2. PIELIKUMS

Rīgas Kristīgās vidusskolas direktores Ivetas Gailes

20.08.2018. rīkojumu Nr. VSKR-18-58-rs

RĪGAS KRISTĪGĀS VIDUSSKOLAS

CAURVIJAS BĪBELES TĒMA

MĀCĪBU PROCESĀ

(BĪBELES PULCIŅA TEMATISKAIS PLĀNS – PROJEKTS)

2018./2019. mācību gadam

 “PĀRPILNĪBA DIEVĀ jeb ŽĒLASTĪBA”

..tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana,

tas nav arī no darbiem, lai kāds nesāk dižoties.”

Ef 2:8b) – 9

GADA PRIORITĀTES:

 • Kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešana

 • Latvijas Valsts 100. gadadienas tēmas caurvija skolas dzīvē

 • Jēgpilna un mērķtiecīga IKT piedāvāto iespēju izmantošana mācību procesā

 • Skolas personālresursu sistemātiska apzināšana/ pārkvalificēšana kompetencēs balstīta mācību satura uzsākšanai un izglītojamo vecāku iesaistīšanā

Mēnesis

Svēto Rakstu vieta

Tēmas saturs

Aktivitātes/Idejas

PROJEKTS

PĀRI PLŪSTOŠS MĒRS

Septembris

01.09.2018. – Zinību diena;

09.09.2018. – Tēvu diena;

29.09.2018. – Erceņģeļa Mihaēla un visu eņģeļu diena

Kungs ir mans gans, man netrūks nekā.,”

Ps 23:1

Dodiet, un jums tiks dots: pilnu, sakratītu, pāri plūstošu mēru jums dos klēpī; ar kādu mēru jūs mērat, tā jums mērīs.”

Lk 6:38

Un mans Dievs pēc Savas bagātības mēra Kristus Jēzus godībā piepildīs visas jūsu vajadzības.”

Flp 4:19

Ko Dievs ir sūtījis, tas runā Dieva Vārdus, jo Dievs Savu Garu dod bez mēra.”

Jņ 3:34

Brīžiem liekas, ka Dievs nepazīt svarus vai mērvienības, jo viss tiek dots daudz “pa virsu”, bez rēķināšanas un šaubīšanās. Cik ļoti pasaule izmainītos, ja arī cilvēki sekotu šim lieliskajam paraugam! Kāda būtu zemes pārpilnība, kā zeltu ekonomika, kā mēs priecātos savās dzīvēs viens par otru un par cita panākumiem!

 1. Svētbrīžu tēmas;

 2. Eiropas Sporta nedēļa;

 3. Pāvesta Franciska viesošanās Latvijā (24.09.2018.), tai veltītas aktivitātes

PIECU TŪKSTOŠU PAĒDINĀŠANA

Oktobris

07.10.2018. – Pļaujas svētki un Starptautiskā senioru diena

01.10.2018.; Skolotāju diena – 07.10.2018

Kur lai pērkam maizi, ko tiem ēst?”

Jņ 6:5 – 13

Veltīgi jūs ceļaties agri

un vēlu mitējaties strādāt,

jūs, kas ēdat bēdu maizi, –

Saviem mīļajiem Viņš tikpat daudz dos miegā!”

Ps 127:2

Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien”

Mt 6:11

Pravietis Elija ir bezgalīgas apceres temats: viņa uzticēšanās Dievam, ejot lielajā sausumā pie upītes Krita, kuras nosaukumā jau ir iekļauta tās būtība – izžūšana! Un kāpēc Dievs caur Eliju nedod Sareptas atraitnei pilnu pieliekamo ar miltiem un krūkas ar eļļu, tā lai pietiek ilgam laikam? Šie produkti taču nemaitājas tik ātri (atšķirībā no paipalām tuksnesī)! Dievs prasa no mums tik ļoti lielu paļāvību un uzticību, pilnīgu plūšanu Dieva upē!

“Dievs baro mūs, nevis mēs barojam Dievu. Dievs gādā par mūsu ļoti pasaulīgo, neatliekamo vajadzību pēc “dienišķās maizes”. Dievs piedāvā mums pārpilnību..” (R. Rors)

1. Pļaujas svētku labdarības akcija;

2. Skolotāju dienai veltīts svinīgais pasākums;

3. REFORMĀCIJAS svētki

PRIEKA PĀRPILNĪBA

Novembris

01.11.2018. – Visu svēto diena;

10.11.1483. dzimis Mārtiņš Luters un 10.11.1652. – Ernsts Gliks;

11.11.2018. – Lāčplēša diena

18.11.2018. – LR proklamēšanas diena

Kāzas Kānā – Jņ 2:1 – 11

Kad mūsu dēli savā jaunībā ir kā dēsti pilnā plaukumā,

kad mūsu meitas ir kā stūra balsti, izdarināti pils krāšņumam,

kad mūsu kambari pilni visvisāda labuma,

kad mūsu avis nez tūkstošus un desmitiem tūkstošus mūsu ārēs.. – svētīta tauta, kurai tā ir!

Svētīta tauta, kuras Dievs ir Kungs!”

Ps 144:12 – 13 un 15

Cik dārga Tava žēlastība, ak, Dievs! cilvēku bērni patveras Tavu spārnu ēnā.

Tie mielojas ar Tava nama labumiem,

no Saviem prieka strautiem Tu dzirdini tos,

jo pie Tevis ir dzīvības avots,

Tavā gaismā mēs ieraugām gaismu.”

Ps 36:8 – 10

Māte Latvija.

Ģimene un sabiedrība.

Svētki un to baudīšana.

“Baudīt var tikai tas, kurš spēj atteikties. Spēja baudīt ir atkarīga no tā, ka novelku robežu, nevis kaut ko uzņemu sevī bez mēra. Es palieku stāvam, man pietiek ar vienu skatienu, ar vienu vīna malku..” (Anselms Grīns)

“Ejiet, ēdiet treknu un dzeriet saldu..” (Neh 8:10) – cik nepierasti šie Svēto Rakstu vārdi skan mūsu, veselīga uztura un dzīvesveida, cilvēkiem! Man piekritīs vecākā gada gājuma cilvēki, ka kādreiz kalorijām un ogļhidrātiem bagātus ēdienus lietoja tikai svētkos vai, labākajā gadījumā, brīvdienās (un algas dienās😊). Tas bija īpašs notikums mūsu ikdienas ritumā un mūsu garšu kārpiņām, ko tikai retais bērns spēj šodien novērtēt.

  1. Valsts svētku nedēļa;

  2. Lielvārdes jostas veidošana uz skolas sētas;

  3. Skolas dzimšanas dienas pasākums veltīts Latvijas 100gades jubilejai

BAGĀTI MĪLESTĪBĀ

Decembris

02.12.2018. – Adventa pirmā svētdiena;

24.12.2018. – Ziemassvētku vakars

Lai Kungs bagātīgi pilda jūs ar mīlestību citam uz citu un uz visiem pārējiem, tāpat kā mēs mīlam jūs..”

1Tes 3:12

Es lūdzu, lai Viņš pēc savas godības bagātības dod stiprinājumu jūsu iekšējam cilvēkam caur Savu Garu,

tā ka Kristus caur ticību iemājo jūsu sirdīs un jūs iesakņojaties un nostiprināties mīlestībā,

lai līdz ar visiem svētajiem jūs būtu spējīgi izprast tās plašumu, garumu, augstumu un dziļumu

un atzītu Kristus mīlestību, kas pārāka par atziņu, un lai Dievs jūs piepildītu visā Savā pilnībā.”

Ef 3:16 – 19

Mīlestība sākas mājās, lūgšana sākas mājās, un ģimene, kas kopā lūdzas, turas kopā. Un, ja jūs turēsities kopā, jūs kopā lūgsieties un mīlēsiet cits citu (Māte Terēze)

Būt mīlētam un būt drošībā – garīgās vērtības un garīgā drošība!

  1. Ziemassvētki – Kristus dzimšanas svētki;

  2. Labdarības pasākumi;

  3. Koncerts “.. svētī savu tuvāko” un vieskoncerti SAC “Ezerkrasti”, “Gaiļezers”, Juglas neredzīgo pansionātam un 146. b/d

ZIVJU LOMS

Janvāris

06.01.2019. – Zvaigznes diena

..viņi noķēra milzum daudz zivju, tā ka viņu tīkli saplīsa.

Un tie māja saviem biedriem, kas bija otrā laivā, lai tie nāktu viņiem palīgā. Tie atnāca, un viņi piepildīja abas laivas tik pilnas, ka tās gandrīz grima.”

Lk 5:1 – 11

Pirmo mācekļu aicināšana – tieši tajā momentā, kad mēs padodamies, kad liekas, ka nekas nav iespējams un mēs esam bezspēcīgi, mūsu dzīvē Dievs parādās Savā varenībā, samīļodams un pārpludinādams ar Savu žēlastību.

   1. “Draudzīgais aicinājums”;

   2. Barikāžu atceres diena

DIEVS DOD MANNU TUKSNESĪ UN ŪDENI NO KLINTS

Februāris

16.02.2019. – Lietuvas Republikas neatkarības diena;

24.02.2019. – Igaunijas Republikas neatkarības diena

Šī ir tā maize, ko Tas Kungs jums ir devis par barību.”

2Moz 16:4 – 21

un 2Moz 17:1 – 7;

Svētīgi (laimīgi) izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo Dievs viņiem papilnam to dos.”

Mt 5:6

Gandrīz katru dienu kurnam un žēlojamies par trūkumu, pāri darījumiem, nepilnībām un pārgurumu.. Kas tur gan par brīnumu, ka pat ticības vīrs Mozus sašaubījās pie klints par Dieva pacietību: ..vai tiešām arī tagad? Dieva pacietība ir neizmērojama un neizsīkstoša! Tā ir tik bezgalīga un beznosacījuma pilna, ka izredzētais Mozus pat tiek sodīts par šo mirkļa samulsumu. Kaut mēs to atcerētos!

 1. Projektu nedēļa “Tehnoloģijas un to iespējas”;

BAGĀTĪGI ŽĒLASTĪBĀ

Marts

06.03.2019. – Pelnu diena

Dievs spēj jums dot pārpilnībā visādu žēlastību, lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz ikkatru labu darbu..

Jūs tiekat darīti bagāti visā, lai jūsu bagātība izpaustos augstsirdībā, ko mēs vēršam par pateicību Dievam.”

2Kor 9:8 un 11

Mēs visi esam guvuši no Viņa pilnības – žēlastību un vēl žēlastību..”

Jņ 1:16

Kristū mums ir izpirkšana caur Viņa asinīm, pārkāpumu piedošana pēc Dieva bagātīgās žēlastības, ko Viņš mums dāsni dāvājis visā gudrībā un izpratnē.”

Ef 1:7 – 8

Bet Dieva žēlastība ir bagātīga, Savas lielās mīlestības dēļ, ar ko Viņš mūs mīlēja,

Viņš līdz ar Kristu atdzīvināja arī mūs, kas bijām miruši savos pārkāpumos, – žēlastībā jūs esat izglābti –,

Viņš mūs līdz ar Kristu ir augšāmcēlis un līdz ar Viņu sēdinājis debesīs Kristū Jēzū,

lai Savā labvēlībā pret mums Dievs mums parādītu nākamajos laikmetos Savas žēlastības neizmērojamo bagātību, kas ir Jēzū Kristū.

Jo žēlastībā jūs esat izglābti, tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana.”

Ef 2:4 – 8

Cik dārga Tava žēlastība, ak, Dievs! cilvēku bērni patveras Tavu spārnu ēnā.”

Ps 36:8

Kungs, Kungs! Dievs līdzcietīgs un žēlīgs, lēns dusmās un dāsns žēlastībā un patiesībā,

kas uztur žēlastību pie tūkstošiem, piedod vainas, pārkāpumus un grēkus..”

2Moz 34:6 – 7a)

Tad (!) mās redzēsim pilnībā, nevis miglaini un neskaidri – kā es ilgojos šā brīža!! Kad mēs ieraudzīsim visas tās žēlastības, lūgšanas un eņģeļu aizsargājošās rokas pār mums ikkatrā mirklī, domā un rīcībā!

“Žēlastības namturība veido pasaules skatījumu, kam raksturīga pārpilnība un pietiekamība.” (E. Rors)

  1. Bībeles svētki 01.03.2019. (?);

  2. Gavēņa laika pasākumi

DZĪVĪBAS PĀRPILNĪBA

Aprīlis

21.04.2019. – Kristus Augšāmcelšanās svētki;

25.04.2019. – evaņģēlists Marks

Es esmu nācis, lai tām būtu dzīvība, un būtu pārpārēm.”

Jņ 10:10b)

Mēs nesam savā miesā Jēzus nāvi, lai arī Jēzus dzīvība atspīdētu mūsu miesā.”

2Kor 4:10

Jūsu dzīvība līdz ar Kristu ir apslēpta Dievā”

Kol 3:3

Ir tāda grāmata Kristele un Izabella Cahertes “Mēs atkal satiksimies manā paradīzē”, kurā krustmāte raksta Bellai atvadu vēstuli. Bella mirst 16 gadu vecumā no ļaundabīga audzēja. Šī vēstule ir apbrīnojama: ko gan var rakstīt pieaudzis cilvēks meitenei, kura iet cauri ciešanu un sāpju jūrai un kura ir jau uz aiziešanas robežas?! Krustmāte raksta par dzīvības pārpilnību!* Uzdrošināšanās.. Un tomēr mani tā pārliecināja!

“..dzīvību dāvājošā mīlestībā esam radīti pēc paša Dieva tēla un līdzības.” (R. Rors) un vēl “Nāve nav dzīvības pretmets, bet gan pilna dzīvības cikla sastāvdaļa. Dzīvībai nav pretmetu!”

1. Kristus Augšāmcelšanās svētki;

2. Vecāku kopsapulce

SPĒKA PĀRPILNĪBA

Maijs

30.05.2019. – Debesbraukšanas diena

Es visu spēju Viņā, kas man dod spēku.”

Flp 4:(11 – 12)13

..un cik pārlieku liels ir Viņa spēka mērs, kas parādās pie mums, ticīgajiem, darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu Viņš parādīja Kristū.”

Ef 1:19 – 20a) (vecajā tulkojumā)

Dievam, kas, ar Savu spēku darbodamies mūsos, spēj darīt neizmērojami vairāk, nekā mēs lūdzam vai nojaušam,

lai Viņam gods draudzē un Jēzū Kristū paaudžu paaudzēs, mūžu mūžos! Āmen!”

Ef 3:20 – 21

Šis dārgums(Dieva godības atzīšana Jēzus Kristus Vaigā) mūsos ir kā trauslos māla traukos, lai būtu redzams, ka spēka pārpilnība pieder Dievam, nevis nāk no mums pašiem..”

2Kor 4:7

Tā arī Gars nāk palīgā mūsu nespēkam..”

Rm 8:26a)

Un Kungs man sacīja: tev pietiek ar Manu žēlastību, jo Mans spēks top pilnīgs nespēkā..

Vienmēr, kas esmu nespēkā, es esmu stiprs.”

2Kor 12:9 – 10

Katra ticīgs cilvēks noteikti var parakstīties zem šiem vārdiem par spēka pārpilnību no Dieva! Brīžos, kad liekas: viss, pietiek, nevaru.. rodas it kā “otra elpa” un viss notiek! Mums ir atkal jauni spārni un spēka pārpārēm. Kaut atcerētos šādos mirkļos apstāties un uzgavilēt Dievam!

“ ..jo vairāk paļaujamies uz ārējiem draudiem, jo sliktāk apzināmies spēku, kas apslēpts mūsos.” (R. Rors)

 1. Ģimenes diena;

 2. Olimpiešu ģimeņu pēcpusdiena; Goda ģimeņu godināšana

NEST BAGĀTĪGUS AUGĻUS

Jūnijs

09.06.2019. – Svētā Gara svētki, Vasarsvētki;

16.06.2019. – Svētās Trīsvienības svētki;

24.06.2019. – Jāņa Kristītāja dzimšanas diena

Un Mans Tēvs ar to tiks pagodināts, ka jūs nesīsiet daudz augļu un kļūsiet Mani mācekļi.”

Jņ 15:8

..Bet kas sēts labā zemē – tas Vārdu dzird un saprot, un viņš nes augļus – cits simtkārtīgus, cits sešdesmitkārtīgus, cits trīsdesmitkārtīgus.”

Mt 13:23

“Veltīgi..” – ja mēs to varētu kaut mirkli apjaust, ka ne jau mūsu steiga, skriešana un nemitīgā darbošanās nes mūsu darbam rezultātu! Ne jau karjeras izglītība nodrošina mūsu panākumus, bet gan Dieva klātesamība un svētība dod mūsu darbam neizmērojamus augļus un nākotni!

 1. 9. klases izlaidums!

DIEVA DĀVANAS BEZ MAKSAS

Jūlijs

Ak! Visi, kam slāpst, nāciet pie ūdens. Kam nav sudraba – nāciet, pērciet un ēdiet, nāciet un pērciet, sudraba nevajag – par velti ņemiet.. (vīnu un pienu!)”

Jes 55:1

..kas ir cilvēks, ka Tu atceries to,

un cilvēkbērns, ka Tu to glabā?

Tu to noliec tik drusku zem dieviem, ar godu un slavu Tu to kronē,

liec tam valdīt pār Tavu radību, visu Tu noliec tam zem kājām – avis un vēršus, cik vien to ir, un visus lauka zvērus, putnus debesīs un zivis jūrā, kas izlodā jūru takas!

Kungs, Tu esi mūsu Kungs,

cik varens Tavs Vārds pār visu zemi!”

Ps 8:5 – 10

Kas par vārdiem 21. gadsimta cilvēkiem, pirkšanas un pārdošanas, patēriņa laikmeta, pārstāvjiem! Mums pat domāšana jau ir nepilnīga, jo brīžos, kad mums piedāvā kaut ko bez maksas, mēs kļūstam aizdomīgi un meklējam nepilnības, kāpēc mums grib kaut ko “iesmērēt”! Ai, tas taču ir bez maksas, to mēs varam droši un bezrūpīgi lietot, nejūtot nekādu atbildību un pienākumu sajūtu (mācību grāmatas skolā, kopējamos materiālus, izglītību utt.)

 1. Atvaļināju-ma un garīgās atjaunotnes laiks

PĀRPILNĪBAS BAGĀTĪBA

Augusts

Kunga svētība dara bagātu, paša pūliņi nedod nenieka.”

Sak 10:22

Kam ir, tam tiks dots, un tas būs pārpārēm bagāts (pārpilnība), bet, kam nav, tam atņems arī to, kas tam ir.”

Mt 13:12

Viņi nāks un dziedās Ciānas kalnos, viņi tecēs pie Kunga labuma, pie labības, vīna un eļļas un pie jēriem, un pie teļiem, – viņu dvēseles būs padzirdīts dārzs, tiem vairs nenāksies nīkt..

Ar treknumu Es dzirdīšu priestera dvēseli,

un Savu tautu

ar Savu labumu sātināšu! – saka Kungs.”

Jer 31:12 un 14

Tik daudz Tu esi radījis, Kungs!

To visu Tu esi radījis gudrībā!

Zeme ir pilna Tavas mantas!”

Ps 104:24

Kāds Dieva bagātības un gudrības, un atziņas dziļums!”

Rm 11:33

“Meklējiet vispirms Dieva Valstību un Viņa taisnību, tad jums viss pārējais tiks iedots” (Mt 6:33). Tik skaidri un nepārprotami ir definētas prioritātes: vispirms Dievs un tad viss pārējais! Smieklīgi, ka mūsu ikdienas pūliņi ir nosaukti vienkārši par visu pārējo!

2019./2020. mācību gada konference un pedagoģiskās padomes sēde

* Mīļā Bellij!

Tu tak zini, ka es ticu Jēzum Kristum. Tāpat es arī ticu, ka Viņš spēj palīdzēt ikvienam jebkurā situācijā. Un te jau uzreiz rodas pirmais jautājums, uz kuru es nezinu atbildes. Es nezinu, kāpēc Viņš pieļauj, ka Tev jācieš sāpes. Tas gluži vienkārši ir nesaprotami. Tāpēc būs arī grūti noticēt, ka Dievs mīl ikvienu cilvēku. Tas šķiet neiespējami, tomēr es uzdrošinos pie tā turēties. Varbūt tieši tāpēc, ka Jēzum pie krusta vajadzēja ciest tik daudz sāpju. Tāpēc Viņš Tevi saprot labāk nekā jebkurš cits. Un tāpēc, ka Viņš Tevi tik labi saprot un pazīst, Viņš var arī palīdzēt, kaut arī mums nav saprotams, kādēļ Viņš pieļauj tik lielas ciešanas.

Varbūt tieši šai brīdī Tu domā, ka man viegli runāt par Dieva mīlestību, jo es nejūtu nekādas reālas sāpes. Tur Tev taisnība, taču ir tik daudz cilvēku, kas sāpes ciešot, tomēr spēj ticēt Dievam. Tāpēc es gribētu savu domu attīstīt tālāk, kaut arī nebūt neesmu pārdzīvojusi neko tādu, ko pārdzīvo Tu.

Ir viena vieta Bībelē, kas man sevišķi patīk. Tur teikts, ka Jēzus Kristus atnācis tādēļ, lai mums dzīvības būtu pārpārēm. Pirmajā mirklī tas teikums izklausās smieklīgs, gandrīz aplams, jo tik lielas sāpes gan nevar nosaukt par “dzīvību pārpārēm”. Bet Dievam ir pavisam citādas un mums dažkārt neizprotamas mērauklas. Ja Viņš runā par dzīvību vai dzīvi, tad nav domāts, lai pārpārēm būtu tas, kas mums liekas dzīvošanas vērts, piemēram, komforts, izpriecas un tamlīdzīgas lietas. Dievs mums dāvā pavisam citādu dzīvību un dzīvi:

dzīvi ar piepildījumu, ar jēgu, ar sirdsmieru un prieku.

Tādu dzīvi Viņš piedāvā ikvienam no mums. No mums ir atkarīgs, vai mēs Viņam uzticamies, paļaujamies uz Viņu vai ne. Vienuviet vēstulē romiešiem (8:34 – 38) ir sacīts, ka ne bēdas, ne bailes, nedz kāda vara nespēj šķirt no Kristus mīlestības. Tas arī tātad nozīmē, ka nekas nespēj Dieva dāvātu dzīvību iznīcināt. Dzīvība ar Dievu nekad nebeigsies, tā turpināsies mūžīgi, jo tā netiek ietekmēta no ārienes. Tas nozīmē, ka Tu vari dzīvot pilnīgi neatkarīgi no tā, vai kāda terapija izdodas vai neizdodas. Dievs vienmēr ir pie Tevis un dāvā Tev spēku arī pret bailēm.

Mīļo Bellij, to nu es gribēju Tev pateikt. Ceru, ka tas neizklausījās no pārāk augsta plaukta ņemts un teorētisks. Es arī lūgšanās vienmēr domāšu par Tevi. Vēlu Tev pašu vismīļāko, arī Dieva svētību un labus panākumus (terapijā).

Tava Dorisa

Kristele un Izabella Cahertes “Mēs atkal satiksimies manā paradīzē”