IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rīgā, 2020. gada 16. martā Nr. VSKR-20-3-nts

KĀRTĪBA,

KĀDĀ TIEK ĪSTENOTA ATTĀLINĀTĀ MĀCĪBA

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas 4.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

 1. Iekšējie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Rīgas 1. Kristīgajā pamatskolā (turpmāk – skola) tiek īstenota attālināts mācību process un attālināts darbs, ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā;

 1. Noteikumi nosaka skolas rīcību noteiktos gadījumos:

  1. apmeklētāji sev interesējošos jautājumus risina attālināti, izmantojot pieejamos e-pakalpojumus skolas e-pastā r1krps@riga.lv vai mājas lapā

  2. skolas darbinieki saziņai arī lieto skolas e-klasi un/vai Office365 darba grupu

  3. pedagoga primārā platforma saziņai ar izglītojamiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki) ir e-klases pasts

  4. par krīzes tālruni noteikts tālruņa Nr. 67273824

  5. iesniegumi par redzes korekcijas līdzekļu iegādes un OVP izdevumu atmaksu ar pievienotiem čekiem/ kvītīm – iesniegšana atcelta līdz 2020.gada 14.aprīlim

  6. elektronisko dokumentu virzība paliek līdzšinējā kārtībā;

 1. Skola pārtrauc sporta bāzes lietotāju nodarbības līdz 2020.gada 14.aprīlim, par lietošanas (nomas) līgumos noteiktā laika neizmantošanu sagatavojot aktu;

 1. Skola pārtrauc visus izglītības, kultūras un sporta pasākumus, ieskaitot Rīgas domes organizētus vai līdzfinansētus pasākumus sabiedrības integrācijas jomā un darbā ar jaunatni;

 1. Skolas darbinieku darba organizēšanu:

  1. Pedagoģiskie darbinieki turpina savus tiešos darba pienākumus attālināti pilnā apmērā, ievērojot skolas direktora izdotos rīkojumus par konkrēti veicamajiem darbiem konkrētā laika periodā, komunikācijas veidus un biežumu, kā arī citu nepieciešamo informāciju. Šajā laikā tiek saglabāta darba samaksa

  2. Saimnieciskā personāla darbinieki veic savus tiešos darba pienākumus pilnā apmērā, papildus īpaši veicot visus nepieciešamos dezinfekcijas darbības atbilstoši higiēnas prasībām

  3. Darbiniekiem, kuriem attālināta darba veikšana nav iespējama, skolas direktors ar rīkojumu var precizēt veicamos darba pienākumus saskaņā ar Darba likuma 56.panta nosacījumiem, iekļaujot precīzus norādījumus veicamajiem darbiem, kas, iespējams, ikdienā netiek veikti, tomēr atbilst amata specifikai. Saglabājas iepriekš noteiktā darba samaksa;

 2. Pedagogi savā darbā izmanto var izmantot pašvaldības izstrādāto mācību e-vidi http://macibas.e-skola.lv, kurā ir pieejama informācija par skolvadības sistēmām, attālināto mācību platformām, digitāliem mācību satura resursiem, mācību procesā izmantojamām tīmekļa vietnēm, datu uzglabāšanas un dalīšanās iespējām, par saziņas un videokonferenču lietošanas rīkiem, pārbaudes darbiem, sadarbības organizēšanu un materiālu sagatavošanu;

 3. Pedagogi sagatavo digitālos mācību materiālus attālinātām mācībām, ievērojot atšķirīgu pieeju atkarībā no izglītojamā vecuma 1. – 4. klašu grupā un 5. – 9. klašu grupā, sniedz informāciju un nodrošina atgriezenisko saiti atbilstoši rīcības shēmai (1. pielikums). Nepieciešamības gadījumā sagatavo mācību materiālus, tādā formā, kas pieejami arī izglītojamiem, kuriem nav interneta pieslēguma un viedierīču;

 4. Izglītojamie attālināto mācību laikā atrodas mājās un mācās, sniedzot atgriezenisko saiti par attālināto mācību norisi, izmantojot e-klasi vai klases Whatsapp, vai, gadījumā, ja nav interneta pieslēguma un viedierīču, atnesot izpildītos materiālus uz skolu un ievietojot izpildītās darba lapas skolas ieejas priekštelpā speciāli sagatavotās kastītēs;

 5. Izglītojamo vecākiem ir jāuzņemas līdzatbildība mācību procesa īstenošanā un sava bērnu drošības nodrošināšanā;

 6. Skolas vadības strādā atbilstoši direktora apstiprinātam dežūru grafiku (2. pielikums). Nepieciešamības gadījumā dežūrām ar direktora rīkojumu var nozīmēt pedagogus;

 7. Skolas vadības komanda kopā ar pedagogiem veic attālinātās mācīšanās savlaicīgu plānošanu: līdz katras nedēļas piektdienas pusdienlaikam pedagogiem aizpildot skolas izstrādāto anketu nākamajai mācību nedēļai. Anketā atspoguļojot katras mācību stundas tematu, paredzamos rezultātus, metodiskos materiālus un mācību līdzekļus, kā arī izglītojamo sniegtās atgriezeniskās saites veidu. Nedrīkst pārslogot izglītojamos ar mājas darbu apjomu – katrā mācību priekšmetā tikai viens nedēļā! Vēlams mājas darbus plānot kā starppriekšmetu uzdevumus uz nedēļu;

 8. Uzdotos mājas darbu ierakstus e-klasē veic katrs mācību priekšmeta pedagogs, atbildīgi uzņemoties metožu izvēli un attālinātās mācīšanas kvalitāti;

 9. Uzdevumus, kas plānoti kā ikdienas darba atgriezeniskā saite, pedagogs novērtē un vērtējumus par tiem atspoguļo e-klases žurnālā līdz tās pašas dienas plkst. 24.00. Ja skolēns darbu nav iesniedzis, pedagogs paredzētā vērtējuma vietā žurnālā veic ierakstu “n” un, kad tiek izlikti vērtējumi pārējiem skolēniem, tam pievieno ierakstu “nv”;

 10. Attālinātais mācību process norit atbilstoši 2019./2020. mācību gada II semestra mācību stundu sarakstam. Pedagogam attiecīgi ir šajā laikā jābūt pieejamam e-klases saziņai. Katra pedagoga pienākums ir stingri kontrolēt un vadīt izglītojamo attālinātās mācīšanās procesu;

 11. Katra mācību diena sākās ar svētbrīdi, kurš ir skolas kolektīvam un citiem interesentiem pieejams skolas mājas lapā;

 1. Attālināto mācību norises pārraudzību regulāri veic direktora vietnieks izglītības jomā. Atbildīgās personas par saziņu ar izglītojamajiem un viņu vecākiem pārsvarā ir katras klases audzinātāji;

 2. Skolas Atbalsta personālam (psihologs, sociālais pedagogs, logopēds) ārkārtējās situācijas laikā nodrošina telefonisku atbalstu gan pedagogiem, gan izglītojamiem, gan viņu vecākiem;

 3. Metodisko komisiju vadītāji reizi nedēļā e-klases žurnālā pārbauda attālinātās mācīšanās kvalitāti savos priekšmetos, pašu noteiktajā laikā klātienē vai attālināti videokonferencē vai citā formā tiekas ar savas komisijas pedagogiem, lai pārrunātu, kā norit attālinātā mācīšanās, un, ja nepieciešams, vienotos par problēmu risinājumu. Nepieciešamības gadījumā metodisko komisiju vadītāji problēmu risināšanā atbilstoši katra kompetencei iesaista direktora vietniekus;

 4. Pagarinātās dienas grupas pedagogs laikā, kad paredzētas pagarinātās dienas grupas nodarbības, ir pie ierīces, kurā iespējams lasīt un atbildēt uz e-klases pastā (vai citā saziņas vietnē, ja tā noteicis pats pedagogs) iesūtītajiem skolēnu jautājumiem, un sniedz nepieciešamo atbalstu savas kompetences ietvaros. Ierakstus par pagarinātās dienas grupas nodarbībām e-klases žurnālā pedagogs veic iepriekš noteiktajā kārtībā;

 5. Katra attālināto mācību procesā iesaistīto personu pienākumi, uzdevumi un atbildība tiek atspoguļota pirms šīs kārtības stāšanās spēkā kā vizuālais prezentācijas uzskates materiāls skolas mājas lapā;

 6. Kārtība stājas spēkā ar 2020. gada 23. martu.

Direktore I. Gaile

Alksne

67273824

Kārtība par attālinātām mācībām

Kārtība par attālinātām mācībām