Apstiprināts ar Rīgas Kristīgās vidusskolas direktores

23.08.2017. rīkojumu Nr. VSKR-17-50-rs

RĪGAS KRISTĪGĀS VIDUSSKOLAS AUDZINĀŠANAS DARBA PLĀNS

2017./2018. MĀCĪBU GADAM

1. Klases audzināšanas darbs un klases stundas

Pasākums

Izpildes laiks

Atbildīgais

Klases stundas

katru nedēļu

klases audzinātājs

Klases stundu obligātās tēmas:

 • pilsoniski patriotiskā audzināšana

 • tikumiskā audzināšana atbilstoši 15.07.2016. MK noteikumiem Nr. 480

 • Draudzīga skola – uzvedības kultūra un savstarpējās attiecības, saskarsme

 • kristīgā audzināšana

 • Veselību veicinoša skola – veselīga dzīvesveida pamati

 • vides izglītība

 • drošības jautājumi, civilā aizsardzība

 • karjeras izglītība

 • iekšējās kārtības noteikumi u.c. iekšējie noteikumi

pēc klases stundu tematiskā plānojuma

klases audzinātājs

Izglītojamo dienasgrāmatu kontrole – vienotas dienasgrāmatas prasība sākumskolā

katru nedēļu

klases audzinātājs

Izglītojamo informēšana par mācību sasniegumiem ar sekmju izrakstiem un ierakstiem Mykoob.lv un/vai dienasgrāmatās

1 x mēnesī

klases audzinātājs

Klašu aktīva piedalīšanās skolas un ārpusskolas rīkotajos pasākumos, to organizēšanā

pēc skolas darba plāna

klases audzinātājs

Visas skolas izglītojamo un skolotāju pirmdienas rītu svētbrīži – informācija par nedēļas aktualitātēm/pasākumiem/notikumiem

katru pirmdienu

skolas administrācija

Dienas notikumu aktualizācija darbdienu rīta svētbrīžos

katru rītu

svētbrīžu vadītāji – direktore I. Gaile, M. Gailis, I. Kovaļeva, I. Raudiņa, G. Skujiņa

Izglītojamo pašapkalpošanās un pašvadības prasmju attīstīšana un sabiedriski derīgā darba veikšana izglītības procesā, motivējot izglītojamos iesaistīties skolas vides sakārtošanā, labiekārtošanā

visu mācību gadu

kabinetu vadītāji, klašu audzinātāji, direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā B. Skumpe

Dežūras klasē

katru nedēļu atbilstoši

klases audzinātājs

Klašu audzinātāju un izglītības iestādes atbalsta personāla efektīva sadarbība

katra mēneša trešajā ceturtdienā

klašu audzinātāji, skolas administrācija, atbalsta personāls

Klašu vecāku sapulces (1x semestrī) un individuālas tikšanās ar vecākiem (pēc vajadzības)

visa mācību gada laikā

klases audzinātājs

2.  Kristīgā audzināšana

Pasākums

Izpildes laiks

Atbildīgais

Visas skolas izglītojamo un skolotāju pirmdienas rītu svētbrīži – dievkalpojumi skolas zālē un Sv. Pāvila baznīcā

katru pirmdienu

direktore I. Gaile un direktores vietniece izglītības jomā D. Liepa

Darbdienu rītu svētbrīži pa klašu grupām:

 • 1. – 4. klase – 2. stāvs

 • 5. – 7. klase – 1. stāvs

 • 8. – 9. klase – 3. stāvs

No otrdienas līdz piektdienai visu mācību gadu plkst. 8.20

svētbrīžu vadītāji:

I. Kovaļeva, I. Raudiņa

G. Skujiņa

direktore I. Gaile,

M. Gailis

Kristīgās dzīves pamatprincipu un vērtību integrēšana un popularizēšana ikdienā un mācību procesā

visu mācību gadu

visi pedagogi, skolas darbinieki

Sadarbība ar kristīgajām organizācijām

visu mācību gadu

direktore I. Gaile un direktores vietniece izglītības jomā D. Liepa

Bībeles nedēļa ar noslēguma pasākumu BLC „Jota” – Bībeles svētki “Ieklausoties, vērojot un domājot, mācies no..”

9. marts

direktore I. Gaile

Lūgšanu vakars

katru trešdienas vakaru visa mācību gada garumā

Skolas Padome –

J. Cukure

Baznīcas liturģiskais gads – Advents, Ziemassvētki, Zvaigznes diena, Pelnu diena, Pūpolsvētdiena, Klusā nedēļa – Zaļā Ceturtdiena, Lielā Piektdiena, Kristus Augšāmcelšanās svētki – Lieldienas, Debesbraukšana, Vasarsvētki – Svētā Gara svētki, Trīsvienības svētki, Jāņa Kristītāja diena, Pļaujas svētki, Mūžības svētdiena.

visa mācību gada garumā atbilstoši baznīcas kalendāram

direktore I. Gaile

Tezē lūgšanu vakars

Klusās nedēļas otrdienā – 27. marts

direktore I. Gaile

3.  Darbs ar vecākiem

Pasākums

Izpildes laiks

Atbildīgais

Skolas vecāku kopsapulces un tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem

1x semestrī

direktore I. Gaile, skolas vadība, klašu audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji un atbalsta personāls

Klašu vecāku sapulces

1x semestrī

klases audzinātājs

Skolas padomes tikšanās

1x semestrī

direktore I.Gaile

Pagalma svētki, Sporta dienas, Rudens velšu gadatirgus, Karjeras nedēļa, LR proklamēšanas dienai veltīts skolas koncerts, Ziemassvētku un ģimenes dienas koncerti, Tezē lūgšanu vakars, Lielā talka, lekcijas u.c. skolas organizētie pasākumi

atbilstoši mācību gada skolas darba plānam

skolas administrācija

Topošās 1. klases vecāku sapulce

16. maijs

D. Liepa, I. Andersone

Informācija par izglītojamo mācību darbu, uzvedību, klases un skolas organizētajiem pasākumiem u.tml. (Mykoob, sekmju izraksti, dienasgrāmatas, e-pasti, vēstules, SMS un saziņas citas formas)

regulāri visu mācību gadu

klases audzinātājs

Klašu audzinātāju individuālās tikšanās ar izglītojamo vecākiem

visu mācību gadu pēc nepieciešamības

M. Alksne un klašu audzinātāji

Skolas vadības tikšanās ar izglītojamo vecākiem, kuriem ir fiksēti vairākkārtēji skolas iekšējo kārtības noteikumu pārkāpumi jeb disciplīnas problēmas, nepietiekams vērtējums mācībās un/vai neattaisnoti stundu kavējumi

visu mācību gadu pēc nepieciešamības

skolas vadība, atbalsta personāls

Psihologa, sociālā pedagoga un logopēda konsultācijas izglītojamiem un viņu vecākiem

visu mācību gadu pēc nepieciešamības

psihologs – E. Sepuilova, sociālais pedagogs – I. Kalēja, logopēds – I. Kovaļeva

Izlaiduma 9. klases vecāku sapulces

pēc klases audzināšanas tematiskā plāna

klases audzinātāja – D. Liepa

9. klases izlaidums

2018. gada 8. jūnijs

D. Liepa

S. Selecka – dekorēšana

4. Estētiskā un kulturālā audzināšana

Pasākums

Izpildes laiks

Atbildīgais

Klases un skolas telpu estētisks noformējums svētkos un ikdienā

visu mācību gadu

klašu audzinātāji un/vai kabinetu vadītāji

Koncertlektoriju, muzeju, izstāžu u.c. pasākumu apmeklējumi un to organizēšana skolā

visu mācību gadu

klašu audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji, D. Liepa

Izglītojamo radošo darbu izstādes klasēs un skolas 2., 3. stāva gaiteņos

 visu mācību gadu un atbilstoši svētku kalendāram

G. Skujiņa, I. Pelēķe, I. Gaile un sākumskolas klašu audzinātāji

5. Fiziskā audzināšana un veselīga dzīvesveida popularizēšana

Pasākums

Izpildes laiks

Atbildīgais

Sporta diena, jautrās stafetes

1x semestrī (septembrī un maijā)

sporta organizatore S. Selecka

Dažādu sporta sacensību un aktivitāšu organizēšana skolā

visu gadu

sporta organizatore S. Selecka

Veselīga un sportiska dzīvesveida popularizēšana

visu gadu

sporta organizatore un veselību atbalstošas skolas politikas vadītāja S. Selecka

Izglītojošas nodarbības, lekcijas, klases stundas par veselīgu dzīvesveidu

visu gadu

D. Liepa, veselību atbalstošas skolas politikas vadītāja

S. Selecka un klašu audzinātāji, sociālais pedagogs I. Kalēja

Veselīga dzīves veida (piemēram, “Skolas auglis”, „Skolas piens”) programmu aktualizēšana un popularizēšana

visu gadu

B. Skumpe – tehniskais nodrošinājums;

Klašu audzinātāji – informatīvā funkcija un uzskates materiālu piegāde;

G. Skujiņa – mākslinieciskā aktualizēšana (1x gadā radošo darbu izstāde par attiecīgām programmām)

6. Karjeras izglītība

Pasākums

Izpildes laiks

Atbildīgais

Klases stundās iekļaut tematiku par karjeras izglītību

visu mācību gadu

klases audzinātājs

Veicināt izglītojamo sapratni par savām spējām, talantiem un profesionālajām interesēm

visu mācību gadu

Klašu audzinātāji, mācību priekšmetu un interešu izglītības pedagogi

Pārrunas par vecāku profesijām, uzaicinot vecākus uz klases stundām

Karjeras nedēļas ietvaros – oktobrī un atbilstoši klašu audzināšanas tematiskajiem plāniem

klases audzinātājs

Papildināt materiālus par dažādām profesionālajām un augstākās izglītības mācību iestādēm skolas bibliotēkā un BLC “Jota”

visu mācību gadu

G. Skujiņa un BLC “Jota vadītāja M. Lore

Apmeklēt Atvērto durvju dienas dažādās izglītības iestādēs

atbilstoši klašu audzināšanas tematiskajiem plāniem

klases audzinātājs

Vākt un apkopot materiālus par dažādām profesijām

visu mācību gadu

klases audzinātājs

Apmeklēt Rīgas karjeras izpētes centrus

atbilstoši klašu audzināšanas tematiskajiem plāniem

klases audzinātājs

Organizēt dažādu profesionālās un augstākās izglītības iestāžu pārstāvju, to skaitā, skolas absolventu lekcijas skolā

visu mācību gadu

skolas vadība, D. Liepa

BLC „Jota” karjeras izglītības materiālu papildināšana un popularizēšana

visu mācību gadu

M. Lore

7.  Skolēnu domes darbība

Pasākums

Izpildes laiks

Atbildīgais

Konsultēt Skolēnu domi

visu mācību gadu

D. Liepa

Skolēnu domes informatīvās sanāksmes

1x nedēļā

D. Liepa, Skolēnu domes prezidents

Veicināt un aktivizēt Skolēnu domes līdzdalību pasākumu organizēšanā

visa mācību gada garumā

D. Liepa

Piedalīties Rīgas pilsētas Skolēnu domes organizētajos semināros, pasākumos, lekcijās u.tml.

visa mācību gada garumā

Skolēnu domes prezidents

Popularizēt savu skolu interneta vidē un izvietot skolas aktualitātes – facebook.com, draugiem.lv u.tml.

visa mācību gada garumā

Skolēnu domes IT speciālists

Veidot un piedalīties skolas pasākumus – Pagalma svētkus, Skolotāju dienu, Rudens gadatirgu, Ziemassvētku pastu, Valentīndienas balli, Neparasto nedēļu u.tml.

atbilstoši skolas darba plānam

Skolēnu domes dalībnieki

8.  Skolas kopējie pasākumi

Pasākums

Izpildes laiks

Atbildīgais

Dažādas izglītojošas lekcijas

visa mācību gada garumā

D. Liepa

Zinību diena, svētku dievkalpojums

1. septembris

D. Liepa

Fotografēšanās

22. septembris

direktore I. Gaile

Dzejas dienas sākumskolā

11. – 15. septembris

sākumskolas skolotāji

Pagalma svētki

29. septembris

I. Gaile, M. Alksne, D. Liepa

Pārtikas ziedojumi Sv. Pāvila baznīcas Zupas virtuvei Pļaujas svētku ietvaros

25. septembris – 6. oktobris

D. Liepa

Mūzikas lektorijs „Mūzika Tev!” sākumskolai

Pēc koncertgrafika

I. Andersone

Skolotāju diena

1. oktobrī – svētki

2. oktobrī

Skolēnu dome

Rudens gadatirgus skolas zālē

19. oktobris

Skolēnu dome

Patriotiskā nedēļa

13. – 17. novembris

D. Liepa, klašu audzinātāji

Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienas koncerts – svētbrīdis

17. novembris

M. Alksne, D. Liepa

Labdarības akcija 146.PII

27. novembris –

8. decembris

D. Liepa

Ziemassvētku labdarības koncerts „…mīli savu tuvāko…”

12. vai 14. decembris

M. Alksne, D. Liepa

Ziemassvētku sadziedāšanās

22. decembris

D. Liepa, Skolēnu dome

Zvaigznes dienas svētbrīdis

8. janvāris

direktore I. Gaile

1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienas pasākums skolas pagalmā

19. janvāris

D. Liepa

Projektu nedēļa

5. – 9. februāris

skolas vadība, klašu audzinātāji

Valentīndienas balle

8. februāris

Skolēnu dome

Burtiņsvētki sākumskolā

Marts

D. Lukauska, sākumskolas skolotāji

Bībeles nedēļa – Bībeles svētki

9. marts

direktore I. Gaile

Klusā nedēļa

26. – 29. marts

direktore I. Gaile, D. Liepa

Lielā talka

21.aprīlis

M.Alksne, klašu audzinātāji

Skolas vecāku kopsapulce

24. aprīlis

skolas vadība

Pēdējais zvans

18. maijs

D. Liepa un 8. klase

Klašu ekskursijas

1x semestrī vai atbilstoši klašu audzināšanas tematiskajiem plāniem

klašu audzinātāji

Olimpiešu pēcpusdiena

24. maijs

M. Alksne, D. Liepa

Mācību gada noslēguma koncerts

24. maijs

D. Liepa

Mācību gada noslēguma dievkalpojums Sv. Pāvila baznīcā

31. maijs

skolas vadība

Liecību izsniegšana

31. maijs

klašu audzinātāji

9. klases izlaidums

8. jūnijs

D. Liepa

Direktore I. Gaile


Audzināšanas darba plāns 2017./2018.mācību gadam .pdf formātā.