Atjaunoti 17.10.2017.

RĪGAS KRISTĪGĀ VIDUSSKOLA
IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā

21.04.2008. Nr. 10

APSTPIPRINĀTS 21.04.2008. direktores rīkojumu Nr. 57

 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu,
Izglītības likuma 54. un 55. pantu,
Vispārējās izglītības likuma 10. panta trešās daļas 2. punktu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009. gada 24. novembra
noteikumu Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība
izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”
3. punkta 5. apakšpunktu un 6. punktu

Aktualizēts 30.08.2017.

 

1. Izglītojamā statuss un tiesības skolā.

1.1. Rīgas Kristīgās vidusskolas Iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka izglītojamo uzvedības noteikumus Rīgas Kristīgajā vidusskolā (turpmāk – skola vai RKV), tās teritorijā, Brīvā laika centrā “Jota” un skolas organizētajos pasākumos.
1.2. Izglītojamajam ir tiesības skolā iegūt kvalitatīvu izglītību kvalificētu pedagogu vadībā.
1.3. Saņemt apmaksātu profilaktisko veselības un stomatoloģisko aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību. (RKV zobārstniecības kabinets atrodas Mazā Miesnieku ielā 3).
1.4. Atbilstoši vecumam izglītojamajam ir tiesības piedalīties skolas sabiedriskajā dzīvē (skolas pasākumos, pašdarbības un sporta kolektīvu darbā), kā arī pārstāvēt skolu dažādos pasākumos ārpus skolas.
1.5. Saņemt bibliotekāros un informācijas pakalpojumus.
1.6. Izglītojamajam ir tiesības izglītības procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, kas neaizskar cilvēka un valsts godu un cieņu un netraucē klases kopējo mācību darbu.
1.7. Kandidēt un tapt ievēlētam RKV Skolēnu domē.
1.8. Izglītojamajam ir tiesības uz cienīgu un korektu izturēšanos pret sevi.
1.9. Ir tiesības iesniegt priekšlikumus, iesniegumus, pateicības un sūdzības RKV Skolēnu domei, pedagogiem, skolas vadībai un saņemt atbildi.
1.10. Izglītojamajam ir tiesības saņemt skolotāja palīdzību mācību vielas apguvē konsultācijās ārpus stundām pēc apstiprināta konsultāciju grafika.
1.11. Izglītojamajam ir tiesības izrādīt iniciatīvu padziļinātu zināšanu un prasmju apguvē.
1.12. Izglītojamajam ir tiesības ierosināt svarīgu jautājumu risināšanu Skolēnu domē, Skolas Pedagoģiskajā padomē, Skolas padomē, aizstāvēt savas domas un uzskatus, neaizskarot citu personu cieņu un godu.
1.13. Starpbrīžos sekot kārtībai skolas 1., 2., 3. stāvā, garderobē, pie tualetēm un pagrabstāvā, lai
izglītojamie ievērotu Iekšējās kārtības noteikumus. Par notikušajiem pārkāpumiem ziņot skolotājam vai skolas vadībai.

 

2. Izglītojamā pienākumi.

2.1. Izglītojamajam mācību laikā jāievēro un jāizpilda RKV nolikums, Iekšējās kārtības noteikumi un direktora rīkojumi.
2.2. Ar savu rīcību nediskreditēt skolu!
2.3. Katra mācību gada sākumā (līdz 5. septembrim) klases audzinātājs iepazīstina izglītojamos ar skolas Iekšējās kārtības noteikumiem. Par iepazīšanos izglītojamie parakstās klases žurnālā.
2.4. Izglītojamajam ar cieņu jāizturas pret Latvijas valsti, tās Satversmi, vēsturi, sabiedrību, valsts simboliem un latviešu valodu.
2.5. Izglītojamajam regulāri jāapmeklē skola, centīgi jāapgūst zināšanas, rūpīgi jāveic uzticētie pienākumi.
2.6. Izglītojamajam jāievēro pašapkalpošanās princips, sakārtojot savu darba vietu pirms un pēc darba, kā arī pirms un pēc ģērbšanās, ēšanas un citām mācību procesā nepieciešamām rīcībām.
2.7. Izglītojamajam skolā jāierodas līdz plkst.8.15!
2.8. Uz stundām un svētbrīžiem jāierodas ar pirmo zvanu. Obligāti jāapmeklē visas mācību stundas, dievkalpojumus un svētbrīžus.
2.9. Mācību stundās jāatrodas mācību telpā; ja izglītojamajam ir atbrīvojuma zīme no sporta nodarbībām, izglītojamajam jāatrodas zālē sporta apavos un jāizpilda skolotāja norādījumi.
2.10. Stundās viss laiks jāvelta mācību satura apguvei; sistemātiski jāpilda mājas darbi.
2.11. Izglītojamajam ir jāklausa un jāklausās mācību priekšmetu skolotāju vielas izklāsts, stāstījums, uzdevumi, norādījumi, kā arī kabinetu vadītāju un klašu audzinātāju izvirzītie noteikumi.
2.12. Skaidri un salasāmi jāaizpilda dienasgrāmata, kas obligāta 1. – 4. klašu izglītojamajiem.
2.13. Izglītojamajam regulāri jāinformē ģimene par sekmēm mācībās, kavējumiem un klases un skolas sabiedriskās dzīves aktivitātēm.
2.14. Katram izglītojamajam ir jābūt skolēna apliecībai un/vai e-talonam, kas tiek pagarināts mācību gada sākumā, saglabāta un lietota visu mācību gadu.
2.15. Izglītojamajam ir jārūpējas par mācību grāmatu un skolas inventāra saglabāšanu. Skolas mācību grāmatu bojāšanas gadījumā jāiegādājas vietā jauna vai līdzvērtīga grāmata, vienojoties ar bibliotekāri.
2.16. Izglītojamais ar savu rīcību un uzvedību nedrīkst apdraudēt savu un citu cilvēku veselību, drošību un dzīvību, kā arī mantu. Izglītojamā pienākums ir sargāt savu veselību!
2.17. Izglītojamā pienākums ir nekavējoties ziņot skolotājam un/vai skolas vadībai, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai!
2.18. Izglītojamā pienākums ir nekavējoties pievērst tuvāk esošā pieaugušā (skolas darbinieks, skolotājs, klases audzinātājs, vadības pārstāvis u.c.) uzmanību, ja tiek novērota un/vai konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo!
2.19. Izglītojamajam ikdienā jāievēro personīgā higiēna un jārūpējas par savu veselību.
2.20. Izglītojamajam ikdienā skolā jāievēro sabiedrībā pieņemtās pieklājības un kristīgās ētikas normas – jāsveicinās, jāizrāda savstarpēja cieņa, takta izjūta, izpalīdzība, valodas kultūra, tīrība, kārtība u.c. Būt pieklājīgam skolā un ārpus tās!
2.21. Izglītojamajam obligāti jāievēro klases audzinātāju un priekšmetu skolotāju veiktās darba drošības instrukcijas: elektrodrošības, ugunsdrošības un ceļu satiksmes noteikumi, drošības noteikumi kabinetos, ekskursijās un pārgājienos, masu pasākumos, sporta sacensībās un nodarbībās, jāizvairās no situācijām, kas var izraisīt nelaimes gadījumus.
2.22. Jābūt lielai atbildības izjūtai pret skolas noteikumiem, izglītojamo pienākumiem un rīcību, gan ikdienā, gan ekstremālās un nestandarta situācijās skolā un ārpus tās, kā arī evakuācijas gadījumos.
IEVĒRO! Katra stāva gaitenī ir izvietota informācija par operatīvā dienesta izsaukšanas kārtību, kā arī evakuācijas plāns!
2.23. Izglītojamajam ar cieņu jāizturas pret skolas darbiniekiem, saimnieciskā personāla darbiniekiem un viņu darbu. Ievērot pedagogu, izglītojamo un citu personu tiesības un intereses.
2.24. Izglītojamajam pie virsdrēbēm labi redzamā vietā jābūt piestiprinātiem atstarotājiem.
2.25. Izglītojamajam jāpiedalās skolas organizētajos pasākumos.
2.26. Piedalīties skolas vides uzkopšanā un sakārtošanā.

 

3. Izglītojamajam aizliegts:

3.1. Ienest skolas telpās paaugstinātas bīstamības priekšmetus (nezināmas izcelsmes vielas, petardes, asus priekšmetus, šķiltavas, spēļu ieročus, nažus u. c), kā arī krāsu, gaisa atsvaidzinātāja un smaku baloniņus.
3.2. Lietot atklātu uguni, piemēram, sveces, izņemot skolotāja klātbūtnē un ar viņa atļauju.
3.3. Ienest un lietot alkoholiskas un narkotiskas vielas, atrasties skolas un Brīvā laika centru (turpmāk – BLC) “JOTA” telpās reibuma stāvoklī.
3.4. Aizliegts alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un realizēšanas aizliegums attiecas gan uz skolu, gan tās teritoriju, gan BLC “Jota”!
3.5. Aizliegts smēķēt skolā un ārpusskolas teritorijā. Ja direktoram, klases audzinātājam vai skolas darbiniekam ir pamatotas aizdomas, ka izglītojamajam ir alkohols, narkotiskās vai toksiskās vielas vai to lietošanai nepieciešamās ierīces, izglītojamo drīkst pārbaudīt. (Bērnu tiesību aizsardzības likuma 40. panta 1. punkts).
Skolas vadība un/vai skolas Atbalsta personāla komisija ziņo pašvaldības vai Valsts policijai, ja ir saņemta informācija vai rodas pamatotas aizdomas par alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu un šaujamieroču neatļautu iegādāšanos, lietošanu, glabāšanu, realizēšanu, kā arī pamudināšanu tos lietot skolā vai tās teritorijā, kā arī ziņo par to vecākiem.
3.6. Aizliegts skolā spēlēt jebkādas spēles uz naudu vai citām materiālām vērtībām. Aizliegts spēlēt kārtis un citas azartspēles. Aizliegts spēlēt datorspēles!
3.7. Skolā un tās apkārtnē aizliegta jebkāda veida tirdzniecība un/vai preču reklāma, kas nav saskaņota ar skolas vadību.
3.8. Aizliegts skolas iekštelpās atrasties ar velosipēdu, skrituļslidām, “scooter”, skrituļdēli u.c.
3.9. Nedrīkst atrasties skolas pagalmā bez skolotāja atļaujas.
3.10. Aizliegts atstāt personīgās automašīnas skolas pagalmā.
3.11. Kategoriski aizliegts slidināties pa trepju margām.
3.12. Aizliegts izmīdīt zālāju, apstādījumus. Piegružot skolu un tās teritoriju.
3.13. Aizliegts pulcēties tualetēs un demolēt sanitārās koplietošanas telpas un to inventāru.
3.14. ATCERIES! Par „viltus zvaniem” draud kriminālatbildība!
3.15. Jebkura lamu vārdu lietošana ir pielīdzināma sīkajam huligānismam, par kuru var ziņot pašvaldības vai Valsts policijai.
3.16. Nedrīkst plēst, zīmēt vai aprakstīt drošības zīmes, kuras apzīmē evakuācijas ceļus, ugunsdzēšamo aparātu izvietojumu u.c.! Tas apdraud tavu un citu drošību!
3.17. Nedrīkst ar uzrakstiem, zīmējumiem vai citādā veidā bojāt skolas ēkas sienas, žogu un citus arhitektoniskos elementus!
3.18. Kategoriski aizliegts aizskart citus izglītojamos, izrādot fizisku vai emocionālu vardarbību un/vai radot ievainojumu draudus! Atceries: skolotāji un skolas vadība nekavējoties pieņems stingrus mērus pret pāri darītāju (skaties šo noteikumu 11.3. punktu!)!
3.19. Mobiliem telefoniem mācību dienas laikā ir jābūt izslēgtai skaņai, stundu laikā aizliegts sarunāties un lietot mobilo telefonu.
3.20. Skolas telpās ir aizliegts uzturēties nepiederošām personām:
3.20.1.Sākumskolas izglītojamo vecāki, ierodoties pēc saviem bērniem mācību dienas beigās, informē par to dežurantu un sagaida bērnu pie skolas dežūrposteņa, izņemot 1. klases vecākus, kuri drīkst bērnus sagaidīt klases telpā visu septembra mēnesi.
3.20.2. Visi apmeklētāji tiek piereģistrēti speciāli iekārtotā un skolas vadības apstiprinātā reģistrācijas žurnālā, ierakstot apmeklētāja vārdu un uzvārdu, apmeklējuma mērķi un iemeslu, ierašanās datumu un laiku. Laiks tiek norādīts arī, kad apmeklētājs atstāj skolas telpas (nepieciešamības gadījumā – telefona numuru). Apmeklētājs ar savu parakstu apliecina ieraksta pareizību.

 

4. Dienas kārtība skolā.

4.1. Rīgas Kristīgajā vidusskolā mācības notiek vienā maiņā.
4.2. Mācības skolā sākas ar svētbrīdi plkst. 8.20. Pirmdienās 1. stundas laikā ir svētbrīdis – dievkalpojums Sv. Pāvila baznīcā vai skolā, un tas ir obligāts visiem izglītojamajiem.
4.3. Katra mācību stunda sākas un beidzas ar zvanu. Pirms stundas atskan viens zvans, kas nozīmē, ka izglītojamajam ir jābūt klasē, jāieņem vieta, un sākas stunda. Izglītojamajam ir jāpiedalās mācību procesā.
4.4. Uz ārpus stundas nodarbībām jāierodas savlaicīgi un jāsagaida skolotājs pie nodarbību telpas.
4.5. Ārpusklases nodarbības (pulciņi, sporta nodarbības u.c. interešu izglītības nodarbības) notiek pēc saraksta, ko sastāda direktora vietnieks izglītības jomā un apstiprina direktors ne vēlāk kā līdz 1. oktobrim.
4.6. Mācību stundas garums ir 40 minūtes.
4.7. Par stundu izmaiņām nākošai dienai direktora vietnieks mācību jomā informē līdz plkst. 14.00. Gan skolotājiem, gan izglītojamajiem jāiepazīstas ar stundu izmaiņām nākamajai dienai.
4.8. Virsdrēbes jāatstāj garderobē norādītājā vietā. Mācību stundās aizliegts atrasties virsdrēbēs. Skolas telpās jābūt maiņas apavos. Ņemot vērā klimatiskos apstākļus, higiēnisku apsvērumu dēļ skolā aizliegts staigāt armijas tipa zābakos.
4.9. Uz sporta stundu jāierodas tikai sporta tērpā un sporta apavos.
4.10. Mācību dienas laikā 1. – 9. klašu izglītojamie skolu atstāt drīkst iziet tikai ar skolotāja, skolas māsiņas vai vecāku rakstisku atļauju.

 

5. Uzvedība.

5.1. Mācību stundā:
5.1.1. 1. – 9. klašu izglītojamajiem stundas notiek stundu sarakstā norādītajā telpā.
5.1.2. Uz mācību stundu jāierodas savlaicīgi.
5.1.3. Stundu laikā jāatrodas klasē, kur notiek stunda. Ja stunda nenotiek, 15 minūšu laikā ir jāziņo direktora vietniekam mācību jomā par skolotāja neierašanos.
5.1.4. Iziet no klases stundu laikā drīkst tikai ārkārtas iemeslu gadījumos ar skolotāja atļauju (ne vairāk kā viens izglītojamais vienā reizē). Stundu kavēšana bez attaisnojoša iemesla nav atļauta.
5.1.5. Uz stundu jābūt līdzi visiem nepieciešamajiem mācību piederumiem, izpildītiem mācību uzdevumiem. Mācību grāmatām jābūt apvākotām!
5.1.6. Mācību stundā ar savu uzvedību nedrīkst traucēt ne skolotāju, ne klasesbiedrus.
5.1.7. Mobiliem telefoniem mācību stundas laikā ir jābūt izslēgtai skaņai, stundu laikā aizliegts sarunāties un lietot mobilo telefonu. Atkārtotu aizrādījumu gadījumā skolotājam ir tiesības prasīt no attiecīgā izglītojamā rakstisku paskaidrojumu un vadībai uzaicināt izglītojamo un/vai viņa vecākus uz pārrunām pie direktores, lai pārrunātu mobilo ierīču pārlieku lietošanas negatīvo ietekmi uz augoša organisma garīgo un fizisko veselību.
5.1.8. Stundu laikā bez skolotāja atļaujas aizliegts klausīties mūziku.
5.1.9. Stundu laikā nedrīkst ēst, dzert un lietot košļājamo gumiju.
5.1.10. Sporta stundās nevingrotājiem jāatrodas kopā ar klasi un jāizpilda skolotāja norādījumi.
5.1.11. Izglītojamais ir atbildīgi par tās klases materiālajām vērtībām un kārtību, kur notiek stunda.
5.1.12. Pēc mācību stundas izglītojamie atstāj kārtībā kabinetu, kur notikusi stunda, sakārtojot savu mācību vietu.
5.2. Mācību priekšmetu kabinetos:
5.2.1. Izglītojamā uzvedība nedrīkst radīt draudus savai vai citu cilvēku drošībai un veselībai.
5.2.2. Jebkuras ierīces, instrumentus, darbarīkus un iekārtas drīkst iedarbināt un ar tiem rīkoties tikai pēc skolotāja rīkojuma un skolotāja klātbūtnē, pirms tam uzklausot drošības noteikumus un parakstoties žurnālā.
5.2.3. Stingri jāievēro elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi un katra kabineta iekšējās kārtības un drošības noteikumi.
5.2.4. Informātikas kabinetos un lietojot datorus:
5.2.4.1. Esiet informēti par draudiem! Informēts datora lietotājs ir pasargātāks par neinformētu lietotāju!
5.2.4.2. Bloķējiet vietnes, kuras var būt vīrusu rakstītāju izmantotas;
5.2.4.3. Neizmantojiet saites, ja nezināt, vai tās ir drošas;
5.2.4.4. Lieki neizpaudiet personīgo informāciju;
5.2.4.5. Izvairieties no pielikumu izmantošanas, ja vien neesat pārliecināti, ka tie ir droši. Ja šaubāties par informācijas patiesumu, izmantojiet vairākus avotus tās pārbaudīšanai;
5.2.4.6. Atcerieties: arī internetā ir pieņemtas labas uzvedības normas!
5.2.4.7. Izmantojot interneta priekšrocības, atceries par tā “ēnas” pusēm!

5.3. Garderobē:
5.3.1. Nedrīkst uzturēties bez vajadzības.
5.3.2. Nedrīkst atstāt virsdrēbju kabatās naudu un vērtīgas lietas. Skola neatbild par izglītojamo bez uzraudzības atstātajām mantām.
5.3.3. Ar cieņu un rūpību jāizturas pret citu izglītojamo apģērbu un apaviem.
5.3.4. Par atrastajām un pazaudētajām lietām jāziņo skolas klases audzinātājam vai skolas vadībai.
5.4. Ēdnīcā:
5.4.1. Ēdnīcā drīkst uzturēties tikai savas klases ēšanas starpbrīdī.
5.4.2. 1. – 4. klašu izglītojamos uz ēdnīcu pavada klases audzinātājs vai mācību priekšmeta skolotājs, pie kura notikusi mācību stunda.
5.4.3. Pirms ēšanas jānomazgā rokas.
5.4.4. Ēdot jāievēro sabiedrībā pieņemtās pieklājības normas. Nedrīkst skaļi uzvesties un runāt ar pilnu muti.
5.4.5. Ēdnīcā aizliegts uzturēties virsdrēbēs un ar somām.
5.4.6. Ēdnīca jāatstāj savlaicīgi, lai sagatavotos nākamajai stundai.
5.4.7. Pēc ēšanas katrs pats novāc savus netīros traukus. Attiecīgajā starpbrīdī visi pie galda sēdošie ēdēji ir atbildīgi, lai pēc ēdienreizes galds tiktu atstāts pilnīgā kārtībā.
5.4.8. Jāsaudzē ēdnīcas inventārs (trauki, galda piederumi, mēbeles u. c).
5.4.9. Traukus un pārtikas produktus no ēdnīcas iznest nedrīkst.
5.5. Sporta zālē:
5.5.1. Izglītojamā pienākums ir saudzīgi izturēties pret sporta zāli un inventāru atbilstoši drošības noteikumiem un kārtībai sporta sacensībās un nodarbībās (Iekšējie noteikumi Nr. VSKR-16-1-nts, Instrukcija Nr. 11).
5.5.2. Sporta zālē obligāti jāievēro sporta zāles iekšējās kārtības un drošības noteikumi.
5.5.3. Starpbrīdī izglītojamie pārģērbjas klasēs un garderobē (meitenes) un zālē (zēni), apģērbu atstāj rūpīgi sakārtotu.
5.5.4. Zālē drīkst atrasties tikai sporta apavos.
5.6. Starpbrīžos:
5.6.1. Izglītojamie nedrīkst trokšņot, skriet un drūzmēties kāpnēs.
5.6.2. Jāsaudzē sava soma, nedrīkst to atstāt nepiemērotās, citiem traucējošās vietās. Nedrīkst bojāt un kāpt uz citu somām!
5.6.3. Nedrīkst bez vajadzības pulcēties tualetēs.
5.6.4. Gaiteņos jāuzvedas klusi, nedrīkst grūstīties vai skriet, traucējot saviem biedriem atpūsties.
5.6.5. Izglītojamie starpbrīžos (labā laikā) drīkst doties skolas pagalmā, uzņemoties pilnu atbildību par kārtību un savu uzvedību, to apliecinot ar saviem personiskajiem parakstiem (skolas Iekšējie noteikumi Nr. 75). Noteikumu neievērošanas gadījumā, izglītojamais attiecīgā mācību gadā tiek liegts doties skolas pagalmā!

 

6. Ārējais izskats.

6.1.Izglītojamā ārējam izskatam ir jābūt kārtīgam, apģērbam – tīram.
6.2. Ģērbšanās stils – ieturēts vispārējās pieklājības normās. Aizliegts nēsāt apģērbu, uz kura ir cilvēku cieņu aizskaroši uzraksti, kas reklamē rasistiskus, antireliģiskus, vardarbīgus, pornogrāfiskus un agresīvus uzskatus un dažāda veida kaitīgus ieradumus. Apģērbā nedrīkst būt masīvas metāla ķēdes un jostas, asas kniedes un tamlīdzīgi aksesuāri.
6.3. Svētku gadījumos un eksāmenu vai valsts pārbaudes darbu laikā, atbilstoši skolas un ģimenes tradīcijām, apģērbam jābūt svinīgam un melnbaltās krāsās.
6.4. Iekštelpās nedrīkst lietot galvassegas vai kapuces.
6.5. Dievkalpojumā zēni nedrīkst atrasties ar cepurēm.
6.6. Skolā atrasties Iekšējās kārtības noteikumiem atbilstošā apģērbā.

 

7. Atbrīvojumi, attaisnojumi.

7.1. Par kavētām mācību stundām vai dienām attaisnojošs dokuments ir ārsta vai vecāku uzrakstīta zīme. Saslimšanas dienā izglītojamajam vai viņa vecākiem obligāti ir jāpaziņo klases audzinātājai par saslimšanu un skolas neapmeklēšanu, lai skola būtu informēta par izglītojamā skolas neapmeklētības iemesliem.
7.2. Ārsta zīme ir attaisnojošs dokuments par jebkuru kavēto mācību stundu skaitu.
7.3. Vecāku zīme var būt attaisnojoša par trīs kavētām dienām un semestra laikā tās drīkst būt ne vairāk kā 3 – 5.
7.4. Ierodoties skolā, attaisnojošie dokumenti jāiesniedz trīs dienu laikā.

7.5. Ja izglītojamais neattaisnoti kavē, skatīt “Kārtību, kā reģistrē izglītojamo neierašanos Rīgas Kristīgajā vidusskolā” (Iekšējie noteikumi Nr. 73):

 

8. Pasākumi.

8.1. Skolas pasākumi notiek atbilstoši ārpusklases audzināšanas darba plānam, tos organizē Skolēnu dome vai vadība, savlaicīgi saskaņojot ar direktoru.
8.2. Skolas pasākumā visa klase piedalās klases audzinātāja pavadībā.
8.3. Atpūtas pasākumi 1. – 4. klasēm beidzas plkst. 17.00, 5. – 8. klasēm plkst. 20.00; 9. – 12. klasēm beidzas plkst. 22.00, atsevišķos pasākumos pasākumu laiks tiek pagarināts par stundu, ievērojot Rīgas domes noteiktos sabiedriskās kārtības noteikumus.
8.4. Skolas pasākumu laikā izglītojamie uzvedībai un izskatam jāatbilst sabiedrībā pieņemtajām normām.
8.5. Skolas vadība vai Skolēnu dome dod atļauju, vai skolas pasākumā drīkst atrasties RKV nepiederošas personas. Izglītojamais, kurš atnācis kopā ar kādu RKV nepiederošu personu, ir atbildīgs par šīs personas uzvedību un rīcību skolā.
8.6. Aizliegts ierasties sarīkojumā reibuma stāvoklī, lietot alkoholiskos dzērienus un citas apreibinošas vielas vai smēķēt skolas telpās un ārpus tām.
8.7. Skolas pasākumos notiek klašu audzinātāju un mācību priekšmetu skolotāju dežūras.
8.8. Izglītojamais nedrīkst ierasties uz ārpusstundu pasākumiem, ja attiecīgajā dienā izglītojamais nav bijis skolā slimības vai neattaisnota iemesla dēļ.

 

9. Klases vakari.

9.1. Klases vakara laiku, norisi un vietu vismaz nedēļu pirms tā plānotās norises jāsaskaņo ar skolas vadību. Iesniegumu par klases vakaru iesniedz direktora vietniekam izglītības jomā. Iesniegumu paraksta klases audzinātājs un/vai kabineta vadītājs.
9.2. Atļauju klases vakara rīkošanai vai pamatotu atteikumu dod direktore ar rīkojumu.
9.3. Klases audzinātājs informē par pasākumu skolas dežurantu un apkopēju vai Brīvā laika centra „Jota” vadītāju, ja klases vakars ir paredzēts „Jotā”.
9.4. Klases vakari var notikt līdz 21.00.
9.5. Pēc pasākuma telpu un gaiteņus jāsakārto nākamās dienas mācību darbam.
9.6. Aizejot atbildīgais pārbauda, vai logi un ūdens krāni telpā, gaitenī, tualetē u.c. ir aizvērti, vai elektroierīces ir izslēgtas.

 

10. Kārtība pagarinātajā grupā.

10.1. Pagarinātajā grupā tiek uzņemti izglītojamie no 1. – 3. klasei, vecākiem (aizbildņiem) uzrakstot iesniegumu skolas direktorei.
10.2. Pagarinātā grupa sākas, beidzoties pēdējai stundai, un ilgst līdz plkst. 17.00 atbilstoši Pagarinātās grupas kārtībai un darba grafikam.
10.3. Nedrīkst traucēt savus biedrus mācīties!
10.4. Atrodoties skolas telpās pagarinātās grupas laikā:
10.4.1. izglītojamie atrodas konkrētā telpā;
10.4.2. pilda mājas darbus;
10.4.3. nedrīkst skraidīt pa gaiteņiem, drūzmēties tualetēs, garderobē vai kāpnēs;
10.4.4. tualeti apmeklē tikai tajā stāvā, kurā ir attiecīgā klases telpa, pirms iziešanas informējot skolotāju;
10.4.5. bez skolotāja atļaujas aizliegts atrasties citos stāvos;
10.4.6. aizejot mājās, ir jāatsveicinās no skolotāja, informējot par došanos mājās.
10.5. Ir jāklausa grupas skolotājs.
10.6. Atrodoties skolas pagalmā :
10.6.1. no skolas drīkst iziet tikai pagarinātās grupas skolotāja pavadībā;
10.6.2. drīkst brīvi pārvietoties pa sporta un rotaļu laukumu;
10.6.3. nedrīkst atrasties aiz skolas, kur atrodas skolas operatīvā dienesta mašīnas un saimnieciskā
personāla darba rīku novietne;
10.6.4. nedrīkst kāpelēt pa sporta stundai paredzētajiem rīkiem;
10.6.5. nedrīkst spēlēties ar lietām, kuras apdraud paša vai biedru drošību, veselību un dzīvību (stikli, akmeņi, ķieģeļi, zari u.c.);
10.6.6. nedrīkst izmantot skrituļslidas, skrituļdēļus u.c. braucamrīkus;
10.6.7. ziemā nedrīkst slidināties un pikoties, apdraudot citus;
10.6.8. nedrīkst kāpelēt pa skolas žogu vai līst tam cauri;
10.6.9. uz BLC „JOTA” drīkst doties tikai pagarinātās grupas skolotāja vai attiecīgā pulciņa skolotāja pavadībā;
10.6.10. UZMANĪBU! BLC “JOTA” darbinieki neatbild par izglītojamo, kuri atrodas pagarinātajā grupā, došanos uz mājām vieniem pašiem.

10.7. Skolu drīkst atstāt tikai ar vecāku atļauju vai kopā ar vecākiem (aizbildņiem), vai ģimenes locekļiem, par kuriem grupas skolotājam ir informācija no vecākiem (iesniegumā).
10.8. Atsevišķos gadījumos izglītojamie var doties mājās bez vecākiem, ja iepriekš ir bijis uzrakstīts iesniegums, kurā vecāki uzņemas atbildību par bērna došanos uz mājām vienam.

 

11. Izglītojamo atbildība par skolas Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu.

11.1. Par Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu skolas pedagogi un skolas vadība var likt izglītojamajam rakstīt paskaidrojumu. Atkārtotu vai smagu pārkāpumu gadījumā ar notikušo tiek iepazīstināti izglītojamā vecāki.
11.2. Izglītojamajam, kurš atkārtoti pārkāpj Iekšējās kārtības noteikumus:
mutisks aizrādījums;
ieraksts dienasgrāmatā un/vai sociālajā mācību vietnē Mykoob;
rakstisks ziņojums vecākiem (aizbildņiem);
skolotāja rakstisks ziņojums skolas vadībai, vadība var izsaukt izglītojamo un viņa vecākus uz pārrunām Vadības sēdē;
direktores rīkojums ar rakstisku piezīmi vai rājienu, par to paziņojot vecākiem, un/vai sastādot pārkāpumu aktu;
izslēgšana no skolas.
11.3. Ja izglītojamais rupji pārkāpj Skolas iekšējās kārtības noteikumus, klases audzinātājs un skolas Atbalsta personāla komisija uzaicina izglītojamo kopā ar vecākiem uz pārrunām ar skolas vadību. Ja pārrunas nepieciešams organizēt atkārtoti, skolas Pedagoģiskās padomes sēdē lemj par izglītojamā atbilstību RKV statusam un var ieteikt lietu nodod Nepilngadīgo lietu inspekcijai.
11.4. Noteikumos neparedzētu situāciju pārkāpuma gadījumā skolas direktorei ir tiesības piemērot individuālu soda veidu tiesību aktu prasību robežās, piemēram, nepiedalīties klases/skolas pasākumā, praktiski salabot bojājumu u.c.
11.5. Kārtība, kādā izskata izglītojamā pienākumu nepildīšanu, atspoguļota šo noteikumu 1. pielikumā.

 

12. Izglītojamo apbalvošana.

12.1. Izglītojamie, kas sasnieguši labākos rezultātus mācību jomā un sabiedriskajā dzīvē, tiek:
mutiski uzteikti (klasē, skolas svētbrīdī, vecākiem u.c.);
izteikta rakstiska pateicība (dienasgrāmatā, avīzītē u.c.);
apbalvoti ar Goda rakstu;
apsveikti skolas mājas lapā;
tiek ierakstīti Skolas Goda grāmatā un/vai tiek izvirzīti titula Skolas lepnums piešķiršanai (2. pielikums).
12.2. Visi izglītojamie, kuri mācību gada garumā ir ieguvuši augstus sasniegumus gan mācību sekmēs, gan olimpiādēs, skatēs, konkursos, sacensībās un citās radošās un sportiskās aktivitātēs, tiek sumināti kopā ar viņu ģimenēm mācību gada noslēgumā Olimpiešu pēcpusdienā.

 

13. Izmaiņas iekšējos kārtības noteikumos.

13.1. Izmaiņas iekšējos kārtības noteikumos var ierosināt Skolēnu dome, Pedagoģiskā padome, Skolas padome vai pamatotas nepieciešamības gadījumā kāds skolas darbinieks un/vai sabiedrības pārstāvis.
13.2. Skolas vadībai ir pienākums un tiesības aktualizēt un izdarīt korekcijas skolas Iekšējās kārtības noteikumos atbilstoši jaunākajām lietvedības un tiesību aktu prasībām.
13.3. Priekšlikumus, papildinājumus un ierosinājumus skolas kolektīva pārstāvji var ierosināt pie skolas vadības izskatīšanai skolas sapulcē/s.

 

14. Nobeiguma jautājumi.

14.1. Izglītojamais tiek iepazīstināts ar skolas Iekšējās kārtības noteikumiem katra mācību gada sākumā – septembra mēnesī, kā arī pēc nepieciešamības,
14.2. Izglītojamo ar skolas Iekšējās kārtības noteikumiem iepazīstina attiecīgais klases audzinātājs un/vai mācību priekšmetu skolotājs, reģistrējot to e-žurnālā un instruktāžas lapā. Izglītojamais to apliecina ar ierakstu “iepazinos”, norādot datumu, un parakstu.
14.3. Izglītojamais var iepazīties atkārtoti ar skolas Iekšējiem kārtības noteikumiem:
14.3.1. 1. – 4. klašu izglītojamie un viņu ģimenes saīsinātā veidā savās dienasgrāmatās;
14.3.2. skolas mājas lapā;
14.3.3. pie klašu audzinātājiem;
14.3.4. skolas bibliotēkā;
14.3.5. informatīvajā stendā pie skolas ārdurvīm.

Direktore I. Gaile


Iekšējās kārtības noteikumi .pdf formātā.