Atskaite par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo iestāžu veicamo pretkorupcijas pasākumu 2017.gadam izpildi (saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2014. – 2017.gadam aktualizēto realizācijas plānu 2016. – 2017.gadam)

Iestādes nosaukums: Rīgas Kristīgā vidusskola

 

Nr.p.k.

 

Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks Korupcijas risks Korupcijas risku novērtējums Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi Atbildīgā persona  

Pasākumu ieviešanas termiņš

Izpilde
Iespējamība Seku nozīmība
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.  

Personāla atlase un cilvēku resursu vadība

 

Dienesta stāvokļa izmantošana savtīgos nolūkos: – radinieku un paziņu pieņemšana darbā.

 

 

Vidēja

 

Vidēja

 

1. Publiskot Departamenta mājas lapā un iestādes mājas lapā (ja iestādei tā izveidota) internetā informāciju (sludinājumus) par vakantajiem amatiem un amata pretendentiem izvirzītajām prasībām, un nodrošināt personāla atlasi atbilstoši iestādes noteiktajai personāla atlases  kārtībai.

 

2.  Uzlabot  darba laika kontroli  Iestādes tehniskajiem darbiniekiem,   veicot darba līgumos, darbu grafikos noteiktā un maiņu žurnālos fiksētā darba laika pārbaudi un, ja nepieciešams, veicot grozījumus darba līgumos un/vai amatu aprakstos darba laika precizēšanai.

 

1. M. Alksne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. B. Skumpe

 

 

 

 

 

 

 

1. Regulāri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izpildīts 30.03.2017.

 

1. Ir publiskota Departamenta un skolas mājas lapās informācija par vakancēm 14.08.2017. un 12.09.2017.

Personāla atlase notika atbilstoši skolas iekšējiem noteikumiem Nr. 85 „Darbinieku/pretendentu atlases kritēriji un pieņemšanas kārtība pēc sludinājuma par brīvajām darbavietām”

 

 

 

2. Rīkojums

Nr. VSKR-17-41-rp „Par darba laikiem saimnieciskā personāla darbiniekiem”;

Darba laiki ir noteikti skolas Darba kārtības noteikumos, darba grafikos, kā arī daļēji darba līgumos

 


2.  

Valsts amatpersonu funkciju izpilde interešu konflikta situācijā, pārkāpjot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus

 

Iespējama

– nevienlīdzīga attieksme un iespēja pieņemt subjektīvu lēmumu attiecībā pret iekšējiem un ārējiem klientiem, iespējama atsevišķu sadarbības partneru  nepamatota lobēšana;

– amatu savienošana, kas veicina amatpersonu nonākšanu interešu konflikta situācijā

 

Vidēja

 

Augsta

 

Kontrolēt iestādes darbinieku, tajā skaitā valsts amatpersonu, amatu savienošanu, nodrošinot Departamenta norādījumu  amatu savienošanas jautājumos ievērošanu, ne retāk kā reizi gadā pieprasot visiem Iestādes darbiniekiem sniegt rakstisku informāciju par amatiem, kurus tas ieņem pie cita darba devēja un izvērtējot vai amatu savienošana ir tiesiska un vai amatu savienošanai saņemta Iestādes vadītāja piekrišana atbilstoši iestādes Darba kārtības noteikumiem.

 

I. Raudiņa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Līdz 01.09.2017.

 

21.02.2017.

rīkojums Nr. VSKR-17-16-rs „Par darba grafiku”;

24.08.2017. rīkojums Nr. VSKR-17-96-rp “Par amatu savienošanu”

30.08.2017.

rīkojums Nr. VSKR-17-56-rs „Par darba grafiku un amatu savienošanu”

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nodrošināt izglītības un pedagoģiskā procesa organizēšanas obligātās dokumentācijas atbilstību normatīvajiem aktiem Korupcijas riski, kuri saistīti ar izglītības procesa organizēšanas pārkāpumiem Vidēja Vidēja 1. Veikt pārbaudi par pedagogu lietās esošajiem izglītību apliecinošajiem dokumentiem un vai sistēmā VIIS ievadītās informācijas apjoms par pedagogam izsniegto izglītības dokumentu atbilst Ministru kabineta 17.08.2010. noteikumu Nr.788 “Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšana un aktualizācijas kārtība” 12. punktam.

 

2. Veikt pārbaudi par darbinieku medicīnisko grāmatiņu un obligāto veselības pārbaužu karšu esamību un to derīguma termiņiem.

 

 

3. Veikt pārbaudi vai izglītojamo personas lietās,  izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā ir veikti un aktualizēti ieraksti par izglītojamo un pārbaudīt vai sistēmā VIIS ir ievadīta informācija par izglītojamo atbilstoši Ministru kabineta 17.08.2010. noteikumu Nr. 788 “Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšana un aktualizācijas kārtība” 8. punktam.

 

4. Lai pārliecinātos par darbinieka atbilstību Bērnu tiesību aizsardzības likuma (turpmāk – Likums) 72. panta piektās un sestās daļas prasībām:

 

1) par iestādes pedagoģiskajiem darbiniekiem veikt pārbaudi sistēmā VIIS;

 

2) par iestādes administratīvajiem un saimnieciskajiem darbiniekiem veikt pārbaudi  un nodrošināt, ka ne retāk kā reizi gadā ir pieprasītas ziņas no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistra;

 

3) no trešajām personām, ar kurām ir noslēgti līgumi par šo trešo personu darbību iestāžu teritorijā, pieprasīt apliecinājumus par atbilstību Likuma prasībām

M. Alksne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.Pietkeviča

 

 

 

 

 

 

 

I. Raudiņa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Raudiņa

31.08.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne retāk kā reizi pusgadā

 

 

 

 

 

 

31.10.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.08.2017.

1. 17.08.2017.

rīkojums Nr. VSKR-17-44-rs ”Par pedagogu izglītības apliecinošu dokumentu pārbaudi”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 22.08.2017.

rīkojums Nr. VSKR-17-46-rs „Par darba vides riskiem un darba vides iekšējās uzraudzības plānu” un 23.08.2017. rīkojums Nr. VSKR-17-47-rs „Par darbinieku obligātās veselības pārbaudes sarakstiem”

3. 23.08.2017. rīkojums

Nr. VSKR-17-49-rs „Par lietvedību un veidlapas paraugu”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Automātiski notikusi pārbaude VIIS 31.08.2017.

Par veiktajām pārbaudēm sagatavots kopsavilkums: 05.10.2017.

Akts Nr. VSKR-17-10-akt

 

 

 

 

 

 

Papildus veikts precizējums 05.10.2017. nosūtāmais dokuments Nr. VSKR-17-48-nd „Par personas pārbaudi”

 

 

 

 

 

 

Ir pievienots līgumiem

4.  

Kontrolēt finanšu līdzekļu racionālu izmantošanu, novērst neatļautu rīcību ar iestāžu lietošanā esošo valsts vai pašvaldības mantu

 

Korupcijas riski saistīti ar neatļautu rīcību ar finanšu līdzekļiem un mantu, darbiniekam uzticētās mantas izmantošana ar mērķi iegūt personisku labumu, vai nav nodrošināta iekšējās kontroles sistēma krājumu un inventāra uzskaitei, kas kvalificētai trešajai personai ļautu konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei.

 

Vidēja

 

Vidēja

 

1. Ja iestādē tiek plānots veikt publiskos iepirkumus, apstiprināt Iestādes  attiecīgā gada iepirkuma plānu un publicēt internetā iestādes mājas lapā (ja iestādei tā izveidota).

 

2. Nodrošināt atbildīgo personu iecelšanu noslēgto ēdināšanas pakalpojumu un pārtikas piegāžu līgumu izpildes kontrolei un sadarbībā ar Departamentu nodrošināt šo atbildīgo personu papildus apmācību.

 

3. Veikt pārbaudi (dokumentālu un dabā) vai inventāra un pamatlīdzekļu uzskaite nodrošināta atbilstoši Rīgas domes izpilddirektora 28.12.2013. iekšējiem noteikumiem Nr. 26 „Rīgas pilsētas krājumu un inventāra uzskaites kārtība”, Departamenta 06.11.2013. rīkojumam Nr. 1920-rs „Par metodiskajiem norādījumiem krājumu un inventāra uzskaitei”, 25.10.2013. rīkojumam Nr. 1873-rs „Par norādījumiem dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanai un iestādes apstiprinātajam iekšējam normatīvajam aktam.

 

4. Veikt pārbaudi par interešu izglītības pakalpojumu sniedzēju (pulciņu organizētāju) sertifikātu un licenču atbilstību normatīvo aktu prasībām.

 

1.B. Skumpe

 

 

 

 

 

 

 

2.B. Skumpe

 

 

 

 

 

 

 

 

3.B.Skumpe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. D. Liepa

 

 

Līdz 01.03.2017.

 

 

 

 

 

 

Līdz 31.12.2017.

 

 

 

 

 

 

 

Līdz 31.10.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 reizi ceturksnī

 

1. Nav

 

 

 

 

 

 

 

2. 09.10.2017. rīkojums

Nr. VSKR-17-80-rs „Par ēdināšanas pakalpojuma prasībām”

 

 

 

 

 

3. 10.02.2017.

rīkojums Nr. VSKR-17-13-rp „Par kabinetu pasēm”;

01.09.2017. rīkojuma

Nr. VSKR-17-62-rs „Par klašu audzinātājiem un mācību kabinetu izvietojumu un to vadītājiem”;

02.10.2017. rīkojums

Nr. VSKR-17-77-rs „Par 2017. gada slēguma inventarizāciju”;

24.11.2017. rīkojums

Nr. VSKR-17-93-rs „Par dāvinājuma (ziedojuma) novērtēšanas komisiju”;

29.12.2017. rīkojums

Nr. VSKR-17-101-rs „Par ziedojuma pieņemšanu”

 

 

 

 

30.08.2017. rīkojums

Nr. VSKR-17-59 „Par interešu izglītības programmām”

 

 

5.  

Nodrošināt  līdzfinansējuma saņemšanu par profesionālās ievirzes vai interešu izglītības, nometņu organizēšanas un citiem pakalpojumiem atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldībā noteiktajai kārtībai

 

Iespējama piešķirtā finansējuma izlietošana, neievērojot normatīvos aktus un pašvaldības noteikto kārtību.

 

Vidēja

 

Vidēja

 

Nodrošināt izglītības pakalpojumu līdzfinansējuma,  nometņu dalības maksas iekasēšanas un izlietošanas pārbaudes atbilstoši Rīgas domes lēmumiem un Departamenta izdotajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā,  Departamenta rīkojumiem par maksājumu dokumentu formu un  līgumu noslēgšanas kārtību ar izglītojamo (audzēkņu) vecākiem.

 

M. Lore un

B. Skumpe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulāri, bet ne retāk kā reizi mēnesī

 

Nav

 

 

 

 

 

 

 

6.  

Pretkorupcijas darbības aktivizēšana iekšējās kontroles sistēmā un pretkorupcijas pasākumu plānu izpildes kontroles nodrošināšana

 

Iespējama interešu konfliktu veidošanās iestādē

 

Zema

 

Vidēja

 

1. Nodrošināt pretkorupcijas pasākumu iekļaušanu iestādes ikgadējā darbu plānā.

 

 

 

 

2. Nodrošināt iestādes pretkorupcijas pasākumu izpildi un atskaites par plāna izpildi sagatavošanu un iesniegšanu Departamentam.

 

3. Atskaiti par iestādes pretkorupcijas pasākuma plāna izpildi  publiskot iestādes mājas lapā (ja iestādei izveidota mājas lapa).

 

 

1. D. Liepa

 

 

 

 

 

 

 

2. D. Liepa

 

 

 

 

 

3. D.Liepa

 

 

 

 

Līdz 01.03.2017.

 

 

 

 

 

 

Līdz 31.12.2017.

 

 

 

 

Līdz 01.02.2018.

 

1. 21.02.2017. rīkojums

Nr. VSKR-17-17-rs „Par pretkorupcijas pasākumiem 2017. gadā” un 23.08.2017.

Nr. VSKR-17-50-rs „Par darba plāniem 2017./2018. mācību gadam”

 

2. Iesniegts 03.01.2018., dienesta vēstule Nr. VSKR-18-1-dv

 

 

 

 

3. 10.01.2018.

 

Direktore                                                                                                                                                             I. Gaile