Rīgas Kristīgās vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums .pdf formātā

Rīgas Kristīgās vidusskolas īstenotās prioritātes 2016./2017. mācību gadā bija:

2. pamatjomā: MĀCĪŠANĀS UN MĀCĪŠANA –

Personīgo un sociālo prasmju vispusīgāka integrēšana mācību procesā


5. pamatjoma: SKOLAS VIDE –

Estētisks, aprīkots, pārskatāms mācību kabinetu izvietojums, numerācija un atrašanās norādes


7. pamatjoma: SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA –

Skolas izglītības kvalitātes pārraudzības (IKP) metožu paplašināšana un pilnveidošana

1. pamatjoma. Mācību saturs – iestādē īstenotās izglītības programmas

Skolā tika realizētas:

 1. pamatizglītības programma kods – 21011111

 2. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma kods – 31011011

Skolas mācību plāns atbilst licencētajām izglītības programmām. Izglītības programmas tiek realizētas, ievērojot Valsts izglītības standartu prasības un nosacījumus. Skolotāji strādā izmantojot parauga programmas, papildinātas parauga programmas, autorprogrammu mācību priekšmetā Kristīgā mācība. Tematiskajos plānos ir paredzēta darba individualizācija ar talantīgiem izglītojamiem un ar izglītojamiem, kuriem ir mācību grūtības. Skolā ir izveidots mācību stundu plāns atbilstoši katrai izglītības programmai. Ir fakultatīva mācību stunda 6. klasei kristīgajā mācībā. Angļu valodu izglītojamie sāk apgūt 1. klasē. Karjeras izglītības un civilās aizsardzības tēmas skolotāji ir iekļāvuši mācību priekšmetu programmās, kā arī klases stundās.

Skolas stiprās puses:

 • Mācību saturs tiek realizēts atbilstoši Valsts pamatizglītības un Valsts vidējās izglītības standartiem;

 • Skolotāju kolektīvs ir komplektēts ar labiem un augsti kvalificētiem speciālistiem;

 • Skolas kolektīvs ir pieņēmis izaicinājumu jaunajām inovācijām izglītības saturā, mainot pedagoģisko pieeju un metodes darbam ar bērniem un jauniešiem;

 • Ir uzsākts nopietns un atbildīgs darbs pie mācību programmu un tematisko plānu modernizācijas, akcentējot lietpratības nozīmi.

Tālākās attīstības vajadzības:

 • Turpināt padziļinātu darbu pie esošās Izglītības programmas un veikt nepieciešamos grozījumus;

 • Padziļināt mācību programmu īstenošanu aizvien vairāk ieviešot praktisko un sociālo prasmju un iemaņu pratību;

 • Paplašināt mācību saturu, ieviešot interesantas un visaptverošas patriotisma tēmas un sasaistot tās ar izglītojamo ikdienas gaitām;

 • Pilnveidot karjeras izglītību, piesaistot uzņēmējus.

2. pamatjoma

MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS

Prioritāte

2016./2017. mācību gadā

Personīgo un sociālo prasmju vispusīgāka integrēšana mācību procesā

Sasniegtais

 1. Metodisko un pedagoģisko materiālu metožu pilnveidošana un sistematizācija;

 2. Veselīga dzīvesveida paradumu pilnveidošana (lekcijas, nodarbības, aktivitātes, informatīvie uzskates līdzekļi u.c.);

 3. Informācijas tehnoloģiju pielietošana mācību stundās un mūsdienīgu mācību materiālu un metožu izmantošana:

 • pilnveidojusies skolotāju un izglītojamo prasme darboties ar tehnoloģijām

 • radoši praktiskās nodarbības Projektu nedēļā un mācību stundās

 1. Metodisko komisiju pieredzes apmaiņa par izglītojamo darba pašvērtējuma izmantošanu mācību procesā;

 2. Pilnveidots darbs pie izglītojamo prasmes izvērtēt savus mācību sasniegumus un izvirzīt turpmākos mācību mērķus;

 3. Dažādots praktisko mācību metožu pielietojums mācību stundās:

 • attīstījusies prasme izmantot tehnoloģiju piedāvātās iespējas

 • ir uzsākta elektronisko un digitālo mācību materiālu izmantošana

 • uzsākts izmantot portāla “uzdevumi lv”,letonika.lv un “Skolas soma” piedāvātās iespējas

 • organizēti izglītojamiem interesanti pasākumi sociālo prasmju apgūšana (Rudens tirdziņš, Lietu otrreizēja dzīve, latviešu nacionālā ēdiena – rosola – gatavošana, praktiskās dabas zinību stundas dabā utt.)

 1. Pakāpeniska prasmes attīstīšana precīza mācību stundu mērķa un uzdevumu izvēlē un sasniegšanā;

 2. Sistemātiska un jēgpilna darba konsultācijās un pagarinātās darba grupās pilnveidošana;

 3. Uzlabota izglītojamo publiskās uzstāšanās prasme, veidojot prezentācijas mācību priekšmetu stundās un Projektu nedēļā;

 4. Reliģiskās prakses praktiska īstenošana un reliģisko vērtību nostiprināšana ikdienas situācijās.

Skolas stiprās puses:

 • Skolotāju un izglītojamo savstarpējā sadarbība mācību procesā, izmantojot IKT;

 • Mācīšanas procesā skolas kolektīvs fokusējas uz mācību darba un savstarpējo attiecību kvalitāti;

 • Uzsākt nopietns darbs pie pedagoģiskās domas maiņas, veicinot izglītojamo praktisko iemaņu apgūšanu un pielietojamību ikdienā;

 • Nacionālās veselību veicinošas un draudzīgas skolas politikas ieviešanas gaita ikdienas mācību procesā;

 • Skolas tradīcija mācību gada noslēgumā sumināt visus sacensību, mācību olimpiāžu, skatu, konkursu un projektu uzvarētājus un viņu ģimenes kopīgā Olimpiešu pēcpusdienā, veltot viņiem koncertu ar sabiedrībā populāru cilvēku piedalīšanos;

 • Vecāku apmierinātība ar mācību līmeni skolā (pēc vecāku kopsapulces aptaujas);

 • Pastiprināta vecāku sadarbība skolas karjeras izglītības īstenošanā.

Tālākās attīstības vajadzības:

  • Praktisko prasmju vispusīgāka ieviešana mācību procesā;

  • Mācību stundu metodikas pilnveidošana: izvirzot katras mācību stundas mērķi, sasniedzamos rezultātus, atbildot sev uz jautājumiem:

   • Ko izglītojamais stundā darīs?

   • Kā darīs?

   • Kāpēc to darīs?

  • Padziļināt izglītojamo patstāvību un atbildību mācību uzdevumu veikšanā;

  • Katru mācību tematu rezultēt praktiskā darbā;

  • Pilnveidot atbalsta pasākumus mācību procesā bērniem ar mācību grūtībām;

  • Karjeras izglītības padziļināta integrēšana mācību procesā;

  • Plašāka IKT izmantošana jaunās vielas apguvē, pārbaudes darbos un prezentāciju veidošanā;

  • Reorganizēt un modernizēt mācību priekšmetu metodiskās komisijas un to lietderīgu un rezultatīvu darbību.

3. pamatjoma. Izglītojamo sasniegumi

1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā

1. – 4. klašu izglītojamo ikdienas mācību sasniegumi (2016./2017. mācību gadā)

1. klasē izglītojamo sasniegumi tiek vērtēti aprakstoši, 2. klasē mācību sasniegumi ballēs tiek vērtēti latviešu valodā un matemātikā, 3. klasē arī svešvalodā (angļu), bet no 4. klases jau vērtēšana ballēs notiek visos mācību priekšmetos.

Latviešu valoda

Rīgas Kristīgās vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2016./2017.mācību gads.

Sākumskolas 2., 3. un 4. klasē kopā mācās 70 izglītojamie, no tiem 48 izglītojamie (jeb 67%) mācās latviešu valodu optimālā un augstā līmenī. Līdzvērtīga situācija ir arī matemātikas apguvē.

Matemātika

Rīgas Kristīgās vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2016./2017.mācību gads.

45 izglītojamie jeb 63% apguvuši mācību priekšmetu „Matemātika” optimālā un augstā līmenī.

Angļu valoda

Rīgas Kristīgās vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2016./2017.mācību gads.

Angļu valodu optimālā un augstā līmenī apguvuši 28 no 45 izglītojamiem jeb 62 % no visiem 3. un 4. klases izglītojamiem. Tikai vienam izglītojamam (no 45) ir nepietiekams vērtējums, un būs nepieciešams pagarinātais mācību gads un individuāls darbs ar angļu valodas skolotāju.

Dabas zinības

Rīgas Kristīgās vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2016./2017.mācību gads.

Dabas zinības optimālā un augstā līmenī apguvuši 94 % no klases izglītojamiem, kurā kopā mācās 18 izglītojamie.

Pēc šo vērtējumu apkopojuma var izdarīt secinājumu: Rīgas Kristīgajā vidusskolā 63 % no sākumskolas 2., 3. un 4. klases izglītojamiem mācās optimālā un augstā līmenī latviešu valodu, matemātiku, angļu valodu un dabas zinības.

5. – 9. klašu izglītojamo ikdienas mācību sasniegumi (2016./2017. mācību gadā)

Izglītības joma – VALODAS

Rīgas Kristīgās vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2016./2017.mācību gads. Rīgas Kristīgās vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2016./2017.mācību gads. Rīgas Kristīgās vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2016./2017.mācību gads.

Izglītības joma – TEHNOLOĢIJU ZINĀTŅU PAMATI

Rīgas Kristīgās vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2016./2017.mācību gads. Rīgas Kristīgās vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2016./2017.mācību gads. Rīgas Kristīgās vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2016./2017.mācību gads. Rīgas Kristīgās vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2016./2017.mācību gads. Rīgas Kristīgās vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2016./2017.mācību gads. Rīgas Kristīgās vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2016./2017.mācību gads. Rīgas Kristīgās vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2016./2017.mācību gads.

Izglītības joma – CILVĒKS UN SABIEDRĪBA

Rīgas Kristīgās vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2016./2017.mācību gads. Rīgas Kristīgās vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2016./2017.mācību gads. Rīgas Kristīgās vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2016./2017.mācību gads. Rīgas Kristīgās vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2016./2017.mācību gads. Rīgas Kristīgās vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2016./2017.mācību gads. Rīgas Kristīgās vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2016./2017.mācību gads.

Izglītības joma – MĀKSLA

Rīgas Kristīgās vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2016./2017.mācību gads. Rīgas Kristīgās vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2016./2017.mācību gads. Rīgas Kristīgās vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2016./2017.mācību gads.

12. klases izglītojamo ikdienas mācību sasniegumi (2016./2017. mācību gadā)

Rīgas Kristīgās vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2016./2017.mācību gads. Rīgas Kristīgās vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2016./2017.mācību gads. Rīgas Kristīgās vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2016./2017.mācību gads. Rīgas Kristīgās vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2016./2017.mācību gads.

Diagnosticējošais darbs matemātikā

Rīgas Kristīgās vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2016./2017.mācību gads.

Eksāmens svešvalodā

Rīgas Kristīgās vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2016./2017.mācību gads.

Eksāmena un gada atzīmes salīdzinājums

Rīgas Kristīgās vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2016./2017.mācību gads.

Vidējie vērtējumi eksāmenos priekšmeti

Rīgas Kristīgās vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2016./2017.mācību gads.

Skolā ir izveidota datu bāze, kas ļauj operatīvi iegūt informāciju par katra izglītojamā mācību darba kvalitāti, kā arī vecākiem ir nodrošināta iespēja savlaicīgi iegūt informāciju par skolas darba aktivitātēm. Skolotāji rosina izglītojamos veikt sava mācību darba pašvērtējumu.


Atkārtoti tajā pašā klasē mācīsies viens izglītojamais.

Mācību gadu beidzot, pēcpārbaudījumi noteikti 30 izglītojamiem.

Mācību olimpiādēs skolai īpaši ir veicies eksaktajos priekšmetos: Rīgas pilsētas 58.ķīmijas olimpiādē 9. – 12. klašu izglītojamajiem 12. klases skolēns Dāgs Jēkabs Eris izcīnīja 3. vietu (skolotāja Tekla Gagaine) un Rīgas pilsētas matemātikas 67. olimpiādē 5. – 8. klasēm 6. klases skolēns Patriks Jānis Pudāns 3. vietu (skolotājs Kārlis Dreimanis).

12. klases absolventu gaitas: divas meitenes iestājušās LU Pedagoģijas fakultātē Pirmsskolas un sākumskolas skolotāju programmā (budžets), viens izglītojamais LU Juridiskajā fakultātē (budžets), divi absolventi LU Vēstures un filozofijas fakultātē Vēstures un filozofijas programmā (budžets), viens – LU Medicīnas fakultātē Farmācijas programmā (budžets), divi absolventi izvēlējušies uzsākt uzņēmēja karjeru. Viens absolvents nolēmis vienu gadu uzlabot finansiālo stāvokli studijām ārzemēs.

Skolas stiprās puses:

 • Labi rezultāti mācību priekšmetu olimpiādēs;

 • Optimāli rezultāti Valsts pārbaudes darbos;

 • Savlaicīga informācijas apmaiņa ar izglītojamo vecākiem;

 • Augstas klases profesionāli pedagogi.

Tālākās attīstības vajadzības:

 • Uzlabot izglītojamo sasniegumus ikdienas darbā;

 • Pieņemt inovatīvas pedagoģiskās domas izaicinājumu, katru tematu rezultēt praktiskajā darbībā;

 • Paplašināt un padziļināt savstarpējās pedagoģiskās pieredzes apmaiņu;

 • Veicināt izglītojamo pašvērtības un personiskās un sociālās atbildības prasmes;

 • Izglītojamo līdzdarbošanās un sadarbība mācību procesā;

 • Palielināt mācību priekšmetu MK kapacitāti.

4. pamatjoma. Atbalsts izglītojamiem

Skola ir pastiprinātu uzmanību veltījusi atbalsta materiāliem un metodēm bērniem ar mācīšanās grūtībām. Izveidoti un mācību gada laikā realizēti individuālie plāni diviem izglītojamiem ar īpašām vajadzībām. Atbalsts izglītojamiem sniegts regulārā sadarbībā ar vecākiem, atbalsta personāla komisijas speciālistiem, klašu audzinātājiem un skolas vadību, nepieciešamības gadījumā iesaistot sociālās institūcijas. Mācību process norisinās, ievērojot izglītojamo individuālās vajadzības.

Regulāri tiek veikts papildu darbs ar talantīgiem izglītojamiem.

Skolā ir izstrādāti iekšējie noteikumi un darbības plāns darbā ar izglītojamiem, kuriem ir uzvedības problēmas. Skola nepieciešamības gadījumā sadarbojas ar sociālajām institūcijām, lai nodrošinātu izglītojamo tiesību un interešu aizsardzību, kā arī organizē profilaktisko darbu par drošības, atkarības mazināšanas, administratīvās atbildības u.c. jautājumiem. Izglītojamie regulāri tiek iepazīstināti ar likumdošanas un normatīvo dokumentu un tiesību aktu prasībām, kas nosaka labu savstarpējo saskarsmi un pilsonisko atbildību. Liels darbs skolā tiek veikts, lai mācītu izglītojamiem risināt konfliktsituācijas.

Skola sniedz informāciju izglītojamiem un viņu vecākiem karjeras izglītībā par arodskolas, vidējās, vidējās profesionālās un augstākās izglītības programmām un izglītības iestādēm Latvijā un ārzemēs it īpaši 9. un 12. klašu beidzējiem, pieņemot lēmumus par turpmākās izglītības izvēles iespējām. Skolas atbalsta personāla psihologi, atbildīgais par karjeras izglītību un klases audzinātāji nodrošina konsultāciju pieejamību karjeras izvēles un plānošanas jautājumos. Sekmīgi norisinājās iecerētās karjeras nedēļas programmas īstenošana. Skolas bibliotēkā un karjeras izglītības stendā ir pieejams un apskatāms materiāls par dažādām izglītības iestādēm un to piedāvātajām izglītības programmām, Valsts izglītības attīstības aģentūras izdotie informatīvie karjeras bukleti un infografikas u.c. Mācību procesā regulāri tiek integrēta karjeras izglītība.

30. septembrī notiek forums skolas draugiem un absolventiem “1/4 gadsimta Dieva gaismā”, kurā piedalījās skolas ģimenes, draugi un absolventi, uzsverot kristīgo vērtību nenoliedzamo ietekmi uz dzīves gaitām. Svētbrīdi notur bīskaps emeritus Pāvils Brūvers. Ierodas ļoti daudzi skolas draugi: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta mīļi cilvēki, mācītājs Juris Cālītis, producente un aktrise Leonarda Ķestere, redaktore Zane Seņkova, bijušie un pensionētie pedagogi un daudzi citi. Diemžēl veselības stāvokļa dēļ neierodas bijusī Skolu valdes vadītāja Daina Kukele. Lielākais prieks skolas pedagogu kolektīvam bija redzēt savus mīļos bijušos skolēnus, kuri visiem skolas izglītojamiem stāstīja un dalījās pieredzē par skolā iegūtajām zināšanām un prasmēm, kuras sekmējušas viņu karjeras izglītību: koklētāju Laimu Jansoni, dziedātāju Marlēnu Keini, mācītājus Miroslavu Tumanovski un Mārtiņu Vaickovski, dramaturģi Justīni Kļavu, TV seju Kristapu Tālbergu, režisoru Paulu Ķesteri, kinematogrāfistu Jāni Skulmi, LELB Jauniešu centra koordinatoru Augustu Kolmu, Dr. biol. Jurģi Šubu un daudzus, daudzus skolas absolventus. Paldies visiem! Forums bija saviļņojošs un iedvesmojošs.

Pasākuma laikā tika iesākta dāvana Latvijas simtgadei – simtlapu vēlējumu grāmata. L. Ķestere ierakstīja brīnišķīgu rezumējumu ar Paula Kollarda, radošās izglītības eksperta Lielbritānijā, vārdiem: “Tas raksturo labu izglītības sistēmu: nav labu skolu, bet skolas ir pašas labākās, kādas vien tās spēj būt – tās veido labākos skolēnus, tām ir labākie skolotāji un tās izmanto visu potenciālu, kāds tām ir.”

No 20. augusta līdz 26. augustam skolā apmaiņas brauciena ietvaros viesojas astoņi jaunieši un divas skolotājas no sadraudzības Evaņģēliskās skolas Kemnicā (Vācijā). Sadraudzības vakarā tiek teikti labi vārdi gan par sagatavoto programmu, gan par viesmīlīgajām ģimenēm, gan par skolas jauniešu labo angļu valodas pratību.

Kristīgā tēma, kura tiek piedāvāta visu Latvijas vispārizglītojošo un svētdienas skolu audzēkņiem, visam mācību gadam un Bībeles svētkiem, kā arī Projektu nedēļai ir “Jūs esat Mani draugi” – DRAUDZĪBA. Šogad Bībeles svētki ir ļoti apmeklēti. Piedalās 143 bērni no Rīgas Kristīgās vidusskolas, Rīgas 6. vidusskolas un daudzi mikrorajona bērni. Izvēlētā Bībeles tēma visam mācību gadam rosināja izglītojamos padomāt par draudzību gan ar saviem vienaudžiem, gan vecākiem un skolotājiem, gan izvērtēt sociālo tīklu iluzoro draudzības izjūtu.

Mūsu skolas bērni ļoti labprāt piedalās arī Latvijas Bībeles olimpiādē, kuru organizē Latvijas kristīgo skolotāju asociācija. Šajā mācību gadā olimpiāde noritēja jau 26. gadu. Nu jau par tradīciju ir kļuvusi olimpiādes norises vieta – Rīgas Kristīgās vidusskolas un Brīvā laika centra “Jota” telpas. Skola olimpiādē izcīnītas piecas godalgotas vietas.

17. decembrī skolas kolektīvs atkal sarūpējis brīnišķīgu koncertu “Svētī savu tuvāko” un dāvaniņas sociālās aprūpes centru “Ezerkrasti” un “Gaiļezers” iemītniekiem. Aizvien vairāk izglītojamo un viņu ģimenes sāk iesaistīties labdarības akcijās.

Izglītojamie labprāt apmeklē interešu izglītības pulciņos, brīvā laika lietderīgas pavadīšanas un brīvprātīgajā darbā. Skola ir bagāta ar daudziem pulciņiem: 1. 2. klases tautas dejas, 3. 4. klases tautas dejas, Bībeles pulciņš “Krāsu eklērs”, koriģējošā vingrošana, vizuālās mākslas pulciņš, personības praktiskās pilnveides (P3) pulciņš, ansamblis un koris, vides pulciņš, teātra dejas.

Viena no izglītojamo iemīļotākajām nodarbībām ir Vides pulciņš, kuru vada skolotāja Ilze Andersone. Viņa nenogurstoši ved bērnus gan uz Latvijas Universitātes Botānisko dārzu, gan pa meža takām, gan izbraukumos uz dabas parkiem, gan Daugavas promenādi, gan arī braucienos ar velosipēdiem. Rīgas pilsētas Vides izziņas konkursā „Nāc Eiropas dārzā ciemoties” skolas 3. klases vides pulciņš izcīna 2. un 3. vietu. Latvijas mēroga konkursā „Mūsu mazais pārgājiens” izcīna 3. godalgoto vietu (starp 51 komandu).

Panākumiem bagāts ir skolas koris, kuru vada mūzikas skolotāja Dace Liepa. Rīgas 5. – 9. klašu un meiteņu koru konkursā – skatē „Rīgas gailis” iegūst godu dziedāt Rīgas Doma baznīcā.

Sākumskolas skolēni ļoti labprāt daudzas stundas pavada tautisko deju kolektīva “Jota” mēģinājumos. Šajā gadā ieguva I pakāpes diplomu skatē un izpelnījās godu startēt III Rīgas izglītības iestāžu deju svētku Lielkoncertā “Trejdeviņi gaismas tilti” arēnā “Rīga”.

Veiksmīga ir bijusi arī radošā darbība skolotājas Gunas Skujiņas vadībā: vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Latvijas toņi un pustoņi” iegūta 2. vieta (Edgars Meiers) un atzinība (Anna Marija Baleviča). Paldies skolotājai Gunai arī par interesanto dambrešu un šaha turnīru organizēšanu skolā!

Šogad īpaši panākumi ir sportā. Ļoti grūtās un ilgstošās sacensībās 8. un 9. klases meiteņu komanda (Džastina Moisejeva, Madara Zviedre, Laura Zvidre, Laura Docīte, Sanita Vijuma, Madara Bašena, Agnese Pavloviča, Daniela Prauliņa, Ieva Kumpiņa, Laura Ražinska, Laura Āboliņa) izcīnīja 1. vietu Latvijas florbola sacensībās. Skolas aktivitāti un panākumus sportā novērtēja arī Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments: pasniegts kauss par 2. vietu Latgales priekšpilsētas starpskolu sacensību spartakiādē 8. – 9. klašu grupā 2016./2017. mācību gadā (ar mūsu mazo skolas sporta/aktu zāli – tikai 114,3 m2!). Tas ir azartiskās sporta skolotājas un sporta organizatores Sanitas Seleckas nopelns!

1. vietu Vidzemes un Latgales priekšpilsētā konkursā „Pieskati uguni” izcīnīja 4.klases izglītojamie klases audzinātājas Indras Raudiņas vadībā. Atzinība Rīgas mērogā.

Kā dāvanu visiem godalgotajiem izglītojamiem-olimpiešiem un viņu ģimenēm, un visam skolas kolektīvam veltīts mūziķa un dzejnieka Guntara Rača autorkoncerts “Laikam laika nav” 25. maijā ar skolas koru un dziedošo draugu atbalstu. Brīnišķīgs koncerts ar Latvijā populāru dziedātāju piedalīšanos (Normunds Rutulis, Nikolajs Puzikovs, Katrīna Bindere un Kristena Cīrule), ar apbalvošanām un gardumiem, ar prieka un aizkustinājuma asarām un “Skolas lepnums” medaļu pasniegšanu goda ģimenēm.

Programmas “Skolas auglis un piens” īstenošana nodrošina skolas kolektīvam prasmes un iemaņas mācību stundās un klašu pasākumos, izglītojamiem gūstot zināšanas par veselīgu dzīvesveidu un uzturu, īpašu uzmanību pievēršot augļu un dārzeņu lietošanai, nodrošinot pēctecīgu veselīga uztura jautājumu apguvi.

Skolas stiprās puses:

 • Labā līmenī tiek realizēts karjeras izglītības darbs;

 • Uzlabots atbalsta pasākumi izglītojamiem ar mācību un uzvedības problēmām;

 • Augstā līmenī realizētas interešu izglītības programmas;

 • Veselīga uztura un dzīvesveida paradumu veidošana un nostiprināšana. Augļu un piena programmas, aktualizējot to nozīmību un nepieciešamību organisma pilnvērtīgai attīstībai;

 • Plaši attīstīta Brīvā laika centra „JOTA” darbība, popularizējot brīvā laika pilnvērtīgas un interesantas pavadīšanas koncepciju un sadarbības iespējas kristīgajā izglītībā;

 • Veikta sporta nodarbību popularizēšana un attīstība skolā un mikrorajonā;

 • Labas iestrādes kristīgās izglītības jomā.

Tālākās attīstības vajadzības:

 • Jaunu interešu izglītības programmu ieviešana;

 • Pastiprināt karjeras izglītības darbu dabaszinātņu un inženierzinātņu virzienā;

 • Vairāk iesaistīt karjeras izglītībā vietējos uzņēmumus un izglītojamo vecākus, kuri nodarbojas ar uzņēmējdarbību;

 • Turpināt celt un dažādot atbalsta pasākumu efektivitāti;

 • Vairāk attīstīt brīvprātīgā darba iespējas izglītojamo interesēs;

 • Motivēt izglītojamo vēlmi piedalīties Skolēnu domē un skolas mācību vides pilnveidošanā, jūtot atbildību un gandarījumu par savu ieguldījumu skolas dzīvē.

5. pamatjoma

SKOLAS VIDE

Prioritāte

2016./2017. mācību gadam

Estētisks, aprīkots, pārskatāms mācību kabinetu izvietojums, numerācija un atrašanās norādes

Sasniegtais

 1. Mācību kabineti ir apgādāti ar visu nepieciešamo tehniku;

 2. Skolotājiem ir iespēja izmantot mācību procesā jaunākās tehnoloģijas, mācību procesā plānot nepieciešamos inovatīvos jauninājumus;

 3. Visās skolas mācību telpās ir bezvadu interneta pieslēgums;

 4. Mācību kabineti ir pilnīgi apgādāti ar mūsdienīgu prezentācijas tehniku;

 5. Iegādātas četras interaktīvās tāfeles un viens interaktīvais ekrāns;

 6. Ieviesta loģiska un pārdomāta kabinetu numerācija;

 7. Papildinātas kabinetu uzrakstu plāksnītes;

 8. Top informatīvā plāksne ar attiecīgo mācību kabinetu un klašu norādēm.

Sakārtota un psiholoģiski labvēlīga skolas vide nodrošina labus skolas kolektīva darba rezultātus. Skolas telpas ir estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. 2017. gada vasarā trijos kabinetos veikts kosmētiskais remonts, trijos mācību kabinetos veikta solu un mēbeļu nomaiņa.

Veikts ienākošā ūdensvada sistēmas reorganizācija Brīvā laika centrā “Jota”.

Mācību kabinetos ir nomainītas kvalitatīvas logu žalūzijas. Informātikas kabinetā iekārtotas metāla žalūzijas, kas nodrošina pietiekamu telpas aptumšošanu mācību stundas laikā.

Šajā mācību gadā kolektīvs īpaši ir domājis un darbojies draudzīgas, cieņpilnas un savstarpēji atbalstošas vides attīstīšanā skolā, aktīvi iesaistoties kustībā „Draudzīga skola”. Skolā ieejot, jebkuru ienācēju sveica uzraksts “Būsim labi draugi draudzīgā skolā”. Arī Projektu nedēļa “Draudzīga vide” ir veltīta savstarpējo attiecību pilnveidošanai. Ir izvirzīts moto: Draudzīga skola = droša vide! Organizēti semināri par pozitīvas izglītojamo attiecību veidošanas nozīmi psihoemocionālās labklājības veicināšanai un ņirgāšanās profilaksi skolā. Sadarbībā ar RPP BLPN vecāko inspektori Aiju Lilienfeldi organizēta lekcija un aktivitātes 5. un 6. klases izglītojamiem par drošības noteikumiem un izvēli starp ļauno un labo. Līdzīgas aktivitātes tika organizētas ar pašvaldības darbinieku līdzdalību ar 3. – 9. klašu izglītojamiem par mobingu, sekstingu un personisko drošību, kuras izraisīja ļoti atsaucību no izglītojamo puses.

Savukārt skolas pedagogiem un psihologam noorganizēts semināru komplekss par profesionālo izdegšanu (Vadīja Slimību profilakses un kontroles centra speciāliste Mag. psuch. Kristīne Dūdiņa).

Izveidota jauna kārtība apmeklētāju ienākšanai un atrašanās noteikumiem skolā.

Liels darbs ir paveikts Pretkorupcijas plāna izstrādē un ieviešanā skolas ikdienas dzīvē. 97% no izvirzītajām prasībām ir izpildītas labi un ļoti labi.

Skolas stiprās puses:

 • Labvēlīga psiholoģiskā vide;

 • Droša vide;

 • Labestīgas un sapratnes pilnas attiecības, balstītas kristīgajā tuvākmīlestības pasaules uzskatā;

 • Garīgo un kristīgo profesiju pārstāvju pozitivējošā klātbūtne skolas ikdienā (nedēļas dievkalpojums, ikdienas svētbrīži, Bībeles stundas, Klusā nedēļas mācītāju un priesteru uzrunas, sarunas u.c.);

 • Kopējā un vienotā skolas kolektīva motivācija un rīcība, aizsargājot un veidojot izglītojamo drošu, skaistu un mīlestības pilnu vidi;

 • Iesaistīts skolas kolektīvs labdarības darbos un pasākumos;

 • Labs materiālais nodrošinājums.

Tālākās attīstības vajadzības:

 • Turpināt uzturēt labvēlīgu psiholoģisko mikroklimatu kolektīvā;

 • Vairāk un jēgpilnāk iesaistīt drošas un psiholoģiski labestīgas mācību vides nodrošināšanā izglītojamo vecākiem;

 • Sniegt atbalstu izglītojamo vecākiem gan pedagoģisko, gan psiholoģisko, gan iespēju robežās arī praktisko palīdzību jomā;

 • Ļoti vēlama skolas teritorijas renovācija;

 • Maksimāli veikt trokšņa ierobežošanu pirms rīta svētbrīžiem, stundu starplaikos un ēdamzālē;

 • Mazināt skolas pedagogu paštaisnības principa realizāciju;

 • Vairāk motivēt izglītojamos ievērot labas uzvedības principus.

6. pamatjoma. Iestādes resursi

Skolas kolektīva darbības mērķis jomā “Iestādes resursi” ir kvalitatīvas izglītības ieguves iespēju nodrošināšana izglītojamiem, efektīvi izmantojot skolas rīcībā esošos resursus.

Skolas rīcībā esošie resursi ļauj realizēt skolai izvirzītos darba uzdevumus. Skolā ir optimāls skolēnu skaits: 220 izglītojamie, 10 klašu komplekti, atbilstoša materiālā bāze un pedagogu kadri. Skolā tiek ievēroti noteikumi par materiāli tehnisko resursu uzglabāšanu. Iespēju robežas skolas bibliotēkā tiek papildināts grāmatu fonds. Pilnībā ir nodrošinātas visas mācību grāmatas un nepieciešamās darba burtnīcas visiem izglītojamiem. Skolā optimāls mācību tehnisko līdzekļu daudzums, ir iespēja izmantot elektroniskās mācību grāmatas un mācību līdzekļus (uzdevumi.lv, letonika.lv, soma.lv u.c). Skolā ir apkopota un pieejama informācija par mācību kabinetos esošo aparatūru un mācību un uzskates līdzekļiem (kabinetu pases).

Skolas budžets tiek plānots un gada laikā tiek grozīts un apgūts likumā paredzētajā kārtībā, līdzekļi tiek izmantoti telpu remontam, inventāra un mācību līdzekļu iegādei. Par skolas budžeta izlietojumu tiek informēta gan skolas pedagogu padome, gan Skolas padome. Izglītojamo vecāki ir ļoti atbalstoši skolas īstenotajos projektos, vēlmēs un nākotnes mērķos. Kā piemēru var minēt, vecāku lēmumā uzņemties rūpes par skolas mājas lapas uzturēšanu un modernizāciju.

Skolā ir nepieciešamie personāla resursi izglītības programmu realizēšanai. Skolā darbojas augsti kvalificēts atbalsta personāls, pateicoties RD IKSD piešķirtajam finansējumam, skolā ir psihologs, sociālais pedagogs, logopēds un divi bibliotekāri. Diemžēl skolai netiek vajadzīgajā apjomā piešķirts finansējums interešu izglītībā. Vispārējās izglītības skolotāju darba slodzes ir optimālas. Skolas personāls ir kvalificēts.

Skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas amatu aprakstos, kas tiek periodiski pārskatīti un ar darbiniekiem saskaņoti. Skolā ir neliela kadru mainība. Skolā darbojas mācību priekšmetu Metodiskā padome, skolotāji sadarbojas ar atbalsta personālu. Izglītojamo dalīšana klasēs un grupās notiek, ievērojot normatīvajos dokumentos paredzētos noteikumus.

Atbalsta personāls sadarbojas ar skolotājiem un sniedz atbalstu izglītojamiem, stingri ievērojot noteikumus par vecāku brīvprātīgu piekrišanu atbalsta saņemšanai.
Skolotāji piedalās tālākizglītības programmās, atbilstoši skolas noteiktajām attīstības prioritātēm.

Foruma “1/4 gadsimta Dieva gaismā” svētku ietvarā RD IKSD piešķīra finansējumu skolas ēkas vēsturiskās hronikas izdošanai: EUR 4623,00. Hronikas materiālu tulkošana, apkopošana un koriģēšana prasīja visu darbinieku iesaistīšanos un milzīgu darbu, enerģiju un pašatdevi, kas rezultēsies nākamā mācību gada sākumā.

Skolas stiprās puses:

 • Skolas vadība ir nodrošinājusi iespēju daudzpusīgai skolotāju profesionālajai izaugsmei;

 • Skolotāji veicina citu skolotāju profesionālo izaugsmi;

 • Mūsdienīga mācību materiālā bāze;

 • Nodrošināta kvalitatīva brīvā laika lietderīgas pavadīšanas iespēja Brīvā laika centrā “Jota”;

 • Spēcīgs un profesionāls skolotāju kolektīvs.

Tālākās attīstības vajadzības:

 • Daiļliteratūras fonda papildināšana skolas bibliotēkā;

 • Digitālā informatīvo ziņojumu vietne;

 • IKT resursu pilnveidošana un vispusīga apgūšana;

 • Elektroinstalācijas renovēšana Brīvā laika centrā “Jota”;

 • Turpināt skolas mājas lapas pilnveidošanu un aktīvu skolas tēla popularizēšanu sociālajos medijos;

 • Veikt rezultatīvus priekšlikumus un ierosinājumus par skolas asfaltētā seguma nomaiņu.

7. pamatjoma. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

7. Pamatjoma

SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA

Prioritāte

2016./2017. mācību gadā

Skolas izglītības kvalitātes pārraudzības (IKP) metožu paplašināšana un pilnveidošana

Sasniegtais

 1. Izstrādāts skolas attīstības plāns;

 2. Uzsākta izglītojamo, vecāku un pedagogu apmierinājuma aptauja, lai iegūtos rezultātus izmantotu skolas pašnovērtējuma ziņojumā un nākotnes attīstībā;

 3. Skolā darbojas ieinteresēta un mērķtiecīga Skolas padome;

 4. Ir izstrādāti kritēriji, kuri visvairāk ietekmē un motivē pedagogus mērķtiecīgai radošai darbībai, un balstoties uz šo kritēriju kopumu, veidota skolas darbinieku motivācijas filozofija;

 5. Sakārtota skolas dokumentācija atbilstoši normatīvajiem aktiem;

 6. Pilnveidota un optimizēta skolas vadības struktūra un darbība, nepārtraukti ceļot individuālās pilnveides kvalitāti;

 7. Veikta plānošanas un plāna izpildes posmsecība un tās rezultātu dokumentēšana;

 8. Veikta mācību stundu novērošana.

Skolas kolektīva darbības mērķis 7. pamatjomā ir efektīvas konkurētspējīgas skolas vadības nodrošināšana.

Skolā ir izveidota visa nepieciešamā obligātā dokumentācija. Skolas darbiniekiem, izglītojamiem un viņu vecākiem elektroniskā formā ir pieejami skolas darbību reglamentējošie attiecīgie iekšējie normatīvie dokumenti.

Skolas vadošajiem darbiniekiem ir atbilstoša kvalifikācija, dažādu līmeņu vadītāju tiesības, pienākumi un atbildības jomas ir labi zināmas visiem skolas darbiniekiem. Skolas vadība plāno skolas darbu un organizē skolas darba izvērtēšanu visās jomās. Skolas darba vērtēšanā tiek iesaistīti skolas administrācijas pārstāvji, skolotāji, izglītojamie, vecāki (aizbildņi). Vērtējot skolas darbu, tiek veikta dokumentu izvērtēšana: izglītības programmas, mācību vielas apguves tematiskie plāni, Metodisko komisiju dokumentācija utt.. Skolas attīstības plānā izvirzītās prioritātes tiek realizētas dzīvē. Skolā pastāv demokrātija, par to liecina sadarbība starp dažādām skolas darbības un funkciju grupām gan skolas gada plāna veidošanā, skolas darba pašvērtēšanā, gan dažādu jautājumu risināšanā, gan svētku norisēs.. Skolas darbinieki un izglītojamie pārzina skolas iekšējo noteikumu prasības.

Metodisko komisiju vadītāji profesionāli veic viņiem uzticētos darba pienākumus. Skola sadarbojas arī ar dažādām ārpusskolas institūcijām. Pedagoģiskās padomes sēdēs, Metodiskās padomes sēdēs tiek sniegta informācija par skolas darba vērtēšanas rezultātiem. Periodiski tiek aktualizēti un pārskatīti amata apraksti darbiniekiem, kā arī izglītojamo personas lietas.

Notiek darba vides risku novērtēšana un pilnveidošana. Ļoti nopietni un regulāri tiek veikta gan skolas darbinieku, gan izglītojamo instruēšana visos drošības jautājumos, tos pārskatot, uzlabojot un aktualizējot ikdienas dzīvē.

Katra semestra beigās skolotāji veic pašnovērtējumu, īpaši mācību gada noslēgumā, izdarot sava pedagoģiskā darba kopsavilkumu, secinājumus un analīzi.

Skolas stiprās puses:

 • Skolas darbībā tiek realizēti demokrātijas principi;

 • Notiek darba pašvērtēšana;

 • Skolas darbs tiek plānots, pārdomāti vadīts;

 • Ir veikta mācību stundu hospitācijas, kā arī pārrunas ar jaunajiem pedagogiem;

 • Katrs skolas darbinieks jūtas atbildīgs par savu darbu un pienesumu skolas un izglītojamo labā.

Tālākās attīstības vajadzības:

 • Skolas mācību gada prioritāšu un uzdevumu īstenošanā, kā arī turpmākās darbības plānošanā piesaistīt lielāku kolektīva daļu;

 • Organizēt atklātās mācību priekšmetu stundas, lai katra skolotāja darbu redzētu un novērtētu arī kolektīvs, ne tikai skolas vadība;

 • Aktivizēt Skolēnu domes aktivitātes kopējā darba un mācību vides uzlabošanā un pārraudzībā;

 • Optimizēt iknedēļas informatīvo sanāksmju jēgpilnu un lietderīgu darbību, kas palīdzētu vēl labāk aktualizēt jaunās tendences pedagoģiskajā procesā.

Skolas pašnovērtējuma ziņojums 2016./2017. mācību gadam

izskatīts, izvērtēts un akceptēts skolotāju informatīvajā sanāksmē 07.09.2017.

Rīgas Kristīgās vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums .pdf formātā