3.pielikums

Rīgas domes Izglītības, kultūras un

sporta departamenta rīkojumam “Par pretkorupcijas

 pasākumu organizēšanu Rīgas domes Izglītības,

 kultūras un sporta departamenta

padotībā esošajās iestādēs”

Apstiprināts ar

Rīgas 1. Kristīgās pamatskolas

12.10.2020. rīkojumu Nr. VSKR-20-80-rs

 

Rīgas 1. Kristīgās pamatskolas

pretkorupcijas pasākumu plāns periodam no 01.09.2020. līdz 31.12.2021.

Nr.p.k.

 

Veicamā funkcija (uzdevumi)/darbības joma Risks, riska notikuma apraksts Riska līmenis Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai  

Rezultatīvais rādītājs

Atbildīgais par pasākuma izpildi Izpildes termiņš
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Darba laika uzskaite un kontrole Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citu personu interesēs – netiek veikta darba laika plānošana un kontrole atbilstoši amatu sarakstā un darba līgumā noteiktajām slodzēm. V Veikt izlases veida pārbaudes par saimniecisko darbinieku darba laika uzskaites tabelē norādīto darba laiku     un darbinieka darba laika uzskaites veidlapās (žurnālos) norādīto darba laiku (īpaši pārbaudot  virsstundas, darbu nakts laikā, brīvdienās un svētku dienās nostrādātās stundas), pārbaudi fiksējot aktā. Konstatēto neatbilstību vai pārkāpumu skaits nepārsniedz 2 gadījumus gadā. Skolas direktors,

direktora vietnieks izglītības jomā,

saimniecības pārzinis

Ne retāk 1 reizi ceturksnī
2. Racionāla un lietderīga kustamās un nekustamās mantas izmantošana Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma neefektīva izmantošana, rīcība interešu konflikta situācijā, pieņemot nepamatotus lēmumus – telpas tiek izmantotas ar mērķi gūt labumu sev vai trešajai personai. V Veikt izlases veida pārbaudes par skolas telpu izmantošanas atbilstību nodarbību grafikiem un RDLIS sistēmā reģistrētajiem nomas līgumiem, sastādot pārbaudes aktu. Pārbaudi veic Departaments atbilstoši pārbaužu plānam. Departamenta pārbaužu ziņojumos un audita ziņojumos konstatēto neatbilstoši noslēgto īpašuma lietošanas  (nomas) līgumu skaits mazāks par 10 gadā. Departaments Ne retāk kā 1 reizi gadā
3.

Maksas pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana

Neatļauta rīcība ar iestādes mantu vai tai glabāšanā vai lietošanā nodotu trešo personu mantu vai finanšu līdzekļiem – iespējama pašvaldības resursu izmantošana savtīgos nolūkos; lobēšanas iespējas un subjektīvi piemērota maksas iekasēšana par pakalpojumu; prettiesiska labuma pieprasīšana un pieņemšana par maksas nepiemērošanu.

V

Izlases kārtībā veikt kontrolpārbaudes telpu vai inventāra izmantošanai un maksas iekasēšanas atbilstībai Rīgas domes lēmumā noteiktajam attiecībā uz vienreizējiem telpu (inventāra)  lietošanas līgumiem, kuri netiek saskaņoti Departamentā, par veikto pārbaudi sastādot pārbaudes aktu.

Neatbilstoši noslēgto  telpu (inventāra) līgumu skaits nepārsniedz 2 gadījumus  gadā.

Skolas direktors,

direktora vietnieks izglītības jomā,

saimniecības pārzinis

Ne retāk 1 reizi ceturksnī

4.

Izglītojamo uzņemšana, pārcelšana un atskaitīšana

Ļaunprātīga dienesta stāvokļa izmantošana  – izglītojamo uzņemšana Rīgas pilsētas pašvaldības pirmsskolā vai skolā tiek veikta, pārkāpjot normatīvajos aktos noteikto kārtību un prettiesiska labuma pieprasīšana un pieņemšana.

V

Pārbaudes veic Departaments saskaņā ar apstiprināto pārbaužu plānu.

Konstatēto pārkāpumu skaits attiecībā uz izglītojamo uzņemšanu Departamenta pārbaudēs vai Izglītības kvalitātes valsts dienesta (turpmāk – IKVD) aktos  nepārsniedz 2 gadījumus gadā.

Departaments

Katru gadu līdz 31.12.

.

5.

Izglītojamo drošības un veselības aizsardzības nodrošināšana

Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs –  vispārējās izglītības iestādēs netiek nodrošināta izglītojamo drošība un veselības aizsardzība atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

V

Veikt skolas apstiprināto iekšējo noteikumu prasību atbilstības salīdzināšanu ar Ministru kabineta noteikumos noteiktajām prasībām, un nepieciešamības gadījumā veikt skolas iekšējo noteikumu aktualizēšanu.

Konstatēto pārkāpumu skaits attiecībā uz izglītojamo drošību Departamenta pārbaudēs un   IKVD aktos  nepārsniedz 1 gadījumu gadā.

Skolas direktors,

direktora vietnieks izglītības jomā,

saimniecības   pārzinis

Ne retāk 1 reizi gadā

6.

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas nodrošināšana

Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citu personu interesēs – izglītības iestādē tiek nodarbināti pedagogi, kuru profesionālā kvalifikācija neatbilst normatīvo aktu prasībām.

V

Veikt pedagogu profesionālās kvalifikācijas izglītības dokumentu pārbaudi un ievadīto datu pārbaudi VIIS.

Konstatēto pārkāpumu skaits attiecībā uz pedagogu profesionālās kvalifikācijas neatbilstību   Ministru kabineta noteikumu prasībām Departamenta pārbaudēs vai IKVD aktos  nepārsniedz 2 gadījumus gadā.

Skolas direktors,

direktora vietnieks izglītības jomā

Katru gadu līdz  30.10.

7. Iepirkumu, t.sk. zemsliekšņa iepirkumu veikšana 1) Prettiesiska rīcība publiskajā iepirkumā  ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai. Tirgus izpēte tiek veikta tā, lai rezultātā līgums tiktu noslēgts ar konkrēto (vēlamo) pretendentu.

2)Neatļauta informācijas izmantošana (izpaušana) ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai. Tiek informēts konkrētais (vēlamais) pretendents par citu pretendentu, piemēram, tā piedāvāto cenu.

3)Valsts amatpersonas funkciju izpilde interešu konflikta situācijā. Netiek informēta vadība, ka pretendenta komercsabiedrībā (vadošā amatā) tiek nodarbināts tirgus izpētes veicēja radinieks vai cita tuva persona u.c.

V 1) līdz 3) organizēt apmācības par interešu konflikta novēršanas jautājumiem skolas atbildīgajiem darbiniekiem. Sūdzību un konstatēto pārkāpumu skaits 0. 1) līdz 3) Direktors/vadītājs 1) līdz 3) Ne retāk kā 1 reizi gadā

Sagatavoja:

Ieva Karlsberga, tālrunis 20220012

ieva.karlsberga@inbox.lv

 

Direktore I. Gaile