APSTIPRINĀTS
ar Rīgas kristīgās vidusskolas direktores Ivetas Gailes
20.08.2018. rīkojumu Nr.VSKR-18-58-rs

RĪGAS KRISTĪGĀS VIDUSSKOLAS AUDZINĀŠANAS DARBA PLĀNS 2018./2019. MĀCĪBU GADAM

1. Klases audzināšanas darbs un audzināšanas stundas

 Pasākums

Izpildes laiks

Atbildīgais

Klases audzināšanas stundas

katru nedēļu

klašu audzinātāji

Klases audzināšanas stundu obligātās tēmas:

 • pilsoniski patriotiskā audzināšana

 • tikumiskā audzināšana atbilstoši 15.07.2016.MK noteikumiem Nr.480

 • Draudzīga skola – uzvedības kultūra un savstarpējās attiecības, saskarsme

 • kristīgā audzināšana

 • Veselību veicinoša skola – veselīga dzīvesveida pamati

 • vides izglītība

 • drošības jautājumi, civilā aizsardzība

 • karjeras izglītība

 • iekšējās kārtības noteikumi u.c. iekšējie noteikumi

pēc klases stundu tematiskā plānojuma

klašu audzinātāji

Izglītojamo dienasgrāmatu kontrole – vienotas dienasgrāmatas prasība sākumskolā

katru nedēļu

klašu audzinātāji

Izglītojam informēšana par mācību sasniegumiem ar sekmju izrakstiem un ierakstiem un ierakstiem Mykoob.lv un dienasgrāmatās

1 x mēnesī

klašu audzinātāji

Klašu aktīva piedalīšanās skolas un ārpusskolas rīkotajos pasākumos, to organizēšanā

Atbilstoši skolas darba plānam

klašu audzinātāji

Visas skolas izglītojamo un skolotāju pirmdienas rītu svētbrīži skolas zālē dažādu konfesiju mācītāju vadībā, un skolas administrācijas informācija izglītojamajiem par nedēļas aktualitātēm/pasākumiem/notikumiem u. tml.

katru pirmdienu

Skolas administrācija

Dienas notikumu aktualizācija pēc darbdienu rīta svētbrīžiem

Katru rītu

Svētbrīžu vadītāji – direktore I. Gaile, M. Gailis, I. Kovaļeva, I. Raudiņa, D. Liepa

Skolēnu pašapkalpošanās prasmju attīstīšana un sabiedriski derīgā darba veikšana izglītības procesā, motivējot skolēnus iesaistīties skolas vides sakārtošanā, labiekārtošanā

visu mācību gadu

Kabinetu vadītāji, klašu audzinātāji, direktora vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā B. Skumpe

Dežūras klasē un skolā

katru nedēļu atbilstoši dežūrgrafikam

Vecāko klašu dežuranti, dežūrskolotāji

Klašu audzinātāju un izglītības iestādes atbalsta personāla efektīva sadarbība

visu mācību gadu pēc vajadzības

Klašu audzinātāji, skolas administrācija, atbalsta personāls

Klašu vecāku sapulces (1x semestrī) un individuālas tikšanās ar vecākiem (pēc vajadzības)

visa mācību gada laikā

Klašu audzinātāji

ESF projekts „Pumpurs” – Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Visa mācību gada laikā

I. Karlsberga, iesaistītie skolas pedagogi un atbalsta personāls

Mācību evakuācija

2x mācību gada laikā

I. Gaile

2. Kristīgā audzināšana

Pasākums

Izpildes laiks

Atbildīgais

Visas skolas skolēnu un skolotāju pirmdienas rītu svētbrīži – dievkalpojumi skolas zālē un sv. Pāvila baznīcā dažādu konfesiju mācītāju vadībā

katru pirmdienu

Direktore I.Gaile

Darbdienu rītu svētbrīži pa klašu grupām:

 • 1.-5. klases – 2. stāvs

 • 6.-9. klases – 3. stāvs

No otrdienas līdz piektdienai visu mācību gadu plkst.8.20

Svētbrīžu vadītāji:

I. Kovaļeva, I. Raudiņa, M. Gailis, D. Liepa

direktore I. Gaile,

Kristīgās dzīves pamatprincipu un vērtību integrēšana un popularizēšana ikdienā un mācību procesā

visu mācību gadu

Visi skolas pedagogi un darbinieki

Sadarbība ar kristīgajām organizācijām

visu mācību gadu

Direktore I. Gaile

Bībeles nedēļa ar noslēguma pasākumu BLC „Jota” – „Bībeles svētkiem”

4.-8. marts

Direktore I. Gaile

Baznīcas liturģiskais gads – Advents, Ziemassvētki, Zvaigznes diena, Pelnu diena, Pūpolsvētdiena, Klusā nedēļa – Zaļā ceturtdiena, Lielā piektdiena, Augšāmcelšanās svētki – Lieldienas, Debesbraukšana, Vasarsvētki – Svētā Gara svētki, Trīsvienības svētki, Jāņa Kristītāja diena, Pļaujas svētki, Mūžības svētdiena.

visa mācību gada garumā atbilstoši baznīcas kalendāram

Direktore I. Gaile

Tezē lūgšanu vakars

Klusās nedēļas otrdienā – 16. aprīlī

Direktore I. Gaile

3. Darbs ar vecākiem

Pasākums

Izpildes laiks

Atbildīgais

Skolas vecāku kopsapulces un tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem

1x semestrī

Direktore I. Gaile, skolas vadība, klašu audzinātāji, priekšmetu skolotāji un atbalsta personāls

Klašu vecāku sapulces, lekcijas vecākiem

1x semestrī

Klašu audzinātāji

Atvērto durvju diena

1x 2. semestrī

Skolas Padome

Skolas padomes tikšanās

2x semestrī

Direktore I. Gaile, Skolas Padomes vadītājs E. Galzons

Pagalma svētki, Sporta dienas, Rudens velšu gadatirgus, Karjeras nedēļa, LR proklamēšanas dienai veltīts skolas koncerts, Ziemassvētku un ģimenes dienas koncerti, Tezē lūgšanu vakars, Lielā talka, lekcijas u.c. skolas organizētie pasākumi

Atbilstoši mācību gada skolas darba plānam

Skolas administrācija

Topošās 1. klases vecāku sapulce

15. maijs

I. Gaile, I. Karlsberga

Informācija par izglītojamo mācību darbu, uzvedību, klases un skolas organizētajiem pasākumiem u.tml. (Mykoob, sekmju izraksti, dienasgrāmatas, e-pasti, vēstules, SMS un saziņas citas formas)

Regulāri visu mācību gadu

Klašu audzinātāji

Klašu audzinātāju individuālās tikšanās ar izglītojamo vecākiem

Visu mācību gadu pēc nepieciešamības

M. Alksne un klašu audzinātāji

Skolas vadības tikšanās ar izglītojamo vecākiem, kuriem ir fiksēti vairākkārtēji skolas iekšējo kārtības noteikumu pārkāpumi jeb disciplīnas problēmas, nepietiekams vērtējums mācībās un/vai neattaisnoti stundu kavējumi

Visu mācību gadu pēc nepieciešamības

Skolas vadība, atbalsta personāls, klašu audzinātāji

Psihologa, sociālā pedagoga un logopēda konsultācijas izglītojamajiem un viņu vecākiem

Visu mācību gadu pēc nepieciešamības

Psihologs – E. Sepuilova, sociālais pedagogs – I. Kalēja, logopēds – I. Kovaļeva

Izlaiduma klases vecāku sapulces

Pēc klases audzināšanas tematiskā plāna

Klašu audzinātāja – S. Selecka

9. klases izlaidums

8. jūnijs

S. Selecka,

I. Annaite – dekorēšana

4. Estētiskā un kulturālā audzināšana

Pasākums

Izpildes laiks

Atbildīgais

Klases un skolas telpu estētisks noformējums svētkos un ikdienā

Visu gadu

T. Tamane, klašu audzinātāji un izglītojamie

Koncertlektoriju, muzeju, izstāžu u.c. pasākumu apmeklējumi un to organizēšana skolā

Visu gadu

Klašu audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji, D. Liepa

Kultūras Ministrijas finansēts projekts „Skolas soma”

Visu gadu

I. Karlsberga

Izglītojamo radošo darbu izstādes klasēs un skolas gaiteņos

 Visu gadu

T. Tamane, I. Annaite, I. Gaile un sākumskolas klašu audzinātāji

5. Fiziskā audzināšana un veselīga dzīvesveida popularizēšana

Pasākums

Izpildes laiks

Atbildīgais

Sporta diena, jautrās stafetes

1x semestrī (septembrī un maijā)

Sporta organizatore S.Selecka

Dažādu sporta sacensību un aktivitāšu organizēšana skolā

Visu gadu

Sporta organizatore S.Selecka

Veselīga un sportiska dzīvesveida popularizēšana

Visu gadu

Sporta organizatore S.Selecka

Izglītojošas nodarbības, lekcijas, klases stundas par veselīgu dzīvesveidu

Visu gadu

D.Liepa un klašu audzinātāji, sociālais pedagogs I.Kalēja

“Skolas auglis” un „Skolas piens” programmu aktualizēšana, popularizēšana

Visu gadu

B.Skumpe – tehniskais nodrošinājums;

Klašu audzinātāji – informatīvā funkcija, piegāde (sākumskolā);

G.Skujiņa – mākslinieciskā aktualizēšana (1x gadā radošo darbu izstāde par programmām)

6. Karjeras izglītība

Pasākums

Izpildes laiks

Atbildīgais

Klases stundās iekļaut tematiku par karjeras izglītību

visu mācību gadu

Klašu audzinātāji

ESF projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 7.-9. klašu izglītojamajiem

Visu mācību gadu

D. Liepa

Veicināt izglītojamo sapratni par savām spējām, talantiem un profesionālajām interesēm

visu mācību gadu

D. Liepa

Pārrunas par vecāku profesijām, uzaicinot vecākus uz klases audzināšanas stundām

Karjeras nedēļas ietvaros – oktobrī un atbilstoši klašu audzināšanas tematiskajiem plāniem

Klašu audzinātāji

Papildināt materiālus par dažādām profesionālajām un augstākās izglītības mācību iestādēm skolas bibliotēkā

visu mācību gadu

I. Maižele

Apmeklēt Atvērto durvju dienas dažādās izglītības iestādēs

atbilstoši klašu audzināšanas tematiskajiem plāniem

Klašu audzinātāji, D. Liepa

Apkopot materiālus par dažādām profesijām

visu mācību gadu

Klašu audzināji

Apmeklēt Rīgas karjeras izpētes centrus

atbilstoši klašu audzināšanas tematiskajiem plāniem

Klašu audzinātāji

Organizēt dažādu profesionālās un augstākās izglītības iestāžu pārstāvju lekcijas skolā

visu mācību gadu

Skolas vadība, D. Liepa

BLC „Jota” karjeras izglītības materiālu papildināšana un popularizēšana

visu mācību gadu

M. Lore

7. Skolēnu domes darbība

Pasākums

Izpildes laiks

Atbildīgais

Konsultēt skolēnu domi

visu mācību gadu

I. Gaile

Skolēnu domes informatīvās sanāksmes

1x nedēļā

I. Gaile

Veicināt un aktivizēt skolēnu domes līdzdalību pasākumu organizēšanā

visa mācību gada garumā

I. Gaile, D. Liepa

Piedalīties Rīgas pilsētas skolēnu domes organizētajos semināros, pasākumos, lekcijās u.tml.

visa mācību gada garumā

Skolēnu domes prezidents

Popularizēt savu skolu interneta vidē un izvietot skolas aktualitātes        – facebook.com, draugiem.lv u.c. sociālajos tīklos

visa mācību gada garumā

Skolēnu domes IT speciālists

Veidot skolas pasākumus – Pagalma svētkus, Skolotāju dienu, Rudens gadatirgu, Ziemassvētku pastu, Valentīndienas balli, Neparasto nedēļu u.tml.

atbilstoši skolas darba plānam

Skolēnu domes dalībnieki

8.  Skolas kopējie pasākumi

Nr.

Pasākums

Izpildes laiks

Atbildīgais

Dažādas izglītojošas lekcijas

Visa mācību gada garumā

D. Liepa

Zinību diena, svētku dievkalpojums

3. septembris

D. Liepa

Fotogrāfēšanās

28. septembris

Direktore I. Gaile

Dzejas dienas sākumskolā – Krišjāņa Barona muzeja apmeklējums

27. septembris

D. Lukauska

Eiropas sporta diena!

21. septembris

R. Mizāns

Pārtikas ziedojumi Sv. Pāvila baznīcas zupas virtuvei Pļaujas svētku ietvaros

1. – 5. oktobris

D. Liepa

Koncertcikls skolu jaunatnei „Mūzika Tev!”

1. novembris, 5. decembris, 16. janvāris, 20. marts

I. Andersone

Skolotāju diena

5. oktobrī

Skolēnu dome

Rudens gadatirgus skolas zālē

18. oktobris

Skolēnu dome

Patriotiskā nedēļa

12.-16. novembris

D. Liepa, klašu audzinātāji

Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienas un skolas 110 gadu pastāvēšanas koncerts BLC „Jota”

16. novembris

Skolas vadība

Skolas pastāvēšanas 110. gadadienas salidojums

16. novembrīs

Skolas vadība

Labdarības akcija 146. PII

10. decembris – 19. decembris

D. Liepa

Ziemassvētku labdarības koncerts „…mīli savu tuvāko…” Sv. Pāvila baznīcā

18. decembris

M. Alksne, D. Liepa

Ziemassvētku sadziedāšanās

21. decembris

D. Liepa, Skolēnu dome

Zvaigznes dienas svētbrīdis

7. janvāris

Direktore I. Gaile

1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienas pasākums skolas pagalmā

18. janvāris

D. Liepa

Projektu nedēļa „Tehnoloģijas un to iespējas”

4.-8. februāris

Klašu audzinātāji

Valentīndienas balle

14. februāris

Skolēnu dome

Bībeles nedēļa – Bībeles svētki

8. marts

Direktore I. Gaile

Klusā nedēļa

15.-18. aprīlis

Direktore I. Gaile, D. Liepa

Lielā talka

12. aprīlis

M. Alksne, klašu audzinātāji

Ģimenes dienas jampadracis un buriņsvētki sākumskolā

2. maijs

D. Lukauska, I. Annaite, D. Liepa

Baltā galdauta svētki

3. maijs

M. Alksne

Skolas vecāku kopsapulce

7. maijs

Skolas vadība

Pēdējais zvans

17. maijs

D. Liepa un I. Annaite

Klašu ekskursijas

1x semestrī vai atbilstoši klašu audzināšanas tematiskajiem plāniem

Klašu audzinātāji

Mācību gada noslēguma koncerts

23. maijs

D. Liepa

Mācību gada noslēguma dievkalpojums Sv. Pāvila baznīcā

31. maijs

Skolas vadība

Liecību izsniegšana

31. maijs

Klašu audzinātāji

9. klases izlaidums

Jūnijs

S. Selecka un I. Annaite

Klašu audzinātāju Metodiskās komisijas vadītāja D. Liepa