Iekšējās kārtības noteikumi PDF formātā

Atjaunoti 01.09.2021.

               RĪGAS 1. KRISTĪGĀ PAMATSKOLA

 

               IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

               Rīgā

              21.08.2019.                                                                                            Nr. VSKR-19-8-nts

Rīgas 1.Kristīgās pamatskolas

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

(KONSOLIDĒTIE 28.08.2021. Nr. VSKR-21-4-nts)

 

Saskaņā ar Izglītības likuma 54. un 55. pantu,

Vispārējās izglītības likuma 10. panta trešās daļas 2. punktu,

Bērnu tiesību aizsardzības likumu,

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009. gada 24. novembra

 noteikumiem Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība

 izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”,

Ministru kabineta 2002. gada 2. jūlija noteikumiem Nr. 279 “Kārtība, kādā nodrošināma

izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”,

Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 591

 “Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus,

 pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla

neapmeklē izglītības iestādi”,

 09.06.2020. MK noteikumu  Nr. 360  “Epidemioloģiskās drošības pasākumi

 Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

 un Rīgas 1.Kristīgās pamatskolas Nolikumu

 

 

 1. Vispārīgie jautājumi
 1. Rīgas 1.Kristīgās pamatskolas (turpmāk – skola) Iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka izglītojamo uzvedības un drošības noteikumus Rīgas 1. Kristīgajā pamatskolā, tās teritorijā, Brīvā laika centrā “Jota” un skolas organizētajos pasākumos.
 1. Noteikumu pamatuzdevums ir noteikt pasākumus sekmīgai vispārējās pamatskolas izglītības īstenošanai.
 1. Noteikumu mērķis ir radīt drošu, sakārtotu izglītības un labvēlīgu vidi, balstītu kristīgajā pasaules uzskatā.
 1. Noteikumi balstās uz principu, ka izglītojamais ir patstāvīgs, atbildīgs, darboties spējīgs cilvēks, kurš prot brīvi, bet korekti izteikt un aizstāvēt savu viedokli saskarsmē ar pedagogiem un citiem cilvēkiem, kurš rūpējas par savu garīgo un fizisko veselību un ievēro kristīgās tuvākmīlestības attiecības.
 1. Noteikumu ievērošana nodrošina izglītojamo drošību un tiesību ievērošanu.
 1. Noteikumu ievērošana visiem izglītojamiem ir obligāta.
 1. Noteikumi nosaka:
  • Izglītojamo mācību dienas organizāciju
  • Izglītojamo tiesības un pienākumus
  • Pamatnoteikumus izglītojamo drošībai un veselībai
  • Mācību stundu kavējumu uzskaites kārtību
  • Apbalvojumus
  • Atbildība par skolas apmeklējumu, kavējumiem un mācību darba kvalitāti
  • Atbildību par noteikumu pārkāpumiem
  • Noteikumu pieņemšanas un grozīšanas kārtība.

 

 1. UZMANĪBU! Pamatojoties uz Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, skolā ir izstrādāti iekšējie noteikumi Nr. VSKR-20-5-nts “Epidemioloģiskās drošības pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas kārtība”, kura nosaka higiēnas un drošības prasības, kā arī pasākumus, lai atbildīgi ievērotu noteikto pamatprincipu ievērošanu (informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība) (skat. 20.08.2021. iekšējos noteikumus Nr. VSKR-21-2-nts).
 1. ATCERIES! Kategoriski aizliegts ierasties skolā ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru, iesnām, apgrūtinātu elpošanu, konjunktivītu, izsitumiem! Gadījumos, ja ir hroniskas saslimšanas ar līdzīgiem saaukstēšanās simptomiem, klases audzinātājam ir jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa.
 1. Nepulcēties koplietošanas telpās! Ievērot distancēšanās principu!
 1. Pastiprināti ievērot drošības noteikumus higiēnas jomā: Bieži un rūpīgi jāmazgā rokas ar siltu ūdeni; klasēs, grupās, koplietošanas telpās lietot dezinfekcijas līdzekļi.
 1. Atbildīgie un kārtība, kādā izglītojamos iepazīstina ar noteikumiem tiek noteikta ar direktora rīkojumu.
 1. Mācību gada sākumā, bet ne vēlāk kā līdz 15. septembrim, izglītojamie tiek iepazīstināti ar šiem noteikumiem un skolas iekšējiem noteikumiem:
  • Izglītojamo drošības noteikumiem (21.08.2019. iekšējie drošības noteikumi Nr. VSKR-19-10-nts (turpmāk – drošības noteikumi)):
   • Par ugunsdrošību (drošības noteikumu 1. pielikums U1)
   • Par elektrodrošību (drošības noteikumi Nr. 2)
   • Par pirmās palīdzības sniegšanu (drošības noteikumi Nr.3)
   • Uzvedības, kārtības un drošības noteikumi, uzturoties skolā, Brīvā laika centrā “Jota” un skolas teritorijā
   • Par drošību mācību laikā un mācību nodarbību starplaikā (drošības noteikumi Nr. 8.7).
 • Nepieciešamības vai drošības noteikumu pārkāpumu gadījumā instruktāža jāveic atkārtoti.
 • Vismaz vienu reizi semestrī izglītojamo drošības instrukcijās jāiekļauj šāda informācija:
  • Par rīcību ekstremālās situācijās (drošības noteikumi Nr. 8.1.)
  • Par rīcību nestandarta situācijās (drošības noteikumi Nr. 8.2)
  • Par ceļu satiksmes drošības noteikumiem (drošības noteikumi Nr. 8.3)
  • Par drošību uz ledus (ziemas periodā) un ūdens (drošības noteikumi Nr. 8.4)
  • Par personas higiēnu un darba higiēnu (drošības noteikumi Nr. 8.6)
  • Evakuācijas plānu.
 • Par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību attiecīgā mācību priekšmeta pedagogs veic atsevišķu instruktāžu ne retāk kā divas reizes gadā un pirms tādu jaunu nodarbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību (drošības noteikumi Nr. 7).
 • Par drošību un kārtību ekskursijās, pārgājienos un alternatīvajās nodarbībās izglītojamie tiek iepazīstināti ar drošības noteikumiem pirms katras ekskursijas, pārgājiena vai alternatīvas nodarbības. Instruktāžu veic pedagogs, kurš organizē ekskursiju, pārgājienu vai alternatīvo nodarbību (drošības noteikumi Nr. 4).
 • Par drošību un kārtību pirms skolas ārpusstundu pasākumiem un pirms izglītojamo garajām brīvdienām izglītojamos instruē klases audzinātājs vai pedagogs, kuram ar skolas direktora rīkojumu ir uzdots veikt šo instruktāžu.
 • Par drošību un kārtību sporta sacensībās šo sacensību dalībnieki izglītojamie tiek instruēti pirms katrām sacensībām. Instruktāžu veic pedagogs, kurš pavada izglītojamos uz sacensībām vai pedagogs, kuram ar skolas direktora rīkojumu ir uzdots veikt šo instruktāžu (drošības noteikumi Nr. 6).
 • Ekskursijās, pārgājienos, sporta sacensībās un citos skolas rīkotajos pasākumos viens atbildīgais pedagogs pavada līdz 15 izglītojamiem.
 • Izglītojamo iepazīstināšana ar iekšējās kārtības noteikumiem, drošības noteikumiem un evakuācijas plānu reģistrē klases instruktāžu lapā (e-klases izdrukā). Pēc iepazīšanās izglītojamais parakstās par to ievērošanu, to apliecinot ar ierakstu “iepazinos”, norādot datumu, un parakstu.
 • Šie noteikumi un drošības noteikumi ir pieejami skolas mācību daļā, Skolotāju istabā, pie klases audzinātāja un skolas bibliotēkā. 1. – 4. klases izglītojamie un viņu vecāki ar skolas noteikumiem saīsinātā veidā var iepazīties izglītojamo dienasgrāmatā.
 • Informācija par operatīvā dienesta izsaukšanu un evakuācijas plāns ir pieejami arī skolas katrā gaitenī.
 1. Skolā ir nodrošināta pašvaldības policijas darbinieka klātbūtne.
 1. Mācību dienas organizācija

 

 1. Skola ir atvērta darba dienās no 7.00 līdz 17.00. Šajā laikā skolas telpas, Brīvā laika centrs “Jota” (turpmāk – BLC) un teritorija jāuztur vispārpieņemto sanitāro normu robežās. Katrs izglītojamais, uzturoties skolas telpās, BLC vai to teritorijā, ievēro skolas iekšējos normatīvos aktus un noteikumus.
 1. Mācību stundu sākumu un starpbrīžu ilgumu atspoguļo mācību priekšmetu stundu saraksts, kuru apstiprina skolas direktors. Mācību stundu garums ir 40 minūtes.
 1. BLC apmeklētājiem ir atvērts no plkst. 13.00 līdz plkst. 18.00.
 1. Skolas pasākumi notiek atbilstoši ārpusklases audzināšanas darba plānam, tos organizē Skolas padome, Skolēnu dome vai skolas vadība, savlaicīgi saskaņojot ar direktoru. Obligāti jāievēro visi drošības pasākumi epidemioloģisko ierobežojumu laikā!
 1. Pasākumi 1. – 4. klasēm beidzas plkst. 17.00, 5. – 9. klasēm plkst. 20.00. Atsevišķos pasākumos pasākumu laiks tiek pagarināts par stundu, ievērojot Rīgas domes noteiktos sabiedriskās kārtības noteikumus.
 1. Klases pasākumi ilgst līdz plkst. 20.00.
 1. Pagarinātajā dienas grupā tiek uzņemti izglītojamie no 1. – 2. klasei, vecākiem uzrakstot iesniegumu skolas direktoram. Nepieciešamības gadījumā un, ja ir brīvas vietas, pēc vecāku rakstiska lūguma pagarinātajā darba grupā var uzņemt izglītojamos no 3. un 4. klases.
 1. Pagarinātās dienas grupa sākas, beidzoties pēdējai mācību stundai, un ilgst līdz plkst. 17.00 atbilstoši Pagarinātās grupas kārtībai un darba grafikam (22.08.2019. iekšējie noteikumi Nr. VSKR-19-11-nts “Pagarinātās dienas grupas kārtība”).
 1. Izglītojamie novieto virsdrēbes un galvassegas garderobē. Apavus lieto atbilstoši sezonai un laika apstākļiem. Veselības un higiēnas nolūkos mācību telpās jāizmanto maiņas apavi, lai neradītu labvēlīgus apstākļus infekcijām, traumām, kā arī nebūtu par šķērsli ātrai evakuācijai.
 1. Izglītojamie ikdienā ģērbjas lietišķi un skolā ierodas tīrā, kārtīgā apģērbā. 1. – 4. klašu izglītojamiem vēlams lietot skolas formu: meitenēm rūtaini zili sarafāni vai svārciņi, zēniem – tumši zilas vestes un bikses.
 1. Svētku pasākumos izglītojamie ierodas lietišķā, melnbaltā svētku apģērbā. Eksāmenu vai valsts pārbaudes darbu laikā, atbilstoši skolas un ģimenes tradīcijām, apģērbam jābūt svinīgajās un melnbaltajās krāsās.
 1. Mācību un ārpusklases darbs skolā notiek saskaņā ar direktora apstiprinātu mācību priekšmetu stundu, konsultāciju, fakultatīvo un interešu izglītības nodarbību sarakstu un skolas kalendāro darba plānu.
 1. Mācību stundu apmeklēšana ir obligāta, par to atbildīgi ir izglītojamie un viņu vecāki (aizbildņi).
 1. Izglītojamie pirms aiziešanas no skolas iepazīstas ar mācību stundu izmaiņām nākamajai dienai, kas tiek paziņotas informatīvajos stendos un elektroniskajā vidē skolvadības sistēmā “e-klase” (turpmāk – e-klase).
 1. Ja izglītojamais ir nokavējis mācību stundu sākumu, viņam nekavējoties jāiet klases telpā, atvainojoties par kavējumu. ATCERIES! Pēc pirmās mācību stundas skolas ēdnīcā tiek iesniegta informācija par izglītojamo skaitu attiecīgajā mācību dienā.
 1. Iziet no klases mācību stundas laikā drīkst tikai izņēmuma gadījumā ar pedagoga atļauju. Nepulcēties koplietošanas telpās!
 1. Klases žurnālu, pagarinātās dienas grupas žurnālu, fakultatīvo nodarbību žurnālu, interešu izglītības nodarbību žurnālu, izglītojamo dienasgrāmatu, kas ir dokuments saziņai ar izglītojamo vecākiem vai bērnu likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki), skola nodrošina e-klasē. Skolas un vecāku saziņa var notikt, izmantojot abām pusēm pieejamus un pieņemamus komunikācijas kanālus (SMS, rakstisks iesniegums un/vai izziņa, e-pasta vēstule). Ārkārtas gadījumā var izmantot telefona saziņu. Nepieciešamības gadījumā, uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu papīra vai digitālā formā par negatīvu Covid-19 testa rezultātu un pierakstoties pie attiecīgā darbinieka, apmeklējot skolu, atbalsta personāla speciālistus un/vai mācību priekšmeta pedagogu!
 1. – 4. klašu vai pēc brīvas izvēles izglītojamiem un vecākiem par saziņas līdzekli starp skolu un ģimeni jāizmanto papīra formāta dienasgrāmatas un e-klase. Dienasgrāmatām ir jābūt līdzi katru dienu visās mācību stundās un jāuzrāda pedagogam pēc pieprasījuma. Saburzīta, netīra, apzīmēta vai kā citādi sabojāta dienasgrāmata nav uzskatāma par derīgu, un tā jāiegādājas par saviem līdzekļiem un jāiekārto no jauna.
 1. Skolas telpās izglītojamiem ir pieejama ēdnīca. Ēdnīcā ir jāievēro kārtība, higiēnas prasības un ēšanas kultūra, pieklājīgi jāizturas pret darbiniekiem, kā arī saudzīgi jāizturas pret ēdnīcas inventāru. Ir jāveic pašapkalpošanās.
 1. Pusdienas tiek organizētas garo starpbrīžu laikā saskaņā ar ārējo normatīvo aktu noteikto kārtību un prasībām.
 1. Skolas ēdnīcā 1. – 4. klašu izglītojamie ierodas organizēti klases audzinātāja vai iepriekšējās mācību stundas pedagoga pavadībā.
 1. Ēst mācību stundu laikā, skolas gaiteņos, bibliotēkā un svinīgu pasākumu laikā nav atļauts.
 1. Līdzpaņemtās pusdienas izglītojamais ēd skolas ēdnīcā vai klases telpā, ja saņemta pedagoga atļauja, nodrošinot tīrību un kārtību pēc sevis.
 1. Skolā ir pieejami bibliotēkas pakalpojumi, ievērojot bibliotēkas lietošanas noteikumus (22.08.2019. iekšējie noteikumi Nr. VSKR-19-12-nts “Bibliotēkas lietošanas noteikumi”).
 1. Skolā ir pieejama normatīvos aktos noteiktā bezmaksas profilaktiskā aprūpe atbilstoši Ministru kabineta 2002. gada 27. decembra noteikumiem Nr. 610 “Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs”, kā arī citu tiesību aktu prasībām. Traumu vai pēkšņu veselības traucējumu gadījumā izglītojamais var saņemt skolas medicīniskā darbinieka palīdzību un Neatliekamo medicīnisko palīdzību.
 1. Pēc mācību stundu beigām izglītojamie atstāj skolas telpas, ja nav paredzētas individuālās nodarbības, konsultācijas, nodarbības pagarinātās dienas grupā, interešu izglītības nodarbības un ārpusstundu pasākumi.
 • Izglītojamo tiesības

 

 1. Ikvienam izglītojamajam ir tiesības saskaņā ar Izglītības likuma 55. pantu:
  • Brīvi izteikt un aizstāvēt savus uzskatus atbilstoši demokrātijas pamatprincipiem, neaizskarot cilvēka, skolas un valsts cieņu un godu (netraucējot kopējo mācību darbu)
  • Saņemt informāciju, kas ir nepieciešama mācību procesam, kā arī ar izglītošanos saistītiem jautājumiem
  • Izglītošanās procesā izmantot skolas telpas, bibliotēku un citas informācijas krātuves, pieejamos mācību līdzekļus, izrādot saudzīgu attieksmi pret tiem.
 1. Izglītojamo tiesības:
  • Piedalīties Skolēnu domē, normatīvo aktu izstrādāšanā, to pilnveidošanā un/vai uzraudzībā, ievērojot tiesību aktu prasības. Izteikt priekšlikumus skolas dzīves pilnveidošanai
  • Iesaistīties Skolēnu domes darbā un lēmumu pieņemšanā atbilstoši Skolēnu domes reglamentam
  • Tikt ievēlētam Skolas padomē atbilstoši Skolas padomes reglamentam
  • Komandās vai individuāli veikt brīvprātīgo un labdarības darbu
  • Izmantot skolas inventāru un materiāli tehniskos līdzekļus, iepriekš saņemot pedagoga atļauju
  • Piedalīties mācību stundās, izmantojot tām atvēlēto laiku mācību mērķiem
  • Piedalīties skolas ārpusstundu pasākumos un nodarbībās
  • Lūgt un saņemt padomu, aizstāvību un atbalstu no skolas pedagoģiskā personāla, atbalsta personāla un citiem izglītojamiem
  • Saņemt pret sevi cilvēcisku cieņu apliecinošu attieksmi
  • Netraucēti darboties mācību stundā un izvēlētajās ārpusstundu nodarbībās
  • Uz veselību, drošību un dzīvības aizsardzību skolā un skolas organizētajos pasākumos
  • Attīstīt savas radošās spējas, pilnveidoties kulturālajā un tikumiskajā jomā, padziļināti apgūt kristīgās mācības pamatprincipus ikdienas komunikācijā
  • Iegūt kvalitatīvas zināšanas vispārizglītojošajos mācību priekšmetos, piedalīties fakultatīvajās un papildus nodarbībās, saņemt paskaidrojumus un konsultācijas jaunās vielas un papildjautājumu apguvē
  • Izrādīt iniciatīvu padziļinātu zināšanu un prasmju apguvē
  • Lūgt pedagogam papildus konsultāciju par neskaidro mācību vielu, ja tas nav saistīts ar neattaisnotiem kavējumiem un ļaunprātīgu nemācīšanos
  • Pārstāvēt skolu dažāda mēroga pasākumos, konkursos un olimpiādēs
  • Saņemt no pedagogiem savlaicīgu informāciju par pārbaudes darbiem, to apjomu un vērtēšanas kritērijiem
  • Saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību un/vai medicīniska rakstura konsultāciju skolas medicīnas punkta noteiktajā darba laikā.
  • Domstarpību gadījumā lūgt palīdzību atbalsta personālam, Skolēnu domei vai skolas vadībai
  • Saņemt motivētu savu zināšanu un uzvedības vērtējumu. Nepieciešamības gadījumā drīkst apstrīdēt zināšanu vērtējumu un pārrunāt to ar attiecīgā mācību priekšmeta pedagogu vai konsultēties ar skolas vadību
  • Koleģiāli izvērtēt skolasbiedru uzvedību un mācību darbu, palīdzot uzlabot situāciju.
 1. Saņemt izziņas pie skolas lietvedības pārzines vai sekretāres.
 1. Izglītojamo pienākumi

 

“Dari to, ko Dievs mums ir norādījis,

lai negribētos darīt to, ko Viņš ir aizliedzis!”

 

 1. Izglītojamajam mācību laikā ievērot un izpildīt skolas Iekšējās kārtības noteikumus.
 1. Iepazīties un ievērot iekšējās kārtības noteikumus atsevišķās mācību telpās (bibliotēkā, skolas ēdnīcā, garderobē, sporta zālē, skolas teritorijā, BLC u.c.).
 1. Lietot sejas maskas (izņemot 1. – 3. klases izglītojamos)!
 1. Ievērot un pildīt direktora rīkojumus, Skolas padomes, Skolēnu domes un pedagoģiskās padomes lēmumus un citus izglītojamiem saistošus noteikumus, par kuriem viņi tiek informēti.
 1. Apmeklēt visas mācību stundas atbilstoši mācību priekšmeta stundu sarakstam.
 1. Būt disciplinētam.
 1. Uz mācību stundām ierasties savlaicīgi un ar atbilstošajiem mācību piederumiem. Būt gatavam mācībām pirms katras nākamās mācību stundas.
 1. Stundu laikā jāatrodas klasē, kur notiek stunda. Ja stunda nenotiek, 15 minūšu laikā ir jāziņo direktora vietniekam mācību jomā par pedagoga neierašanos.
 1. Mācību dienas laikā 1. – 9. klašu izglītojamie no skolas drīkst iziet tikai ar pedagoga, skolas medicīniskā darbinieka, skolas vadības vai vecāku rakstisku attaisnojošu dokumentu.
 1. Precīzi un noteiktajos termiņos izpildīt mācību plānā paredzētos uzdevumus izglītības ieguvei.
 1. Apmeklēt un iesaistīties mācību un audzinošos pasākumos, kas notiek mācību procesa ietvaros.
 1. Iesaistīties sabiedriski derīgos pasākumos (talkas, sanitārā diena, skolas dežūras u.c.) skolā, BLC un teritorijā.
 1. Mācību procesa vai tajā iekļauto ārpusstundu pasākumu kavējuma gadījumā saņemt klases audzinātāja atļauju.
 1. Pirms mācību stundas sākuma informēt pedagogu, ja;
  • Ir aizmirsts kāds stundas darbam nepieciešams mācību līdzeklis
  • Ir slikta pašsajūta
  • Nav saprasta iepriekšējās stundas viela vai nav sagatavota stunda attaisnojoša iemesla dēļ.
 1. Izglītojamajam ikdienā jāievēro personīgā higiēna un jārūpējas un jāsargā sava veselība, īstenojot skolas veselību veicinošas skolas politiku. No 4. līdz 9. klasei skolēni mācību stundu laikā lieto sejas maskas savas drošības nolūkos.
 1. Izvairīties no situācijām, kas var izraisīt traumas, ievainojamību vai nelaimes gadījumus.
 1. Pārstāvēt skolu mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, sporta sacensībās.
 1. Ārpusskolas aktivitātes plānot tā, lai tās nav vienlaicīgi ar mācību stundām. Izņēmuma gadījumā ir jāinformē savas klases audzinātāja un/vai skolas vadība atļaujas saņemšanai.
 1. Saskarsmē ar citiem izglītojamiem un skolas darbiniekiem ievērot kulturālās valodas, uzvedības un savstarpējo attiecību normas:
  • Ar savu uzvedību netraucēt pārējo izglītojamo un pedagogu darbu
  • Bez atļaujas neizmantot mehāniskās un elektroniskās ierīces
  • Datorus izmantot tikai mācību mērķiem
  • Nelietot sabiedrībā nepieņemamus vārdus un apzīmējumus
  • Ievērot sabiedrībā pieņemtās pieklājības un kristīgās ētikas normas – jāsveicinās, jāizrāda savstarpēja cieņa, takta izjūta, smalkjūtība, izpalīdzība, valodas kultūra, tīrība, kārtība u.c. Būt pieklājīgam skolā un ārpus tās
  • Iecietīgi jāizturas pret jaunāko klašu izglītojamiem
  • Ievērot pedagogu, izglītojamo un citu personu tiesības un intereses.
 1. Mācību stundu un pasākumu laikā obligāti izslēgt mobilos telefonus vai citus sakaru līdzekļus. Skolā ir aizliegts bez skolas vadības (skolas pasākumos) vai pedagogu (mācību stundās) atļaujas izmantot telefonu, foto/video u.c. iekārtas.
 1. Mobiliem telefoniem un citām elektroniskām ierīcēm jābūt izslēgtām un jāatrodas somā vai kabatā. Pedagogs pirms mācību stundas sākuma var uzaicināt izglītojamos savus mobilos telefonus ievietot tam paredzētajā novietnē klases telpas priekšpusē.
 1. Stundas laikā aizliegts doties ārā no klases vai staigāt pa klasi bez pedagoga atļaujas. Apmeklēt tualeti pirms mācību stundu sākuma. Ja nepieciešams iziet no klases, darīt to klusi.
 1. Iziešana no mācību stundas mobilo sarunu dēļ nav atļauta.
 1. Rūpēties par sev piederošas mantas saglabāšanu. Skolas darbinieki neatbild par izglītojamo līdzpaņemto naudu, dokumentiem un citām materiālām vērtībām (vērtslietām, mobiliem telefoniem, planšetes u.c.).
 1. Pēc tualetes lietošanas nospied ūdens pogu. Rūpīgi nomazgā rokas ar ziepēm. Tualetes papīru, roku dvieļus un ziepes izmanto tik, cik nepieciešams. Lieto dezinfekcijas līdzekļus! Aiz sevis atstāj tīrību un kārtību.
 1. – 9. klases izglītojamo var izraidīt no mācību stundas vai pasākuma, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla nepakļaujas atkārtotam lūgumam, ievērot noteikto kārtību, tādējādi pārkāpjot izglītojamo un pedagoga tiesības:
  • Par karu izraidīšanas gadījumu tiek sastādīts akts
  • Izraidīšanas gadījumā pedagogs nodrošina izglītojamā nokļūšanu pie skolas sociālā pedagoga vai dežurējošā administratora, kurš organizē alternatīvu mācību darbu
  • Skolas Atbalsta personāls analizē izraidītā izglītojamā uzvedības cēloņus un plāno tālākos korekcijas pasākumus
  • Klases audzinātājs informē izraidītā izglītojamā vecākus
  • Izglītojamais patstāvīgi apgūst mācību vielu.
 1. Uzturēt kārtību skolā, BLC un to teritorijā. Ievērot tīrību un drošību.
 1. Brīvā laika centrā “Jota” iekšējās kārtības noteikumi nosaka:
  • Klātienē var piedalīties tikai ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu papīra vai digitālā formā par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, kuru jāuzrāda atbildīgajai personai.
  • Darbinieku un apmeklētāju ētikas un uzvedības pamatprincipus, kas jāievēro ikvienam apmeklētājam ar mērķis, veicināt kopības garu BLC uzdevumu izpildē, uzturēt veselīgu morāli psiholoģisko klimatu, sekmēt tikumiskās kultūras attīstību, balstītu Augstākā baušļa un tuvākmīlestības principā, veicināt sabiedrības uzticību un atbalstu skolai un BLC kopumā
  • veicināt BLC darbinieku un apmeklētāju likumīgu un godprātīgu darbību sabiedrības interesēs, lietderīgi un pilnvērtīgi īstenojot jauniešu neformālo izglītošanu un mērķtiecīgu brīvā laika organizēšanu
  • Ierodoties BLC, jāpiereģistrējas centra reģistrācijas žurnālā, kas atrodas pie dežuranta, skaidri un salasāmi norādot savu vārdu, uzvārdu, ierašanās laiku
  • Apmeklētājiem no citām skolām, ierodoties pirmo reizi BLC, jāuzrāda e-karte un jāaizpilda BLC apmeklētāja karte
  • Jāievēro kārtība un disciplīna, ar savu uzvedību netraucējot citu apmeklētāju nodarbību norisi
  • Ievērot pieklājības normas: sveicināšanās, savstarpēja cieņa, takta izjūta, izpalīdzība, tīrība un kārtība, personīgā higiēna, valodas kultūra – nedrīkst lamāties, apvainot otru, lietot nepieklājīgus un rupjus vārdus, nepiedienīgus jokus utt.
  • Uzmanīt savas personīgās mantas. Par atrastajām un pazaudētajām lietām ziņot BLC darbiniekiem
  • Ievērot un izpildīt BLC darbinieku norādījumi un prasības. Ar cieņu jāizturas pret BLC darbiniekiem un viņu darbu
  • Ārkārtas situācijās ir jārīkojas atbilstoši drošības instrukcijām.
 1. Atrodoties skolas telpās pagarinātās dienas grupas laikā:
  • Izglītojamie atrodas konkrētā telpā
  • Pilda mājas darbus
  • Nedrīkst skraidīt pa gaiteņiem, drūzmēties tualetēs, garderobē vai kāpnēs
  • Tualeti apmeklē tikai tajā stāvā, kurā ir attiecīgā klases telpa, pirms iziešanas informējot skolotāju
  • Bez pedagoga atļaujas aizliegts atrasties citos stāvos
  • Aizejot mājās, ir jāatsveicinās no pedagoga, informējot par došanos mājās
  • uz BLC drīkst doties tikai pagarinātās dienas grupas pedagoga vai attiecīgā pulciņa pedagoga pavadībā
  • UZMANĪBU! BLC “JOTA” darbinieki neatbild par sākumskolas izglītojamo, došanos uz mājām vieniem pašiem
  • Ir jāklausa pagarinātās dienas grupas pedagogs.
 1. Atrodoties skolas pagalmā:
  • Drīkst brīvi pārvietoties pa sporta un rotaļu laukumu
  • Nedrīkst atrasties aiz skolas, kur atrodas skolas operatīvā dienesta mašīnas un saimnieciskā personāla darba rīku novietne
  • Nedrīkst spēlēties ar lietām, kuras apdraud līdzbiedru drošību, veselību un dzīvību (stikli, akmeņi, ķieģeļi, zari u.c.)
  • Nedrīkst izmantot skrituļslidas, skrituļdēļus u.c. braucamrīkus, radot ievainojamības iespējas
  • Ziemā nedrīkst slidināties un pikoties
  • Nedrīkst kāpelēt pa skolas žogu vai līst tam cauri, atstāt skolas teritoriju
  • – 9. klases izglītojamie garajos starpbrīžos drīkst doties skolas pagalmā, uzņemoties pilnu atbildību par kārtību un savu uzvedību, to apliecinot ar saviem personiskajiem parakstiem (23.08.2019. iekšējie noteikumi Nr. VSKR-19-13-nts “Kārtība, kādā izglītojamie atrodas skolas teritorijā mācību starplaikā”). Noteikumu neievērošanas gadījumā, izglītojamajam attiecīgajā mācību gadā šī iespēja tiek liegta!
 1. Izglītojamajam jāievēro pašapkalpošanās princips, sakārtojot savu darbavietu pirms un pēc darba.
 1. Saudzīgi izturēties pret skolas inventāru un materiāli tehniskajiem līdzekļiem. Apzinātas vai nolaidīgas rīcības gadījumā bojātais inventārs jāsalabo vai jāatlīdzina materiālie zaudējumi.
 1. Izglītojamajam pie virsdrēbēm labi redzamā vietā jābūt piestiprinātam atstarotājam.
 1. Regulāri dot vecākiem sekmju lapas, kā arī citus skolas prasītos dokumentus un paziņojumus.
 1. Virsdrēbes un galvassegas atstāt garderobē, pildīt garderobes lietošanas noteikumus (22.08.2019. iekšējie noteikumi Nr. VSKR-19-14-nts “Garderobes lietošanas noteikumi”). Atbildēt par kārtību un higiēnu individuālajos izglītojamo skapīšos. Higiēnas un drošības apsvērumu dēļ skapīšus uz vasaras Skolēnu brīvdienām atstāt tukšus un atvērtus.
 1. Ar savu rīcību nediskreditēt skolu.
 1. Izglītojamā pamatnoteikumi drošībai un veselībai

 

 1. Visi noteikumi izglītojamo drošībai un veselībai ir attiecināmi gan uz mācību laiku, gan uz mācību nodarbību starplaikiem.
 1. Izglītojamais ar savu rīcību un uzvedību nedrīkst apdraudēt savu un citu cilvēku veselību, drošību un dzīvību, kā arī mantu.
 1. Izglītojamiem ir pienākums ievērot īpašus drošības noteikumus ķīmijas, fizikas, bioloģijas, informātikas un mājturības un tehnoloģijas kabinetos, garderobē, sporta stundās, nodarbībās un sacensībās, ārpusstundu nodarbībās un pasākumos, ārkārtas situācijās, par to ievērošanu, parakstoties pēc instruktāžas saņemšanas.
 1. Jebkuras ierīces, instrumentus, darbarīkus un iekārtas drīkst iedarbināt un ar tiem rīkoties tikai pēc pedagoga rīkojuma un viņa klātbūtnē, pirms tam uzklausot drošības noteikumus.
 1. Darbā ar datoriem un lietojot sociālās vietnes, ievērot labas uzvedības normas un savu datu aizsardzības un droša interneta noteikumus.
 1. Izglītojamā pienākums ir nekavējoties ziņot pedagogam un/vai skolas vadībai, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai.
 1. Izglītojamā pienākums ir nekavējoties pievērst tuvāk esošā pieaugušā (skolas darbinieks, pedagogs, klases audzinātājs, vadības pārstāvis u.c.) uzmanību, ja tiek novērota un/vai konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo.
 1. Izglītojamajiem gan skolā, gan tās teritorijā, gan Brīvā laika centrā “Jota” aizliegts:
  • Alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu (arī pašaizsardzības gāzi), gāzes pistoļu, pirotehnikas izstrādājumu, šaujamieroču un auksto ieroču ienešana, iegādāšanās, lietošana, glabāšana un realizēšana un citus izglītojamo drošību apdraudošus priekšmetus (1. pielikums “Rīcības shēma, ja skolā konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamais lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas”)
  • Smēķēt skolā un ārpusskolas teritorijā. Ja direktoram, klases audzinātājam vai skolas darbiniekam ir pamatotas aizdomas, ka izglītojamajam ir alkohola, narkotiskās vai toksiskās vielas vai to lietošanai nepieciešamās ierīces, izglītojamo drīkst pārbaudīt (Bērnu tiesību aizsardzības likuma 40. panta 1. punkts). Skolas vadība un/vai skolas atbalsta personāla ziņo pašvaldības vai Valsts policijai, informējot vecākus
  • Ienest telpās paaugstinātas bīstamības priekšmetus (nezināmas izcelsmes vielas, petardes, asus priekšmetus, šķiltavas, spēļu ieročus, nažus u.c.), kā arī krāsu, gaisa atsvaidzinātāja un smaku baloniņus
  • Spēlēt kārtis, azartspēles vai citas spēles ar nolūku gūt materiālu vai cita veida labumu
  • Pielietot emocionālu un fizisku vardarbību un/vai radot ievainojuma draudus
  • Fiziski vai morāli aizskart citus izglītojamos, pedagogus, skolas darbiniekus vai citus cilvēkus (2. pielikums)
  • Lietot atklātu uguni, piemēram, sveces, izņemot pedagoga klātbūtnē un ar viņa atļauju
  • Skraidīt, klaigāt, grūstīties vai citādi pielietot pret otru personu fizisku spēku, sēdēt uz radiatoriem, palodzēm, uz kāpnēm vai slidināties pa margām un veikt citas darbības, kuras traucē kārtību skolā un apdraud izglītojamo drošību
  • Neattaisnoti kavēt mācību stundas
  • Mācību stundās, citās nodarbībās, sanāksmēs un pasākumos fotografēt, filmēt un veidot skaņu ierakstus bez saskaņojuma ar skolas vadību
  • Bojāt skolas telpas, inventāru, mācību līdzekļus, bibliotēkas un mācību kabinetu grāmatas, kā arī piegružot skolu un tās teritoriju
  • Piesavināties un bojāt svešu mantu
  • Bez skolas vadības atļaujas izvietot skolas telpās pie sienām plakātus, attēlus un fotogrāfijas
  • Skolā un tās tuvākajā apkārtnē aizliegta jebkāda veida tirdzniecība un/vai preču reklāma, kas nav saskaņota ar skolas vadību
  • Nedrīkst ar uzrakstiem, zīmējumiem vai citādā veidā bojāt skolas ēkas sienas, žogu un citus arhitektoniskos elementus
  • Skolas iekštelpās atrasties ar velosipēdu, skrituļslidām, “scooter”, skrituļdēli u.c. pārvietošanās līdzekļiem
  • Pulcēties tualetēs un demolēt sanitārās koplietošanas telpas un to inventāru
  • Nepulcēties garderobē. Nedrīkst atstāt virsdrēbju kabatās naudu un vērtīgas lietas. Skola neatbild par izglītojamo bez uzraudzības atstātajām mantām
  • Plēst, zīmēt vai aprakstīt drošības zīmes, kuras apzīmē evakuācijas ceļus, ugunsdzēšamo aparātu izvietojumu u.c.! Tas apdraud tavu un citu drošību!
  • Izmantot datorus un citu biroja tehniku neētiskām vai kriminālām darbībām
  • Lietot jebkādus necenzētus vārdus – to lietošana ir pielīdzināma sīkajam huligānismam
  • Mācību procesa laikā izglītojamiem ir aizliegts atstāt skolu un skolas teritoriju bez attaisnojoša iemesla.
 1. Izglītojamo drošībai:
  • Ir jāievēro instruktāžas par drošību un noteiktie pasākumi ugunsgrēka, nelaimes, ekstremālās, nestandarta un citos ārkārtējos gadījumos, par ko izglītojamie ir instruēti noteiktajā kārtībā
  • Pamanot ugunsgrēka draudus vai kādu tehnisku avāriju, nekavējoties jāziņo pedagogam vai citiem skolas darbiniekiem
  • IEVĒRO! Katra stāva gaitenī ir izvietota informācija par operatīvā dienesta izsaukšanas kārtību. Tā ietver Valsts policijas, Pašvaldības policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Neatliekamās medicīniskās palīdzības, kā arī skolas direktora un saimniecības pārzines mobilo telefonu numurus
  • Evakuācijas plāns atrodas katra stāva gaitenī. Norādes par tuvāko evakuācijas ceļa virzienu atrodas katrā klasē
  • Evakuācijas trauksmes gadījumā, atskanot trauksmes signālam, pedagoga klātbūtnē ir jāatstāj telpas un jārīkojas saskaņā ar evakuācijas plānu. Kārtība attiecas arī uz BLC apmeklētājiem
  • Ievērot ceļa satiksmes drošības noteikumus
  • Braukt pa brauktuvi vai nomali pilngadīgas personas pavadībā atļauts bērniem, kas ir vecāki pa 7 gadiem. Bērniem līdz 10 gadu vecumam, obligāti  jābrauc ar pavadoni, kas ir pieaugušais ar tiesībām
  • Bērni neatkarīgi no vecuma drīkst braukt ar velosipēdu bez tiesībām patstāvīgi dzīvojamās zonās, daudzdzīvokļu namu pagalmos un vietās, kur nepārvietojas mehāniskie transportlīdzekļi, kā arī līdz 10 gadu vecumam pa velojoslu vai ietvēm vecāku klātbūtnē
  • No 10 gadu vecuma jābūt tiesībām
  • Obligāti jālieto aizsargķivere, tai jābūt aizsprādzētai. Ķivere ir obligāta līdz 12 gadiem. Pēc tam – ieteicama. Velobraucējam ceļu satiksmē gan dienā, gan naktī ir jābūt labi redzamam. Redzamību nodrošina atstarotāji, lukturi (tumsā), ja to nav – veste ir obligāta
  • ATCERIES! Skola neatbild par izglītojamo personīgajiem braucamrīkiem.
 1. Kārtības, kādā skolā uzturas izglītojamo vecāki un nepiederošas personas, mērķis ir nodrošināt izglītojamo drošību un skolas darbības nepārtrauktību. Izglītojamo vecāki ar kārtību iepazīstas skolas mājas lapā, bet nepiederošās personas – informācijā pie skolas ieejas durvīm (23.08.2021. iekšējie noteikumi Nr. VSKR-21-3-nts “Kārtība, kādā skolā uzturas nepiederošas personas”).
 1. Kārtības ikdienas nodrošināšanu īsteno skolas ēkas dežurants.
 1. Skolas telpās ir aizliegts bez atļaujas uzturēties nepiederošām personām.
 1. Ārkārtas gadījumā ieradušies apmeklētāji, t. sk., vecāki, tiek piereģistrēti speciāli iekārtotā un vadības apstiprinātā reģistrācijas žurnālā, ierakstot apmeklētāja vārdu un uzvārdu, apmeklējuma mērķi un iemeslu, ierašanās datumu un laiku. Laiks tiek norādīts arī, kad apmeklētājs atstāj skolas telpas (nepieciešamības gadījumā – telefona numuru). Apmeklētājs ar savu parakstu apliecina ieraksta pareizību.
 1. Ikviena persona, apmeklējot skolu, uzrāda sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu papīra vai digitālā formā par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, ievēro darbinieku norādes, sabiedrībā pieņemtās uzvedības normas, izglītojamo, darbinieku un citu apmeklētāju likumīgās intereses un tiesības. Gadījumā, ja izglītojamā vecāki vai nepiederošā persona neievēro kārtības noteikumus vai nepakļaujas skolas darbinieku prasībām, tiek ziņots atbildīgajam dežurējošam administrācijas pārstāvim vai, nepieciešamības gadījumā, pašvaldības policijai.
 1. Skolas vadība izdod rīkojumu, vai skolas pasākumā drīkst atrasties nepiederošas personas. Izglītojamais, kurš atnācis kopā ar kādu nepiederošu personu, ir atbildīgs par tās uzvedību un rīcību skolā.
 1. Rīcības plāns, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību (2. pielikums):
  • Pedagogs, skolas darbinieks vai cits izglītojamais par notikušo informē skolas direktoru vai dežurējošo administratoru
  • Skolas direktors nodrošina izglītojamam, kurš apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību, mācības citā telpā Atbalsta personāla pārstāvja klātbūtnē. Mācības citā telpā var ilgt no vienas mācību stundas līdz mācību dienas beigām
  • Vienlaicīgi tiek informēts skolas medicīniskais darbinieks, kurš izvērtē izglītojamā veselības stāvokli, nepieciešamības gadījumā sniedz pirmo palīdzību un/vai izsauc Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, par to informējot vecākus
  • Skolas direktors rakstiski (papīra vai elektroniska dokumenta formā) nosūta izglītojamā vecākiem informāciju par izglītojamā uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību ar skolu
  • Skolas direktors rīkojumā nosaka Atbalsta personāla pienākumus, lai veicinātu turpmāko sadarbību ar izglītojamo un vecākiem un izstrādātu atbalsta pasākumus atbilstoši izglītojamā vajadzībām un situācijai
  • Skolas direktoram ir tiesības pieaicināt nepieciešamos speciālistus, lai nodrošinātu uzlabojumus izglītojamā uzvedībā un mācībās
  • Ja izglītojamā uzvedībā nav uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar skolu, bet situācijas risināšanā vēlas iesaistīt citus speciālistus, direktors šo informāciju nosūta pašvaldībai.
 1. Emocionālas vai fiziskas vardarbības vai citu draudu savai un citu personu drošībai gadījumos izglītojamais nekavējoties sauc palīgā pieaugušos. “Glābiet bērnus” uzticības telefons Nr. 116111. (3. pielikums “Rīcības shēma, ja konstatēta emocionāla un fiziska vardarbība starp izglītojamiem”).
 1. Skolas direktora un pedagoga rīcība, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo (21.08.2019. iekšējie noteikumi Nr. VSKR-19-9-nts):
  • Pedagogs vai jebkurš skolas darbinieks, kurš konstatējis attiecīgo situāciju, novērtē cietušā psiholoģisko un fizisko veselību, nekavējoties ziņo klases audzinātājam, sociālajam pedagogam vai dežurējošam administratoram par konstatēto konflikta situāciju
  • Konfliktā iesaistītie izglītojamie raksta paskaidrojumus par notikušo un pedagoģiskais personāls (klases audzinātājs, mācību priekšmeta pedagogs, skolas darbinieks, sociālais pedagogs, psihologs, dežurējošais administrators) veic darbu ar konfliktā iesaistītajām pusēm, mēģinot panākt konflikta risinājumu. Par konfliktu tiek informēti izglītojamo vecāki
  • Ja konflikta rezultātā, kāds no izglītojamiem ir fiziski cietis, tad cietušā apskati veic skolas medicīnas darbinieks vai nepieciešamības gadījumā dežurējošais administrators (ārpus medicīnas punkta darba laika), kurš informē vecākus par cietušā izglītojamā veselības stāvokli un ja ir nepieciešams, izsauc Neatliekamo medicīnisko palīdzību. Konflikta risināšana turpinās pēc konfliktā iesaistīto pušu atgriešanās skolā, aicinot uz sarunu izglītojamos, izglītojamo vecākus, klases audzinātāju, psihologu, sociālo pedagogu, skolas direktora vietnieku/s
  • Klases audzinātājs piesaista psihologu un sociālo pedagogu mikroklimata izpētei un uzlabošanai klasē
  • Saskaņojot ar vecākiem, konfliktā iesaistītajiem tiek piedāvāta iespēja saņemt individuālas psihologa konsultācijas. Ar izglītojamo, kurš vardarbīgi izturējās, klases audzinātājs, psihologs, sociālais pedagogs veic individuālas pārrunas, lai noskaidrotu izturēšanās iemeslus, veicinātu izpratni par viņa rīcības sekām
  • Ja konfliktsituācija netiek atrisināta vai konflikti atkārtojas, tad, pamatojoties uz pedagoga, klases audzinātāja, cita skolas darbinieka vai izglītojamā vecāku rakstisku iesniegumu, skolas direktors aicina konfliktā iesaistīto izglītojamo vecākus uz sarunu, kuras laikā cenšas konfliktu atrisināt
  • Konfliktsituāciju gadījumā skolas direktors informē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu par radušos situāciju
  • Ja konfliktā ir aizdomas par administratīvi vai krimināli sodāmiem pārkāpumiem, skola ziņo policijai un/vai sociālajiem dienestiem.
 1. Mācību stundu kavējumu uzskaites kārtība.

Atbildība par skolas apmeklējumu, kavējumiem un mācību darba kvalitāti

 

 1. Mācību priekšmeta pedagogs katrā mācību stundā un nodarbībā atzīmē kavētājus (23.08.2019. iekšējie noteikumi Nr. VSKR-19-16-nts “Kārtība, kādā reģistrē izglītojamos neierašanos skolā”).
 1. Mācību stundas neattaisnoti kavēt nedrīkst.
 1. Ja izglītojamais slimības vai cita attaisnojoša iemesla dēļ neapmeklē skolu, izglītojamā vecākiem vai pilngadīgajiem izglītojamiem tajā pašā dienā līdz plkst. 9.00 jāinformē par neierašanās iemesliem vienā no piedāvātajiem veidiem:
  • Piesakot kavējumu skolvadības sistēmas “E-klase” sadaļā “Skolēna kavējumu pieteikšana”
  • Telefoniski informējot vai nosūtot SMS klases audzinātājai (darba dienās no plkst. 8.00)
  • Zvanot skolas sekretārei (telefons: 67273824, no plkst. 8.30)
 1. Vecāku un izglītojamā pienākums ir ziņot klases audzinātājam vai skolas sekretāram par izglītojamo prombūtni neierašanās rītā līdz mācību stundas sākumam.
 1. Kavējumu uzskaiti veic klašu audzinātāji. Izglītojamo kavējumus izskata individuālā kārtībā. Laika uzskaites periods – viens mācību ceturksnis, kura robeža ir Ministru kabineta noteikumos noteiktās skolēnu brīvdienas.
 1. Sporta stundās jāatrodas kopā ar klasi un jāizpilda pedagoga norādījumi arī no stundas atbrīvotajiem izglītojamiem.
 1. Par attaisnotiem mācību stundu kavējumiem tiek uzskatīti:
  • Visi kavējumi, kurus apstiprina ārsta izziņa
  • Kavējumi no 3 (trīs) līdz 5 (piecām) mācību dienām semestrī, kurus ar rakstisku izziņu ir apstiprinājuši vecāki
  • Kavējumi ārkārtēja notikuma dēļ, kas apstiprināts ar vecāku rakstisku vai telefonisku paziņojumu klases audzinātājam
  • Kavējumi citu iemeslu dēļ (sporta sacensības, koncerti, ģimenes apstākļi u.tml.), ja ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms prombūtnes ir iesniegts klases audzinātājam adresēts rakstisks iesniegums
  • Kavējumi, kas saistīti ar piedalīšanos skolas atbalstītajos pasākumos.
 1. Kavējumi, kuru attaisnojums nav apliecināts ar kavējuma zīmi 3 (trīs) darba dienu laikā, tiek uzskatīti kā neattaisnoti.
 1. Izglītojamais nedrīkst ierasties uz skolas ārpusstundu pasākumiem, ja attiecīgajā dienā izglītojamais nav bijis skolā slimības vai neattaisnota iemesla dēļ.
 1. Kavējums nav attaisnojums mācību tēmu neapgūšanai.
 1. Ja izglītojamais ir neattaisnoti nokavējis 20 un vairāk mācību stundas semestrī, skola rīkojas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, un izglītojamajam tiek izteikts aizrādījums ar ierakstu liecībā.
 1. Ja ir pamatotas aizdomas, ka pārkāptas izglītojamā tiesības apmeklēt skolu, sociālais pedagogs par to informē atbildīgās institūcijas (Sociālais dienests, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija u.c.).
 1. Rīcības shēmu izglītojamo mācību stundu kavējumu novēršanai skatīt 4. pielikumā.
 1. Izglītojamajam un viņa vecākiem līdz minimumam censties novērst izglītojamā mobilo telefonu atkarību – nomofobiju.
 1. Problēmjautājumu risināšanas gadījumā vadīties pēc 5. pielikuma “Problēmjautājumu risināšanas shēma”.
 • Apbalvojumi

 

 1. Skolā ir noteikti šādi apbalvojumi:
  • Publiska pateicība
  • Īpaši organizēts pasākums kā pateicības apliecinājums
  • Direktora rīkojums, Atzinības raksts
  • Diploms un/vai balva
  • Pateicība izglītojamā vecākiem
  • Ierosinājums apbalvošanai augstākstāvošās organizācijās
  • Citi apbalvojumu veidi.
 1. Apbalvojumu var saņemt par:
  • Labām un teicamām sekmēm mācībās
  • Ieguldījumiem skolas sabiedriskajā dzīvē
  • Sasniegumiem mācību olimpiādēs, skatēs, konkursos un sacensībās
  • Dalību pasākumos, kas veicina izglītojamo izaugsmi un/vai skolas atpazīstamību
  • Citos īpašos gadījumos.
 1. Apbalvojumu piešķiršanu var ierosināt Skolas padome, Skolēnu dome, mācību priekšmetu un interešu izglītības pedagogi, klašu audzinātāji, skolas vadība u.c.
 • Atbildība par noteikumu pārkāpumiem
 1. Izglītojamais personīgi atbild par sava darba rezultātiem, uzvedību, darba drošības noteikumu, kā arī Iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.
 1. Noteikumu pārkāpumu gadījumā skola secīgi veic šādas darbības:
  • Izglītojamajam tiek izteikts brīdinājums
  • Notiek individuāla saruna ar izglītojamo, pieprasīts paskaidrojums
  • Tiek veikts ieraksts Uzvedības e-žurnālā
  • Tiek noslēgta vienošanās par pasākumiem uzvedības uzlabošanai
  • Jautājums tiek izskatīts Atbalsta personāla sēdē
  • Jautājums tiek izskatīts pie skolas direktora
  • Pārrunas ar izglītojamo un viņa vecākiem, pēc nepieciešamības ar Atbalsta personāla speciālistu/iem Vadības sēdē
  • Skolas vadība lemj par aizrādījuma izteikšanu ar direktora rīkojumu un/vai informācijas nodošanu izskatīšanai Valsts vai pašvaldības policijai, kā arī citām ārpusskolas institūcijām
  • Par aizrādījuma un/vai informācijas nodošanu izskatīšanai tiesībsargājošajām institūcijām tiek informēti izglītojamā vecāki
  • Ja izglītojamais saņēmis ar direktora rīkojumu aizrādījumu par skolas Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu, semestra vai mācību gada beigās tas tiek ierakstīts liecībā. Par aizrādījuma izteikšanu ar ierakstu liecībā tiek informēta pedagoģiskās padomes sēde.
 1. Ļaunprātīgas ēku, telpu, inventāra bojāšanas gadījumā izglītojamais un viņa vecāki sedz remonta izdevumus vai iegādājas jaunu inventāru, kā arī sedz ar inventāra transportēšanu un uzstādīšanu saistītos izdevumus.
 1. Noteikumu pieņemšanas un grozīšanas kārtība

 

 1. Grozījumus un papildinājumus noteikumos var ierosināt Skolēnu dome, Pedagoģiskā padome, Skolas padome, direktors, un skolas dibinātājs.
 1. Grozījumus un papildinājumus noteikumos apstiprina direktors pēc izmaiņām ārējos normatīvajos aktos.
 1. Izglītojamais var iepazīties ar skolas Iekšējiem kārtības noteikumiem:
  • – 4. klašu izglītojamie saīsinātā veidā savās dienasgrāmatās
  • Skolas mājas lapā
  • Informatīvajā stendā pie skolas ārdurvīm
  • Skolas bibliotēkā
  • Pie klašu audzinātājiem.
 1. Atzīt par spēku zaudējušiem 21.04.2008. iekšējos noteikumus Nr. 10 “Iekšējās kārtības noteikumi”.
 1. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. septembrī.

Direktore                                                                                                                               I. Gaile

Gaile

67273824