Izglītība izaugsmei 2017”.

Projektu konkursa „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”

PIETEIKUMS

PROJEKTA NOSAUKUMS

Mācies, vēro un dari!

 1. SADAĻA – ZIŅAS PAR PRETENDENTU

  1. Pretendents

Skolas nosaukums

Rīgas Kristīgā vidusskola

Tālrunis

67273824

E-pasta adrese

rkrvs@riga.lv

Vadītāja vārds, uzvārds

Iveta Gaile

  1. Projekta kontaktpersona

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Ilze Kalēja

Amata nosaukums

Sociālais pedagogs

Tālrunis, mobilais tālrunis

29209306, 26550652

E-pasta adrese

ilze.kaleja@tvnet.lv

 1. SADAĻA – ZIŅAS PAR PROJEKTU

  1. Projekta īstenošanas laiks

No

25.10.2017.

Līdz

30.04.2018.

  1. Projekta mērķis

Pedagogi, pilnveidojot kompetences, nodrošina un uzlabo iekļaujošu, drošu, attīstošu un labvēlīgu vidi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, īpaši bērniem ar autiskā spektra traucējumiem.

  1. Projekta uzdevumi

 1. Organizēt izglītojošas interaktīvās aktivitātes ar dažādu institūciju speciālistiem par bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, tolerances un sadraudzības jautājumiem.

 2. Iesaistīt projekta dalībniekus treniņnodarbībās savstarpējās komunikācijas celšanai.

 3. Nodrošināt dalīšanos pieredzē un atgriezenisko saiti.

  1. Esošās situācijas apraksts (ne vairāk kā 1 lpp.)

   1. Kādas kompetences ir nepieciešams pilnveidot izglītības iestādes pedagogiem?

Izglītības iestādes pedagogiem pilnveidojamās kompetences: sadarbības, līdzdalības, tolerances un atšķirīgā pieņemšanas kompetences, akcentējot katra bērna unikalitāti un individuālo – jēgpilno eksistenci.

   1. Izvēlētā projekta nepieciešamības raksturojums: Rīgas Kristīgajā vidusskolā (turpmāk – skola) mācījās izglītojamais X ar pastiprinātu jutību pret visu apkārt notiekošo, ar īpaši atšķirīgām komunikācijas spējām un saviem rituāliem. Pēc otrā mācību gada – spriedzes pilna kā X vecākiem, tā arī klasesbiedriem, viņu vecākiem, pedagogiem un skolas vadībai, X pārgāja uz citu mācību iestādi. Bet jautājums palika – kā palīdzēt iekļauties skolas izglītības procesā bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, kuru intelekts ir no vidēja līdz augstam. Eiropā ir pieci miljoni cilvēku, kuriem ir autisms, to skaits turpina pieaugt. Bērnu psihiatrijas klīnikā vidēji gadā tiek ārstēti 1500 šādas diagnozes pacienti. 2017./2018. mācību gadā skolā mācās deviņi izglītojamie ar autiskā spektra traucējumiem, speciālistu novērotiem, bet dažādu iemeslu dēļ nediagnosticētiem, un trīs izglītojamie ar diagnosticētiem autiskā spektra traucējumiem. Šo trīs izglītojamo vecāki ir tie, kurus skolas pedagoģiskais personāls aicina dalīties ar zināšanām, informāciju par bērna speciālajām vajadzībām, viņu attīstību, spējām, ierobežojumiem u.c. Skolas atbalsta personāls pedagogu informatīvajās iknedēļas sapulcēs ir organizējis izglītojošu materiālu apskati, veicinājis diskusiju par darbu ar bērniem ar autiskā spektra traucējumiem. Tomēr pietiekošu zināšanu, pārliecības un uzņēmības kā strādāt ar šiem bērniem – nav. Stimulējot pedagogu personības izaugsmi un attīstību, iespējams īstenot saskaņotu un efektīvu kolektīvo mērķu sasniegšanu. Visaptverošas zināšanas un gatavība strādāt dod iespējas identificēt izglītības ne/apguves cēloņus un tos savlaicīgi novērst/uzlabot.

   2. Rīgas Kristīgās vidusskolas stratēģiskais mērķis: izglītības procesa un satura pilnveidošana un efektivizēšana, ceļot izglītības kvalitāti un konkurētspējību un radot tādu izglītības vidi, kas saprot izglītojamo individualitāti un sabiedrības vajadzības – brīva personība un atbildīgs pilsonis;

   3. Rīgas Kristīgās vidusskolas 2017./2018. mācību gada prioritāte: Iekļaujošas, drošas un labvēlīgas vides nodrošināšana bērniem ar īpašām vajadzībām;

  1. Plānotais dalībnieku skaits un raksturojums; dalībnieku informēšanas un iesaistīšanas apraksts

   1. Plānotais dalībnieku skaits: 25 pedagogi

   1. Mērķauditorija: Rīgas Kristīgās vidusskolas pedagogi, kuri ikdienas darbā saskaras ar izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem.

  1. Plānotie projekta rezultāti (ieguvumi)

   1. Kāpēc mācīsies konkrētie pedagogi? Pedagogi mācīsies, lai efektīvāk īstenotu Rīgas Kristīgās vidusskolas 2017./2018. mācību gada prioritāte „Iekļaujošas, drošas un labvēlīgas vides nodrošināšana bērniem ar īpašām vajadzībām”. Pieredze ar bērniem, kuriem ir funkcionāli traucējumi, prasījusi arī speciālas zināšanas, kuras pedagogiem pārsvarā iegūtas individuāli un ar atšķirīgām pieredzēm, kas nemitīgi jāpapildina un jāpilnveido. Tā kā izglītojamie ar autiskā spektra traucējumiem ir dažādās klasēs, tad nepieciešamību un ieinteresētību papildināt teorētiskās zināšanas, ko nostiprināt praksē, izrādījuši visi skolas pedagogi, jo ikdienas darbā saskaras ar konkrētiem izglītojamiem.

Pedagogu kolektīvam izkristalizējas pēc iespējas visaptverošākas zināšanas par bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, t.sk. ar autiskā spektra traucējumiem, kas projekta laika gaitā pielietotas praksē, un pedagogu kopīgs redzējums šo izglītojamo attīstības perspektīvai – individualizēts atbalsts mērķgrupai, viņu vecāku konsultēšanai un atbalstīšanai, iekļaujošu pasākumu izstrādāšanai, individuālo plānu veidošana.

Pedagogu individuālo un skolas pedagoģiskā kolektīva iekšējo resursu aktivizēšana veicina jēgpilnu darbību – zinu, protu, varu, daru.

Projekta laikā piesaistītie lektori, eksperti ir pieejami kā konsultanti arī turpmāk.

Tiek maksimāli izslēgts/mazināts atstumtības risks izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Izglītības ne/apguves cēloņu identificēšana un prasmes to savlaicīgi novērst/uzlabot.

Pedagogiem tiek sniegts atbalsts darbā ar izglītojamiem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi, nodrošinot viņus ar metodiskiem materiāliem.

Forumā “Izglītība izaugsmei 2018” tiek prezentēti projektā sasniegtie rezultāti.

  1. Projekta finansējums

Projekta kopsumma

RIIMC finansējums EUR 1020.00

Līdzfinansējums EUR 760.00

EUR 260.00

  1. Plānotās projekta aktivitātes

Norises laiks

Aktivitāte

īstenošanas forma

Aktivitātes pamatojums

Tēma

Norises vieta

Stundas (1h=45 min.)

Pēc projekta apstiprināšanas Informācija projektā iesaistītajiem Saistību uzņemšanās Problēmas raksturojums (kolektīvs iepazīstināts 23.10.2017.), aktualizēšana, iepazīstināšana ar projekta aktivitātēm Rīgas Kristīgā vidusskola 1 h
25.10.2017. Bērnu psihiatrs

Gunārs Trimda

Izprast autiskā spektra traucējumu etioloģiju. Autiskā spektra traucējumu klīnika, diagnostika un korekcijas metodes Rīgas Kristīgā vidusskola 1,5 h
10.11.2017. 11.11.2017. Dalība starptautiskā konferencē (1 dalībnieks) Referāti, praktiskās darbnīcas

Konferences saturiskais izklāsts skolas pedagogiem

Apzināt pozitīvo pieredzi no skolām, kuras sasniegušas labas prakses rezultātus autisma diagnozes jomā Labā prakse autisma jomā 2017. Latvijas Nacionālā bibliotēka

Rīgas Kristīgā vidusskola

2 dienas
07.11.2017. Teātra izrādes apmeklējums Nacionālajā teātrī Izrāde par to, kā domā un kā dzīvo bērni un pusaudži ar autiskā spektra traucējumiem. Izrāde par to, kāda ir pasaule, uz kuru var būt arī atšķirīgs skatījums. Teātra izrāde “Savādais atgadījums ar suni naktī”

M. Hedons un S. Stīvens

Latvijas Nacionālais teātris 2.50 h
10.01. 2018.,14.00-18.00

11.01.2018.,14.00-18.00

01.03.2018.14.00-16.00

Rīgas Koučinga skolas treniņa nodarbības (teorija, prakse, sadarbība) Sadarbības veicināšanai, līdzdalībai, atbildības uzņemšanās, izvirzītā mērķa sasniegšanai Sadarbība kolektīvā un tā resursu atklāšana virzībā uz vienotu rezultātu Rīgas Kristīgā vidusskola 3 nodarbības

4 h x 3 = 12 h

06.12.2017.,

08.02.2018.,

22.03.2018.

Lekcijas, radošās darbnīcas. Lektore, eksperts – Iluta Vilnīte

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Rīgas

5. internātpamatskolu – Attīstības centru

Praktiskā darbība, kas balstās uz teorētiskām zināšanām un eksperta līdzdalību, nostiprina pedagogu pozitīvo pārliecību par virzību uz sasniedzamiem rezultātiem. Darbs ar izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem. Mācību process un skolas vides pielāgošana Rīgas Kristīgā vidusskola

Rīgas 5. internātpamatskola – Attīstības centrs

3 nodarbības

1,3 h x 3 = 3,9 h

18.01.2018. Interaktīva nodarbība

Līga Bērziņa

Atpazīt autiskā spektra traucējumus signālus

Lomu spēles

Uzvedības problēmas skolā – cēloņsakarību meklējumos. Sensorā uzvedība Tērbatas iela 28, Rīga, Biedrība “Latvijas autisma apvienība” 1,5 h
23.04.2018. – 30.04.2018. Projekta apkopojums Projekta noslēgums Projektā gūtās atziņas un sasniegtie rezultāti Rīgas Kristīgā vidusskola 15 h
 1. 3. SADAĻA – PARAKSTS

Pretendents
Nosaukums: Rīgas Kristīgā vidusskola

Likumīgais pārstāvis

Vārds/ uzvārds: Iveta Gaile
Amats: Direktore
Vieta: Rīga Paraksts un iesniedzēja zīmogs:
Datums: 05.10.2017.