 8. un 9. klasēs

  3. no 50% līdz 80% izglītojamo ir sekmīgi 7. klasē

3. 5. – 9. klasēs 90% un vairāk izglītojamo sekmīgi apguvuši 13 mācību priekšmetus – angļu valoda, vizuālā māksla, sports, sociālās zinības, mūzika, kristīgā mācība, pasaules vēsture, Latvijas vēsture, ķīmija, bioloģija, mājturība un tehnoloģijas (meitenēm) un latviešu valoda un literatūra

4. Mācību priekšmetu Matemātika (5. – 9. klasēs) 70% – 80% izglītojamo apguvuši sekmīgi

5. Iegūtas godalgotas vietas, pateicības un atzinības raksti olimpiādēs un konkursos:

5.1. matemātikas konkursā MMC Meridian:

– 2. vieta

– divas 3. vietas

– 5. vieta

– divi atzinības raksti

5.2. Rīgas 40. vidusskolas 2. atklātajā matemātikas konkursā:

– 2. vieta

5.3. 28. Bībeles olimpiādē:

– 3. vieta

– divi Atzinības raksti

5.4. Starpskolu florbola sacensībās meitenēm 2. vieta Rīgas pilsētā

5.5. konkursā „Pieskati uguni” 4. klasēm – 5. vieta

5.6. dalība konkursos:

Bībeles svētkos (93 izglītojamie)

– žurnāla Ilustrētā Junioriem konkurss „Ziemas piedzīvojums” (12 izglītojamie)

– Konkurss „Mans Raiņa dzejolis” (7 izglītojamie)

Labo darbu festivāls (3 izglītojamie)

– konkurss „Mana skaistā zeme” (5 izglītojamie)

Putras programma – 1. – 3. klašu izglītojamie

Nāc dārzā ciemoties – vides pulciņa konkurss

6. Veiksmīgi noritējušas skolas olimpiādes mācību priekšmetos:

– ķīmija

– angļu valoda (pamatskolā)

– matemātika (sākumskolā)

– latviešu valoda un literatūra (pamatskolā)

Stiprās puses

 • Pilnveidota izglītojamo sasniegumu analīzes sistēma

 • Jēgpilni tiek veikta valsts pārbaudes darbu un sekmju mērķtiecīga analīze

 • Attīstītas izglītojamo prasmes pašvērtējumā un tā nozīmes apzināšanā mācību procesā

 • Lielākajai daļai izglītojamo vērtējumi ikdienas darbā ir pietiekamā un optimālā līmeni

 1. pamatjoma

ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM

Prioritāte

Jēgpilna un mērķtiecīga IKT piedāvāto iespēju izmantošana mācību procesā

Mērķis

Izglītojamo patstāvīgo prasmju attīstīšana darbā ar informācijas avotiem

Sasniegtais

 1. Datorklases iespējas mācību procesā izmanto sākumskolā un pamatskolā arī citos mācību priekšmetos, piem., latviešu valodā, kristīgajā mācībā, mūzikā u.c.

 2. 87% jeb 13 no 15 klašu telpām ir aprīkotas ar projektoriem, ekrāniem, interaktīvajām tāfelēm, līdz ar to visos mācību priekšmetos, kā arī BLC „Jota” pedagogu darbā ir pieaugusi IKT izmantošana – 13 no 25 savā pedagoģiskajā darbībā izmanto ikdienā, bet 12 pedagogi to dara, dažādojot savu pedagoģisko darbību, iespēju robežās (dati no skolotāju pašvērtējumiem)

 1. Ikdienas mācību procesā tiek izmantotas tādas interneta platformas kā uzdevumi.lv, letonika.lv, soma.lv, google.lv u.c.

Stiprās puses

 1. IKT izmantošana mācību procesā:

 • Ir pilnveidotas izglītojamo prasmes IKT piedāvātās iespējas izmantot mācību vielas apguvē un nostiprināšanā

 • Aiz vien vairāk izglītojamo izmanto skolas piedāvāto iespēju padziļināta uzdevumi.lv piedāvājumu, gatavojoties mācību stundām un pildot mājas darbus

 • Dažādu projektu noslēguma prezentācijās tiek demonstrēti augstas IKT kvalitātes paraugi

 • Notiek pastiprināts darbs pie mobilo ierīču nelietderīgas izmantošanas mācību dienas laikā (ierobežots mobilo telefonu lietojums mācību stundu pārtraukumos, mobilo novietņu kasītes mācību kabinetos u.c.)

 • Pastiprināti IKT izmanto interešu izglītības nodarbībās, demonstrējot jēgpilnu, interesantu un saturiski bagātu to lietošanas iespēju

 1. Atbalsts izglītojamiem citās jomās:

 • Skolā tiek veikts izskaidrošanas darbs un instruēšana gan ceļu satiksmes noteikumos, gan elektrodrošībā un ugunsdrošībā, gan par rīcību nestandarta un ekstremālās situācijās, kā arī sociālajos tīklos

 • Izglītojamajiem tiek sniegts atbalsts personības apzināšanā un pilnveidošanā, komunikatīvajās dzīves prasmēs un ikdienas saskarsmē

 • Regulāri organizēti pasākumi atkarību profilaksei

 • Visa mācību gada laikā izglītojamie tiek mērķtiecīgi izglītoti par iekšējās kārtības noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem

 • Brīvā laika lietderīgas pavadīšanas programmas īstenošana, Brīvā laika centra “Jota” darbība

 • Pagarinātās dienas grupu kvalitatīva darbība

 • Skolā ir karjeras konsultants

 • Draudzīgas un veselību veicinošas skolas politikas īstenošana

 • Skola popularizē veselīgu dzīvesveidu, uzturu un organizē veselību veicinošus pasākumus. Ieguvusi veselības veicinošas un draudzīgas skolas statusu

 • Regulāra sadarbība ar izglītojamo un viņu ģimeņu iesaistīšanu gan labdarības akcijās, gan skolas attīstības plānošanā, sabiedriskajās aktivitātēs un izglītojamo sekmju un atbalsta organizēšanā. Ir ieviesta goda nominācija “Goda ģimene”, kura tiek pasniegta mācību gada noslēgumā Olimpiešu pēcpusdienā, kad tiek aicināti visi skolas izcilnieki un viņu ģimenes

 • Notiek Rīgas pašvaldības policijas dežūras

 • Lieliska sadarbība ar Valsts policijas Latgales priekšpilsētas nepilngadīgo lietu speciālistiem

 1. pamatjoma

SKOLAS VIDE

Sasniegtais

 1. Īstenota draudzīgas un veselību veicinošas skolas politika

 2. Skolas gaisotnes uzlabošanā un mobinga novēršanas procesā iesaistīta Valsts un Pašvaldības policijas un citu kompetento institūciju speciālisti, visām klasēm ir novadītas preventīva rakstura lekcijas un interaktīvās nodarbības par tēmām:

 • Sargā sevi un savas mantas

 • Vardarbība skolā

 • Kas Tevi sargā? (par noteikumiem un likumiem)

 • Mobings

 • Mans drošais gājēja ceļš

 • Tiesības un pienākumi

 • Administratīvā atbildība

 • Kriminālatbildība

 • Velosipēdisti

 1. Pilnveidota pedagogu, klases audzinātāju sadarbība ar skolas Atbalsta personāla speciālistiem, iesaistot viņus arī mācību procesā, piem., klases stundās, pagarinātās dienas darba grupu nodarbībās u.c.

 2. Skola ir programmu Skolas auglis un Skolas Piena aktīva un ilggadēja dalībniece, aktualizējot to nozīmību un nepieciešamību organisma pilnvērtīgai attīstībai

 3. Izveidota jauna skolas mājas lapa www.kristigaskola.lv

 4. Aktīvi un regulāri sociālajos tīklos www.facebook.com un www.instagram,com popularizēta skolas darbība, aktualitātes, pasākumi un sasniegumi

 5. Skolas popularizēšanā un prestiža vairošanā vairāk iesaistīti pedagogi, izglītojamie un viņu ģimenes

 6. Izveidoti krūzīšu meti un apdrukātas krūzītes skolas reprezentācijai

 1. Izvietoti pieklājības vārdi „atvaino”, „uz veselību” u.tml. skolas kāpnēs, uzlīmētas „klasītes” 1. stāva gaitenī un alfabēta burti 2.stāva gaitenī, lai starpbrīžus izmantotu jēgpilni, kustīgi, apgūstot saskarsmes kultūru un interesantā veidā apgūtu alfabētu

 2. Kapitālais remonts veikts visās skolas tualetēs

Stiprās puses

 • Skola veicina izglītojamajos, vecākos un skolas darbiniekos piederības apziņu un lepnumu par skolu

 • Skolā ir savas stabilas tradīcijas

 • Izglītojamie jūtas droši un pārliecināti skolas telpās un pagalmā

 • Skola vienmēr ir skaisti noformēta atbilstoši Baznīcas gada notikumiem

 • Aktīvs darbs pie skolas tēla pilnveidošanas un popularizēšanas

 • Izglītojamie apzinās savas skolas labo slavu

 • Pedagogi pārsvarā ir laipni un saprotoši gan savstarpēji, gan saskarsmē ar izglītojamajiem un viņu ģimenēm

 • Skolā tiek darīts viss nepieciešamais, lai novērstu fiziskās un/vai emocionālās vardarbības iespējamību starp izglītojamiem

 • Skolas telpas vienmēr ir tīras un sakoptas, kā arī estētiski iekārtotas un noformētas

 • Uzlabota mācību dienas organizācija

 • Skolas koplietošanas telpas ir atbilstošas sanitāri higiēniskajām normām

 • Skolas koplietošanas telpas un kabineti ir skaisti apzaļumoti

 • Katru gadu tiek turpināts darbs pie skolas pagalma labiekārtošanas

 • Skolā ir video novērošana, lai līdz maksimumam nodrošinātu drošu mācību vidi

 1. pamatjoma
SKOLAS RESURSI

Prioritāte

Skolas personālresursu sistemātiska apzināšana/ pārkvalificēšana kompetencēs balstīta mācību satura uzsākšanai un izglītojamo vecāku iesaistīšanā
 1. Mērķis

Pastāvīgas profesionālās kapacitātes attīstības iespējas augsta profesionālā snieguma veicināšanai

Sasniegtais

 1. Semināru, kursu un praktisko nodarbību apmeklētības pieaugums – 68% no pedagogiem intensīvi un regulāri apmeklē profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursus u.c. aktivitātes, 8% jeb 2 pedagogi nav veikuši profesionālo pilnveidi, jo mācās augstskolā
 1. Noorganizēti profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi pedagogiem skolā:
 • Labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošana izglītības iestādē” (6 stundas)
 • Digitālā saziņa ar valsti, dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi” (8 stundas)
 1. Dalība

 • Rīgas pilsētas Brīvo laiku centru vadītāju un pedagogu seminārā “Labās prakses piemēri bērnu/jauniešu personības atbalstam”

 • Dalība ikgadējā Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla Veselību veicinošo skolu koordinatoru seminārā

 1. Aktīvs darbs pedagogu vidū atklāto stundu vadīšanā un savstarpējā mācību stundu vērošanā – 90 % no 21 mācību priekšmetu pedagogiem ir vadījuši un hospitējuši vairākas mācību stundas. Vēl ir jādara aktīva atgriezeniskā saite un jāaktualizē pedagogu labās prakses, labāko metožu fonda veidošanu Metodiskajās komisijās

 1. Izstrādāts pedagoga pašvērtējums (ar kritērijiem, punktiem) pašrefleksijas veicināšanai, apzinoties sev izvirzīto prioritāšu īstenošanas veiksmes/neveiksmes

 2. Skolas pedagogu sanāksmēs, vecāku kopsapulcēs pieaicināti kvalificēti speciālisti

 3. Aktualizēta mācību priekšmetu Metodisko komisiju nozīme kompetencēs balstīta mācību satura uzsākšanai

 4. Regulāri informēts pedagoģiskais personāls par likumiem, Ministru kabineta noteikumiem, skolas Iekšējiem noteikumiem un to izmaiņām (grozījumiem), kuri nepieciešami pedagoģiskajā darbībā

 5. Ieviesta programma „Skolas Alise”, modernizējot skolas bibliotēku, un visas grāmatas ir reģistrētas šajā programmā.

 6. Veikta bibliotēkas inventarizācija

 7. Uzstādīta gaisa attīrīšanas sistēma zēnu mājturības un tehnoloģiju kabinetā

 8. Pilnveidota meiteņu mājturības un tehnoloģiju kabineta materiālā bāze

 9. Veikta mūzikas kabineta labiekārtošana

 10. Veikts ģērbtuvju un skolas kafejnīcas kosmētiskais remonts

 11. Iesākts darbs pie pagalma un skolas ieejas seguma uzlabošanas projekta sadarbībā ar Rīgas domes Īpašuma departamentu

 12. Izstrādāts projekts Brīvā laika centra “Jota” aktu zāles renovācijai

Stiprās puses

 • Skolas telpas, iekārtas un resursu sadalījums ir maksimāli piemērots mācību procesam

 • Mācību klasēs mēbeles ir labā tehniskā stāvoklī, tās regulāri tiek atjaunotas

 • Sanitārie mezgli un dušas telpas ir renovētas un iekārtotas atbilstoši skolas vajadzībām

 • Pedagogi un izglītojamie aktīvi izmanto skolā esošos materiāli tehniskos resursus

 • Skolas direktors konsultējas ar vadības grupu un Skolas padomi par finanšu līdzekļu racionālu un efektīvu izmantošanu

 • Skolas pedagoģiskais personāls ir augsti kvalificēts, ar atbilstošu izglītību

 • Skolotāji izstrādā un īsteno mācību priekšmetu standartus un programmas, satura tematiskos plānus un metodiskos līdzekļus individuālai lietošanai, tēmu noslēgumu pārbaudes darbus

 • Skolas vadība zina un novērtē katra darbinieka stiprās puses un kompetenci

 • Ir noteikts atbalsta personāla darba laiks un izstrādāti amata apraksti, kuri tiek īstenoti

 • Pedagoga darba un prestiža veicinoša vide

 • Izveidotas skaidras norādes par telpu izvietojumu

 • Skolas personāls tiek rosināts un atbalstīts piedalīties skolas vajadzībām atbilstošās tālākizglītības programmās

 • Ieviesta skolas bibliotēkā programma “Skolu Alise”, veiksmīgi veikta inventarizācija

 1. pamatjoma

SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA

Sasniegtais

 1. Skolas darbs tiek plānots un pārdomāti vadīts

 2. Skolā ir visa nepieciešamā obligātā dokumentācija saskaņā ar arhīvā apstiprināto lietu nomenklatūru, tā izstrādāta atbilstoši likumu un normatīvo aktu prasībām

 3. Skolā ir optimāls vadītāju skaits – četri direktora vietnieki izglītības jomā.

Katram direktora vietniekam ir izstrādāti precīzi vadītāju pienākumi, tiesības, atbildība, kas noteikti amata aprakstos un aptver skolas visus darba virzienus. Skolas vadības atbildības jomas ir zināmas visiem skolas darbiniekiem, izglītojamajiem un vecākiem.

 1. Izveidota vadības ciklogramma
 2. Vecāku kopsapulcēs un tikšanās reizēs ar izglītojamo kolektīvu skolas vadība atskaitās par savu darbības jomu, informējot par sasniegumiem tajā un atbildot uz auditorijas jautājumiem
 3. Direktore, direktores vietnieki izglītības jomā vienmēr ir atsaucīgi un sirsnīgi pieņem katru izglītojamā vecāku (aizbildni), lai uzklausītu viņa problēmas gan pieņemamajos laikos, gan arī ārpus tiem
 4. Skolas vadībā tiek realizēts demokrātijas un labas pārvaldības princips
 5. Regulāri tiek veikta mācību procesa pārraudzība, mācību stundu hospitēšana, savstarpējās pedagoģiskās pieredzes pilnveidošana, kā arī palīdzības sniegšana jaunajiem pedagogiem
 6. Izstrādāts un ieviests jauns pedagoga pašvērtējums – ar kritērijiem un noteiktiem attiecīgajiem punktiem
 7. Savlaicīgi un kvalitatīvi veikti grozījumi Iekšējie noteikumos

 8. Skolas vadība veic iekšējās dokumentācijas kontroli par:

 • elektronisko žurnālu aizpildīšanu, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību,

 • klašu stundu tematisko daudzveidību un atbilstību skolas audzināšanas programmai,

 • skolēnu instruēšanas drošības noteikumos veikšanu,

 • skolēnu personas lietu stāvokli,

 • interešu izglītības programmu realizēšanu un skolēnu iesaistīšanos tajās,

 • atbalstu jaunajiem speciālistiem,

 • skolas datu bāžu pilnveidošanu un uzturēšanu: skolēnu sasniegumu dinamika pa mācību priekšmetiem un audzināšanas darbā, kā arī sociālajā mācību vietnē Mykoob.lv

Stiprās puses

 • Ir izveidota saliedēta vadības komanda, kas var nodrošināt sekmīgu skolas attīstību

 • Skolas vadība veicina un atbalsta pašvērtēšanas procesu un visu skolas darbinieku iesaistīšanu skolas stipro pušu apzināšanā un nepieciešamo uzlabojumu noteikšanā

 • Skolas vadība izvērtē savu ieguldījumu pašvērtēšanas procesa organizēšanā, vadīšanā un pārraudzīšanā

 • Skolas vadība profesionāli un mērķtiecīgi plāno, koordinē, kontrolē un pārrauga skolas darbību, jo ir skaidri noteikta katra vadības komandas locekļa darbības joms, proti – karjera, projekti, audzināšanas darbs u. tml.

 • Ir kvalitatīva un profesionāli izstrādāta skolas dokumentācija, ko apstiprinājušas kontrolējošās inspekcijas

 • Ir izveidojusies pozitīva un produktīva sadarbība ar Skolas padomi

 • Skolas vadības komanda uztur pozitīvas motivācijas gaisotni pedagogu kolektīvā

 • Skolas vadība regulāri ceļ savu profesionalitāti un kvalitatīvo pilnveidi vadības un savstarpējās sadarbības jomās

4. SKOLAS DALĪBA PROJEKTOS UN PROGRAMMĀS

 1. ES fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/1/021 “Mēs par veselīgu Rīgu! – daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi!”

 2. ES fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”– PuMPuRS

 3. Eiropas Savienības Sociālā fonda finansēts projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Projekta identifikācijas numurs Rīgas reģiona projekta vadības – PVS ID 3713)

 4. ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerības projekts Nr. 2018-1-DE03-KA229-047274_2 “Mūzika liek pasaulei griezties” (Projekta identifikācijas numurs Rīgas reģiona projekta vadības sistēmā – PVS ID 3876)

 5. Kultūras ministrijas programma “Latvijas skolas soma” Latvijas simtgades ietvaros

 6. Lauku atbalsta dienesta apvienotā skolu programma “Piens un augļi skolai”

5. INFORMĀCIJAS IEGŪŠANA

 1. Izglītojamo, skolas pedagogu un darbinieku anketēšana un rezultātu analīze;
 2. Vecāku (aizbildņu) anketu rezultātu apkopošana;
 3. Izglītojamo vērtību, interešu un ideju apkopošana (Prāta vētra);
 4. Skolas dokumentācijas un materiālu analīze (mācību programmas, mācību satura tematiskie plāni, klašu e-žurnāli, darba plāni, pedagogu pašvērtējumi, metodisko komisiju atskaites, pārbaudes darbu un valsts pārbaudes darbu analīzes rezultāti, sanāksmju un sēžu protokoli, inspekciju akti, akreditācijas rekomendācijas izpilde u.c.);

 5. Mācību stundu, nodarbību un pasākumu vērošana un rezultātu analīze;

 6. Intervijas, individuālās sarunas, sabiedrības atsauksmes u.c.

Direktore I. Gaile

Lazda

67273824