APSTIPRINĀTS

ar 23.08.2017. rīkojumu Nr. VSKR-17-50-rs

RĪGAS KRISTĪGĀS VIDUSSKOLAS

INTEGRATĪVĀ BĪBELES TĒMA

BĪBELES PULCIŅA TEMATISKAIS PLĀNS – PROJEKTS

2017./2018. mācību gadam

Ieklausoties, vērojot un domājot, MĀCIES NO..”

Pats Dievs jūs ir mācījis..”

1Tes 4:9

GADA PRIORITĀTES:

 • Reformācijas 500 gadu jubilejai veltītu skolas un sociālās aktivitātes kā mācību procesa caurviju tēma

 • Grantēts nemainīgs iedrošinājums izglītojamo individuāliem un kolektīviem mācību sasniegumiem

 • Iekļaujošas, drošas un labvēlīgas vides nodrošināšana izglītojamiem no sociālām riska ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām

Mēnesis

Svēto Rakstu vieta*

Tēmas saturs

Aktivitātes/Idejas

PROJEKTS

Ieklausoties, vērojot un domājot, MĀCIES NO DABAS

Septembris

01.09.2017. – Zinību diena

23.09.1884. Ludvigs Adamovičs

29.09.2017. – Erceņģeļa Mihaēla un visu eņģeļu diena

Četrējādi radījumi ir mazi zemes virsū un tomēr gudrāki par īsteno atziņu nesējiem:

skudras, nespēcīga tauta, un tomēr viņas vasarā sakrāj sev barību ziemai;

truši, arī vāji radījumi, un tomēr viņi ceļ savus mitekļus klintīs;

siseņi, viņiem nav ne ķēniņa, ne vispār kāda valdnieka, un tomēr viņi dodas no vienas vietas uz otru lielos baros kā karavīri pulkos;

zirnekļi, kas auž ar savām rokām un tomēr mīt ķēniņu pilīs.

Sak 30:24-28

Dzīvnieku sugu skaits ir diapazonā aptuveni no dažiem miljoniem līdz gandrīz miljardam. Katru reizi, kad tu redzi kādu dzīvnieku, putnu vai kukaini, tu vari runāt ar Dievu par Viņa apbrīnojamo radību.”

Dendija Deilija Makkola

Re, kā dzīvnieki” – 365 reizes par interesanto dzīvniekos

(AMNIS 2016)

 1. Tēvu diena;

 2. Svētbrīžu tēmas ikdienas lasījumiem, kuros ir apbrīnojami fakti, kurus dzīvnieki atklāj par mūsu Radītāju;

 3. Eiropas Sporta nedēļa;

 4. Tēvu dienas pasākumi;

 5. Skolas Hronikas atvēršanas svētki

Ieklausoties, vērojot un domājot, MĀCIES NO SKOLOTĀJIEM

Oktobris

01.10.2017. – Pļaujas svētki un Starptautiskā senioru diena

02.10.2017. – Skolotāju diena

Māci man..

Ps 143:10a

Sludini to un māci

1 Tim 4:11

Paklausība ikdienas dzīvē starp vīru un sievu, vecākiem un bērniem, skolēniem un skolotājiem – atteikšanās no sevis otra cilvēka labā.

Paklausība aiz mīlestības (es mīlu savus vecākus, skolotājus, un viņi mīl mani, un es tiem paklausu)

1. Vecāku kopsapulce;

2. Pļaujas svētku labdarības akcija;

3. Praktiskā palīdzība;

4. REFORMĀCIJAS 500 GADDIENAI VELTĪTA NEDĒĻA

5. Gideona biedrības viesošanās

Ieklausoties, vērojot un domājot, MĀCIES NO VĒSTURES

Novembris

01.11.2017. – Visu svēto diena

10.11.1483. dzimis Mārtiņš Luters un 10.11.1652. – Ernsts Gliks

11.11.2017. – Lāčplēša diena

18.11.2017. – LR proklamēšanas diena

18.11.2017. – Kārlis Kundziņš

kā māte mierina, tā Es jūs mierināšu…” (Jes.66:13)

Jūs dzīvosiet zemē, kuru Es devu jūsu tēviem, un jūs būsiet Mani ļaudis, un Es būšu jūsu Dievs” (Ec.36:28)

Māte Latvija.

Ģimene un sabiedrība.

  1. Valsts svētku nedēļa;

  2. Piemiņas stunda mācītājam un rakstniekam Kārlis Kundziņam

Ieklausoties, vērojot un domājot, MĀCIES NO BĪBELES

Decembris

03.12.2017. – Adventa pirmā svētdiena

24.12.2017. – Ziemassvētku vakars

…Māci man lūgties (Jes.38:19b)

Mīlestība sākas mājās, lūgšana sākas mājās, un ģimene, kas kopā lūdzas, turas kopā. Un, ja jūs turēsities kopā, jūs kopā lūgsieties un mīlēsiet cits citu (Māte Terēze)

Būt mīlētam un būt drošībā – garīgās vērtības un garīgā drošība!

Lūgšana ir Jēkaba kāpnes, pa kurām cilvēka gars kāpj augšup pie Dieva un Dieva Žēlastība nolaižas lejup pie cilvēka (Sv. Terēze Benedikta no Krusta, Edīte Šteina)

  1. Ziemassvētki – Kristus dzimšanas svētki;

  2. Labdarības pasākumi;

  3. Koncerts “.. svētī savu tuvāko” un vieskoncerti SAC “Ezerkrasti”, “Gaiļezers” un 146. b/d

Ieklausoties, vērojot un domājot, MĀCIES NO GRĀMATĀM

Janvāris

Visi Dieva iedvestie Raksti ir noderīgi mācībai, grēku atmaskošanai, labošanai, audzināšanai taisnīgumā,

lai Dieva cilvēks kļūtu pilnīgs un būtu sagatavots ikvienam labam darbam.

2 Tim 3:16 – 17

Grāmatas kā vērtība

Valoda kā tautas izdzīvošanas garants

 

Ieklausoties, vērojot un domājot, MĀCIES NO KĻŪDĀM

Februāris

Līdzība par pazudušo dēlu;

Līdzība par pazudušo avi

Lk 15

ES ESMU labais gans

Jņ 10:11

Dāvida grēks (2 Sal 12:13)

Pašattīstība un neapstāšanās pie nepatikšanām, kļūdām un neveiksmēm;

 1. Projektu nedēļa;

Ieklausoties, vērojot un domājot, MĀCIES NO PIEREDZES

Marts

ko esam dzirdējuši un turam prātā, kā mūsu tēvi mums stāstījuši.

Mēs neslēpsim no viņu dēliem, izstāstīsim nākamai audzei Kunga slavu un Viņa varu, un brīnumus, ko Viņš darījis.

(Ps.78:3-7)

Mēs augam no savas pieredzes;

  1. Bībeles svētki;

  2. Gavēņa laika pasākumi

Ieklausoties, vērojot un domājot, MĀCIES NO JĒZUS

Aprīlis

Uzņemieties manu jūgu un mācieties no Manis..

Mt 11:29 – 30

.. klausiet Viņu!”

Mt 17:5b)

Sniegt Jēzu cits citam, sākot ar savu ģimeni, darīsim to, mīlot cits citu ar maigumu un īpašu mīlestību, kā Dievs mīl ikvienu no mums (Māte Terēze)

Darbs ir mīlestības auglis!

1. Kristus Augšāmcelšanās svētki;

2. Vecāku kopsapulce

Ieklausoties, vērojot un domājot, MĀCIES NO ĢIMENES

Maijs

Mājas Tāfele: Ef 6:1 – 4

Jūs, bērni, esiet paklausīgi saviem vecākiem visās lietās, jo tas ir patīkami un ir pēc Kunga prāta

Kol 3:20

Ģimenes mīlestība un vienotība ir pamats bērnu audzināšanai, palīdz tiem apzināties savu identitāti, sniedz mieru, paļāvību, atklātību un prieku un tādējādi viņus sagatavo ieņemt savu vietu sabiedrībā (Māte Terēze)

Sabiedrības labklājība ir atkarīga no ģimenes labklājības – Ģimenes skola, kurā tiek apgūta mīlestība, sniedz autoritāti, stabilitāti un attiecības, kas bērniem nepieciešamas, lai tie kļūtu par nobriedušiem pieaugušajiem, kuri spēj sniegt savu ieguldījumu veselīgas sabiedrības izveidē

Ja jūs patiešām vēlaties būt par Dieva mīlestību mūsdienu pasaulē, tad vispirms esiet šī Dieva mīlestība savā ģimenē. (Māte Terēze)

 1. Ģimenes diena;

 2. Lielo ģimeņu godināšana;

 3. Olimpiešu ģimeņu pēcpusdiena

Jūnijs – Ieklausoties, vērojot un domājot, MĀCIES NO PUĶĒM

Jūlijs – Ieklausoties, vērojot un domājot, MĀCIES NO VECĀKIEM

* Jaunais Bībeles tulkojums


Bībeles pulciņa tematiskais plāns 2017./2018.mācību gadam .pdf formātā.