IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rīgā, 2019.gada 23.augustā Nr. VSKR-19-16-nts

KĀRTĪBA, KĀDĀ REĢISTRĒ IZGLĪTOJAMO NEIERAŠANOS

RĪGAS 1. KRISTĪGAJĀ PAMATSKOLĀ

Saskaņā ar Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr. 89

Kārtība, kādā izglītības iestāde informē vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes,

ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi” 4. punktu

 1. Ja izglītojamais nevar ierasties Rīgas 1. Kristīgajā pamatskolā (turpmāk – skola), izglītojamā likumiskie pārstāvji (turpmāk – vecāki), norādot bērna uzvārdu un klasi, par to skolu informē attiecīgajā dienā laikā no plkst. 7.45 līdz plkst. 9.00, izvēloties sev pieņemamāko variantu:

  1. Telefoniski vai ar īsziņas palīdzību sazinoties ar klases audzinātāju, kas ir obligāta prasība 1. – 4. klašu izglītojamo vecākiem (ierakstu var veikt arī izglītojamo dienasgrāmatās)

  2. Nosūtot klases audzinātājam e-pastu elektroniskajā skolvadības sistēmā e-klase vai uz privāto e-pastu

  3. Iesniedzot rakstisku iesniegumu

  4. Zvanot pa telefonu 67273824 (skolas lietvedības pārzinei);

 1. Ja paredzams, ka izglītojamais kavēs skolu (slimības, ģimenes apstākļu vai citu iemeslu dēļ) vairākas dienas, vecākiem informācijā skolai jānorāda paredzamais bērna ierašanās datums;

 1. Pirmās mācību stundas laikā, mācību priekšmeta skolotājs reģistrē neieradušos izglītojamos un nodrošina neieradušos izglītojamo saraksta iesniegšanu mācību daļā un/vai skolas ēdnīcā;

 1. Ja izglītojamais nav ieradies skolā uz skolas dievkalpojumu vai svētbrīdi un mācību stundu sākumu un nav informācijas par neierašanās iemeslu, klases audzinātājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā mācību dienas laikā, telefoniski vai elektroniskā veidā, vai mutvārdos, vai rakstveidā sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu izglītojamā neierašanās iemeslu;

 1. Ja izglītojamais atkārtoti nav ieradies skolā un nav informācijas par neierašanās iemeslu, klases audzinātājs nekavējoties par to informē Atbalsta personāla speciālistu (turpmāk – atbildīgā personu). Atbildīgā persona nekavējoties, bet ne vēlāk kā mācību dienas laikā, telefoniski vai elektroniskā veidā, vai mutvārdos, vai rakstveidā sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu izglītojamā neierašanās iemeslu, izdarot atbilstošu ierakstu e-klases sistēmā;

 1. Ja izglītojamajam semestra laikā ir sakrājušās vairāk kā 20 neattaisnoti kavētas mācību stundas, klases audzinātājs rakstiski ziņo skola direktora vietniekam izglītības jomā, informējot par kavējuma faktu un tās novēršanas rīcību;

 1. Ja izglītojamais turpina neattaisnoti kavēt mācību procesu, skolas Atbalsta personāla speciālists rakstveidā vai elektroniskā formā sagatavo ziņojumu, informējot skolas direktoru un/vai pašvaldības izglītības pārvaldes kompetentās instances un personas, lai attiecīgi koordinētu izglītojamā skolas neapmeklēšanas cēloņu novēršanu;

 1. Ja ir pamatotas aizdomas par izglītojamā, kurš bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu, tiesību pārkāpumu un to nav izdevies novērst pašvaldības kompetentajām iestādēm, skola par to informē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju;

 1. Iekšējās kārtības noteikumi „Kārtība, kā reģistrē izglītojamo neierašanos Rīgas 1. Kristīgajā pamatskolā” (turpmāk – noteikumi) tiek izvietoti:

 1. E-skolas tīmekļa vietnē

 2. Pie skolas informatīvā stenda

 3. Skolotāju istabā

 4. Direktora kabinetā;

 1. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. septembrī. Klases audzinātāji ir atbildīgi par izglītojamo un viņu vecāku iepazīstināšanu ar noteikumiem un precīzas kontaktinformācijas nodrošināšanu;

 1. Atzīt par spēku zaudējušiem 21.02.2011. iekšējos noteikumus Nr. 73 “Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos Rīgas Kristīgajā vidusskolā”.

Direktore I. Gaile

Alksne

67273824