APSTIPRINĀTS

ar 20.12.2019. rīkojumu Nr.VSKR-19-140-rs

Rīgas 1. Kristīgās pamatskolas*

pretkorupcijas pasākumu plāna 2019. gadam

IZPILDE

Nr.p.k.

Veicamā funkcija (uzdevumi)/darbības joma

Risks, riska notikuma apraksts

Riska līmenis

Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai

Rezultatīvais rādītājs

Atbildīgais par pasākuma izpildi

Izpildes termiņš

IZPILDE

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Personāla atlase

Rīcība interešu konflikta situācijā – nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā pret citiem darbiniekiem vai pretendentiem uz amata vietu institūcijā.

V

Apstiprināt amata vietu kandidātu izvērtēšanas veidlapas ar vērtēšanas kritērijiem.

Sūdzību un konstatēto pārkāpumu skaits 0.

Direktors

20.01.2019.

IZPILDĪTS!

28.12.2018. rīkojums Nr.VSKR-18-209-rp “Par amatu vietu kandidātu izvērtēšanas veidlapu ar vērtēšanas kritērijiem”. Nav sūdzības vai konstatēti pārkāpumi personāla atlasē

2.

Atlīdzības noteikšana

1)Valsts amatpersonu funkciju izpilde interešu konflikta situācijā, pārkāpjot likumā noteiktos ierobežojumus (lēmumu pieņemšana attiecībā uz sevi vai radiniekiem).

2) Neatļauta rīcība ar finanšu līdzekļiem – nepamatota lēmuma pieņemšana un “savējo” lobēšana nosakot atlīdzību, piemaksas vai naudas balvas.

V

1) un 2) Izstrādāt un apstiprināt kritērijus piemaksu un naudas balvu piešķiršanai, par kritērijiem nenosakot amata aprakstā noteiktos darba pienākumus.

1) un 2) Sūdzību un konstatēto pārkāpumu skaits 0.

1) un 2) Direktors

1) un 2) 20.01.2019.

IZPILDĪTS!

27.10.2008. Iekšējie noteikumi Nr. 28 (ar 14.11.2016. grozījumiem), kā arī 10.12.2018. rīkojums Nr.VSKR-18-204-rp “Par naudas balvu piešķiršanu”. Nav sūdzību vai konstatētu pārkāpumu piemaksu vai naudas balvas piešķiršanā

Darba laika uzskaite un kontrole

Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citu personu interesēs – netiek veikta darba laika plānošana un kontrole atbilstoši amatu sarakstā noteiktajām slodzēm.

V

Veikt izlases veida pārbaudes par saimniecisko darbinieku darba laika uzskaites tabelē norādīto darba laiku un darbinieka darba laika uzskaites veidlapās (žurnālos) norādīto darba laiku (īpaši pārbaudot virsstundas, darbu nakts laikā, un svētku dienās nostrādātās stundas), pārbaudi fiksējot aktā.

Konstatēto neatbilstību vai pārkāpumu skaits nepārsniedz 2 gadījumus gadā.

Direktors, saimniecības pārzine

Ne retāk 1 reizi ceturksnī

IZPILDĪTS!

RD IKSD tematiskajā pārbaudē DIKS-19-26-aud uzrādītās nepilnības (ziņojums Nr.DIKS-19-48-zi) pilnībā ir novērstas (skat. 21.10.2019. Konstatēto pārkāpumu un neatbilstību novēršanas grafika ieteikumu izpildi). Nav sūdzību vai konstatētu pārkāpumu

4.

Racionāla un lietderīga kustamās un nekustamās mantas izmantošana

Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma neefektīva izmantošana, rīcība interešu konflikta situācijā, pieņemot nepamatotus lēmumus – telpas tiek izmantotas ar mērķi gūt labumu sev vai trešajai personai.

V

Veikt izlases veida pārbaudes par skolas telpu izmantošanas atbilstību nodarbību grafikiem un RDLIS sistēmā reģistrētajiem nomas līgumiem, sastādot pārbaudes aktu.

Konstatēto neatbilstību vai pārkāpumu skaits nepārsniedz 2 gadījumus gadā.

Direktors, saimniecības pārzinis

Ne retāk kā 1 reizi ceturksnī

IZPILDĪTS!

13.11.2019. rīkojums Nr.VSKR-19-135-rs “Par pretkorupcijas pasākumiem”;

14.11.2019. AKTS Nr.VSKR-19-7-akt.

Nav sūdzību vai konstatētu pārkāpumu

5.

Dienesta autotransporta izmantošana

Neatļauta rīcība ar pašvaldības mantu – neefektīva dienesta transporta izmantošana, rīcība interešu konflikta situācijā, izmantojot transportu savām vajadzībām.

V

Veikt ceturkšņa izlases veida pārbaudes par dienesta transporta ceļa zīmēs (maršruta lapās) norādīto maršrutu atbilstību brauciena mērķim un nobrauktajam attālumam, sastādot pārbaudes aktu.

Konstatēto pārkāpumu skaits nepārsniedz 1 gadījumu gadā.

Direktors, saimniecības pārzine

1 reizi ceturksnī

IZPILDĪTS!

13.11.2019. rīkojums Nr.VSKR-19-135-rs “Par pretkorupcijas pasākumiem”;

14.11.2019. AKTS Nr.VSKR-19-8-akt.

Nav sūdzību vai konstatētu pārkāpumu

6.

Maksas pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana

Neatļauta rīcība ar iestādes mantu vai tai glabāšanā vai lietošanā nodotu trešo personu mantu vai finanšu līdzekļiem – iespējama pašvaldības resursu izmantošana savtīgos nolūkos; lobēšanas iespējas un subjektīvi piemērota maksas iekasēšana par pakalpojumu; prettiesiska labuma pieprasīšana un pieņemšana par maksas nepiemērošanu.

V

Izlases kārtībā veikt kontrolpārbaudes telpu vai inventāra izmantošanai un maksas iekasēšanas atbilstībai Rīgas domes lēmumā noteiktajam.

Audita vai tematisko pārbaužu ziņojumos konstatēto neatbilstoši noslēgto nomas līgumu skaits nepārsniedz 1 gadījumu gadā.

Direktors

Ne retāk 1 reizi mēnesī

IZPILDĪTS!

Telpas un inventārs netiek izmatots trešajām personām, kā arī nenotiek maksas iekasēšana

7.

Izglītojamo uzņemšana, pārcelšana un atskaitīšana

Ļaunprātīga dienesta stāvokļa izmantošana – izglītojamo uzņemšana Rīgas pilsētas pašvaldības pirmsskolā vai skolā tiek veikta, pārkāpjot normatīvajos aktos noteikto kārtību un prettiesiska labuma pieprasīšana un pieņemšana.

V

Pārbaudes veic Departaments saskaņā ar tematisko pārbaužu plānu.

Konstatēto pārkāpumu skaits attiecībā uz izglītojamo uzņemšanu Izglītības kvalitātes valsts dienesta (turpmāk – IKVD) aktos nepārsniedz 3 gadījumus gadā.

Departaments

Katru gadu līdz 31.12.

.

8.

Izglītojamo drošības un veselības aizsardzības nodrošināšana

Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs – vispārējās izglītības iestādēs netiek nodrošināta izglītojamo drošība un veselības aizsardzība atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

V

Veikt skolas apstiprināto iekšējo noteikumu prasību atbilstības salīdzināšanu ar Ministru kabineta noteikumos noteiktajām prasībām, un nepieciešamības gadījumā veikt skolas iekšējo noteikumu aktualizēšanu.

Konstatēto pārkāpumu skaits attiecībā uz izglītojamo drošību IKVD aktos 0.

Direktors

Līdz 01.04.2019.

IZPILDĪTS!

Sakarā ar skolas nosaukuma maiņu tiek aktualizēti visi skolas iekšējie noteikumi, tajā skaitā, arī izglītojamo drošības un veselības aizsardzības jomā. Nav sūdzību vai konstatētu pārkāpumu

9.

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas nodrošināšana

Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citu personu interesēs – izglītības iestādē tiek nodarbināti pedagogi, kuru profesionālā kvalifikācija neatbilst normatīvo aktu prasībām.

V

Veikt pedagogu profesionālās kvalifikācijas izglītības dokumentu pārbaudi un ievadīto datu pārbaudi VIIS.

Konstatēto pārkāpumu skaits attiecībā uz pedagogu profesionālās kvalifikācijas neatbilstību Ministru kabineta noteikumu prasībām IKVD aktos nepārsniedz 2 gadījumus gadā.

Direktora vietnieki izglītības jomā

Katru gadu līdz 30.10.

IZPILDĪTS!

Konstatētās nepilnības ir novērstas

10.

Nometņu un brīvā laika organizēšana

Neatļauta rīcība ar finanšu līdzekļiem – piešķirtā nometņu finansējuma neatbilstošs izlietojums un nometņu organizēšanas neatbilstība normatīvajiem aktiem

V

1) Nozīmēt par nometņu organizēšanas koordinēšanu atbildīgo personu, noteikt tās tiesības un pienākumus amata aprakstā. 

2) Veikt izlases veida pārbaudes par nometņu dokumentācijas atbilstību normatīvajiem aktiem. 

1) un 2) Departamenta vai citu valsts institūciju konstatēto pārkāpumu skaits 0.

1) un 2) Direktors un vietnieki

1) 01.02.2019.

Nometnes netiek organizētas

2) Pirms katra brīvlaika

Nometnes netiek organizētas

11.

Interešu izglītības īstenošana

Neatļauta rīcība ar finanšu līdzekļiem – nepamatota lēmuma pieņemšana attiecībā uz pedagoģiskā personāla tarificēšanu un atlīdzību par interešu izglītības īstenošanu

V

Izvietot skolas telpās apmeklētājiem redzamā vietā un skolas mājaslapā internetā informāciju, ka Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā (tālr. 67026859, 67012031, e-pasts bac@riga.lv); nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem.

Sūdzību skaits 0.

Konstatēto pārkāpumu skaits 0.

Direktors

31.12.2018.

IZPILDĪTS!

12.

Iepirkumu, t.sk. zemsliekšņa iepirkumu veikšana

1) Prettiesiska rīcība publiskajā iepirkumā ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai. Tirgus izpēte tiek veikta tā, lai rezultātā līgums tiktu noslēgts ar konkrēto (vēlamo) pretendentu.

2)Neatļauta informācijas izmantošana (izpaušana) ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai. Tiek informēts konkrētais (vēlamais) pretendents par citu pretendentu, piemēram, tā piedāvāto cenu.

3)Valsts amatpersonas funkciju izpilde interešu konflikta situācijā. Netiek informēta vadība, ka pretendenta komercsabiedrībā (vadošā amatā) tiek nodarbināts tirgus izpētes veicēja radinieks vai cita tuva persona u.c.

A

1) Veicot tirgus izpētes, ievērot Departamenta izdotos norādījumus iepirkumu veikšanai un tirgus izpētes rezultātu veidlapā noteikt vismaz divus neatkarīgus rezultātu saskaņotāju un apstiprinātāju.

2) un 3) organizēt apmācības par interešu konflikta novēršanas jautājumiem skolas atbildīgajiem darbiniekiem.

Sūdzību un konstatēto pārkāpumu skaits 0.

1) Direktors/vadītājs

2) un 3) Direktors/vadītājs

1) 01.02.

2019.

IZPILDĪTS!

2) un 3) Ne retāk kā 1 reizi gadā

18.09.2019. informatīvi pedagoģiskajā sanāksmē tiek pārrunāti interešu konflikta jautājumi (Nr.VSKR-ips-19-3-pro), kā arī 18.10.2019. izdoti iekšējie noteikumi Nr.VSKR-19-33-nts “Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas kārtība”

* Pamatojoties uz Rīgas Domes 2019. gada 20. jūnija lēmumu Nr.2385 “Par atsevišķu Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā esošo vispārējās izglītības iestāžu nosaukuma maiņu” 1.15.apakšpunktu (prot. Nr.57, 34.§), Rīgas Kristīgās vidusskolas nosaukums mainīts uz Rīgas 1. Kristīgā pamatskolu (turpmāk – skola), reģistrācijas Nr.3612903309, par pamatu izmantojot Rīgas Kristīgās vidusskolas bāzi. Secīgi izrietēja skolas iekšējo noteikumu un normatīvo aktu nomaiņa atbilstoši tiesību aktu prasībām.

Sagatavoja: direktora vietniece izglītības jomā Ieva Karlsberga, 67273824, ieva.karlsberga@inbox.lv

Saimniecības pārzine Žanete Trone, 67295615, zanete.trone@inbox.lv