RĪGAS KRISTĪGĀS VIDUSSKOLAS

2017./ 2018. MĀCĪBU GADA

DARBA PLĀNA

IZPILDE

MĀCĪBU GADA KRISTĪGI INTEGRĒJOŠĀ TĒMA:

Ieklausoties, vērojot un domājot, mācies no… Dabas, Skolotājiem, Vēstures, Bībeles, Grāmatām, Kļūdām, Pieredzes, Jēzus un Ģimenes.

PRIORITĀTES

I. Reformācijas 500 gadu jubilejai veltītu skolas un sociālās aktivitātes kā mācību procesa caurviju tēma

Izpilde:

 • Mācību gads aizritējis reformācijas 500 gadu jubilejas gaisotnē – ir novadīti vairāki svētbrīži pieminot M. Lutera devumu kristīgajai pasaulei;

 • 1.-4.klasei un 8.klases izglītojamie apmeklēja izstādi – lekciju Latvijas Nacionālajā bibliotēkā „Luters. Pagrieziens”;

 • Mācību stundās, īpaši vēsturē, kristīgajā mācībā, vizuālajā mākslā, mūzikā, sociālajās zinībās un literatūrā, reformācija tika iekļauta kā mācību procesa caurviju tēma;

 • Tika veidota mākslas izstāde „Reformācijai 500”

II. Iekļaujošas, drošas un labvēlīgas vides nodrošināšana izglītojamajiem no sociālā riska ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām.

Izpilde:

 • 25 skolas pedagogi mācību gada laikā apguva 21 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu „Iekļaujošas vides veidošana bērniem ar funkcionāliem un tautiskā spektra traucējumiem (A)”;

 • Atbalsta personāls – logopēde I.Kalēja un direktore I.Gaile apmeklēja konferenci „Bērni piedzimst bez aizspriedumiem”;

 • Sākumskolas skolotāji devās pieredzes apmaiņā uz PII „Pīlādzītis”, lai nodrošinātu pēctecību un izzinātus izaicinājumus, ar kuriem ikdienā sastopas pirmskolas izglītības iestādes pedagogi un atbalsta personāls;

 • I. Kovaļeva piedalījās starptautiskā konferencē „Labā prakse autisma jomā 2017” Latvijas Nacionālajā bibliotēkā;

 • Semināra „Skola izaugsmei 2030” apmeklējums Cēsīs – M. Alksne

 • MK un Pedagoģiskās padomes sēdēs regulāri tiek runāts par izglītojamajiem no sociālā riska ģimenēm un bērniem ar īpašajām vajadzībām, lai veidotos vēl labvēlīgāka un drošāka vide minētajiem izglītojamajiem, jo šādu izglītojamo skaits ar katru gadu palielinās.

III. Garantēts nemainīgs iedrošinājums izglītojamo individuāliem un kolektīviem mācību sasniegumiem.

Izpilde:

 • Aizsākts darbs ar skolas pedagogiem par vienotu nemainīgu iedrošināšanu izglītojamo mācību sasniegumiem, proti – katrs skolēns var, tikai skolotājam jāsaprot, kā iedrošināt, motivēt katru no izglītojamajiem;

 • Sekmēta izglītojamo izpratne par labas izglītības nepieciešamību;

 • Noorganizēta lekcijas 8. Un 9.klases izglītojamajiem par veselīgu uzturu un dzīves veidu pirmseksāmenu periodā un eksāmenu laikā;

 • Izglītojamie tikās ar vairākiem sabiedrībā populāriem un pazīstamiem cilvēkiem, un visi skolas rīkotie koncerti mācību gadā notika ar pazīstamu mūziķu piedalīšanos, lai iedrošinātu izglītojamos sekot viņu piemēram.

PASĀKUMI

Mācību gada laikā skolā veiksmīgi noorganizētas un aizvadītas šādas darba nedēļas, kurām ir īpaši nosaukumi:

 • Adaptācijas nedēļa (2 gb.)

 • Tarifikācijas nedēļa

 • Pļaujas svētku nedēļa

 • Karjeras nedēļa (2 gb.)

 • Labo darbu nedēļa

 • Reformācijas nedēļa (2 gb.)

 • Patriotiskā nedēļa

 • Labdarības nedēļa

 • Draudzīgā aicinājuma nedēļa (2 gb.)

 • Projektu nedēļa

 • Neparastā nedēļa

 • Digitālā nedēļa

 • Klusā nedēļa

 • Akreditācijas nedēļa

 • Veselības nedēļa

Svētbrīži skolā notiek katru dienu. Pirmdienas jeb Lielos svētbrīžus (40 min.) pārsvarā vadīja luterāņu, katoļu, baptistu un pareizticīgo konfesiju mācītāji. Šogad mūsu skolā viesojās šādi 11 mācītāji:

 • Oskars Smoļaks (4 reizes)

 • Arnis Eltermanis

 • Ģirts Prāmnieks (2 reizes)

 • Rolands Eimanis (2 reizes)

 • Rudīte Losāne (2 reizes)

 • Aivars Gusevs

 • Valdis Baltruks (2 reizes)

 • Edgars Cakuls (3 reizes)

 • Jānis Dravans

 • Tomass Šulcs (3 reizes)

 • Valters Siksna (2 reizes)

Lielos svētbrīžus ir vadījuši arī skolas skolotāji:

 • Mārtiņš Gailis

 • Iveta Gaile

 • Elita Kleinhofa – Prūse

 • Dace Liepa

Ik rīta svētbrīži no otrdienas līdz piektdienai notika 2 stāvos, un tos vadīja skolas skolotāji pa klašu grupām. Sākumskolas svētbrīži notika 2. stāva gaitenī, un tos vadīja:

 • Ina Kovaļeva

 • Indra Raudiņa

Pamatskolai svētbrīži notika 3. stāva gaitenī un tos vadīja:

 • Iveta Gaile

 • Guna Skujiņa

 • Mārtiņš Gailis

 • Dace Liepa

Klusajā nedēļā katra diena sākās ar Lielajiem svētbrīžiem, kurus katru dienu vadīja kāds mācītājs.

Labdarības pasākumi jeb ziedojumi:

 • Pļaujas svētki – Sv, Pāvila Baznīcas zupas virtuvei

 • Labdarības tirdziņš jeb Ziemassvētku tirdziņš

 • PII 146

 • Sadraudzības skolas Kemnicā, Vācijā dāvanu veidošana

 • Dāvaniņa SAC „Ezerkrasti”, „Gaiļezers” un neredzīgo pansionāta iemītniekiem

 • Draudzīgais aicinājums – grāmatas skolai

Mācību gada laikā skolā notika vairāk nekā 50 dažādu pasākumu, kuri paredzēti sākumskolai, pamatskolā vai visiem skolas izglītojamajiem, viņu vecākiem un tuvākās apkaimes iedzīvotājiem:

 • Zinību diena Sv. Pāvila baznīcā (LELB mācītāji Oskars Smoļaks un Arnis Eltermanis)

 • Fotografēšanās

 • Olimpiskā sporta diena

 • Dzejas dienas sākumskolā Raiņa un Aspazijas muzejā, Jūrmalā

 • Skolas hronikas atvēršanas svētki

 • Skolotāju diena

 • Auzings 2017” putras programma sākumskolai

 • Starptautiskā putras diena „Auzās ir spēks”

 • Mācību evakuācijas (2 gb.)

 • Skolas vecāku kopsapulces (2 gb.)

 • Veselīgi našķi skolā – gatavojam trifeles – sākumskolai

 • Rudens gadatirgus

 • Gideona biedrības viesošanās

 • I. Volgmutes tikšanās ar skolas pedagogiem un 9.klases izglītojamajiem

 • Reformācijas diena

 • Izstāde – lekcija „Luters. Pagrieziens.” LNB – sākumskola un 8. klase

 • Latviešu ēdienu diena

 • Ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa

 • Valsts svētku koncerts ar stīgu orķestra „B-sharp” dalību (diriģents Artūrs Gailis)

 • Skolas Padomes sēdes (5 gb.)

 • Kora vecāku sapulce

 • Viesojas Demeter no ACSI

 • Ziemassvētku labdarības koncerts „…svētī savu tuvāko…” Sv.Pāvila baznīcā ar Ulda Marhileviča, Loretes Mednes, Ritvara Garozas, Ilvara Manfelda, Edgara Galzona piedalīšanos un viesiem no Svētes pamatskolas, Bauskas novada, Gailīšu pagasta, Uzvaras kultūras centra „Kamarde”, kā arī saksofonu kvartets no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem

 • Ziemassvētku labdarības tirdziņš

 • Kora eglīte

 • Sadziedāšanās skolas zālē

 • Skolas pedagogu un darbinieku Ziemassvētku ballīte

 • 1991. gada barikāžu atceres diena

 • Balle „Balts un melns” BLC „Jota”

 • Ēnu diena

 • Projektu nedēļa

 • Bībeles svētki

 • Tezē lūgšanu vakars

 • Neparastā nedēļa

 • Skolas Lielā talka

 • Ģimenes dienas „Jampadracis” sākumskolai BLC „Jota”

 • Atvērto durvju dienas

 • Baltā galdauta svētki

 • Koncerts ar stīgu orķestra „B-sharp” dalību (diriģents Artūrs Gailis)

 • Tikšanās ar bokseri Mairi Briedi

 • Pavasara balle

 • Valodas diena

 • Pēdējais zvans

 • Eiropas dienas eksāmens

 • Bībeles olimpiāde

 • Karjeras diena

 • Karjeras Atbalsta pasākums – izbraukums 7.-9.klašu izglītojamajiem uz SIA „Uzvara-lauks”

 • Koncerts ar Ainaru Virgu un Jāni Buķeli (Buku) un leģendārās grupas „Līvi” dziesmām. Pie mums viesojās Strenču mūzikas skolas koris un Svētes pamatskolas vokālais ansamblis

 • Mācību gada noslēgums Sv. Pāvila baznīcā (LELB māc. Aivars Gusevs)

 • 9. klases izlaidums Sv. Pāvila baznīcā

LEKCIJAS – KONFERENCES – SEMINARI

Mācību gada laikā skolā notika vairāk nekā 20 dažādas lekcijas, konferences un semināri gan pedagogiem, gan izglītojamajiem, gan viņu vecākiem. Vairākas no notikušajām lekcijām ir cikliskas, piemēram, mūzikas lektorijs „Mūzika Tev!” kopā ir 4 koncerti mācību gada laikā.

Izglītojamajiem:

 • Par traumatismu un higiēnu (1., 2. kl.)

 • Sarkanā krusta koledžā praktiska nodarbība un lekcija (8., 9. kl.)

 • Koncertu lektoriju cikls (4 gb.) „Mūzika Tev!” (1.- 4. kl.)

 • Mīlestības vecumposmi” LELB māc. Rolands Eimanis (9. kl.)

 • Lekciju cikls „#hi-potential” Kristaps Kravalis BLC „JOTA” (6.- 9. kl.)

 • Par higiēnu meitenēm (5. kl.)

 • Rīgas Maiznieks par veselīgu uzturu un maizes dažādību (4. kl.)

 • Par drošību mājās un sabiedriskās vietās (1. kl.)

 • Zobu higiēna (1. – 9. kl.)

 • Veselīgs uzturs pirms eksāmenu periodā un eksāmenu laikā (8., 9. kl.)

 • Sporta stunda un lekcija par veselīgu dzīves veidu (9. kl.)

 • VUGD lekcija par profesijas specifiku (6., 7. kl.)

Pedagogiem:

 • Iekļaujošas vides veidošana bērniem ar funkcionāliem un tautiskā spektra traucējumiem (A)” – 25 skolas pedagogi

 • Bērni piedzimst bez aizspriedumiem” – I. Gaile un I. Kovaļeva

 • Skola izaugsmei 2030” apmeklējums Cēsīs – direktores vietniec izglītības jomā M. Alksne

 • Pieredzes apmaiņa uz PII „Pīlādzītis” – sākumskolas pedagogi

 • Zēnu balsis mutācijas periodā” – mūzikas skolotāja D. Liepa

 • Labā prakse autisma jomā 2017” – I. Kovaļeva

 • Direktoru sanāksme (2 gb.) – direktore I. Gaile

 • Datu aizsardzība – direktore I. Gaile

 • Uzdevumi.lv – visi skolas pedagogi

Vecākiem:

 • Jauno tehnoloģiju iespējas teorijā un praksē” – lektore Līga Bērziņa

KLAŠU AKTIVITĀTES

Rīgas kristīgās vidusskolas klašu kolektīvos notiek aktīva darbība gan klases ietvaros, gan kooperējoties ar citām skolas klasēm, jo mūsu skolas audzēkņi ir kā vienas ģimenes locekļi – visi ir savā starpā pazīstami un tiek nograutas robežas starp klasēm, proti, izglītojamie draudzējas starp klasēm nevis tikai klasē. Tādēļ daudzi skolas pasākumi tiek organizēti pa klašu grupām.

Sākumskolas kopīgie pasākumi:

 • Dzejas dienas Raiņa un Aspazijas muzejā Jūrmalā

 • Olimpiskā sporta diena

 • Izstāde „Luters. Pagrieziens” LNB

 • Koncertu cikls skolu jaunatnei „Mūzika Tev!” (4 koncerti)

 • Leļļu teātris „Buratino piedzīvojumi” pēc A. Tolstoja stāsta motīviem

 • Putras programma „Auzings 2017”

 • Starptautiskā putras diena

 • Veselīgi našķi – gatavosim trifeles paši

 • Balle „Balts un melns”

 • Bībeles svētki

 • Baltā galdauta svētki

 • Pavasara balle

Papildus šīm kopīgajām aktivitātēm katrā sākumskolas klasē notika individuāli pasākumi:

1.klase:

 • 2 vecāku sapulces

 • 2 klases vakari

 • 2 mācību ekskursijas

2.klase

 • 1 vecāku sapulce

 • Baseina apmeklējums katru nedēļu

 • Svecīšu nolikšana Brāļu un Raiņa kapos Patriotiskās nedēļas ietvaros

 • Kino „Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”

 • 2 mācību ekskursijas

3.klase

 • 1 vecāku sapulce

 • Kino „Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”

 • 1 klases vakars

 • 1 mācību ekskursija uz „Ziliem brīnumiem”

4.klase

 • 2 vecāku sapulces

 • 3 klases vakari

 • Līvu akvaparka apmeklējums

 • Ģimenes dienas pasākums

 • Ekskursija uz Tūju

Pamatskolas kopīgie pasākumi:

 • Olimpiskā sporta diena

 • Balle „Balts un melns”

 • Baltā galdauta svētki

 • Balle „Pavasara balle”

 • 7. – 9. klases izglītojamajiem Karjeras attīstības atbalsta pasākums – ekskursija uz SIA „Uzvara-lauks”

Papildus šīm kopīgajām aktivitātēm katrā sākumskolas klasē notika individuāli pasākumi:

5.klase

 • 1 vecāku sapulce

 • 2 klases vakari

 • 2 kino apmeklējumi – „Vectēvs, kas bīstamāks par datoru” un „Paradīze 89”

 • Izstāde KIM

 • 2 mācību ekskursijas – „Baltezera Rīgas ūdens apgādes muzejs un baznīca” un „Ķekava”

6.klase

 • 2 vecāku sapulces

 • 3 klases vakari

 • Kino „Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”

 • Aquadream” baseina apmeklējums

 • Karjeras diena – VUGD apmeklējums

 • 2 mācību ekskursijas

7.klase

 • 1 klases vakars

 • Aquadream” baseina apmeklējums

 • Karjeras diena – VUGD apmeklējums

 • 1 mācību ekskursija

8.klase

 • 1 vecāku sapulce

 • Izstāde „Luters. Pagrieziens” LNB

 • 1 mācību ekskursija

9.klase

 • 4 vecāku sapulces

 • 2 klases vakari

 • Kino „Uz kraujas rudzu laukā”

 • 2 mācību ekskursijas – „Militārā Rīga kājāmgājējiem” un „Sigulda – 2 dienas”

 • Pēdējais zvans

 • Valsts pārbaudes dari – latviešu valoda, svešvaloda, matemātika un vēsture

 • Izlaidums

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

Rīgas Kristīgajā vidusskolā darbojas 9 interešu izglītības pulciņi dažādām klašu grupām. Visi pulciņi ir pieprasīti, un tajos darbojas maksimālais izglītojamo skaits.

Tautas deju kolektīvi

Šogad deju skates nenotika, to vietā tika rīkoti kopīgi koncerti vairāk skolām kopā. Tādēļ TDK „Jota” 1.klases un 2.-4.klašu kolektīvi koncertēja S. Žoltoka vidusskolā.

TDK „Jota” kolektīvi kuplināja visus skolas tradicionālos pasākumus.

Īpaši labi šogad izdevās sākumskolas „Jampadracis” – ģimenes dienas pasākums BLC „Jota”, kurā sadejoja arī vecāki ar saviem bērniem.

Zīmēšana, gleznošana

1., 2 klasei zīmēšanas pulciņš notika 2 mācību stundas nedēļā katrai klasei atsevišķi, līdz ar to tajā varēja piedalīties visi interesenti, bet 3.-4. klasēs pulciņš notiek kopā, 1 stundu nedēļā, jo šajās klasēs izglītojamo interešu loks paplašinās un zīmēt gribētāju skaits nedaudz samazinās.

Pulciņa dalībnieku darbi tika izstādīti skolas 2. stāva gaitenī visa mācību gada garumā.

Vides pētnieki

Vides pētnieki ir visaktīvākais interešu izglītības pulciņš, kurā ir ierobežots skaits – 12 izglītojamie katrā pulciņa grupā. Šī pulciņa darbība norisinās nevis klases telpā, bet brīvā dabā, muzejos un ekskursijās. Mācību gada laikā pulciņa abām grupām notika šādas aktivitātes:

 • Konkurss „Nāc dārzā ciemoties!”

 • Pārgājiens ar riteņiem

 • Ekskursija Mežaparkā

 • Ekskursija Brīvdabas muzejā

 • Ekskursija uz Siguldu

 • Ekskursija uz Zooloģisko dārzu

 • Slēpošana Baldonē

 • Ekskursija uz Mākslas muzeju

 • Slēpošana Siguldā

 • Pārgājiens ar slēpēm

 • Ekskursija uz Farmācijas muzeju

 • Konkurss „Mūsu mazais pārgājiens”

 • Ekskursija uz Meža ABC

Citas personības praktiskā izaugsme – P3

Šo interešu izglītības pulciņu apmeklē vairāk meitenes. Pulciņa ietvaros tiek apgūtas etiķetes pamati, stila iezīmes matu sakārtojumā, apģērbā, meikapa lietošanā u.tml. Pulciņa ietvaros meitenes apmeklē dažādas skaistumkopšanas izstādes.

Koris

Skolā darbojas 2.-4. klašu un 5.-9. klašu kori. Sākumskolas korim šogad skates netika organizētas, līdz ar to korim jāuzstājas ar citiem dziedošajiem kolektīviem. Mūsu skolā ilggadīga sadarbība ir ar Jelgavas novada Svētes pamatskolas vokālo ansambli, un šogad tika izveidota sadarbība ar Strenču mūzikas skolas kori. Mūsu skolas abi kori pārsvarā uzstājās kopā, lai nodrošinātu daudzbalsības dziedāšanas apgūšanas pēctecību.

Apvienotais koris uzstājās:

 • Skolas hronikas atklāšanas svētkos

 • Skolotāju dienā

 • Valsts svētku koncertā

 • Svētes pamatskolā

 • Ziemassvētku labdarības koncertā Sv. Pāvila baznīcā

 • Jelgavas Svētās Annas katedrālē

 • Bolderājas baznīcā

 • Ģimenes pēcpusdienā „Jampadracis” sākumskolai BLC „Jota”

 • Koncertā ar stīgu orķestri „B-sharp” BLC „Jota”

 • Koncertā ar Ainaru Virgu, Jāni Buķeļi, dziedot skaistākās grupas „Līvi” dziesmas kopā ar Svētes pamatskolas vokālo ansambli un Strenču mūzikas skolu.

 • Grupas „Līvi” rīkotajā „LĪVIfest 2018” Liepājā, „Pūt, vējiņi!” estrādē kopā ar Liepājas koriem. Jāpiebilst, ka mūsu skolas koris ir vienīgais kolektīvs ārpus Liepājas, kurš tika uzaicināts uz šo festivālu. Solo dziedāja Madara Galzone un Paula Anna Celmiņa (4.klase)

Bībeles pulciņš

Šajā interešu izglītības pulciņā piedalās 7.-9.klašu izglītojamie, kuri padziļināti interesējas par kristīgo pasauli, vērtībām un ticības jautājumiem,

Rokdarbi

Rokdarbu pulciņš ir tikai pirmo gadu, tomēr interese par to ir liela. Rokdarbu pulciņš darbojas 2 grupās – 4. – 6. klases un 7.-9. klases. Ar pulciņā darinātajiem darbiem vairakkārt mācību gada laikā tika izveidota izstāde skolā.

Koriģējošā vingrošana

Šis interešu izglītības pulciņš ir paredzēts sākumskolas izglītojamajiem, kuriem tas ir īpaši nepieciešams stājas un veselības uzlabošanai. Katrai klasei notiek 1 stunda nedēļā.

Sporta pulciņš

1.-2. klases un 3.-4. klases sporta pulciņš notika 1 reizi nedēļā katrai klašu grupai, bet 5.-9.klašu grupa varēja sportot 3 mācību stundas nedēļā. Jāpiebilst, ka sākumskolas sporta pulciņa nodarbības bieži sakrita vienā laikā ar starp skolu sporta sacensībām, līdz ar to nebija iespējas noturēt pulciņa nodarbības skolā. Mūsu skolas sportiskākie izglītojamie piedalījās futbola, volejbola, basketbola, florbola, tautas bumbas, stafešu un sporta tūrisma sacensībās dažādu klašu grupās zēniem un meitenēm.

Rīgas kristīgās vidusskolas 2017./ 2018. mācību gada darba plāns ir izpildīts simtprocentīgi – viss plānotais ir veiksmīgi realizēts.

Direktores vietniece izglītības jomā D. Liepa